Teksti suurus:

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 35, 521

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord

Vastu võetud 05.03.2003 nr 17

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70) § 25 lõike 5 alusel.

§ 1.  Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamine

(1) Jahiuluki tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimiseks tuleb Keskkonnaministeeriumile esitada kirjalik taotlus, mis peab sisaldama:
1) taotleja ärinime või nimetust, registrikoodi selle olemasolu korral, asukoha- ja kontaktandmeid või nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
2) tehiskeskkonnas hoitava jahiuluki liigi nimetust ning hoidmise eesmärki;
3) jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha kirjeldust koos asukoha märkimisega;
4) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

(2) Keskkonnaministeerium registreerib jahiuluki tehiskeskkonnas hoidmise koha taotluse kohe pärast selle saamist.

§ 2.  Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse läbivaatamine

(1) Keskkonnaministeerium kontrollib taotluse vastavust selle määruse nõuetele taotluse saamisest arvates 15 tööpäeva jooksul.

(2) Kui jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotlemiseks vajalikud materjalid ei vasta selle määruse nõuetele, määrab Keskkonnaministeerium tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei ole tähtaja jooksul kõrvaldatud, võib Keskkonnaministeerium jätta taotlemiseks esitatud materjalid läbi vaatamata ning saadab otsuse koopia materjalide läbivaatamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul Keskkonnaministeeriumi poolt puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest.

§ 3. Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimine

(1) Keskkonnaministeerium kontrollib jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha vastavust «Jahiseaduse» § 25 lõike 6 nõuetele ning registreerib jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha või keeldub koha registreerimisest ühe kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist.

(2) Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise või sellest keeldumise otsus tehakse taotluse esitajale teatavaks posti teel seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(3) Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise kohtade arvestust peab Keskkonnaministeeriumi metsaosakond.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json