Teksti suurus:

Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ja vanglaametnikukandidaadi terviseuuringute tegemise tingimused, perioodilisus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2000, 90, 584

Vanglaametniku, vangla sotsiaaltöötaja ja vanglaametnikukandidaadi terviseuuringute tegemise tingimused, perioodilisus ja kord

Vastu võetud 30.11.2000 nr 384

AVALDATUD :

RT I 2000, 90, 584

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 146 alusel ning lähtudes § 58 lõikest 3 ja § 116 lõikest 5.

§ 1. Terviseuuringute tingimused

(1) Vanglaametnikule tagatakse tasuta terviseuuringud.

(2) Vanglaametnik peab läbima kõik töötervishoiuarsti ettenähtud terviseuuringud. Rindkere röntgenuuring on kohustuslik kõigile vanglas töötavatele vanglaametnikele.

(3) Terviseuuringud tehakse tööajal.

(4) Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse selles määruses vanglaametniku kohta sätestatut ka vangla sotsiaaltöötaja ning vanglaametnikukandidaadi suhtes.

§ 2. Terviseuuringute tegemise kord

Vanglaametnikule tehakse terviseuuringud «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 3. Terviseuuringute korraldaja

(1) Terviseuuringuid korraldab töötervishoiuarst koostöös perearsti ja eriarstidega.

(2) Terviseuuringuteks sõlmib vanglaametniku teenistuskohaks olev asutus lepingu tervishoiuasutusega või töötervishoiuarstiga.

(3) Tervishoiuasutusega või töötervishoiuarstiga lepingu sõlminud asutus võimaldab töötervishoiuarstil enne terviseuuringute tegemist tutvuda vanglaametnike töötingimustega.

§ 4. Terviseuuringutele saatja

(1) Vanglaametniku saadab terviseuuringutele vangla või õppeasutus, kus ta teenistuses on.

(2) Vangla direktori saadab terviseuuringutele Justiitsministeerium.

(3) I ja II klassi valvuri ametikohale nimetamiseks vajalikku ettevalmistusteenistust läbiviiva õppeasutuse juhi saadab terviseuuringutele Haridusministeerium.

(4) Vanglaametnikukandidaadi saadab terviseuuringutele vangla, kus ta praktilisel väljaõppel viibib.

§ 5. Vanglaametnikule terviseuuringute tegemise sagedus

(1) Vanglaametnikule tehakse terviseuuringud teenistuse ajal iga kolme aasta tagant.

(2) Rindkere röntgenuuring tehakse teenistuse ajal üks kord aastas.

(3) Vanglaametnikukandidaadile tehakse ühekordsed terviseuuringud tema praktilisele väljaõppele asumisest alates kahe nädala jooksul ning rindkere röntgenuuring tehakse praktilise väljaõppe ajal üks kord aastas.

§ 6. Terviseuuringutele saatmise sageduse muutmine

(1) Töötervishoiuarstil on isiku tervisest lähtudes õigus teha teda terviseuuringutele saatnud asutusele ettepanek muuta terviseuuringutele saatmise sagedust.

(2) Isiku terviseuuringutele saatnud asutus võib muuta terviseuuringutele saatmise sagedust:
1) töötervishoiuarsti motiveeritud ettepaneku alusel;
2) isiku põhjendatud taotluse alusel;
3) vahetu ülemuse põhjendatud taotluse alusel.

§ 7. Andmete konfidentsiaalsus

(1) Terviseuuringutega kogutud andmed on konfidentsiaalsed ja need säilitatakse tervishoiuasutuses või töötervishoiuarsti juures.

(2) Terviseuuringute tulemustest teavitatakse uuringud läbinud isikut ning muid isikuid tema nõusolekul.

(3) Terviseuuringutele saatjale teatatakse vaid kutsehaigusjuhtudest ja juhtumitest, millal isik oma tervise tõttu vajab ametikoha vahetust või töötingimuste olulist muutmist.

§ 8. Terviseuuringute kulude katmine

(1) Vanglaametnikule tehtud terviseuuringute kulud tasub teda uuringutele saatnud asutus terviseuuringuteks lepingu sõlminud tervishoiuasutusele või töötervishoiuarstile.

(2) Vangla direktorile tehtud terviseuuringute kulud kaetakse vangla eelarvest justiitsministri käskkirja alusel.

(3) I ja II klassi valvuri ametikohale nimetamiseks vajalikku ettevalmistusteenistust läbiviiva õppeasutuse juhile tehtud terviseuuringute kulud kaetakse teenistuskohaks oleva õppeasutuse eelarvest haridusministri käskkirja alusel.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse 1. detsembrist 2000. a.

 

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json