Teksti suurus:

Raskeveokimaksu seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2000, 81, 515

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.10.2000 otsus nr 904

Raskeveokimaksu seadus

Vastu võetud 18.10.2000

AVALDATUD :

RT I 2000, 81, 515

§ 1.  Maksu objekt

  Raskeveokimaksuga maksustatakse veoste vedamiseks ettenähtud:
  1) Eesti riiklikus autoregistris (edaspidi autoregister) registreeritud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga veoauto, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud veoauto;
  2) veoautost ja haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registri- või täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud autoregistris.

§ 2.  Maksumäärad

  (1) Käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud veoauto ja autorong (edaspidi raskeveok) maksustatakse seaduse lisas toodud määra järgi vastavalt:
  1) veoauto registrimassile, telgede arvule ja veotelje vedrustuse tüübile. Sõiduki registreerimistunnistusel veoauto registrimassi kohta märke puudumise korral toimub maksustamine vastavalt veoauto täismassile, telgede arvule ja veotelje vedrustuse tüübile;
  2) autorongi registrimassile või täismassile, võttes aluseks käesoleva paragrahvi punktis 1 toodud veoauto näitajad, autorongi koosseisus kasutatava haagise telgede arvu ja nimetatud haagise suurima massi, mille veoauto omanik on avaldanud Eesti Riiklikule Autoregistrikeskusele (edaspidi Autoregistrikeskus) ning Autoregistrikeskus kandnud sõiduki registreerimistunnistusele.

  (2) Kui veoauto registreeritakse autoregistris jooksval kalendriaastal või autorongi koosseisus kasutatava haagise suurim mass kantakse sõiduki registreerimistunnistusele käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 2 kohaselt pärast 31. märtsi, tasutakse raskeveokimaksu järgmiselt:
  1) ajavahemikul 1. aprillist kuni 30. juunini registreeritud raskeveokilt 75 protsenti lisas toodud määrast;
  2) ajavahemikul 1. juulist kuni 30. septembrini registreeritud raskeveokilt 50 protsenti lisas toodud määrast;
  3) ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini registreeritud raskeveokilt 25 protsenti lisas toodud määrast.

§ 3.  Maksumaksja

  (1) Raskeveokimaksu maksavad Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, kes omavad käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveokit.

  (2) Kui käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud raskeveoki omanik ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või asutus, maksab raskeveokimaksu raskeveoki valdaja, kes on kantud või kuulub kandmisele autoregistrisse.

  (3) Raskeveokimaksu maksja elu- või asukoht, raskeveoki registri- või täismass, telgede arv ja veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu on määratud Autoregistrikeskuse poolt veoauto registreerimistunnistusele märgitud andmetega.

§ 4.  Maksu laekumise koht

  Raskeveokimaks laekub riigieelarvesse.

§ 5.  Maksustamisperiood ja maksu tasumise tähtaeg

  (1) Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kalendriaasta.

  (2) Maksumaksja on kohustatud arvutama ja tasuma raskeveokimaksu:
  1) raskeveokilt hiljemalt maksustamisperioodi viiendaks kuupäevaks, välja arvatud käesoleva paragrahvi punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel;
  2) maksustamisperioodil autoregistris registreeritavalt veoautolt viie kalendripäeva jooksul pärast veoauto registreerimist autoregistris;
  3) viie kalendripäeva jooksul pärast autorongi koosseisus kasutatava haagise suurima massi kandmist Autoregistrikeskuse poolt sõiduki registreerimistunnistusele.

  (3) Raskeveokimaksu võib tasuda kvartalite kaupa. Kvartalite kaupa tasumisel on maksumaksja kohustatud arvutama ja tasuma raskeveokimaksu järgmiselt:
  1) raskeveokilt ühe neljandiku seaduse lisas toodud määrast maksustamisperioodi iga kvartali esimese kuu viiendaks kuupäevaks;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 või 3 nimetatud juhul ja tähtajal ning maksustamisperioodi iga sellele järgneva kvartali esimese kuu viiendaks kuupäevaks ühe neljandiku seaduse lisas toodud määrast.

§ 6.  Maksu tasumise kord

  (1) Raskeveokimaksu tasumisel kantakse see Maksuameti pangakontole.

  (2) Maksekorraldusel peab olema loetavalt märgitud raskeveokimaksu maksja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi), veoauto riikliku registreerimismärgi andmed (edaspidi registreerimismärgi andmed), maksustatava raskeveoki registri- või täismass kilogrammides, maksu summa ja periood, mille eest maks tasutakse. Kui maksumaksja tasub raskeveokimaksu korraga mitme tema omandis või valduses oleva raskeveoki eest, peavad maksekorraldusel olema loetavalt eraldi märgitud kõigi veoautode registreerimismärkide andmed, maksustatavate raskeveokite registri- või täismassid ning tasutud maksusummad raskeveokite lõikes.

§ 7.  Maksu tasumise tõendamine

  (1) Raskeveoki juht peab esitama seaduse alusel kontrollimise õigust omavale ametiisikule raskeveokimaksu tasumist tõendava dokumendi. Registreerimismärgi andmete muutmise korral pärast maksu tasumist on juht kohustatud esitama käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tõendi.

  (2) Raskeveokimaksu tasumist tõendab krediidiasutuse poolt kinnitatud maksekorraldus või selle kinnitatud koopia.

  (3) Veoauto registreerimismärgi andmete muutmise korral väljastab Autoregistrikeskus veoauto omanikule sellekohase tõendi.

§ 8.  Maksuvabastused

  Raskeveokimaksust on vabastatud kaitseväe, Kaitseliidu, piirivalve, politseiasutuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutuste raskeveokid.

§ 9.  Maksuhaldur

  (1) Raskeveokimaksu maksuhaldur on Maksuamet.

  (2) Autoregistrikeskus on kohustatud esitama Maksuametile iga kvartali järgse kuu 15. kuupäevaks eelmises kvartalis autoregistris registreeritud või sellest kustutatud raskeveokite kohta järgmised andmed:
  1) veoauto omaniku või valdaja nimi (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi);
  2) veoauto omaniku või valdaja isikukood (selle puudumisel isiku sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) või registrikood;
  3) veoauto omaniku või valdaja elu- või asukoha aadress;
  4) veoauto registreerimismärgi andmed;
  5) veoauto registri- või täismass;
  6) autorongi koosseisus kasutatava haagise suurim mass, mis on kantud veoauto registreerimistunnistusele, samuti kande tegemise kuupäev;
  7) veoauto mark;
  8) veoauto veoteljel õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse olemasolu;
  9) veoauto telgede arv;
  10) veoauto registreerimise, registri kande muutmise või registrist kustutamise kuupäev.

§ 10.  Liiklusseaduse muutmine

  Liiklusseaduses (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3, 3; 1996, 16, 268; 1997, 86, 1459; 1999, 16, 272) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 191 lõiget 3 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:
 «Raskeveoki juhil peab olema kaasas ja ta peab esitama raskeveokimaksu tasumist tõendava dokumendi.»;
  2) paragrahvi 351 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 « (1) Raskeveokimaksu või kohaliku omavalitsuse kehtestatud mootorsõidukimaksu tasumist tõendavat dokumenti esitamata ei saa teha järgmisi õigustoiminguid:
  1) teha muudatusi mootorsõiduki registreerimisandmetes;
  2) kustutada mootorsõidukit registrist võõrandamise eesmärgil.»

§ 11.  Kohalike maksude seaduse muutmine

  Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196) § 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
 « 4) raskeveokimaksuga maksustatavaid mootorsõidukeid.»

§ 12.  Mootorsõidukiaktsiisi seaduse kehtetuks tunnistamine

  Mootorsõidukiaktsiisi seadus (RT I 1995, 17, 236; 1998, 111, 1831; 1999, 56, 588) tunnistatakse kehtetuks alates 2003. aasta 1. jaanuarist.

§ 13.  Rakendussätted

  (1) Kui veoauto registreerimistunnistusel puuduvad kirjed veoauto registri- või täismassi, telgede arvu ning veotelje õhkvedrustuse või sellega samaväärse vedrustuse või autorongi koosseisus kasutatava haagise suurima massi kohta, on maksumaksja kohustatud nende kirjete saamiseks pöörduma hiljemalt 2003. aasta 20. märtsiks Autoregistrikeskusesse. Kuni 2003. aasta 31. märtsini vahetab Autoregistrikeskus kirjete kandmisega seotud veoautode registreerimistunnistused välja riigilõivu nõudmata.

  (2) Autoregistrikeskus on kohustatud esitama Maksuametile hiljemalt 2003. aasta 20. jaanuariks autoregistris registreeritud raskeveokite kohta käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 loetletud andmed 2003. aasta 1. jaanuari seisuga.

§ 14.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

 

Lisa
raskeveokimaksu seaduse juurdeRASKEVEOKIMAKSU MÄÄRAD (KROONI AASTAS)Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi

Registri- või täismass (kg)

Maksumäär sõltuvalt vedrustuse tüübist

   

veoteljel on õhkvedrustus või sellega samaväärne vedrustus

veoteljel on muud tüüpi vedrustus

Veoauto

 

 

 

2 telge

12 000¿12 999

0

500

 

13 000¿13 999

500

1350

 

14 000¿14 999

1350

1900

 

15 000 ja üle

1900

4300

3 telge

12 000¿14 999

0

0

 

15 000¿16 999

500

850

 

17 000¿18 999

850

1750

 

19 000¿20 999

1750

2250

 

21 000¿22 999

2250

3500

 

23 000 ja üle

3500

5400

4 telge

12 000¿22 999

0

0

 

23 000¿24 999

2250

2300

 

25 000¿26 999

2300

3550

 

27 000¿28 999

3550

5650

 

29 000 ja üle

5650

8400

Autorong

(veoauto + haagis)

 

 

 

2+1 telge

12 000¿13 999

0

0

 

14 000¿15 999

0

0

 

16 000¿17 999

0

200

 

18 000¿19 999

200

500

 

20 000¿21 999

500

1150

 

22 000¿22 999

1150

1500

 

23 000¿24 999

1500

2750

 

25 000 ja üle

2750

4800

2+2 telge

12 000¿14 999

0

0

 

15 000¿22 999

0

0

 

23 000¿24 999

450

1100

 

25 000¿25 999

1100

1800

 

26 000¿27 999

1800

2650

 

28 000¿28 999

2650

3200

 

29 000¿30 999

3200

5250

 

31 000¿32 999

5250

7300

 

33 000 ja üle

7300

11 050

2+3 telge

Kuni 35 999

0

0

 

36 000¿37 999

5800

8050

 

38 000 ja üle

8050

10 950

3+2 telge

Kuni 35 999

0

0

 

36 000¿37 999

5100

7100

 

38 000¿39 999

7100

9850

 

40 000 ja üle

9850

14 550

3+3

Kuni 35 999

0

0

või enam telge

36 000¿37 999

2900

3500

 

38 000¿39 999

3500

5250

 

40 000 ja üle

5250

8350

/otsingu_soovitused.json