Teksti suurus:

Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping 2001

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.07.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 8, 30

Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastane rahastusleping 2001

Vastu võetud 26.04.2002

Rahastuslepingu 2001 ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise ja lõppemise kohta

  

EESTI VABARIIGIS PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENDAMISE LIITUMISEELSE PROGRAMMI ÜHEAASTANE RAHASTUSLEPING 2001
EUROOPA ÜHENDUST ESINDAVA EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJONI JA EESTI VABARIIGI VAHEL

Alla kirjutatud 2002. aasta 26. aprillil Brüsselis ja Tallinnas


Euroopa Ühenduste Komisjon, edaspidi komisjon, tegutsedes Euroopa Ühenduse, edaspidi ühendus, nimel

ning Eesti Vabariigi valitsus, tegutsedes Eesti Vabariigi, edaspidi Eesti Vabariik, nimel,
edaspidi lepingupooled,

lähtudes asjaolust, et
(1) ühendus on nõukogu määrusega (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelsetele meetmetele Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides liitumiseelsel perioodil* kehtestanud põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi (edaspidi SAPARD) rahastamise nõuded;
* EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87–93.

(2) Eesti Vabariigi esitatud kava kinnitati määruse (EÜ) nr 1268/1999 artikli 4 lõike 5 alusel 17. novembril 2000 vastu võetud otsuse kohaselt põllumajanduse ja maaelu arendamise programmina;
(3) ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel 28. mail 2001 sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu artikli 2 kohaselt määratakse ühenduse võetavate rahaliste kohustuste suurus kindlaks üheaastaste rahastuslepingutega;
(4) on vaja sätestada nende rahaliste kohustuste suurus, mille ühendus võtab 2001. aastal põllumajanduse ja maaelu arendamise programmi ning selle muudatuste (edaspidi programm) rakendamisel Eesti Vabariigis, ning kehtestada nimetatud kohustuste kehtimisaeg;
(5) ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud üheaastases rahastuslepingus 2000 on sätestatud 2000. aastal võetud kohustuste lõppemise tähtpäevaks 2002. aasta 31. detsember. Kuna 2000. aastal ei võetud vastu komisjoni otsust anda SAPARDi juhtimine üle Eesti Vabariigi agentuurile, on asjakohane muuta üheaastase rahastuslepingu 2000 artiklit 3, pikendades kohustuste kehtimisaega 2003. aasta 31. detsembrini;
(6) tulenevalt ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu rakendamisel saadud kogemustest on tekkinud vajadus teha selles lepingus teatavaid täpsustusi;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Eesmärk

Leping sätestab rahalise kohustuse suuruse, mille ühendus võtab Eesti Vabariigi suhtes 2001. aastal. Lisaks muudetakse sellega 25.01.2001 alla kirjutatud mitmeaastast rahastuslepingut ning 1.03.2001 alla kirjutatud üheaastast rahastuslepingut.

Artikkel 2. Kohustus

Ühenduse finantsosaluse suuruseks 2001. aastal on kuni 12.595.639 eurot. Kohustus kehtib üksnes juhul, kui programmi rakendatakse kooskõlas ühenduse ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepinguga.

Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa artiklis 2 viidatud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2003 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.

Artikkel 4. Üheaastases rahastuslepingus 2000 tehtavad muudatused

Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud üheaastase rahastuslepingu 2000 artiklis 3 tehakse järgmised muudatused:

«Artikkel 3. Kohustuse kehtivus

Komisjon tühistab automaatselt selle osa artiklis 2 viidatud kohustusest, mida ei ole kasutatud ettenähtud arveldustehingute tegemiseks või mille kasutamiseks ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2003 laekunud nõuetekohaselt vormistatud maksetaotlust.»

Artikkel 5. Mitmeaastases rahastuslepingus tehtavad muudatused

Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud mitmeaastases rahastuslepingus tehakse järgmised muudatused.

1. Artiklis 8 asendatakse esimene lause järgmise tekstiga:

«Mitmeaastase rahastuslepingu ja/või üheaastase rahastuslepingu artikli 2 reguleerimisala küsimusi käsitlev kirjavahetus, milles viidatakse vajaduse korral programmi numbrile ja nimetusele, edastatakse järgmistele aadressidele:

Ühenduse nimele:
Commission of the European Communities, Directorate General Agriculture, SAPARD Unit, Rue de la Loi, 130 B – 1049 Brussels; telefon: 00 32 2 2967 337; faks : 00 32 2 29 51746; e-post: [email protected];

Eesti Vabariigi nimele:
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Eesti; telefon: 00 (372) 6 113 572; faks: 00 (372) 6 966 810; e-post: [email protected].».

2. Jagu A

Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

«3. Kui lõike 1 esimeses lõigus loetletud tingimused on täidetud ja samas viidatud artikleid järgitakse, võidakse teha ka esialgne otsus abi juhtimise üleandmise kohta Eesti Vabariigi agentuuridele.»;

artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

«2. Ühenduse osaluse maksab komisjon välja lepingu artiklis 2 viidatud üheaastase rahastuslepingu kohaselt SAPARDi eurokontole eeldusel, et käesoleva jao artiklis 9 viidatud kontrolli kestel ei ole täheldatud mingeid probleeme.»;

artikli 7 lõike 4 esimene lause asendatakse järgmise tekstiga:

«4. Komisjon tühistab kohustuse automaatselt, kui üheaastases rahastuslepingus ei ole ette nähtud teisiti.»;

artikli 14 lõike 2.6 joonealune märkus nr 4 [*] asendatakse järgmise tekstiga:

«SEC 1999 1801/2.»;

artikli 14 lõige 2.9 asendatakse järgmise tekstiga:

«2.9. SAPARDi agentuur tagab avalikkuse nõuetekohase teavitamise toetusskeemi käivitamisest. Avalikustamisel peab viitama ühenduse kaasfinantseerimisele ja see peab olema suunatud kõikidele potentsiaalsetele projektijuhtidele ja ettevõtjatele, loomaks võimalikult suurt valimikku potentsiaalsetest projektijuhtidest ja ettevõtjatest. Enne toetusskeemi käivitamist töötatakse välja taotluste vormid, arusaadavad juhised nende täitmiseks ja toetuse saamiseks esitatavad nõuded. Potentsiaalsetelt abisaajatelt ja abisaajatelt ei tohi nõuda teenustasu neile programmi käsitleva informatsiooni väljastamise eest, kaasa arvatud taotluste vormide eest. Nimetatud tingimus ei ole vastuolus ülejäänud majandussektorilt nõutavate teenustasudega.»;

3. Jagu B

Artikli 4 lõike 3 punkt c asendatakse järgmise tekstiga:

«(c) Kulutused, mille on kandnud abisaaja, kelle kapitalist kuulub enam kui 25% avalik-õiguslikule asutusele või asutustele, ja mis ei ole seotud infrastruktuuri ega inimkapitaliga.»;

4. Jagu D

Kuludeklaratsiooni ja maksetaotluse vorm D-1 asendatakse vormiga, mis on esitatud käesoleva lepingu lisas.

Vorm D-3 (finantsidentifikatsioon) kustutatakse.

Artikkel 6. Lepingu jõustumine

Leping jõustub päeval, mil lepingupooled on teineteist teavitanud kõigi selle sõlmimiseks vajalike formaalsuste täitmisest.

Artikkel 7. Allkirjad

Leping koostatakse inglise ja eesti keeles kahes eksemplaris; autentne on üksnes ingliskeelne tekst.

Sõlmitud vastavalt Brüsselis ja Tallinnas kahe tuhande teise aasta kahekümne kuuendal aprillil.

Eesti Vabariigi nimel Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel
Harri ÕUNAPUU Franz FISCHLER
Rahandusminister,
riiklik välisabi koordinaator
Komisjoni liige

 

  Lisa
«Vorm: D-1

EUROOPA KOMISJON – SAPARD – KULUDEKLARATSIOON JA MAKSETAOTLUS
(lähetamiseks Euroopa Komisjonile aadressil DG AGRI,
Rue de la Loi 130 (SAPARD) B – 1049 Brussels)

Programmi nimetus ............................................................................................

Komisjoni otsus nr .......... .......... aastast (viimati muudetud otsusega nr .......... .......... aastast)

Komisjoni viitenumber .......................................................................................

Allakirjutanu, .........., Eesti Vabariigi ja komisjoni vahel sõlmitud mitmeaastase rahastuslepingu kohaselt Eesti Vabariiki esindav riiklikult volitatud ametnik, deklareerib, et vastavalt programmile on ajavahemikus .......... (päev/kuu/aasta) kuni .......... (päev/kuu/aasta) aktsepteeritavaid kulutusi välja makstud summas .......... (omavaluuta), .......... (euro, konverteeritud omavaluutast määraga, mis on mitmeaastase rahastuslepingu lisa jao A artikli 10 kohaselt ära toodud deklaratsioonile lisatud tabelis).

Kõik nimetatud väljamakseid selgitavad üksikasjad on esitatud deklaratsioonile lisatud tabelis, mis moodustab selle lahutamatu osa.

Samuti deklareerin, et meetmete rakendamine kulgeb programmi eesmärkide kohaselt ja rahuldava kiirusega ning kõik tehinguid tõendavad dokumendid on kättesaadavad ja jäävad kättesaadavaks, nagu on ette nähtud mitmeaastase rahastuslepingu artiklis 3 ja nimetatud lepingu lisa jao A artiklis 15.

Deklareerin, et:
1. Kõik väljamaksete kohta esitatud andmed on täpsed. Need põhinevad individuaalsete projektide alusel tehtud arvestustel ning on tõendatud dokumentatsiooniga. Kõik asjakohased dokumendid ja andmed on kontrollimiseks kättesaadavad ja jäävad kättesaadavaks, nagu on ette nähtud mitmeaastase rahastuslepingu artiklis 3 ja nimetatud lepingu lisa jao A artiklis 15.
2. Kas: kuluaruanne sisaldab üksikasjalikke andmeid sissenõutavate võlgnevuste kohta summas .......... (omavaluuta), .......... (euro), jagatuna meetmete kaupa, sealhulgas ühenduse ja Eesti Vabariigi osaluse äranäitamine; või: sissenõutavaid võlgnevusi ei ole (mittevajalik läbi kriipsutada). Deklaratsioonis on näidatud ka eelnevates deklaratsioonides käsitletud võlgnevused, mis on registris olnud enam kui kaks aastat ning mis on selle kuludeklaratsiooni summast maha arvatud.
3. Ühenduse rahaliste vahendite summa SAPARDi eurokontol viimase debiteerimise seisuga deklaratsiooni koostamisel aluseks olnud kvartali lõpus (või lisadeklaratsiooni puhul deklaratsioonis kindlaks määratud kuupäeva seisuga) on .......... eurot.

Väljamakse tuleb teha SAPARDi eurokontole:

Abi saaja:  
Pank:  
Pangakonto number:  
Konto valdaja (juhul, kui ei ole abi saajaga sama isik):  

Selles kuludeklaratsioonis on .......... nummerdatud lehekülge.

Deklaratsiooni on koostanud: .......... kuupäev, pitser ja SAPARDi agentuuri direktori allkiri.

Deklaratsioon on koostatud minu esitatud raamatupidamisandmete alusel: .......... kuupäev, pitser ja SAPARDi agentuuri raamatupidaja allkiri.

Kinnitanud: .......... kuupäev, pitser ja Eesti Vabariiki esindava riiklikult volitatud ametniku allkiri.

Koostatud .......... (kuupäev)

 

SPECIAL ACCESSION PROGRAMME FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ESTONIA

ANNUAL FINANCING AGREEMENT 2001 BETWEEN THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ESTONIA
Done on April 26, 2002 at Brussels and at Tallinn, respectively


The Commission of the European Communities, hereinafter referred to as “the Commission”, acting for and on behalf of the European Community, hereinafter referred to as “the Community”
of the one part, and

The Government of the Republic of Estonia acting for and on behalf of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as “the Republic of Estonia”
of the other part,
and together jointly referred to as “the Contracting Parties”,

Whereas
(1) A Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (hereinafter referred to as “SAPARD”) providing for a Community financial contribution has been established by Council Regulation (EC) No. 1268/1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period;*
OJ No. L 161, 26.6.1999, p. 87–93.

(2) The plan submitted by the Republic of Estonia was approved as an Agriculture and Rural Development Programme by a Decision taken in accordance with Article 4(5) of Regulation (EC) No. 1268/1999 on 17 November 2000;
(3) The Multi-Annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia has been concluded on 28 May 2001 and provides in Article 2 that the financial commitment of the Community shall be set out in Annual Financing Agreements;
(4) It is necessary to set out the Community financial commitment for the year 2001 for the execution of the Agriculture and Rural Development Programme, and any amendments thereof, (hereinafter referred to as “the Programme”), in the Republic of Estonia, and to state the period of validity of that commitment;
(5) The Annual Financing Agreement 2000 between the Community and the Republic of Estonia sets the date of 31 December 2002 as the time limit of validity of the 2000 annual commitment. Since no Commission Decision conferring management of the SAPARD instrument on Agencies in the Republic of Estonia has been taken in 2000, it is appropriate to modify Article 3 of the Annual Financing Agreement 2000, extending the period of commitment until 31 December 2003;
(6) In the light of experience gained since signature of the Multi-Annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia, it appears necessary to make certain adjustments to that agreement;

Have agreed as follows:

Article 1. Objective

This Agreement sets out the Community financial commitment for the Republic of Estonia for the year 2001. It also modifies the Multi-annual Financing Agreement signed on 25.01.2001, as well as the Annual Financing Agreement 2000 signed on 1.03.2001.

Article 2. Commitment

The financial contribution of the Community for the year 2001 is limited to 12.595.639 ¤. This commitment is valid only for execution of the Programme in conformity with the Multi-annual Financing Agreement between the Community and the Republic of Estonia.

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2003 at the latest.

Article 4. Modification of the Annual Financing Agreement 2000

Article 3 of the Annual Financing Agreement 2000, concluded between the Commission and the Republic of Estonia, is modified as follows:

Article 3. Period of commitment

The Commission shall automatically decommit any part of the commitment referred to in Article 2 which has not been settled by a payment on account, or for which it has not received an acceptable payment application, by 31 December 2003 at the latest.”

Article 5. Modification of the Multi-Annual Financing Agreement

The Multi-annual Financing Agreement concluded between the Commission and the Republic of Estonia, is modified as follows:

1. In Article 8, the first sentence is replaced by the following:

“Correspondence relating to any matter falling within the scope of this Multi-Annual Financing Agreement, and/or the scope of the Annual Financing Agreements provided for in Article 2, where appropriate stating the Programme’s number and title, shall be addressed to the following:

for the Community:
Commission of the European Communities, Directorate General Agriculture, SAPARD Unit, Rue de la Loi, 130, B – 1049 Brussels; Telephone: 00 32 2 2967 337; Fax: 00 32 2 29 51746; E-MAIL: [email protected];

for the Republic of Estonia:
Ministry of Finance, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, Estonia; Telephone: 00 (372) 6 113 572; Fax: 00 (372) 6 966 810; E-MAIL: [email protected]”.

2. In Section A
– Article 3(3) is replaced by the following:

“3. The Decision to confer management of aid on Agencies in the Republic of Estonia may be made on a provisional basis, provided that the conditions and Articles referred to in the first sub-paragraph of paragraph 1 are complied with.”;

–Article 7(2) is replaced by the following:

“2 Payment by the Commission of the Community contribution shall be made in accordance with the Annual Financing Agreement(s) referred to in Article 2 of this Agreement to the SAPARD euro account and provided that the verifications referred to in Article 9 of this Section have not indicated any problems.”;

–In Article 7(4) the first sentence is replaced by the following:

“4. Unless provided otherwise in an Annual Financing Agreement, the Commission shall automatically decommit.”;

–In Article 14, point 2.6, the footnote no 4 is replaced by the following:

“SEC (1999) 1801 / 2.”;

–In Article 14, the point 2.9 is replaced by the following:

“2.9. The SAPARD Agency shall ensure that adequate publicity is given to the availability of support. This publicity shall make reference to Community co-financing and be directed towards all potential project managers and operators so as to obtain as wide as possible a selection of potential project managers and operators. Standard application forms with clear guidelines for completion and conditions for eligibility shall be drawn up in advance of the launch of the scheme. No charges shall be imposed on potential beneficiaries or on beneficiaries for information, including application forms, relating to the Programme. This provision is without prejudice to the application of charges levied generally in the rest of the economy.”.

3. In Section B
– In Article 4(3) the point (c) is replaced by the following:

“(c) Expenditure, not involving infrastructure nor human capital, incurred by a beneficiary where more than 25% of their capital is held by a public body or bodies.”.

4. In Section D
– The Declaration of expenditure and payment application in Form D-1, is replaced by the form reproduced in the annex to this Agreement;
–The form D-3 (financial identification) is deleted.

Article 6. Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties have notified each other of the completion of all necessary formalities for its conclusion.

Article 7. Signature

This Agreement shall be drawn up in duplicate in English and in Estonian, only the English text being authentic.

Done at Brussels and at Tallinn respectively, this twenty-sixth day of April in the year two thousand and two.

For the Republic of Estonia:
Harri ÕUNAPUU
For Commission
of the European Communities:
Minister of Finance, Franz FISCHLER
State Aid Co-ordinator Member of the Commission

 

  Annex
Form: D-1

EUROPEAN COMMISSION – SAPARD – DECLARATION OF EXPENDITURE AND PAYMENT APPLICATION
(to be sent to the European Commission, DG AGRI,
Rue de la Loi 130 (SAPARD) B – 1049 Brussels)

Name of Programme ...........................................................................................

Commission Decision No .......... .......... of .......... (as last modified by Decision No .......... of .......... .)

Commission reference number ..........

The undersigned, .......... as the National Authorising Officer representing the Republic of Estonia as provided for in the Multi-annual Financing Agreement concluded between the Republic of Estonia and the Commission, hereby declares that the total eligible expenditure in accordance with the programme, incurred from (day/month/year .......... to .......... day/month/year ..........) amounts to .......... (national currency), .......... (euro, converted from national currency at the rate(s) indicated in the tables attached, as provided for in Article 10 of Section A, of the Annex to the Multi-annual Financing Agreement).

Details relating to this expenditure are set out in the Tables annexed hereto and form an integral part of this declaration.

I also declare that the measures are progressing at a satisfactory rate in accordance with the objectives laid down in the Programme, and that the supporting documents are, and will remain, available as provided for in Article 3 of the Multi-annual Agreement and Article 15 of Section A of the Annex to that Agreement.

I declare that:
1. The listing of expenditure is exact. It is based on accounts at the level of individual projects and supported by documentary evidence. The listing and corresponding supporting documents are open to verification and will be remain available in accordance Article 3 of the Multi-annual Financing Agreement and Article 15 of Section A of the Annex thereto.
2. Either The listing includes details of debts to be collected amounting to (.......... national currency) (.......... euro), of which total amounts per measure are attached, including the breakdown of national public and Community contribution; or There are no debts to be collected – (strike out as appropriate). The declaration also includes all debts since the previous declaration which have been registered for more than two years, and which are subtracted from this expenditure declaration.
3. The volume of Community funds in the SAPARD euro account as at the date of the last debit at the end of the quarter to which this declaration refers (or in the case of a supplementary declaration, the date specified in that declaration) amounts to .......... euro.

The payment should be made to the SAPARD euro account:

Beneficiary:  
Bank:  
Account number:  
Account holder (if different from beneficiary)  

This expenditure declaration contains .......... numbered pages.

This declaration has been established by: .......... Date, stamp and signature of the Head of the SAPARD Agency.

The declaration has been established on the basis of financial amounts provided by me .......... Date and Signature of the: Accountant of the SAPARD Agency.

Certified by ..........: Date, stamp and signature of the National Authorising Officer on behalf of the Republic of Estonia.

Done at .........., .......... (date).

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json