Teksti suurus:

Kinnipeetava töö tasustamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2000, 89, 582

Kinnipeetava töö tasustamise kord

Vastu võetud 28.11.2000 nr 382

AVALDATUD :

RT I 2000, 89, 582

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 43 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrus reguleerib kinnipeetavale pakutud töö eest tasu maksmist.

(2) Kinnipeetava töö võib olla ajatöö või tükitöö.

§ 2. Töötasu maksmine ajatöö eest

(1) Ajatööaega arvestatakse tundides.

(2) Ajatööl töötava kinnipeetava tunnipalga alammäär vangla pakutaval tööl on 50 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäärast.

(3) Ajatööl töötava kinnipeetava tunnipalga alammäär füüsilise isiku või äriühingu (edaspidi käitis) poolt pakutavatel töödel on 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäärast.

§ 3. Töötasu maksmine tükitöö eest

(1) Tükitöö palgamäära tooteühiku kohta arvutab tööandja.

(2) Tükitöö palgamäär tooteühiku kohta ei tohi olla väiksem kui §-s 2 nimetatud tunnipalga alammäära ja tükitöö tegemiseks normaaloludes kuluvate tundide korrutis.

§ 4. Lisatöötasu vangla pakutava töö eest

Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest vangla pakutaval tööl võib kinnipeetavale vangla direktori korraldusega määrata lisatasu kuni 30 protsenti kuus väljateenitud töötasust.

§ 5. Lisatöötasu käitise pakutava töö eest

(1) Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest käitise pakutaval tööl võib kinnipeetavale äriühingu juhatuse korraldusega määrata lisatasu piiramata ulatuses.

(2) Lisatasu makstakse ka vastavalt töö keerukuse astmele.

(3) Lisatasude maksmise tingimused vastavalt töö iseloomule ja headele töötulemustele määratakse käitise ja vangla vahelises lepingus.

§ 6. Töötasu arvutamine

(1) Töötasu arvutatakse ja makstakse üks kord kuus.

(2) Töötasu suurus tehakse kinnipeetavatele kirjalikult teatavaks nelja tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.

(3) Tööandja kannab töötasu kinnipeetavate vanglasisesteks arveldusteks ettenähtud pangaarvele kuue tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.

(4) «Vangistusseaduses» ettenähtud mahaarvamised ja mahaarvamiste järgsed kanded kinnipeetavate isikuarvetele teeb vangla seitsme tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.

(5) Töötasu arvestust peetakse tööandja raamatupidamises.

§ 7. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a.

 

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

 

/otsingu_soovitused.json