Teksti suurus:

Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2011
Avaldamismärge:RTL 2001, 5, 65

Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord

Vastu võetud 02.01.2001 nr 2

Kollektiivlepingute andmekogu asutatakse ja pidamise kord kehtestatakse «Kollektiivlepingu seaduse» (RT I 1993, 20, 353; 1999, 60, 616; 2000, 57, 372) paragrahvi 41 lõike 2 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597) paragrahvi 39 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu asutamine ja nimi

  Asutada Sotsiaalministeeriumi andmekogu ametliku nimega «Kollektiivlepingute andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on «Kollektiivlepingu seaduses» sätestatud ülesannete täitmiseks korrastatud andmekogu loomine sõlmitud kollektiivlepingute registreerimiseks ja «Kollektiivlepingu seaduse» paragrahvi 6 lõike 1 punktides 1 ja 3 määratud tingimuste osas tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud ja poolte kokkuleppel laiendatud kollektiivlepingu tingimuste avaldamine.

§ 3.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  Andmekogu vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Sotsiaalministeeriumi töösuhete osakond.

2. peatükk KOLLEKTIIVLEPINGUTE ANDMEKOGU PIDAMISE KORD 

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja paberkandjal toimikutena.

§ 5.  Andmekogu andmete alusdokumendid

  Andmekogu andmete alusdokumendiks on sõlmitud kollektiivlepingu koopia, mida säilitatakse toimikus.

§ 6.  Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kantakse sõlmitud kollektiivlepingute kohta järgmised andmed:
  1) kollektiivlepingu sõlminud osapoolte andmed (ettevõtte tegevusala, kontaktandmed);
  2) kollektiivlepinguga hõlmatud töötajate arv;
  3) kollektiivlepingu jõustumise aeg;
  4) kollektiivlepingu kehtivuse aeg;
  5) laiendatud kollektiivlepingutega määratud palgatingimused, töö- ja puhkeaja tingimused ning laienemistingimuste Ametlikus Teadaandes avaldamise aeg;
  6) kollektiivlepingu muutmine ja täiendamine;
  7) andmete esitamise kuupäev.

§ 7.  Andmete esitamise kord

  Kollektiivlepingu sõlminud töötajate osapoole esindaja esitab andmekogule sõlmitud kollektiivlepingu koopia 15 tööpäeva jooksul arvates lepingule allakirjutamise päevast, kui kollektiivlepingus pole kokku lepitud teisiti.

§ 8.  Andmetele juurdepääs

  (1) Andmekogu andmed ja alusdokumendid on avalikud.

  (2) Andmetele juurdepääsu tingimused, kord ja viisid reguleeritakse «Avaliku teabe seadusega» sätestatud korras (RT I 2000, 92, 597).

§ 9.  Järelevalve

  (1) Andmekogu tegevuse seaduslikkuse üle teostab järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet Sotsiaalministeeriumi vastavat pädevust omav ametnik.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Andmekogu kasutuselevõtmise aeg

  (1) Volitatud töötleja korraldab andmekogu kasutuselevõtmise alates 1. jaanuarist 2001. a.

  (2) Enne 1. jaanuari 2001. a sõlmitud kehtivate kollektiivlepingute registreerimise andmekogus korraldab tööandja 1. aprilliks 2001. a.

§ 11.  Määruse rakendumine

  Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2001. a.

Eiki NESTOR
Minister

Hannes DANILOV
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json