Teksti suurus:

Ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I 2000, 78, 499

Ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine

Vastu võetud 05.10.2000 nr 323

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26-28, 355; 1998, 91-93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 57, 373) paragrahvi 522 lõike 1 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 27 lõike 3 ja paragrahvi 57 lõike 4 alusel.

 

1. peatükk

ETTEVÕTETE, ASUTUSTE JA ORGANISATSIOONIDE REGISTRI KESKUSE ÜLEVIIMINE

 

§ 1. Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskuse üleviimine

Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskus (hallatav riigiasutus) viiakse Rahandusministeeriumi valitsemisalast üle Justiitsministeeriumi valitsemisalasse alates 1. jaanuarist 2001. a.

 

2. peatükk

ETTEVÕTETE, ASUTUSTE JA ORGANISATSIOONIDE REGISTRI NING MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA NENDE LIITUDE REGISTRI PIDAMISE AJUTINE KORD

 

§ 2. Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registrisse kantud üksused

Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide register hõlmab edaspidi järgmisi registriüksusi:
1) likvideerimisel, pankrotis ja sundlõpetatud ettevõtted, mis ei ole kantud äriregistrisse;
2) likvideerimisel, pankrotis ja sundlõpetatud ühendused, mis ei ole kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
3) asutused, mis ei ole kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse;
4) omavalitsusüksuste liidud, mis ei ole kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

§ 3. Mittetulundusühingute ja nende liitude registrisse kantud üksused

Mittetulundusühingute ja nende liitude registri üksusteks on edaspidi likvideerimisel, pankrotis ja sundlõpetatud mittetulundusühingud ja nende liidud, mis ei ole kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

§ 4. Registrite tasandid ja töötlejad

(1) Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide register ning mittetulundusühingute ja nende liitude register (edaspidi registrid) jagunevad maakonna- ja riigitasandiks.

(2) Maakonnatasand hõlmab registriüksuste registreerimiskaarte ning nende endi esitatud dokumente (asutamislepingud, põhikirjad jne).

(3) Maakonnatasandil on registrite volitatud töötlejaks maavalitsus või asutus, kellega maavalitsusel on sõlmitud registrite pidamiseks haldusleping.

(4) Riigitasand hõlmab registrite elektroonilist keskandmebaasi. Samuti hõlmab riigitasand mittetulundusühingute, nende liitude ja omavalitsusüksuste liitude registreerimiskaarte ning nende endi esitatud dokumente.

(5) Riigitasandil on registrite volitatud töötlejaks Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskus. Riigitasandi volitatud töötleja võib anda maakonnatasandi volitatud töötlejatele metoodilisi juhendeid käesoleva määruse täitmiseks.

(6) Registrite vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

§ 5. Registriandmete muutmine

Volitatud töötleja teeb registreerimiskaartidele kahe nädala jooksul pärast avalduse või kohtulahendi esitamist järgmised sissekanded:
1) aadressi muudatus - likvideerija või pankrotihalduri avalduse alusel;
2) likvideerija või pankrotihalduri andmete muutmine - jõustunud kohtumääruse alusel;
3) registrist kustutamine ja dokumentide hoidja isikuandmed või dokumentide arhiveerimise märge - likvideerija või pankrotihalduri avalduse või jõustunud kohtulahendi alusel. Kohtulahendiks võib olla ka kandeotsus üksuse kandmise kohta äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
4) muud sissekanded - jõustunud kohtulahendi alusel.

§ 6. Omavalitsusüksuste liitudega seotud erisused

(1) Maakonnatasandi volitatud töötlejad edastavad omavalitsusüksuste liitude dokumendid riigitasandi volitatud töötlejale ühe kuu jooksul, alates käesoleva määruse jõustumisest.

(2) Omavalitsusüksuste liidu registreerimiskaardile teeb riigitasandi volitatud töötleja «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658) paragrahvi 93 lõike 6 alusel lubatud sissekandeid, juhindudes enne mittetulundusühingute seaduse jõustumist kehtinud korrast.

(3) Riigitasandi volitatud töötleja täidab «Mittetulundusühingute seaduse» paragrahvist 95 tulenevaid ettevõtteregistri pidaja ülesandeid, kui omavalitsusüksuste liit ei esitanud «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses» (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) ettenähtud tähtajaks avaldust enda kandmiseks mittetulundusühingute või sihtasutuste registrisse või kui selline avaldus jäeti pärast nimetatud tähtaega rahuldamata.

§ 7. Registritest kustutamine volitatud töötleja algatusel

(1) Kui volitatud töötlejal on andmeid, et registriüksuse likvideerimis- või pankrotimenetlus on lõppenud, esitab ta likvideerijale, pankrotihaldurile või kohtule vastava järelepärimise ning jaatava vastuse saamisel kustutab üksuse omal algatusel registrist.

(2) Volitatud töötleja kustutab registritest riigi- ja omavalitsusasutused, mida ei ole Vabariigi Valitsuse määratud tähtajaks ümber registreeritud.

§ 8. Elektroonilise keskandmebaasi täiendamine ja säilitamine

(1) Riigitasandi volitatud töötleja sisestab paragrahvides 5-7 nimetatud muudatused registrite elektroonilisse keskandmebaasi. Maakonnatasandi volitatud töötleja edastab selleks vastavad registreerimiskaartide koopiad riigitasandi volitatud töötlejale kahe nädala jooksul pärast muudatuse tegemist.

(2) Riigitasandi volitatud töötleja tagab kehtivaid ja kehtetuid andmeid sisaldava registrite elektroonilise keskandmebaasi säilitamise.

§ 9. Registritest väljaarvamine

(1) Paragrahvides 2 ja 3 nimetamata üksused, kes on käesoleva korra jõustumise ajal registrites registreeritud, kuuluvad registritest väljaarvamisele. Riigitasandi volitatud töötleja märgib nende andmed elektroonilises andmebaasis kehtetuks ning edastab vastava nimekirja maakonnatasandi volitatud töötlejale.

(2) Volitatud töötleja sulgeb lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud üksuste registreerimiskaardid ja korraldab nende dokumentide arhiveerimise vastavalt «Arhiiviseadusele» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271).

(3) Välisriigi krediidiasutuse filiaali ja esinduse kustutamisest teatab volitatud töötleja Pangainspektsioonile.

§ 10. Registrite likvideerimise algatamine

Pärast kõigi paragrahvides 2 ja 3 nimetatud registriüksuste kustutamist registritest teeb riigitasandi volitatud töötleja vastutavale töötlejale ettepaneku registrite likvideerimise algatamiseks.

 

3. peatükk

ETTEVÕTTEREGISTRIGA SEOTUD MÄÄRUSTE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

 

§ 11. Ettevõtteregistriga seotud määruste kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse järgmised Vabariigi Valitsuse määrused:
1) 10. mai 1990. a määrus nr 91 «Eesti vabariikliku ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registri asutamise kohta» (ÜVT 1990, 15, 251; RT I 1994, 39, 627; 59, 993);
2) 29. aprilli 1994. a määrus nr 150 «Eesti Vabariigi Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskuse asutamine» (RT I 1994, 33, 513);
3) 10. augusti 1994. a määrus nr 290 «Mittetulundusühingute ja nende liitude riikliku registri pidamine» (RT I 1994, 59, 993);
4) 31. oktoobri 1995. a määrus nr 343 «Ettevõtteregistris registreeritud ettevõtete andmete muudatuste registreerimise ajutise korra kinnitamine» (RT I 1995, 85, 1470).

 

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json