Teksti suurus:

Häädemeeste valla raamatukogude ja avalike internetipunktide kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 24, 619

Häädemeeste valla raamatukogude ja avalike internetipunktide kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 05.02.2003 nr 2

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 332; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse (RT I 1998, 103, 1696; 2000, 92, 597) § 16 alusel Häädemeeste Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Häädemeeste valla raamatukogude kasutamise eeskiri ja avalike internetipunktide kasutamise eeskiri (lisad 1 ja 2).

2. Määrus jõustub 14. veebruaril 2003. a.

Volikogu esimees Tõnu ARUMÄE

Lisa 1
Kinnitatud
Häädemeeste Vallavolikogu 5. veebruari 2003. a
määrusega nr 2

HÄÄDEMEESTE VALLA RAAMATUKOGUDE KASUTUSEESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev eeskiri on kehtestatud rahvaraamatukogu seaduse alusel ja kehtib Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavates raamatukogudes.

1.2. Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ning tõendab seda oma allkirjaga.

1.3. Lugeja on käesoleva eeskirja mõistes kõigi raamatukogu teenuste kasutaja.

II. TEENINDUSE KORRALDUS

2.1. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik, kellelt ei ole rahvaraamatukogu seaduse alusel võetud raamatukogu kasutamise õigust.

2.2. Raamatukogu laenutab lugejaile teavikuid (trükised, auvised [ audiovisuaalsed teavikud] jm üldkasutatavad infokandjad) nii kohapeal kui kodus kasutamiseks ning võimaldab avalike andmebaaside kasutamise avaliku internetipunkti (AIP) kaudu.

2.3. Teavikute laenutamine on lugejale tasuta.

2.4. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

2.5. Osutatavad eriteenused (paljundus, väljatrükk, tõlkimine, tekstitöötlus jm) võivad olla tasulised ja nende hinna kehtestab vallavalitsus.

III. LUGEJATE REGISTREERIMINE

3.1. Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis igal aastal järgmiste andmetega:
1. nimi;
2. sünniaeg;
3. elukoht;
4. kontaktandmed;
5. lugejarühm – täiskasvanu ja laps (kuni 16-aastane).

3.2. Täiskasvanu registreeritakse lugejaks fotoga isikut tõendava dokumendi alusel.

3.3. Koolieeliku registreerib lugejaks lapsevanem (eestkostja).

3.4. Kooliealine laps registreeritakse lugejaks õpilaspileti alusel.

IV. KOJULAENUTUS

4.1. Raamatukogu ei laenuta koju erilise väärtusega trükiseid, üldkasutatavaid teatmeteoseid ja auviseid.

4.2. Laenutatavate teavikute arvu ühele lugejale määrab raamatukogu.

4.3. Laenutuse tähtaeg on 21 kalendripäeva, enimnõutavatel teavikutel võib laenutustähtaega lühendada.

4.4. Uusi ajakirjandusväljaandeid koju ei laenutata.

4.5. Lugejatel ei ole õigust teavikuid teistele isikutele edasi laenutada.

4.6. Tagastamistähtaega võib pikendada, kui teavikutele pole nõudlust teistelt lugejatelt.

4.7. Tagastamistähtaja möödumisel teeb raamatukogu lugejale meeldetuletuse telefoni teel, kirjalikult või muid vahendeid kasutades. Meeldetuletusega kaasnevad kulud võib raamatukogu lugejalt sisse nõuda.

4.8. Kui lugeja soovib teavikut, mis on välja laenutatud, pannakse ta järjekorda.

4.9. Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Häädemeeste vald, võidakse teavikute kojulaenutamisel võtta tagatist, kuid mitte rohkem kui teaviku hinna ulatuses.

4.10. Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil ja võimaluste piires tasuta koduteeninduse.

V. LUGEJA VASTUTUS

5.1. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma.

5.2. Teaviku saamisel peab lugeja koos raamatukogutöötajaga hindama selle seisukorda, et tuvastada võimalikud defektid. Tagastamisel avastatud rikutud teavikud hüvitab või asendab viimane lugeja.

5.2. Võlgnevusega lugejale teavikuid ei laenutata.

5.3. Kui lugeja ei tagasta teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist kuni üks kroon iga viivitatud päeva kohta teavikult.

5.4. Teaviku kaotamise, rikkumise või muul põhjusel tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni 10-kordses suuruses. Laste tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

5.5. Lugejalt, kes ei ole käesoleva eeskirja nõudeid täitnud, võidakse raamatukogu kasutamise õigus ära võtta kuni üheks aastaks, samuti võidakse piirata tema õigust teiste teenuste (AIP) kasutamiseks.

VI. LUGEJA KÄITUMINE RAAMATUKOGUS

6.1. Raamatukogu teenuste osutamise aluseks on kehtiv lugejapilet, mida ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

6.2. Raamatukogus on keelatud suitsetamine, söömine ja joomine.

6.3. Raamatukogusse ei lubata alkoholi- või narkojoobes isikuid.

6.4. Raamatukogu lugemisruumides ja AIP-s ei viibita üleriietes.

6.5. Raamatukogusse ei siseneta suurte kottide ja teiste mahukate esemetega.

6.6. Mobiiltelefoni kasutamine ning lugejate omavaheline vestlemine ei tohi segada teisi raamatukogus viibijaid.

6.7. Igasugune teavikute omavoliline väljaviimine raamatukogust on keelatud.

Lisa 2
Kinnitatud
Häädemeeste Vallavolikogu 5. veebruari 2003. a
määrusega nr 2

HÄÄDEMEESTE VALLA AVALIKU INTERNETIPUNKTI KASUTUSEESKIRI

1. Avaliku internetipunkti (edaspidi AIP) kaudu võimaldatakse külastajatele ligipääs internetis sisalduvale teabele, lähtudes avaliku teabe seaduse ja rahvaraamatukogu seaduse nõuetest.

2. AIP lahtiolekuajad kinnitab Häädemeeste Vallavalitsus.

3. AIP arvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu külastajad, kellel ei ole võlgnevusi raamatukogu ees.

Kuni 14-aastastelt isikutelt võib raamatukogu nõuda vanema (eestkostja) kirjalikku nõusolekut AIP kasutamiseks.

4. AIP kasutamise eelduseks on arvuti ja interneti kasutamise oskus. Raamatukogutöötaja ei ole kohustatud AIP külastajat IT-alaselt koolitama.

5. Enne arvuti kasutamisele asumist tutvub külastaja AIP kasutuseeskirjaga. Eeskirjaga nõustumine on AIP kasutamise eelduseks.

6. Külastaja fikseerib arvuti kasutamise alguse- ja lõpuaja vastavas andmikus, annab kasutamise kohta allkirja ning esitab nõudmisel raamatukogutöötajale isikuttõendava dokumendi.

7. Ühe arvutiga töötab korraga üks külastaja.

8. Infootsing internetis on AIP lahtioleku ajal külastajale tasuta. Teiste programmide kasutamine toimub ainult raamatukogutöötaja nõusolekul ning vastavalt hinnakirjale.

9. AIP külastajal on keelatud mängida arvutimänge.

10. Väljatrükkide tegemine on tasuline vastavalt hinnakirjale. Enne trükkimisele asumist teatatakse sellest raamatukogu töötajale.

11. Eelregistreerimine AIP arvutite kasutamiseks toimub kohapeal ja telefoni teel. Registreeruda saab kuni seitse päeva ette.

12. Ettenähtud tööaeg ühele külastajale on 30 minutit. Tööajad algavad täis- ja pooltundidel. Kokkuleppel raamatukogutöötajaga võib külastaja kasutada ka järgnevaid vabu tööaegu.

13. Eelregistreerimisel peab külastaja ilmuma kohale soovitud ajaks. Hilinemisel üle kümne minuti võidakse tema tööaeg loovutada teisele külastajale.

14. Isikliku disketi või mõne teise välise andmekandja kasutamine on AIP arvutis keelatud. Andmete salvestamiseks tuleb osta kasutamata diskett raamatukogutöötajalt.

15. Keelatud on igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine, andmete salvestamine arvuti kõvakettale, arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine AIP külastaja poolt.

16. Keelatud on tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine.

17. AIP külastaja ei tohi oma tegevusega häirida teisi raamatukogu külastajaid.

18. Käesoleva eeskirja esmakordsel kergemate tagajärgedega rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada arvutit kuni ühe kuu jooksul, tõsisemate ja korduvate rikkumiste korral määramata ajaks.

19. AIP külastajalt nõutakse sisse tema süü läbi AIP ruumi, arvuti või muu inventari rikkumisel või hävimisel tekkinud kahju.

20. Raamatukogutöötaja ei saa tagada AIP arvuti kasutaja privaatsust.

21. Kõigist AIP kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamatult informeerida raamatukogutöötajat.

22. Pärast töö lõppu sulgeb AIP külastaja kõik tema poolt kasutatud internetileheküljed ja käivitatud programmid. Arvuti väljalülitamine ja restartimine külastaja poolt on keelatud.