Teksti suurus:

Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 35, 522

Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm.

Vastu võetud 05.03.2003 nr 18

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387; 2003, 13, 70) § 29 lõike 8 alusel.

1. peatükk
JAHITUNNISTUSE TAOTLEJA KOOLITAMINE

§ 1. Koolituse eesmärk

Jahitunnistuse taotleja koolitamise (edaspidi koolitamine) eesmärk on jahipidamisõigust taotleva isiku ettevalmistamine iseseisvaks jahipidamiseks.

§ 2. Nõuded koolitajale

Koolitajal peavad olemas olema:
1) õpperuumid või nende kasutamise võimalus;
2) «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653) §-s 84 toodud tingimustele vastav lasketiir või laskepaik või nende kasutamise võimalus;
3) õppekogud lastud uluki liigi ja vanuse määramiseks ning audiovisuaalsed vahendid õppe läbiviimiseks;
4) laskekatse sooritamiseks siledaraudne jahirelv või väikesekaliibriline ääretulepadruniga vintrelv või nende kasutamise võimalus.

§ 3. Koolituse õppekava ja  -maht

(1) Määrus kehtestab õppekava ja -mahu jahitunnistust taotleva isiku koolituseks. Õppekava on esitatud määruse lisas 1.

(2) Määrus kehtestab õppekava ja -mahu jahitunnistust omava jahimehe koolituseks. Õppekava on esitatud määruse lisas 2.

(3) Ühe õppetunni kestus on 45 minutit.

§ 4. Õpperühma suurus

(1) Jahitunnistust taotlevate isikute koolitusel võib õpperühmas olla kuni 30 õpilast.

(2) Jahitunnistust omavate jahimeeste koolitusel võib õpperühmas olla kuni 100 õpilast.

§ 5. Jahitunnistust taotleva isiku teadmiste hindamine

(1) Jahitunnistust taotleva isiku (edaspidi taotleja) teadmiste hindamiseks võib koolitaja teostada õppekavas ettenähtud teemade osas vahekontrolli. Vajadusel võib anda lisakoolitust.

(2) Koolitus lõpeb koolitaja poolt korraldatud jahiteooriaeksami ja laskekatsega. Jahiteooriaeksami küsimustiku kinnitab koolitaja.

(3) Jahiteooriaeksam peab hõlmama õppekava sisu täies ulatuses. Jahiteooriaeksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 90% koolitaja poolt koostatud küsimustele.

(4) Laskekatse sooritamiseks valib koolitaja selle määruse § 13 lõikes 1 toodud võimalustest ja vahenditest sobiva.

(5) Laskekatse sooritatuks lugemisel tuleb vastavalt laskekatse sooritamiseks valitud vahendist ja võimalusest lähtuda selle määruse § 14 lõikes 2 või § 15 lõikes 6 või § 16 lõikes 4 toodud kriteeriumist.

(6) Jahiteooriaeksami ja laskekatse edukalt sooritanud isikule annab koolitaja tunnistuse, millele on märgitud koolituse korraldanud asutuse nimetus, väljaõppe aeg ja koht.

§ 6. Jahitunnistuse pikendamist taotleva jahimehe koolitus

(1) Jahitunnistuse pikendamist taotlev jahimees peab olema läbinud jahindusalase koolituse määruse lisas 2 toodud õppekava kohaselt.

(2) Jahitunnistuse pikendamist taotleva jahimehe koolitus lõpeb ilma jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamiseta.

(3) Koolituse läbinud jahimehele väljastab koolitaja tunnistuse, millele on märgitud koolituse korraldanud asutuse nimetus, väljaõppe aeg ja koht.

2. peatükk
JAHITEOORIAEKSAMI JA LASKEKATSE SOORITAMINE
JAHITUNNISTUSE SAAMISEKS

§ 7. Eksamineerimise eesmärk

Jahitunnistuse taotleja eksamineerimise eesmärk on kontrollida taotleja jahialaseid teadmisi ja jahirelva praktilise käsitsemise oskust.

§ 8. Eksamikomisjon

Taotlejat eksamineerib ja laskekatset võtab vastu keskkonnateenistuse juhataja poolt moodustatud eksamikomisjon (edaspidi komisjon). Komisjonis on kuus liiget. Komisjoni esimehe määrab komisjoni liikmete hulgast keskkonnateenistuse juhataja.

§ 9. Komisjoni töökord

(1) Komisjoni esimees nimetab komisjoni koosseisust komisjoni aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul, ja sekretäri.

(2) Jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise aja ja koha määrab komisjoni esimees. Eksamineerimine toimub jahitunnistust taotlevate isikute olemasolul vastavalt vajadusele.

(3) Komisjoni sekretär teavitab jahiteooriaeksami ja laskekatse toimumise ajast ja kohast kõiki komisjoni liikmeid ja jahitunnistust taotlevaid isikuid kirjalikult.

(4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.

(5) Jahiteooriaeksami ja laskekatse tulemused ja komisjoni otsuse protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla jahiteooriaeksami ja laskekatse vastu võtnud komisjoni liikmed. Jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise protokolle säilitab keskkonnateenistus viis aastat.

(6) Jahiteooriaeksami tulemustest teavitab komisjon eksamineeritavat kohe pärast vastuste kontrollimist ja hindamist.

§ 10. Jahiteooriaeksamile ja laskekatse sooritamisele lubamise tingimused

(1) Jahiteooriaeksamile lubatakse isik, kes on saanud selle määruse lisas 1 toodud õppekava järgi koolituse ja omab tunnistust koolituse läbimise kohta.

(2) Laskekatse sooritamisele lubatakse isik, kes on sooritanud edukalt jahiteooriaeksami.

(3) Jahitunnistuse taotleja ei tohi sooritada jahiteooriaeksamit ja laskekatset varem kui üks kuu enne «Jahiseaduse» § 29 lõikes 3 nimetatud vanuse alammäära saavutamist.

§ 11. Jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamine

(1) Jahiteooriaeksam ja laskekatse sooritatakse koolitaja asukohajärgses või isiku elukohajärgses keskkonnateenistuses.

(2) Komisjon tuvastab jahitunnistuse taotleja isiku vahetult enne jahiteooriaeksami või laskekatse sooritamist isikut tõendava dokumendi kontrollimisega. Isiku tuvastamise õigsust tõendab komisjoni esimees oma allkirjaga jahiteooriaeksami ja laskekatse protokollil.

(3) Enne jahiteooriaeksami või laskekatse sooritamise algust tutvustab komisjon eksamineeritavale eksamil kehtivaid nõudeid ja korda.

(4) Eksamineeritaval on jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ajal keelatud kasutada abivahendeid, samuti kõrvaliste isikute suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada jahiteoorieksami või laskekatse iseseisvat sooritamist.

(5) Kui eksamineeritav rikub jahiteooriaeksami või laskekatse sooritamise korda, katkestatakse jahiteooriaeksami või laskekatse sooritus ja selle sooritamine ei lähe arvesse. Jahiteooriaeksami või laskekatse sooritamata jätmise põhjus märgitakse eksamiprotokolli.

(6) Jahiteooriaeksamit võib komisjoni esimehe ja eksamineeritava vahelisel kokkuleppel vastu võtta ka võõrkeeles.

(7) Laskekatse sooritatakse laskeinstruktori juhendamisel.

(8) Jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritanule väljastab komisjon õiendi, mis kinnitab jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamist. Õiendi vorm on toodud käesoleva määruse lisas 3.

(9) Sooritatud jahiteooriaeksam on kehtiv üks aasta arvates õiendi väljastamise päevast.

§ 12. Jahiteooriaeksam

(1) Jahiteooriaeksam koosneb kirjalikust testist ja praktiliste ülesannete lahendamisest.

(2) Jahiteooriaeksamil vastab eksamineeritav 60 küsimusele. Küsimustele vastamiseks antakse aega 60 minutit. Jahiteooriaeksamil võib komisjon kasutada tehnilisi vahendeid.

(3) Jahiteooriaeksam peab sisaldama vähemalt viit küsimust igast käesoleva määruse lisas 1 toodud õppekava teemast. Jahiteooriaeksami küsimustiku kinnitab keskkonnateenistuse juhataja.

(4) Jahiteooriaeksami sooritamiseks antud aja lõppemisel vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

(5) Jahiteooriaeksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 54 küsimusele.

§ 13. Laskekatse sooritamise vahendid ja võimalused

(1) Laskekatse sooritatakse siledaraudsest jahirelvast «Compact Sporting» rajal või kaarrajal või väiksekaliibrilisest ääretulepadruniga vintrelvast seisvale märgile.

(2) Laskekatse sooritamiseks valib komisjon ühe selle paragrahvi lõikes 1 esitatud võimalustest.

§ 14. Laskekatse väikesekaliibrilisest ääretulepadruniga vintrelvast

(1) Laskekatse väikesekaliibrilisest ääretulepadruniga vintrelvast sooritatakse:
1)  spordipüssist püstiasendis laskmisele kehtestatud võistlusmääruste kohaselt;
2) lastes spordipüssimärklehte, mille tabamisala läbimõõt on 15,3 cm;
3) laskekauguselt 50 meetrit;
4) kümne üksiklasuga, mille sooritamiseks on aega 20 minutit.

(2) Laskekatse loetakse sooritatuks, kui kümnest lasust vähemalt üheksa on tabanud märklehe tabamisala.

(3) Laskekatse sooritusaja jooksul tegemata jäänud lasud loetakse möödalaskudeks.

§ 15. Laskekatse siledaraudsest jahirelvast «Compact Sporting» rajal

(1) Laskekatse siledaraudsest jahirelvast sooritatakse harjutuse «Compact Sporting» jaoks kehtestatud võistlusmääruste kohaselt:
1) hoides relva ooteasendis või õlas;
2) lastes viitteistkümmet märgiheitemasinast lennutatavat märki.

(2) Märke võib lasta paarislaskudega.

(3) Eksamikomisjon võib laskekatse vastuvõtmisel kasutada 2–5 märgiheitemasinat.

(4) «Compact Sporting» raja kasutamisel teavitab komisjon eelnevalt eksamineeritavat märkide väljalennutamise järjekorrast ja lennusuundadest ning näidatakse märgi lendu.

(5) Ühel laskekohal lastakse mitte enam kui kolme märki.

(6) Laskekatse loetakse sooritatuks, kui viieteistkümnest märgist on tabatud vähemalt seitse märki.

§ 16. Laskekatse siledaraudsest jahirelvast kaarrajal

(1) Laskekatse siledaraudsest jahirelvast sooritatakse kaarraja harjutuse jaoks kehtestatud võistlusmääruste kohaselt:
1) hoides relva ooteasendis või õlas;
2) lastes viitteistkümmet märgiheitemasinast lennutatavat märki;
3) laskepaikades 1-7A+B ja 7B.

(2) Märke võib lasta paarislaskudega.

(3) Eksamineeritavat teavitatakse eelnevalt märkide väljalennutamise järjekorrast ning näidatakse märgi lendu.

(4) Laskekatse loetakse sooritatuks, kui viieteistkümnest märgist on tabatud vähemalt seitse märki.

§ 17. Jahiteooriaeksami ja laskekatse kordamine

(1) Kui eksamineeritav jahiteooriaeksamit ei sooritanud, võib ta esitada kirjaliku taotluse eksami kordamiseks komisjoni esimehe määratud ajal, kuid mitte varem kui 30 päeva arvates eksami sooritamise päevast.

(2) Kui eksamineeritav ei sooritanud laskekatset, võib ta esitada kirjaliku taotluse katse kordamiseks komisjoni esimehe määratud ajal, kuid mitte varem kui 15 päeva pärast katse sooritamata jätmise päevast arvates.

§ 18. Vaidluse lahendamine

(1) Jahiteooriaeksami tulemuse võib vaidlustada 7 päeva jooksul eksami sooritamise päevast arvates. Selleks peab eksamineeritav esitama kirjaliku avalduse komisjoni esimehele. Komisjoni esimees vastab avaldusele kirjalikult 7 päeva jooksul avalduse laekumise kuupäevast arvates.

(2) Kui eksamineeritav vaidlustab laskekatse tulemuse, peab ta sellest kohe pärast eksamitulemuse teadasaamist teatama kirjalikult komisjoni esimehele. Komisjoni esimees vastab avaldusele kirjalikult 7 päeva jooksul.

(3) Jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise käigus tekkinud vaidlused lahendab komisjoni esimees.

3. peatükk
JAHITUNNISTUSE TAOTLEMINE JA ANDMINE

§ 19. Jahitunnistuse taotlemiseks vajalikud materjalid

(1) Jahitunnistuse saamiseks peab taotleja esitama elukohajärgsele keskkonnateenistusele järgmised materjalid:
1) vabas vormis taotluse;
2) õiendi jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise kohta;
3) kaks nõuetekohast dokumendifotot suurusega 45 × 35 mm (mis vastab isiku vanusele).

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) taotleja nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
2) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

§ 20. Jahitunnistuse taotlemine välisriigis kehtiva jahitunnistuse alusel

(1) Jahitunnistuse saamiseks välisriigis kehtiva jahitunnistuse alusel peab taotleja esitama elukohajärgsele keskkonnateenistusele järgmised materjalid:
1) vabas vormis taotluse;
2) koopia temale välisriigis antud kehtivast jahitunnistusest.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) taotleja nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
2) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

§ 21. Jahitunnistuse taotlemine tunnistuse kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral

(1) Jahitunnistuse saamiseks tunnistuse kaotamise või kasutamiskõlbmatuks muutumise korral peab taotleja esitama elukohajärgsele keskkonnateenistusele järgmised materjalid:
1) vabas vormis taotluse;
2) nõuetekohase dokumendifoto suurusega 45 × 35 mm (mis vastab isiku vanusele);
3) jahitunnistuse kasutamiskõlbmatuks muutumise korral kasutamiskõlbmatu jahitunnistuse.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) taotleja nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
2) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

§ 22. Taotluse läbivaatamine

(1) Keskkonnateenistus kontrollib taotluse vastavust selle määruse nõuetele ja taotluses esitatud andmete õigsust selle saamisest arvates 15 päeva jooksul.

(2) Kui jahitunnistuse taotlemiseks vajalikud materjalid ei vasta selle määruse nõuetele, määrab keskkonnateenistus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei ole tähtaja jooksul kõrvaldatud, võib keskkonnateenistus jätta taotlemiseks esitatud materjalid läbi vaatamata ning saadab otsuse koopia materjalide läbivaatamata jätmise kohta 15 päeva jooksul keskkonnateenistuse poolt puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisest.

§ 23. Jahitunnistuse andmine või selle andmisest keeldumine

Keskkonnateenistus teeb jahitunnistuse andmise või selle andmisest keeldumise otsuse 10 päeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist.

4. peatükk
JAHITUNNISTUSE VORM

§ 24. Jahitunnistuse vorm

(1) Määrus kehtestab jahitunnistuse vormi, mis on esitatud määruse lisas 4.

(2) Jahitunnistus on:
1) trükitud paberile mõõtmetega 100 × 70 mm tekstiga mõlemal küljel;
2) varustatud vähemalt ühe turvamärgisega.

§ 25. Välisriigi kodanikust jahimehe jahitunnistuse vorm

(1) Määrus kehtestab välisriigi kodanikust jahimehe jahitunnistuse vormi, mis on esitatud määruse lisas 5.

(2) Välisriigi kodanikust jahimehe jahitunnistus on:
1) trükitud paberile mõõtmetega 100 × 70 mm tekstiga mõlemal küljel;
2) varustatud vähemalt ühe turvamärgisega.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruse nr 18 «Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm»
lisa 1

JAHITUNNISTUST TAOTLEVA ISIKU KOOLITUSE ÕPPEKAVA

TEEMA

NIMETUS

Tundide arv

Teooria Praktika

ULUKIBIOLOOGIA

Ökoloogia alused 1  
Jahiulukid. Suurulukite ja muude tähtsamate jahiulukite levik, arvukus, elupaik, toitumine, sigimine ja käitumine liikide lõikes. 4  
Jahiulukiliikide määramine. Ulukite jäljed ja tegutsemisjäljed. Jahiulukite vanuse määramine. 2 2
Ulukite haigused. Veterinaarabinõud haiguse leviku tõkestamiseks. 1  
Kaitsealused loomaliigid, nende määramine ning nende kaitseks rakendatavad abinõud. 1 1

ULUKIHOOLE

Loendus ja selle erinevad meetodid, tulemuste läbitöötamine ja üldistus. 2  
Ulukihoole ja selle viisid. Söödaehitised ja -rajatised. Söödapõllud. Ulukite kasvatamine tehiskeskkonnas. 2  
Ulukikahjustuste ennetamise ja vähendamise võtted. Metsamajanduse võtted ulukite loodusliku toidubaasi suurendamiseks. 1  
Jahimaade korraldamise alused. Organisatsioonilised ja majanduslikud abinõud jahipiirkonna tegevuse planeerimisel. 1  
KESKKONNAKAITSE Keskkonnakaitse alused. Keskkonnakaitsealased õigusaktid. Kaitsealad. 1  
JAHIALASED ÕIGUSAKTID Jahiseadus ja selle alusel välja antud õigusaktid. 4  
  Relvaseadus. Loomastiku kaitse ja kasutamise seadus. Rahvusvahelised loomastiku kaitset ja kasutust reguleerivad õigusaktid. 1  

JAHIPIDAMINE

Jahipidamisviisid, nende ökoloogiline ja majanduslik analüüs. Valiklaskmise alused.

Jahi praktiline korraldamine.

2 1
Ohutustehnika jahil 1  
Jahikoerad ja nende hindamise alused. Jahikoera kasvatamine ja õpetamine. 3  
Jahitrofeed, nende vääristamine ja hindamise alused. 1 2
Jahieetika. Jahikombestik ja jahisignaalid. 1  
Jahisaagi esmane töötlemine. 1  

JAHIRELVAD, LASKEMOON JA LASKMINE

Jahirelvad, nende tehniline iseloomustus. 1  
Laskemoon. Padrunite laadimine. Ballistika alused. 1  
Ohutustehnika relvade hoidmisel ja käsitsemisel. 1  
Laskmisvõtted jahil ja laskmine lasketiirus. 2 12
ESMAABI Esmaabi jahil juhtunud õnnetuse korral. 3  
  Kokku: 38 18

Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruse nr 18 «Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm»
lisa 2

JAHITUNNISTUSE PIKENDAMIST TAOTLEVA JAHIMEHE KOOLITUSE ÕPPEKAVA

TEEMA NIMETUS TUNDIDE ARV
ULUKIBIOLOOGIA Kaitstavad ja jahitavad loomaliigid. Liikide määramine. Jahiulukite vanuse määramine. Ulukite haigused. Ulukite loendus ja selle meetodid. 3
ULUKIHOOLE Ulukihoole ja selle viisid. Ulukikahjustuste ennetamise ja vähendamise võtted. Metsamajanduse võtted ulukite loodusliku toidubaasi parandamiseks. 1
JAHIPIDAMINE Valiklaskmise alused. Jahikoerad ja nende õpetamine. Jahieetika. Jahitrofeed ja nende vääristamine ning hindamine. 2
JAHIALASED ÕIGUSAKTID Jahiseadus ja selle alusel välja antud õigusaktid. Jahinduslikku tegevust reguleerivad kvoodid, litsentsid. 2

Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruse nr 18 «Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm.»
lisa 3

JAHITEOORIAEKSAMI JA LASKEKATSE SOORITAMIST TÕENDAVA
ÕIENDI VORM

Õiend jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise kohta

Nimi...............................................................................................................................

on sooritanud jahiteooriaeksami

......................................................................................................................................

/Jahiteooriaeksami sooritamise kuupäev/

on sooritanud laskekatse

......................................................................................................................................

/Laskekatse sooritamise kuupäev/

Õiendi väljaandja .........................................................................................................

Väljaandmise aeg..........................................................................................................

                 / Kuupäev/

Pitser .........................................................................................................................

/Väljaandja nimi ja allkiri/

   

Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruse nr 18 «Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm»
lisa 4

JAHITUNNISTUSE VORM

Esikülg

JAHITUNNISTUS EST EESTI
HUNTING LICENCE   ESTONIA

Perekonnanimi ............................................................................................................

Eesnimi .......................................................................................................................

Elukoht .......................................................................................................................

Sünnikoht ...................................................................................................................

Sünniaeg .....................................................................................................................

Isikukood .....................................................................................

Omaniku foto

Välja antud ...................................................................................

Erimärkused .................................................................................

Väljaandja ....................................................................................

Omaniku allkiri .............................................................................

Jahitunnistuse number

Tagakülg

Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser / allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser / allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser /allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser / allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser /allkiri

Keskkonnaministri 5. märtsi 2003. a määruse nr 18 «Jahitunnistuse taotleja koolitamise, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise, tunnistuse taotlemise ning tunnistuse andmise kord. Jahitunnistuse vorm»
lisa 5

VÄLISRIIGI KODANIKUST JAHIMEHE JAHITUNNISTUSE VORM

Esikülg

VÄLISRIIGI KODANIKU JAHITUNNISTUS

HUNTING LICENCE FOR FOREIGN CITIZEN

Jahitunnistuse number

Perekonnanimi ..........................................................................................................

Eesnimi .....................................................................................................................

Elukoht .....................................................................................................................

Isikukood .................................................................................................................

Välja antud ................................................................................................................

Erimärkused ..............................................................................................................

Väljaandja .................................................................................................................

Omaniku allkiri ..........................................................................................................

Jahitunnistus kehtib koos isikuttõendava dokumendiga

Hunting licence is valid with an identification dokument

Tagakülg

Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser / allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser / allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser /allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser / allkiri
Kehtiv kuni ................................................................................................................
Väljaandja pitser /allkiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json