Teksti suurus:

Karistusõiguse reformiga seotud seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 26, 156

Karistusõiguse reformiga seotud seaduste muutmise seadus


Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. märtsi 2003. a otsusega nr 394

Vastu võetud 12. veebruaril 2003. a (õ)

I. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; 2002, 85, 503; 82, 480) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Kohtualuse õigeksmõistmise korral hüvitatakse isikule tema taotlusel valitud kaitsjale või esindajale makstud mõistliku suurusega tasu kohtumääruse alusel riigieelarve vahenditest.»

§ 2. Paragrahvi 122 lõikes 4 asendatakse sõna «neljateistaastane» sõnaga «kaheksateistaastane».

§ 3. Paragrahv 126 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 168 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva koodeksi § 5 lg 1 p-des 1, 2, 3, 7 ja 9 ettenähtud alustel kriminaalmenetluse lõpetamise korral hüvitatakse kahtlustatava või süüdistatava taotlusel valitud kaitsjale või esindajale makstud mõistliku suurusega tasu uurija või prokuröri määruse alusel riigieelarve vahenditest.»

§ 5. Paragrahvi 275 lõikes 3 asendatakse sõnad «§ 73 või 74» sõnadega «§ 73, 74 või 87».

II. § 6. Täitemenetluse seadustikku (RT I 1993, 49, 693; 2002, 83, 489; 110, 654) täiendatakse §-ga 1972 järgmises sõnastuses:

« 1972. Kriminaalasjas, halduskohtumenetluses ja väärteoasjas kohaldatud avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete laekumise korra kehtestamine

Kriminaalasjas kohaldatud rahalise karistuse, varalise karistuse, kriminaalmenetluse kulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete riigieelarvesse laekumise korra, halduskohtumenetluses kohtuotsuse või määrusega kohaldatud rahatrahvi, menetluskulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete ning väärteoasjas kohaldatud rahatrahvi, hoiatustrahvi, menetluskulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete riigieelarvesse laekumise korra kehtestab rahandusminister.»

III. Veeseaduses (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 7. Paragrahv 386 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Seadust täiendatakse §-dega 387–38 9 järgmises sõnastuses:

« 387. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuete rikkumine

(1) Käesoleva seaduse § 13 lõigete 2 ja 4 alusel kehtestatud joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 388. Joogivee müümine vastava loata

(1) Käesoleva seaduse §-s 131 sätestatud kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümise eest vastava loata – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 389. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 383–385 ning 387–388 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 82, 480; 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 383–385 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon.

(3) Käesoleva seaduse §-des 387–388 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tervisekaitseinspektsioon.»

IV. § 9. Riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516) § 171 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Piirire¾iimi rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»

V. § 10. Rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 90, 521) § 181 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahvatervise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»

VI. § 11. Ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480) § 152 lõikes 1 ja § 153 lõikes 1 jäetakse välja sõnad «Vastutava isiku poolt».

VII. § 12. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 53, 310; 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 105, 610) § 683 lõikes 1 asendatakse arv «13» arvuga «14».

VIII. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2002, 82, 477) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Paragrahvis 31 asendatakse sõna «haldusõiguserikkumise» sõnaga «väärteo».

§ 14. Paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktidega 3 1 ja 61 järgmises sõnastuses:

« 31) otsuse või määruse jõustumise kuupäev;»;

« 61) üldkasuliku töö sooritamise kuupäev;».

§ 15. Paragrahvi 11 lõiget 6 täiendatakse punktidega 3 1 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 31) otsuse või määruse jõustumise kuupäev»;

« 6) sundlõpetamise otsuse täitmise kuupäev.»

§ 16. Paragrahvi 12 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Kohtutäitur, arestimaja, vangla, kohus või otsuse teinud kohtuväline menetleja esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui isik on karistusena mõistetud rahatrahvi või rahalise karistuse summa täielikult tasunud, aresti või lühiajalise vangistuse kandnud või vanglast vabastatud. Sama tähtaja jooksul tuleb registri volitatud töötlejat teavitada ka otsuse täitmise aegumisest vastavalt karistusseadustiku §-le 82.»

§ 17. Paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isikult on keelatud nõuda tema kohta karistusregistris või karistusregistri arhiivis hoitavaid andmeid.»

§ 18. Paragrahvi 19 lõike 1 punkt 3 ja lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 19. Paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse arv «13» arvuga «14».

§ 20. Paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 1 järgmises sõnastuses:

« 81) otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82;».

§ 21. Paragrahvi 26 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks.

IX. § 23. Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264; 2002, 82, 479; 90, 521) § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesolevat seadust kohaldatakse alaealisele, kes on:
1) nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo;
2) nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo;
3) neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteo, kuid prokurör või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust või karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit kohaldamata ja kriminaalmenetlus on tema suhtes lõpetatud;
4) neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteo, kuid kohtuväline menetleja on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust kohaldamata, või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust või karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit kohaldamata ja väärteomenetlus on tema suhtes lõpetatud.»

X. § 24. Toote ohutuse seaduse (RT I 1998, 40, 613; 1999, 82, 753; 2000, 86, 546; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 113 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 (õ) järgmises sõnastuses:

« 21)(õ) Tervisekaitseinspektsioon.»

XI. § 25. Tubakaseaduse (RT I 2000, 59, 379; 2001, 43, 242; 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387) § 219 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Käesoleva seaduse §-s 212 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tervisekaitseinspektsioon.»

XII. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 105, 613; 110, 654 ja 655) tehakse järgmised muudatused:

§ 26. Paragrahvi 411 lõikes 2 asendatakse sõnad «Ajutise loa väljaandnud asutus» sõnadega «Väärteo kohtuväline menetleja».

§ 27. Paragrahvi 7441 lõikes 2 asendatakse sõna «Politseiprefektuur» sõnadega «Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei ja Julgestuspolitsei.» (õ)

§ 28. Seadust täiendatakse §-ga 771 järgmises sõnastuses:

« § 771. Liiklusseaduse § 413 lõike 6 kohaldamine

(1) Liiklusseaduse § 413 lõiget 6 kohaldatakse Riigi Teataja I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655 redaktsioonis tagasiulatuvalt alates 2002. aasta 1. septembrist.

(2) Juhtimisõiguse peatamise korral ei arvestata isiku karistamist liiklusseaduse § 7435 lõike 1 alusel.

(3) Isiku, kelle juhtimisõigus on peatatud liiklusseaduse § 74 35 lõike 1 alusel, juhtimisõigus taastatakse juhiloa väljaandnud asutuse poolt.»

XIII. Tolliseadustikus (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 92, 528) tehakse järgmised muudatused:

§ 29. Seadustiku tekstis asendatakse sõnad «käesoleva seadustiku §-des 2831–28310 nimetatud tollieeskirjade rikkumisi» sõnadega «käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni.»

§ 30. Paragrahvi 2831 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks ja lõikest 3 jäetakse välja sõnad «või 2».

§ 31. Paragrahvi 2837 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 2837. Kohustusliku dokumendi või registreeringuta kauba sisse- või väljavedu või tollikäitlusviisile deklareerimine

(1) Kohustusliku dokumendi või registreeringuta, mis tõendab tegutsemise õigust teatud valdkonnas, kauba sisse- või väljaveo või tollikäitlusviisile deklareerimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.»

§ 32. Paragrahv 28318 tunnistatakse kehtetuks.

§ 33. Seadustikku täiendatakse §-dega 28319 –28321 järgmises sõnastuses:

« § 28319. Ebaseaduslikud toimingud kaubaga, mille suhtes kehtivad keelud ja piirangud

(1) Kohustusliku dokumendita kauba, mille suhtes kehtivad piirangud, või keelatud kauba tolliterritooriumile või sealt välja toimetamise või tollikäitlusviisile deklareerimise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 28320. Eksporditava kauba päritolu kohta valeandmeid sisaldava dokumendi esitamine

(1) Valeandmeid sisaldava dokumendi koostamise eest välisriigi tollile edastamise eesmärgil, kui see dokument tõendab tolliterritooriumilt eksporditava kauba päritolu, et saada soodustusi teises riigis üldise soodustussüsteemi või välislepingu alusel, – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 40 000 krooni.

§ 28321. Menetlus

(1) Käesoleva seadustiku §-des 2831–28320 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 82, 480; 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) sätteid.

(2) Käesoleva seadustiku §-des 2831–28320 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tolliamet.

(3) Kohtuväline menetleja või kohus võib kohaldada §-des 283 1–2833 ja 28319 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme või aine konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

(4) Kohtuväline menetleja või kohus võib konfiskeerida tollieeskirjade rikkumise eesmärgil eriliselt ümberehitatud veoki, millega või mille abil pandi toime tollieeskirjade rikkumine.»

XIV. Väärteomenetluse seadustikus (RT 2002, 50, 313; 110, 654) tehakse järgmised muudatused:

§ 34. Paragrahvi 19 lõike 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitsja võib osaleda kaitstava menetlusaluse isiku suhtes läbiviidava menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitteilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist.»

§ 35. Paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) võtta osa menetlusest, alates menetlusaluse isiku kinnipidamisest või muu menetlusaluse isiku suhtes esimese menetlustoimingu tegemisest, kuid kaitsja mitteilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist;».

§ 36. Paragrahvi 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Kaitsja tasu hüvitamine väärteomenetluse lõpetamise korral

Väärteomenetluse lõpetamise korral § 29 lõike 1 punktides 1–3 ja 5–6 sätestatud alustel hüvitatakse menetlusalusele isikule tema taotlusel valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu kohtu määruse alusel riigi- või kohaliku eelarve vahenditest.»

§ 37. Paragrahvi 29 lõike 1 punkti 7 täiendatakse pärast sõna «surnud» sõnadega «või juriidiline isik on lõppenud».

§ 38. Paragrahvi 29 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «toime pannes» sõnadega «oma ea tõttu».

§ 39. Paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Väärteomenetluse lõpetamine otstarbekuse kaalutlusel, väärteoga tekitatud kahju hüvitamise või alaealiste komisjonile väärteoasja materjalide üleandmise korral

(1) Menetleja võib väärteomenetluse lõpetada:
1) otstarbekuse kaalutlusel või
2) kui menetlusalune isik on väärteoga tekitatud kahju vabatahtlikult hüvitanud.

(2) Kui kohtuväline menetleja leiab, et isikut, kes pani väärteo toime neljateist- kuni kaheksateistaastasena, saab mõjutada karistust kohaldamata, või kohus leiab, et isikut, kes pani väärteo toime neljateist- kuni kaheksateistaastasena, saab mõjutada karistust või karistusseadustiku §-s 87 sätestatud mõjutusvahendit kohaldamata, teeb kohtuväline menetleja või kohus lahendi väärteomenetluse lõpetamise ja väärteoasja materjalide üleandmise kohta alaealiste komisjonile.»

§ 40. Paragrahvi 40 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) väärteo kvalifikatsioon ning, kui väärteomenetlus on alustatud isiku suhtes, siis isiku ees- ja perekonnanimi;».

§ 41. Paragrahvi 44 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) toimetatakse kinnipeetud isik asja arutamiseks maa- või linnakohtusse, kui ta on toime pannud väärteo ja kohtuväline menetleja peab vajalikuks aresti kohaldamist, selle kohta on koostatud väärteoprotokoll ja muud menetlusdokumendid. Sel juhul võib menetlusalune isik esitada vastulause kohtule.»

§ 42. Paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) §-des 159, 164–168 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiprefektuur ning § 218 lõikes 1, §-des 267, 269, 271 ja 342 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei ja Julgestuspolitsei.»

§ 43. Paragrahvi 52 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnadega «Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei».

§ 44. Paragrahvi 52 lõikes 6 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnadega «Politseiamet, politseiprefektuur».

§ 45. Paragrahvi 52 lõikes 8 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnadega «Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei».

§ 46. Paragrahvi 52 lõikes 9 asendatakse sõna «Siseministeerium» sõnadega «maavalitsus ning valla- või linnavalitsus».

§ 47. Paragrahvi 52 lõikes 12 asendatakse sõnad «ja liiklusnõuete osas politseiprefektuur» sõnadega «ning liiklusnõuete osas Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei ja Julgestuspolitsei».

§ 48. Paragrahvi 55 lõike 3 preambul sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kiirmenetlust ei kohaldata ja alustatakse üldmenetlust, kui:».

§ 49. Paragrahvi 57 lõike 1 punktis 16 asendada sõnad «teave sellest,» sõnadega «kui rahatrahv ei ole määratud tasuda ositi, siis teave sellest,».

§ 50. Paragrahvi 61 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kohtuvälise menetleja ametnik tuleb väärtegu menetledes järeldusele, et teos on kuriteo tunnused, saadetakse väärteoasja materjal viivitamata prokurörile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Kui kohtuväliseks menetlejaks on kohtueelse uurimise asutus, siis alustatakse kriminaalmenetlust prokurörile materjale saatmata. Kriminaalmenetluse alustamise otsustuse võib teha kuni väärteo eest karistamise otsuse tegemiseni.»

§ 51. Paragrahvi 68 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui isik on toime pannud mitu väärtegu, võib koostada ühe protokolli või vajaduse korral mitu protokolli.»

§ 52. Paragrahvi 69 lõiget 6 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Menetlusaluse isiku nõudmisel võib toimikuga tutvumise ning vastulause esitamise aega lühendada.»

§ 53. Paragrahvi 70 lõiget 4 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Menetlusaluse isiku nõudmisel võib lahendiga tutvumise ja lahendi koopia kättesaamise tähtaega lühendada.»

§ 54. Paragrahvi 73 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui kohtuväline menetleja teeb väärteomenetluse lõpetamise määruse alaealise kohta, kes ei olnud õigusvastast tegu toime pannes oma ea tõttu süüvõimeline või oli neljateist- kuni kaheksateistaastane, järgitakse vastavalt käesoleva seadustiku § 29 lõikes 2 või § 30 lõikes 2 sätestatut.»

§ 55. Paragrahvi 74 lõike 1 punktis 17 asendada sõnad «teave sellest,» sõnadega «kui rahatrahv ei ole määratud tasuda ositi, siis teave sellest,».

§ 56. Paragrahvi 75 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui kohtuväline menetleja teeb väärteomenetluse lõpetamise määruse alaealise kohta, kes ei olnud õigusvastast tegu toime pannes oma ea tõttu süüvõimeline või oli neljateist- kuni kaheksateistaastane, järgitakse vastavalt käesoleva seadustiku § 29 lõikes 2 või § 30 lõikes 2 sätestatut.»

§ 57. Paragrahvi 76 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaebuse kohtuvälise menetleja määruse peale väärteomenetluse lõpetamise või konfiskeerimise otsustamise kohta väärteomenetluse käigus võib menetlusosaline või menetlusväline isik esitada 15 päeva jooksul, alates määruse koopia kättesaamisest.»

§ 58. Paragrahvi 107 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt.

« (2) Käesoleva seadustiku § 29 lõike 1 punktides 2–7 sätestatud alustel teeb kohus väärteomenetluse lõpetamise määruse. Kui kohus teeb otsuse või määruse väärteomenetluse lõpetamise kohta alaealise suhtes, kes ei olnud õigusvastast tegu toime pannes oma ea tõttu süüvõimeline või oli neljateist- kuni kaheksateistaastane, järgitakse vastavalt käesoleva seadustiku § 29 lõikes 2 või § 30 lõikes 2 sätestatut.»

§ 59. Paragrahvi 108 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) kas lõpetada väärteomenetlus ja kohaldada karistusseadustiku §-s 87 sätestatud alaealisele kohaldatavaid mõjutusvahendeid või anda väärteoasja materjalid üle alaealiste komisjonile.»

§ 60. Paragrahvi 111 punktis 10 asendatakse sõnad «rahatrahv tuleb tasuda panka 15 päeva jooksul» sõnadega «rahatrahv tuleb tasuda panka edasikaebamise tähtaja jooksul».

§ 61. Paragrahvi 111 punktis 11 asendatakse sõnad «on möödunud 15 päeva» sõnadega «on möödunud edasikaebamise tähtaeg».

§ 62. Paragrahvi 113 lõikes 5 asendatakse sõna «apellandid» sõnadega «kohtumenetluse pooled».

§ 63. Paragrahvi 133 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) kas lõpetada väärteomenetlus ja kohaldada karistusseadustiku §-s 87 sätestatud alaealisele kohaldatavaid mõjutusvahendeid või anda väärteoasja materjalid üle alaealiste komisjonile.»

§ 64. Paragrahvi 154 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast kohtuvaidlust teatab kohus kohtulahendi kuulutamise aja või päeva, mil kohtulahend on kohtumenetluse pooltele ringkonnakohtus kättesaadav.

(2) Ringkonnakohtu kohtuotsuse või selle lõpposa kuulutamisel järgitakse käesoleva seadustiku § 135 lõigetes 2–6 sätestatut.»

§ 65. Paragrahvi 193 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtumenetluse pool võib esitada määruskaebuse kümne päeva jooksul, alates vaidlustatava kohtumääruse tegemisest. Kui kohtumäärus tehti kirjalikus menetluses, siis võib kohtumenetluse pool esitada määruskaebuse kümne päeva jooksul, alates päevast, mil ta sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama.

(2) Menetlusväline isik võib esitada määruskaebuse kümne päeva jooksul, alates päevast, mil ta sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama.»

§ 66. Paragrahv 199 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 199. Kohtuvälises menetluses tehtud otsuse ja määruse ning kohtuotsuse ja määruse jõustumine

(1) Kohtuvälises menetluses tehtud otsus jõustub, kui selle peale ei ole kaebust esitatud ja kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud.

(2) Kohtuotsus või määrus jõustub, kui seda ei saa vaidlustada muul viisil kui teistmismenetluses, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 ettenähtud juhul.

(3) Kohtuotsus aresti mõistmise kohta jõustub selle tegemisest.

(4) Kirjalikus menetluses tehtud kohtumäärus jõustub selle tegemisest.

(5) Kohtuvälises menetluses tehtud määrus jõustub selle tegemisest.»

§ 67. Paragrahvi 203 lõikes 2 asendatakse sõnad «kolme päeva» sõnadega «kümne päeva».

§ 68. Paragrahvi 204 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) süüdlane on tasunud rahatrahvi täies ulatuses kohtuotsuse peale edasikaebamise tähtaja jooksul.»

XV. Karistusseadustiku rakendamise seaduses (RT I 2002, 56, 350) tehakse järgmised muudatused:

§ 69. Seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. peatükk
ASENDUSKARISTUSE KOHALDAMINE, KURITEOGA TEKITATUD KAHJU JA KEHALISE HAIGUSE RASKUSE HINDAMINE».

§ 70. Seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Kehalise haiguse raskuse hindamine

Süütegude kvalifitseerimisel karistusseadustiku paragrahvi järgi, milles on koosseisulise tunnusena ette nähtud raske tervisekahjustuse tekitamine, hinnatakse kehalist haigust raskena, kui:
1) tervisekahjustus kestab vähemalt 4 kuud või
2) tervisekahjustusega kaasneb töövõime kaotus vähemalt 40 protsenti.»

XVI. § 71. Riigikogu valimise seadust (RT I 2002, 57, 355) täiendatakse pärast § 73 peatükiga 121 järgmises sõnastuses:

«121. peatükk
VASTUTUS

§ 731. Andmete või materjalide esitamata jätmine või valimiskomisjoni otsuse mittetäitmine

(1) Andmete või materjalide esitamata jätmise eest valimiste korraldamiseks, samuti valimiskomisjoni otsuse mittetäitmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 82, 480; 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) sätteid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on politseiprefektuur.»

XVII. § 72. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub üldises korras.

(2) Käesoleva seaduse §-s 1 sätestatud kriminaalmenetluse koodeksi § 89 lõiget 51 ja §-s 4 sätestatud kriminaalmenetluse koodeksi § 168 lõiget 21 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2002. aasta 1. jaanuarist.

(3) Käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud väärteomenetluse seadustiku § 23 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2002. aasta 1. septembrist.


Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

Õiend

RT I 2003, 30
Lugeda RT I 2003, 26, 156 avaldatud karistusõiguse reformiga seotud seaduste muutmise seaduse vastuvõtmise kuupäevaks 12. veebruar 2003. a.

ÕIEND

RT I 2003, 32

Karistusõiguse reformiga seotud seaduste muutmise seaduse tekstis (RT I 2003, 26, 156) parandada X osa § 24 ja XII osa § 27 sõnastus järgmiselt:

1) X osa §-s 24 asendada sõnad «punktiga 3», sõnadega «punktiga 21» ja arv «3» arvuga «21»;

2) XII osa §-s 27 asendada sõnad «lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1) Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei ja Julgestuspolitsei», sõnadega «lõikes 2 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnadega «Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei ja Julgestuspolitsei».


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json