Teksti suurus:

"HIV/AIDSi ennetamise tegevuskava Siseministeeriumi valitsemisala asutustele aastateks 2003 - 2006" kinnitamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2003, 34, 510

"HIV/AIDSi ennetamise tegevuskava Siseministeeriumi valitsemisala asutustele aastateks 2003 - 2006" kinnitamine

Vastu võetud 05.03.2003 nr 36

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22) § 50 lõike 1 ja «Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90, 521) § 8 lõike 1 punkti 6 ning Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 2002. aasta korralduse nr 33-k alusel.

Kinnitan «HIV/AIDSi ennetamise tegevuskava Siseministeeriumi valitsemisala asutustele 2003.–2006. aastaks» (lisatud).

Minister Toomas VAREK

Kantsler Märt KRAFT

Kinnitatud
siseministri 5. märtsi 2003. a määrusega nr 36

HIV/AIDSI ENNETAMISE TEGEVUSKAVA SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA ASUTUSTELE AASTATEKS 2003–2006

Sihtrühmad

1. Politseiametnikud ja -teenistujad, sh arestimajade personal.

2. Tuletõrje- ja päästetöötajad ning sõjaväestatud päästeüksuste kaitseväelased ja ajateenijad.

3. Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Päästekolledži üliõpilased, Väike-Maarja Päästekooli õpilased ja Politseikooli politseikadetid.

Põhieesmärgid (2003–2006)

1. Kutsetegevuse käigus HIV/AIDSi ja B-, C-viirushepatiiti nakatumise ennetamine.

2. Tagada sihtrühmale teave käitumise ja pöördumispaikade kohta, võimaliku nakkusohtliku kontakti korral.

3. Kehtestada kutsetegevuse käigus HIV/AIDSi, B- või C-viirushepatiidi nakkuse saanud sihtrühma meditsiiniasutusse pöördumise kord ja tööandjapoolne kohustus tasuda sihtrühma immuniseerimise ja ennetava ravi eest ravi osutajale või apteegile.

Alaeesmärgid (2003–2006)

1. Tagada sihtrühma teadlikkuse kasv ja juhendamine HIV/AIDSi ja B-, C-viirushepatiidiga seonduvas.

2. Tagada sihtrühma HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi suhtes võimalikult ohutu töökeskkond ja ravi ning immuniseerimine vastavalt kaasaegsetele võimalustele.

3. Tagada arestimajas HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi suhtes võimalikult ohutu kinnipidamiskeskkond.

4. Sihtrühmadesse kuuluvate töötajate loengute ja trükiste abil teavitamine HIV/AIDSi-uuringute ja konsultatsiooni võimalustest, sealhulgas anonüümsed meditsiinilised uuringud.

5. Tagada nõuetele vastavate isikukaitsevahendite olemasolu ja nende kutsetegevuse käigus kasutamine.

6. Registreerida sihtrühma verega kokkupuuted, torkevigastused ja muud potentsiaalset ohtu sisaldavad HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi haigustekitajatega kokkupuuted.

7. Tagada koostöö Eesti asjaomaste asutustega.

Tegevused aastateks 2003–2006

1. Tagada sihtrühma teadlikkuse kasv ja juhendamine HIV/AIDSi ja B-, C-viirushepatiidiga seonduvas.
1.1. Korraldada loenguid HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi ennetamise võimalustest, desinfitseerivate ainete ja isikukaitsevahendite õigest kasutamisest ning muudel HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi teemadel.
1.2. Tagada õppematerjalide kättesaadavus.
1.3. Kaardistada abisaamiskohad (nõustamine, testimine, ravi) ja korraldada sihtrühmale telefoni teel info saamise võimalus.
1.4. Tagada sihtrühma kuuluvates õppeasutustes loengud HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi teemadel.

2. Tagada sihtrühmale HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi suhtes võimalikult ohutu töökeskkond ning ravi ja immuniseerimine vastavalt kaasaegsetele võimalustele.
2.1. Nõuetele vastavate puhastus-, desinfitseerimis- ja muude nakkusohtu minimeerivate vahendite soetamine.
2.2. Sihtrühma kuulujatele, kes oma töö iseloomu tõttu puutuvad kokku nakkusohtliku materjaliga, nõuetele vastavate isikukaitsevahendite (kindad, torkekindlad kindad, kaitsepõlled, maskid jm) soetamine.
2.3. Töötajatele eelneva immuniseerimise tagamine.

3. Tagada sihtrühmale arestimajas HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi suhtes võimalikult ohutu kinnipidamiskeskkond.
3.1. Arestimajade kinnipidamiskeskkonna vastavusse viimine õigusaktides kehtestatuga.

4. Sihtrühmadesse kuuluvate töötajate loengute ja trükiste abil teavitamine HIV/AIDSi uuringute ja konsultatsioonide võimalustest, sealhulgas anonüümsed meditsiinilised uuringud.
4.1. Ametites nõustamissüsteemide loomine.
4.2. Anonüümsete meditsiiniliste uuringute võimaldamine.
4.3. Trükiste koostamine.

5. Nõuetele vastavate isikukaitsevahendite olemasolu ja kasutamine kutsetegevuse käigus.
5.1. Isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite kasutamise juhendi koostamine ja kehtestamine.
5.2. Isikukaitsevahendite kasutamise kohustuse kehtestamine.

6. Sihtrühma verega kokkupuute, torkevigastuse ja muude potentsiaalset ohtu sisaldavate HIV/AIDSi, B- ja C-viirushepatiidi haigustekitajatega kokkupuudete registreerimine.
6.1. Kehtestada registreerimise kord.
6.2. Luua ühtne andmebaas ametis.

7. Koostöö Eesti asjaomaste asutustega.
7.1. Infektsioonihaiglate ja apteekidega lepingute sõlmimine ja iga-aastane lepingute ülevaatamine, tagamaks võimalus kiire viirustennetava ravi saamiseks, kui see on vajalik meditsiinilistel näidustustel.
7.2. Meditsiinilised uuringud, nõustamine, juhendite trükkimine, õppefilmide koostamine, loengute korraldamine ja muud tegevused ning ravi ja immuniseerimine koostöös asjaomaste asutustega.

/otsingu_soovitused.json