Teksti suurus:

Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid + teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2000, 103, 1624

Veoseveo eest vastutava isiku kvalifikatsiooninõuete, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vormi ning kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom tõendab piisavaid + teadmisi veoseveo eest vastutava isiku koolituskursuse õppekavas loetletud ainetes, kinnitamine

Vastu võetud 22.09.2000 nr 75

AVALDATUD :

RTL 2000, 103, 1624

 

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346) paragrahvi 7 lõike 6 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Käesolev määrus reguleerib tasulise riigisisese või rahvusvahelise autoveo tegevusloa alusel korraldatava veoseveo eest vastutava isiku (edaspidi vastutav isik) koolitamist, sätestab temale kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, ametialast pädevust tõendava koolitustunnistuse (edaspidi koolitustunnistus) vormi ja andmise, kõrgkoolide ja nendes ettevalmistatavate erialade loetelu, mille lõpetajale antud kõrgkoolidiplom on aluseks isikule koolitustunnistuse andmiseks.

 

2. peatükk

KVALIFIKATSIOONINÕUDED

 

§ 2. Tasulise riigisisese autoveo tegevusloa alusel korraldatava veoseveo eest vastutava isiku teadmised ja praktilised oskused peavad vastama järgmistele nõuetele:
(1) Majandusõiguse küsimustes peab:
1) tundma äriühingute eri vorme ning nende asutamise, registreerimise, tegevusalade muutmise ja tegevuse lõpetamise korda;
2) tundma veonduse alal kehtivaid nõudeid, õigusi, kohustusi, vastutust (äriühingu registreerimine, aruandlus jne) ja pankroti tagajärgi.

(2) Tsiviilõiguse küsimustes peab:
1) tundma autoveoseadust ja veoseveo eeskirju ning nendest tulenevaid õigusi, kohustusi ja vastutust;
2) oskama koostada erinevaid autoveolepinguid ja oskama määratleda nendes lepingupoolte õigusi, kohustusi ja vastutust;
3) oskama pidada läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks;
4) oskama arvestada nõuetega, mis on seotud veoseveo käigus tekkinud veose kadumisest, kahjustumisest või kohaletoimetamise hilinemisest tekkinud kahjude hüvitamisega.

(3) Tööõiguse küsimustes peab:
1) tundma töölepingu seadust ja sellest tulenevaid tööandja ning töövõtja õigusi, kohustusi ja vastutust;
2) tundma autojuhi töö- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise nõudeid;
3) tundma puhkuse andmise ning selle tasu arvutamise ja väljamaksmise korda;
4) tundma palgaseadust ja selle alusel makstava palga ning lisatasude arvutamise aluseid ja väljamaksmise korda;
5) tundma tööohutuse ja töökaitsega seotud tööandja ning töövõtja vahelisi vastastikuseid õigusi, kohustusi ja vastutust;
6) tundma pensioniseadust, pensionite liike, määrasid ja väljamaksmise korda;
7) tundma tööõiguse valdkonnas vaidluste lahendamise korda.

(4) Maksuõiguse küsimustes peab:
1) tundma ettevõtluse maksustamise korda, maksuliike ja vastutuse küsimusi maksude ebaõige tasumise eest;
2) tundma maksuvabu teenuseid;
3) tundma sõidukite eri maksudega maksustamise aluseid.

(5) Äri- ja finantstegevuse juhtimise küsimustes peab:
1) tundma maksevahendeid ja -meetodeid (sularaha, tðekid, krediitkaardid, võlakirjad, vekslid, pangaülekanded jne);
2) tundma krediidivorme (arvelduskrediit, laen, garantii, hüpoteek, liising, rentimine, faktooring jne) ja nendest tulenevaid kohustusi;
3) oskama koostada ja tõlgendada ettevõtte bilanssi;
4) oskama koostada ja tõlgendada ettevõtte kasumiaruannet;
5) oskama hinnata finantsnäitajate alusel ettevõtte tulusust ja finantsseisukorda;
6) olema võimeline koostama ettevõtte eelarvet;
7) tundma ettevõtte tegevuse kuluelemente ja olema võimeline arvestama kulusid ühe sõiduki, tonnkilomeetri või reisi kohta;
8) oskama koostada ettevõtte juhtimisstruktuuri ja töökava;
9) tundma turunduse, reklaami ja avalike suhete põhimõtteid, kaasa arvatud transporditeenuse müügi edendamist ja klientide andmebaasi ettevalmistamist;
10) tundma ettevõtte tegevusega seotud riske ja nende riskide hindamist ning kindlustusliike (vastutus-, vara-, õnnetusjuhtumi-, liiklus-, veosekindlustus jne);
11) tundma autoveol rakendatavat elektroonilist andmeedastust;
12) oskama arveldada veoseveo teenuse eest;
13) tundma transpordiliikide rolle, funktsioone ja staatust.

(6) Turule pääsu küsimustes peab:
1) tundma tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõudeid;
2) tundma autoveo ettevõtte asutamise korda;
3) tundma dokumente, mida nõutakse veoseveo teenuste korraldamisel, ja oskama neid käsitleda;
4) tundma autoveo teenuste turu korraldust, veoste käitlemist ja logistikat;
5) tundma klienditeeninduse põhimõtteid.

(7) Tehniliste standardite küsimustes peab:
1) oskama valida sõidukit ja selle komponente (kere, mootor, ülekandesüsteem, pidurisüsteem jne) vastavalt ettevõtte vajadusele;
2) tundma sõiduki tüübikinnituse, registreerimise ja tehnoülevaatuse korda;
3) tundma sõiduki mõõtmete, masside ja teljekoormuste kohta kehtivaid nõudeid;
4) oskama korraldada sõiduki ja selle varustuse tehnilist hooldust;
5) tundma meetmeid, mida tuleb rakendada müra ja keskkonnasaaste vähendamiseks;
6) tundma eri tüüpi kaubakäitlus- ja laadimisvahendeid ning olema võimeline andma juhiseid kaupade peale- ja mahalaadimiseks;
7) oskama korraldada kombineeritud vedu;
8) oskama korraldada ohtlike veoste ja jäätmete vedu ning tundma ohutusnõustaja kvalifikatsiooninõudeid;
9) oskama korraldada kiiresti riknevate toiduainete vedu;
10) oskama korraldada elusloomade vedu.

(8) Liiklusohutuse küsimustes peab:
1) teadma kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõudeid;
2) oskama rakendada abinõusid, et tagada autojuhtide poolt liiklusalaste õigusaktide nõuete järgimist;
3) oskama instrueerida autojuhte veoseveo ohutusnõuetest ja vajalike ennetusabinõude rakendamisest;
4) tundma meetmeid, mida rakendada vältimaks õnnetusjuhtumit või liiklusalaste õigusaktide nõuete tõsiste rikkumiste kordumist.

§ 3. Tasulise rahvusvahelise autoveo tegevusloa alusel korraldatava veoseveo eest vastutava isiku teadmised ja praktilised oskused peavad lisaks käesoleva määruse paragrahvis 2 toodule vastama järgmistele nõuetele:
(1) Tsiviilõiguse küsimustes peab:
1) tundma rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR) tulenevaid kohustusi;
2) tundma välisriikides tegutsemise nõudeid (sh kabotaaþveod).

(2) Tööõiguse küsimustes peab tundma rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalast kokkulepet (AETR) ja oskama seda praktikas rakendada.

(3) Maksuõiguse küsimustes peab tundma välisriikides infrastruktuuri (teed, sillad ja tunnelid) kasutamise eest võetavaid makse ning muid makse ja tasusid.

(4) Äri- ja finantstegevuse juhtimise küsimustes peab tundma tarneklauslite (Incoterms) tähendust ja mõju.

(5) Turule pääsu küsimustes peab:
1) teadma, kuidas korraldada rahvusvahelist veosevedu ja sellega kaasnevat dokumentatsiooni;
2) tundma piiriformaalsusi, tollidokumente ja TIR-märkmikku ning nende kasutamisest tekkivaid kohustusi ja vastutust.

(6) Tehniliste standardite küsimustes peab:
1) tundma välisriikides sõidukite mõõtmete, masside ja teljekoormuste kohta kehtivaid nõudeid ning müra ja heitgaasi norme;
2) tundma ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo (ADR) ja jäätmete veo kokkuleppeid;
3) tundma kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite alast kokkulepet (ATP).

(7) Liiklusohutuse küsimustes peab tundma välisriikides kehtivaid võimalikke liikluspiiranguid ja -keelde.

 

3. peatükk

ÕPPEKAVA

 

§ 4. Vastutava isiku koolituskursuse õppekava määrab ära vastutava isiku koolitamise korralduslikud alused, kohustuslikud õppeained, nende mahud ja nõuded õppetulemuste hindamisele.

§ 5. Vastutava isiku koolitamist teostavad Teede- ja Sideministeeriumi poolt tunnustatud õppeasutused.

§ 6. Vastutava isiku koolituskursuse kohustuslikud õppeained on toodud käesoleva määruse paragrahvides 7 ja 8 ning sõltuvad sellest, kas vedude korraldamise eest vastutavat isikut koolitatakse tegutsemiseks käesoleva määruse paragrahvides 2 ja 3 toodud riigisisesel või rahvusvahelisel veoseveol.

§ 7. Riigisisese veoseveo eest vastutava isiku koolituskursus peab hõlmama vähemalt järgmisi õppeaineid:
(1) Majandusõigus:
1) äriühingu eri vormid ja nende asutamine, registreerimine, tegevusalade muutmine ja tegevuse lõpetamine;
2) vedaja vastutus, kohustused ja õigused.

(2) Tsiviilõigus:
1) veondusalased õigusaktid;
2) võlaõigus, lepingulised kohustused ja vastutus, lepinguliigid;
3) lepingute sõlmimine, läbirääkimiste objektid, veotingimuste kajastamine, riskid;
4) veosekindlustus.

(3) Tööõigus:
1) tööleping, selle sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
2) nõuded töö- ja puhkeaja kohta ning töö- ja puhkeaja planeerimine ja arvestamine;
3) puhkuse andmine ja selle tasu arvutamine ning väljamaksmise kord;
4) töövõtjale makstav palk, lisatasud, ületunnitöö ja selle eest tasu arvutamise alused. Palga ja tasude väljamaksmise kord;
5) tööohutuse ja töökaitsega seotud tööandja ning töövõtja vahelised vastastikused kohustused ja vastutus;
6) pension (pensionikindlustus, pensionite liigid, määrad ja väljamaksmise kord);
7) töövaidluste lahendamine.

(4) Maksuõigus:
1) ettevõtte maksustamine ning vastutus;
2) maksuvabad teenused;
3) sõidukite kasutamisega seotud maksud.

(5) Äri- ja finantstegevuse juhtimine:
1) maksevahendid ja -meetodid (sularaha, tðekid, krediitkaardid, võlakirjad, vekslid, pangaülekanded jne);
2) krediidivormid (arvelduskrediit, laen, garantii, hüpoteek, liising, rentimine, faktooring jne) ja nendest tulenevad kohustused;
3) ettevõtte bilanss (põhivara, käibevara, pikaajalised ja lühiajalised kohustused);
4) ettevõtte kasumiaruanne (bruto- ja netokasum);
5) ettevõtte tulususe ja finantsseisukorra hindamine finantsnäitajate alusel;
6) ettevõtte eelarve koostamine, selle analüüs ja kontroll;
7) ettevõtte kuluelemendid ja nende arvutamine;
8) ettevõtte juhtimisstruktuur, töö planeerimine ja hindamine;
9) turundus, reklaam ja avalikud suhted;
10) ettevõtja tegevusega seotud riskid ja riskide hindamine ning kindlustuse liigid (vastutus-, vara-, õnnetusjuhtumi-, liiklus-, veosekindlustus jne);
11) elektrooniline andmete edastamine, töötlemine, säilitamine (elektroonilise andmeedastuse, sõiduki jälgimise ja teekonna planeerimise süsteemid);
12) veoseveo teenuste eest arveldamine;
13) eri transpordiliikide roll, funktsioon ja staatus.

(6) Turule pääs:
1) tasulise ja oma kulul autoveo korraldamise nõuded;
2) autoveo ettevõtte asutamine;
3) veoseveol vajalikud dokumendid (sõiduki dokumendid, sõidumeeriku salvestuslehed, kindlustus);
4) autoveo teenuste turu korraldus, veoste käitlemine ja logistika;
5) klienditeeninduse kvaliteet.

(7) Tehnilised standardid:
1) sõiduki ning selle komponentide liigitus ja valik;
2) sõiduki tüübikinnitus, registreerimine ja tehnoülevaatuse kord;
3) sõiduki mõõtmed, massid ja teljekoormused;
4) sõiduki ja selle varustuse tehniline hooldus;
5) sõiduki poolt tekitatud müra ja keskkonnasaaste vähendamine;
6) eri tüüpi kaubakäitlus- ja laadimisvahendid ning protseduurid ja instruktsioonid kaupade peale- ja mahalaadimiseks;
7) kombineeritud vedude tehnika;
8) ohtlike veoste ja jäätmete veo korraldamine ning ohutusnõustaja kvalifikatsiooninõuded ja ametisse nimetamine;
9) kiiresti riknevate toiduainete veo korraldamine;
10) elusloomade veo korraldamine.

(8) Liiklusohutus:
1) kutselise autojuhi kvalifikatsiooninõuded;
2) liiklusalaste õigusaktide nõuded;
3) veoga seotud ohutusnõuded ja ennetusabinõud;
4) meetmed õnnetusjuhtumite ja liiklusalaste õigusaktide nõuete tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks.

§ 8. Rahvusvahelise veoseveo eest vastutava isiku koolituskursus peab hõlmama lisaks käesoleva määruse paragrahvis 7 toodule vähemalt järgmisi õppeaineid:
(1) Tsiviilõigus:
1) rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR) ja sellest tulenevad kohustused;
2) riikidevahelised autoveoalased kokkulepped ja veondustegevus välisriikides (sh kabotaaþveod).

(2) Tööõigus ¿ rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane kokkulepe (AETR) ning sellest tulenev töö- ja puhkeaja arvestus.

(3) Maksuõigus:
1) välisriikide infrastruktuuri (teed, sillad, tunnelid) kasutamise eest võetavad tasud;
2) muud tasud ja maksud.

(4) Äri- ja finantsjuhtimine ¿ tarneklauslite (Incoterms) tähendus ja mõju.

(5) Turule pääs:
1) rahvusvahelise veoseveo korraldamine;
2) piiriformaalsused, tollidokumendid ja TIR-märkmikud ning nende kasutamisest tekkivad kohustused ja vastutus.

(6) Tehnilised standardid:
1) eri riikide poolt sõidukitele kehtestatud mõõtmete, masside ja teljekoormuste piirangud ning müra ja heitgaasi normid;
2) ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo (ADR) ja jäätmete veo kokkulepped;
3) kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ning selleks kasutatavate eriveokite alane kokkulepe (ATP).

(7) Liiklusohutus ¿ välisriikide võimalikud liikluspiirangud ja -keelud.

§ 9. Vastutava isiku koolituskursuse kestus peab koolitamisel olema:
1) riigisisesele veoseveole ¿ 56 õppetundi;
2) rahvusvahelisele veoseveole ¿ 76 õppetundi, sellest 20 õppetundi lisakoolituskursusena riigisisese veoseveo koolitusele.

§ 10. Vastutava isiku koolituskursus lõpeb õppeasutuses kirjaliku lõpueksami (edaspidi eksam) sooritamisega. Eksamikomisjoni koosseisu määrab õppeasutuse juhataja. Komisjoni koosseisu võivad olla kutsutud vedajate liitude, Teede- ja Sideministeeriumi jt asutuste ning organisatsioonide esindajad.

§ 11. Eksamiküsimustik peab hõlmama vastutava isiku koolituskursuse õppekavas ettenähtud kõiki õppeaineid kvalifikatsiooninõuete ulatuses.

§ 12. Eksam koosneb valikvastustega testist ja juhtumi uurimise testist. Ükski test ei või olla lühem kui kaks tundi.

§ 13. Eksami iga osa kaal eksami üldhindest võib olla alates 40 kuni 60 protsendini.

§ 14. Eksam loetakse edukalt sooritatuks, kui eksamineeritav saab iga testi osas hinnete maksimaalsest võimalikust summast vähemalt 60 protsenti.

Eksami tulemused protokollitakse.

 

4. peatükk

VASTUTAVA ISIKU KOOLITUSTUNNISTUSE ANDMINE

 

§ 15. Koolitust teostav õppeasutus annab koolituskursuse läbinud ja eksami edukalt sooritanud isikule vastutava isiku koolitustunnistuse (lisa), mis tõendab, et isik vastab käesoleva määruse 2. peatükis toodud kvalifikatsiooninõuetele.

§ 16. Koolitust teostav õppeasutus annab vastutava isiku koolitustunnistuse ka isikule, kes:
1) vastavalt «Autoveoseaduse» paragrahvi 7 lõikele 4 ei pea läbima õppeasutuses vastutava isiku koolituskursust, kuid on õppeasutuses edukalt sooritanud käesoleva määruse paragrahvis 10 toodud eksami;
2) vastavalt «Autoveoseaduse» paragrahvi 7 lõikele 6 on lõpetanud:
¿ Tallinna Tehnikaülikooli autode ja autonduse või transpordi erialal või
¿ Tallinna Tehnika Kõrgkooli logistika erialal, mida tõendatakse vastava kõrgkooli diplomiga.

 

5. peatükk

MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

 

§ 17. Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2000. a.

1 Määruses on arvestatud EÜ Nõukogu direktiivi 96/26/EÜ artikli 10(1) (EÜT L 124, 23.05.1996, lk 1) ja selle direktiivi paranduste EÜ Nõukogu direktiivis 98/76/EÜ (EÜT L 277, 14.10.1998, lk 17) nõudeid.

 

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Margus LEIVO

 

 

Lisa
teede- ja sideministri
22. septembri 2000. a
määrusele nr 75

EST

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(koolitunnistuse andja nimetus)

 

(Riigisisese / Rahvusvahelise)* veosveo korraldamise eest vastutava isiku ametialast pädevust tõendav
KOOLITUNNISTUS
nr . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kinnitab,

(koolitunnistuse andja nimetus)

et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(isiku ees- ja perekonnanimi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . on saanud

(isikukood või sünnikoht ja -aeg)

autoveoseaduse kohase ettevalmistuse ja on ametialaselt pädev töötama (riigisisese / rahvusvahelise)* veosveo korraldamise eest vastutava isikuna.

Käesolev koolitunnistus on antud kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 96/26/EÜ artikli 10(1) (EÜT L 12 4, 23.05.1996, lk 1) ja selle direktiivi parandustega EÜ Nõukogu direktiivis 98/76/EÜ (EÜT L 277, 14.10.1998, lk 17) ja on piisav ametialase pädevuse tõendus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(koolitunnistuse andja nimi, ametinimetus, allkiri ja pitser)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(andmise kuupäev)

* Vajalik kirjutada

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json