Teksti suurus:

Riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 23, 147

Riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.02.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. veebruari 2003. a otsusega nr 386

§ 1. Riigisaladuse seaduses (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643; 2002, 53, 336; 57, 354; 63, 387; 2003, 13, 67) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) salastatud teabekandja – dokument, andmekogum või muu materiaalne objekt, mis sisaldab riigisaladust või esitab seda elektroonilises vormis;»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« 6) riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteemid – mis tahes tehnilised vahendid, mida kasutatakse riigisaladuse automatiseeritud töötlemiseks, sealhulgas tark- või riistvara, telekommunikatsioonivõrk, -liin või -seade, nende liides või kogum;
7) elektrooniline teabeturve – teabe (riigisaladuse) käideldavuse, salajasuse ja terviklikkuse olemasolu tagamine riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteemides.»;

3) paragrahvi 5 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

« 18) riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteemide kasutamist puudutav teave, mille valdamine võimaldab ohustada elektroonilist teabeturvet. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 25 aastaks;»;

4) paragrahvi 6 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteemide paiknemist, ühendusi ja ühenduspunkte, samuti nende konfiguratsiooni, võimsust, sagedusi ja teisi parameetreid puudutav teave. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 30 aastaks;»;

5) paragrahvi 7 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) elektroonilise teabeturbe ja eriside korraldamiseks ning kontrollimiseks kasutatavad meetodid ja vahendid. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 30 aastaks.»;

6) paragrahvi 12 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «ja» sõnadega «elektroonilise teabeturbe»;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «korraldamiseks» sõnadega «ning elektrooniliseks teabeturbeks;»;

8) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) nõuded julgeolekuasutuste ja Kaitsejõudude Peastaabi töökorraldusele (§-d 16 ja 161) käesoleva seadusega neile pandud kontrolli teostamisel.»;

9) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 16 1 nimetatud juhtudel.»;

10) seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

« § 161. Teabeameti kohustused ja õigused riigisaladuse kaitse korraldamisel

(1) Teabeamet korraldab ja kontrollib elektrooniliseks teabeturbeks kehtestatud nõuete täitmist, annab või tunnistab kehtetuks vastavussertifikaadid riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteemidele ning kontrollib nende käigushoidmist, sealhulgas ehitamist, kasutamist, hooldamist, remontimist ja ühendusi telekommunikatsioonivõrkudega.

(2) Teabeametil on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks õigus tutvuda riigisaladuse valdaja juures vajaliku teabega ning teha riigisaladuse valdajale ettekirjutusi käesolevast paragrahvist tulenevate nõuete rikkumise ja rikkumise ohu kõrvaldamiseks.»;

11) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) õiguskantsleril Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega talle pandud ülesannete täitmiseks;»;

12) seadust täiendatakse §-ga 331 järgmises sõnastuses:

« § 331. Riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteemide kasutamine

Riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteeme võib riigisaladuse töötlemiseks kasutada üksnes Teabeameti poolt väljastatud vastavussertifikaadi olemasolu korral.»

§ 2. Julgeolekuasutuste seaduses (RT I 2001, 7, 17; 100, 643; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «punktides 2 ja 3» sõnadega «punktides 2, 3 ja 4»;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) elektroonilise teabeturbe ning eriside korraldamine ja kontrollimine.»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Elektroonilisel viisil teabe kogumisel osutab Teabeamet ametiabi Kaitsepolitseiametile ja kaitseväele.»;

5) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eriside korraldamiseks võib Teabeamet sõlmida halduslepingu ettevõtjaga, kellele on õigusaktides sätestatud alustel ja korras väljastatud load telekommunikatsioonivõrgu opereerimiseks ning «täiesti salajase» tasemega riigisaladusele juurdepääsuks.»;

6) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Eriside

Käesoleva seaduse tähenduses on eriside Riigikogule, Vabariigi Presidendile, Riigikontrollile, Eesti Pangale, kohtutele, õiguskantslerile, Vabariigi Valitsusele ja valitsusasutustele ettenähtud telekommunikatsiooniteenus riigi julgeolekut käsitlevate sõnumite turvaliseks ja töökindlaks edastamiseks.»;

7) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Kommunikatsioonide kaitse korraldamine

Elektroonilise teabeturbe ning eriside korraldamiseks ja kontrollimiseks kasutatavad meetodid ja vahendid määrab kindlaks kaitseminister määrusega. Määrus esitatakse teadmiseks Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile. Määruse ärakiri esitatakse õiguskantslerile õiguskantsleri seaduse §-s 16 ettenähtud korras.»;

8) paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 34. Teabevahetus välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooniga

Julgeolekuasutus võib vahetada kogutud teavet välisriigi asutuse või rahvusvahelise organisatsiooniga, kui see on vajalik riigi julgeoleku tagamiseks või suurendamiseks rahvusvahelise lepingu alusel. Teabevahetus toimub kirjalikult, kui rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.»

§ 3. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 12 jõustub 2004. aasta 1. juulil.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json