Teksti suurus:

Kiirabi osutajate valimiseks avaliku konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2003, 34, 520

Kiirabi osutajate valimiseks avaliku konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 07.03.2003 nr 43

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661) § 17 lõike 3 punkti 6 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrus kehtestab riigieelarvest rahastatavate kiirabi osutajate valimiseks avaliku konkursi läbiviimise korra.

(2) Avaliku konkursi korraldaja on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev Tervishoiuamet (edaspidi teenuse tellija). Teenuse tellija moodustab konkursi läbiviimiseks komisjoni.

(3) Avaliku konkursi võitnud kiirabibrigaadi pidajaga sõlmitakse kiirabi osutamise leping kuni viieks aastaks.

(4) Avalikul konkursil võib pakkujana osaleda kiirabi osutamise tegevusloaga äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, sihtasutus või kohaliku omavalitsuse päästeasutus (edaspidi avalikul konkursil osaleja).

(5) Teenuse tellija säilitab avaliku konkursi dokumendid viie aasta jooksul pärast avaliku konkursi lõppemist.

(6) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) sätteid, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

§ 2. Pakkumismenetlused

(1)  Avaliku konkursi läbiviimisel kasutatakse pakkumismenetlusena avatud pakkumist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 sätestatud juhtudel.

(2) Avatud pakkumine on pakkumismenetlus, mille puhul võivad pakkumise esitada kõik avalikul konkursil osalejad.

(3) Kui avatud pakkumise korral ei esitatud antud kiirabiteenuse osutamise teeninduspiirkonnas ühtegi pakkumist või lükati kõik pakkumised tagasi vastavalt käesoleva määruse §-s 13 sätestatud tingimustele või ei tunnistatud avatud pakkumise korral ühtegi pakkumist vastavaks pakkumise kutse dokumentides esitatud tingimustele, võib teenuse tellija kasutada läbirääkimistega piiratud pakkumist.

(4) Läbirääkimistega piiratud pakkumine on pakkumismenetlus, mille puhul teenuse tellija peab vajalike tingimuste olemasolul läbirääkimisi eelnevalt välja valitud avalikul konkursil osalejatega. Läbirääkimistega piiratud pakkumise läbiviimiseks peab teenuse tellija välja valima vähemalt kaks avalikul konkursil osalejat.

(5) Kui esialgselt pakkujalt tellitakse täiendavalt teenust, võib kasutada pakkumist ühelt pakkujalt.

(6) Pakkumine ühelt pakkujalt on pakkumismenetlus, mille puhul teenuse tellija kutsub pakkumisele vaid ühe avalikul konkursil osaleja.

§ 3. Avaliku konkursi väljakuulutamine

(1) Teenuse tellija kuulutab avaliku konkursi välja teate (edaspidi pakkumiskutse) avaldamisega vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja Tervishoiuameti interneti koduleheküljel. Pakkumise korral ühelt pakkujalt avaliku konkursi väljakuulutamist ei toimu, pakkuja ja teenuse tellija vahelised läbirääkimised toimuvad pärast pakkumiste saamist.

(2) Pakkumiskutse peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) teenuse tellija nimetus ja aadress;
2) kiirabiteenuse osutamise teeninduspiirkond;
3) pakkumismenetluse liik;
4) avatud pakkumise korral pakkumiskutse dokumentide väljastamise koht ja tingimused;
5) avatud pakkumise korral pakkumiste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg;
6) läbirääkimistega piiratud pakkumise korral pakkumismenetluses osalemise kirjalike taotluste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg;
7) läbirääkimistega piiratud pakkumise korral taotlejate kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks.

§ 4. Pakkumiskutse dokumendid

(1) Teenuse tellija väljastab pakkumiskutse dokumendid avalikul konkursil osalemisest huvitatud isikule viimase taotlusel.

(2) Pakkumiskutse dokumendid peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) pakkumise ettevalmistamise juhised;
2) tellitava teenuse iseloomustus;
3) pakkumise hindamise täiendavad tingimused;
4) kiirabi osutamise lepingu tingimused, mida teenuse tellija oskab momendil esitada;
5) pakkumise vormistamise keel või keeled;
6) pakkumise esitamise viis, koht, tähtpäev ja kellaaeg;
7) pakkumiskutse dokumentide sisu kohta selgituste saamise kord;
8) tähtaeg, mille kestel pakkumised on jõus;
9) pakkumiste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
10) pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumisele lisada pakkujate kvalifikatsiooni hindamiseks;
11) märge selle kohta, millisel juhul jätab teenuse tellija endale võimaluse lükata tagasi kõik pakkumised, kui ta pakkumiskutse dokumentides näeb ette sellise võimaluse.

(3) Läbirääkimistega piiratud pakkumise ja pakkumisel ühelt pakkujalt korral esitab teenuse tellija pakkumiskutse dokumentides käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetest need, mida ta peab vajalikuks.

§ 5. Pakkumiskutse ja pakkumiskutse dokumentide sisu selgitamine ja muutmine

(1) Taotlejal ja pakkujal on õigus saada selgitusi pakkumiskutse ja pakkumiskutse dokumentide sisu kohta. Teenuse tellija on kohustatud selgitusi andma ja antud selgitused edastama ka teistele taotlejatele või pakkujatele enne pakkumiste esitamise tähtpäeva saabumist.

(2) Teenuse tellija võib enne pakkumiste esitamise tähtpäeva muuta pakkumiskutse dokumentide sisu, saates vajalikud täiendused viivitamatult kõigile pakkumiskutse dokumendid saanud avalikul konkursil osalejatele posti teel väljastusteatega või andes need kõigile pakkumiskutse saanud avalikul konkursil osalejatele kätte allkirja vastu. Kui teenuse tellija muudab pakkumiskutse dokumentide sisu, kui on möödunud rohkem kui pool pakkumiste esitamise tähtajast, võib teenuse tellija pakkumise esitamise tähtaega pikendada.

§ 6. Pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine ja kvalifitseerimine

(1) Teenuse tellija on kohustatud kontrollima taotlejate ja pakkujate kvalifikatsiooni.

(2) Taotleja kvalifikatsiooni kontrollimisel läbirääkimistega piiratud pakkumise korral kohaldatakse taotleja suhtes pakkujale ettenähtud kvalifitseerimise nõudeid.

(3) Kvalifikatsiooni kontrollimine toimub:
1) avatud pakkumise korral enne pakkumise sisulist läbivaatamist;
2) läbirääkimistega piiratud pakkumise korral enne pakkumiskutse dokumentide esitamist;
3) pakkumisel ühelt pakkujalt enne või pärast pakkumiskutse dokumentide esitamist.

(4) Teenuse tellija peab kontrollima, et pakkuja:
1) omab kiirabi osutamiseks nõutavat tegevusluba;
2) suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
3) on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas või tema maksuvõla tasumine on ajatatud;
4) on registreeritud äri- või muus nõutavas registris.

(5) Teenuse tellijal on õigus pakkuja pakkumiselt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et esitatud andmed pakkuja kvalifikatsiooni kohta on valed või ebatäpsed.

(6) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud tingimustele, samuti juhul, kui pakkuja ei ole esitanud informatsiooni või dokumente, mida teenuse tellija on käesoleva määruse alusel nõudnud.

§ 7. Pakkumiste esitamine

(1) Pakkumine peab vastama pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele ning olema esitatud kirjalikult ja kinnises ümbrikus.

(2) Teenuse tellija registreerib saabunud pakkumised, märkides ära pakkumise kättesaamise kuupäeva ja kellaaja. Teave pakkumiste laekumise kohta avaldatakse Tervishoiuameti interneti koduleheküljel.

§ 8. Pakkumiste esitamise tähtaeg

(1) Avatud pakkumise esitamise tähtaja võib määrata alates 10. kalendripäevast, arvestades avaliku konkursi väljakuulutamise teate avaldamisest.

(2) Läbirääkimistega piiratud pakkumise korral ja pakkumise korral ühelt pakkujalt võib pakkumiste esitamise tähtaja määrata alates 10. kalendripäevast, arvestades pakkumiskutse dokumentide väljastamisest.

(3) Teenuse tellija võib pakkumiste esitamise tähtaega pikendada. Teade tähtaja pikenemise kohta tuleb teenuse tellijal edastada kirjalikult kõigile pakkujatele, kes on saanud pakkumiskutse dokumendid.

(4) Pakkumist, mis laekub pärast pakkumise esitamise tähtpäeva, ei avata ning see tagastatakse pakkumise esitanud pakkujale.

§ 9. Pakkumiste jõusoleku tähtaeg

(1) Pakkumised peavad olema jõus pakkumiskutse dokumentides näidatud tähtaja jooksul. Pakkumiste jõusoleku tähtaeg algab pakkumiste esitamise tähtpäevast ja see ei tohi olla pikem kui 60 päeva.

(2) Enne pakkumiste jõusoleku tähtaja lõppemist võib teenuse tellija teha pakkujatele ettepaneku seda pikendada. Pakkuja poolt tähtaja pikendamisest keeldumisel lõpeb pakkumise jõusolek varem kindlaksmääratud tähtpäeval.

§ 10. Pakkumiste muutmine ja tagasivõtmine

Pakkuja võib oma pakkumist muuta, esitades uue pakkumise, või pakkumise tagasi võtta. Sellekohane kirjalik teade tuleb teenuse tellijale esitada enne pakkumiste esitamise tähtaega.

§ 11. Pakkumiste avamine ja läbivaatamine

(1) Pakkumised avatakse pakkumiskutse dokumentides määratud ajal ja kohas, pakkumiste esitamise tähtaja pikenemise korral teenuse tellija poolt käesoleva määruse § 8 lõikes 3 toodud korras määratud ajal.

(2) Kõigil pakkujatel on õigus isiklikult või volitatud esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel, kus avatakse ka tema pakkumine.

(3) Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed, aadressid, registrikoodid ning kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust pakkumiskutse dokumentides nõutule. Pakkumiste avamise kohta koostatakse pakkumiste avamise protokoll.

(4) Pakkujal on õigus saada tema pakkumise avamise protokolli ärakiri.

§ 12. Pakkumiste vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

(1) Teenuse tellija kontrollib esitatud dokumentide vastavust pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele.

(2) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõigi pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustega.

(3) Pakkumise võib tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi pakkumiskutse dokumentidest.

(4) Teenuse tellija lükkab pakkumise tagasi, kui:
1) pakkuja ei ole kvalifitseeritud vastavalt käesoleva määruse §-s 6 sätestatule;
2) pakkumine ei vasta pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele.

(5) Teenuse tellijal on õigus lükata pakkumine tagasi, kui selgub, et pakkuja on esitanud valeandmeid või võltsitud dokumente.

(6) Teade pakkumise vastavaks tunnistamise või pakkumise tagasilükkamise ja selle põhjuste kohta edastatakse pakkujale kirjalikult kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 13. Kõikide pakkumiste tagasilükkamine

(1) Teenuse tellija võib tagasi lükata kõik pakkumised enne kiirabi osutamise lepingu sõlmimist, kui pakkumiskutse dokumentides on selline võimalus selleks ette nähtud.

(2) Teade kõigi pakkumiste tagasilükkamisest tuleb teenuse tellijal viivitamatult edastada kõigile pakkujatele, kellele pakkumiskutse dokumendid väljastati.

§ 14. Pakkumiste võrdlemine ja hindamine

(1) Teenuse tellija võrdleb ja hindab kõiki pakkumisi, mida ei ole tagasi lükatud.

(2) Parim pakkumine on vastavaks tunnistatud pakkumiste hulgast kõige soodsam pakkumine pakkumiskutse dokumentides esitatud hindamistingimuste suhtes.

(3) Pakkumiste võrdlemisel ja hindamisel lähtutakse pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustest. Parima pakkumise valikul arvestatakse täiendavate tingimustena pakkumise vastavust konkreetse teeninduspiirkonna vajadusele, teenuse eeldatavat kvaliteeti ja efektiivsust, täpsustades neid tingimusi vajadusel pakkumiskutse dokumentides.

(4) Kui pakkumine on tehtud mitme teeninduspiirkonna kohta, hinnatakse pakkumist iga teeninduspiirkonna osas eraldi.

§ 15. Pakkumise vastuvõtmine

(1) Edukas pakkumine loetakse vastuvõetuks kümne päeva möödumisel selle edukaks tunnistamisest arvates.

(2) Kirjalik teade pakkumise edukaks tunnistamisest edastatakse kirjalikult kõigile pakkujatele kümne tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates.

§ 16. Läbirääkimised

(1) Läbirääkimistega piiratud pakkumise või pakkumise ühelt pakkujalt korral on teenuse tellijal õigus otsustada, kas ja millisel määral pakkujatega läbirääkimisi pidada.

(2) Läbirääkimiste pidamise korral peab teenuse tellija enne läbirääkimiste alustamist teatama pakkujatele läbirääkimiste pidamise korra.

(3) Teenuse tellija ei tohi edastada läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele pakkujatele.

§ 17. Pakkumismenetluse lõppemine

Pakkumismenetluse lõppemise aluseks antud kiirabiteenuse osutamise piirkonnas on:
1) kiirabi osutamise lepingu sõlmimine;
2) kõikide pakkumiste tagasilükkamine;
3) pakkumismenetluse kehtetuks tunnistamine;
4) pakkumiste või pakkumisel osalemise taotluste mittelaekumine esitamise tähtajaks;
5) pakkumiste jõusoleku tähtaja lõppemine ja lepingu sõlmimata jätmine pakkujast sõltuvatel põhjustel;
6) pakkumiste mittevastavus pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele.

§ 18. Kiirabi osutamise lepingu sõlmimine ja teabe avaldamine

(1) Kiirabi osutamise kirjalik leping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga. Lepingu tingimused peavad vastama pakkumiskutse dokumentides ja edukaks tunnistatud pakkumises esitatud tingimustele.

(2) Teenuse tellijal on õigus valida ülejäänud jõusolevate pakkumiste hulgast uus edukas pakkumine ja see vastu võtta, kui vastuvõetud pakkumise esitanud isik keeldub kiirabi osutamise lepingu sõlmimisest. Pakkumise vastuvõtmisest teatatakse vastavalt käesoleva määruse § 15 lõikele 2.

(3) Teavet pakkumiste hindamise ja võrdlemise ning selgituste kohta ei või avaldada isikutele, kes ei ole teenistuslikult seotud pakkumiste hindamise, võrdlemise või pakkumiste vastuvõtmise otsustamisega.

(4) Teenuse tellija avalikustab pärast eduka pakkumise vastuvõtmist Tervishoiuameti interneti koduleheküljel eduka pakkumise esitanud teenuse pakkuja nime ja teeninduspiirkonna.

§ 19. Rakendussäte

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määrus nr 132 «Kiirabi osutajate valimiseks avaliku konkursi läbiviimise kord» (RTL 2002, 2, 13) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json