Teksti suurus:

Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2005
Avaldamismärge:RT I 2001, 10, 45

Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud1

Vastu võetud 17.01.2001 nr 26

AVALDATUD :

RT I 2001, 10, 45

 

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) § 15 lõike 2 alusel.

 

1. peatükk

KARTULI-KIDUUSSI TÕRJEABINÕUD

 

§ 1. Järelevalveametnik peab piiritlema ja tähistama kollase kartuli-kiduussiga [Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens] või kahvatu kartuli-kiduussiga [Globodera pallida (Stone) Behrens] saastunud või saastumiskahtlase maatüki, hoone või rajatise.

§ 2. Järelevalveametnik peab kindlaks määrama saastumisohus maatükid, hooned või rajatised ning teavitama nende valdajaid saastumisohust.

§ 3. Saastunud maatüki valdaja peab:
1) jätma saastunud maatüki sööti või kasutama seda kooskõlastatult järelevalveametnikuga muuks otstarbeks;
2) puhastama ja desinfitseerima saastunud hooned või rajatised ja kasutatud seadmed.

§ 4. Kartuli-kiduussiga saastunud maatükil on keelatud:
1) kasvatada seemnekartulit;
2) kasvatada või pinnases säilitada ümberistutamiseks ettenähtud taimi.

§ 5. Kartuli-kiduussiga saastunud, saastumiskahtlaselt või saastumisohus maatükilt mulla, sõnniku ja komposti, samuti sellelt maatükilt kogutud taimede ja taimejäätmete väljavedu ja kasutamine väljaspool maatüki piire on keelatud.

§ 6. Tarbekartuli kasvatamine kartuli-kiduussiga saastunud maatükil on lubatud, kui kasutatakse kindla kartuli-kiduussi rassi suhtes resistentseid sorte või kui kontrollides on tuvastatud kartuli-kiduussi tsüstide puudumine.

 

2. peatükk

KARTULI PRUUN-BAKTERMÄDANIKU TÕRJEABINÕUD

 

§ 7. Järelevalveasutus peab teostama pidevat järelevalvet kartuli ja tomati kasvatamiseks kasutatavatel maatükkidel, hoonetes või rajatistes ning kartuli ja tomati töötlemisettevõtetes. Järelevalve ajal tuleb kontrollida kartulitaimi ja -mugulaid ning tomatitaimi, kartuli pruun-baktermädaniku [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] peremeestaimi, pinnavett ja töötlemisjääke.

§ 8. Järelevalveasutus määrab järelevalve ajal tehtavate kontrollimiste arvu ja vaatluste ajad ning kontrollproovide arvu ja võtmise ajad.

§ 9. Saastatus tuvastatakse järelevalve tulemuste alusel. Saastatuse tuvastamisel järelevalveametnik:
1) teeb ettekirjutuse, millega peatab kartulitaimede ja -mugulate või tomatitaimede ja tomatite väljaveo saastunud piirkonnast. Järelevalveametnik võib lubada kartulitaimede ja -mugulate või tomatitaimede ja tomatite väljavedu järelevalve all ja välistades ohtliku taimekahjustaja leviku ohu;
2) selgitab välja esmase saastumiskoha;
3) kehtestab piirangud edasisele kartuli või tomati kasvatamise ja töötlemisega seonduvale tegevusele saastunud piirkonnas.

§ 10. Ettekirjutuses peab olema märgitud:
1) piiritletud ja tähistatud saastumispiirkond ning selle tähistuse kirjeldus;
2) saastunud kartuli- või tomatitaimede partii taimepassi või muu dokumendi number ja tootja registreerimisnumber;
3) saastunud sort, kui tegemist on seemnekartuliga, võimaluse korral ka muudel juhtudel;
4) säilitatavate saastunud mugulate või taimede ja laboratoorseks analüüsiks valmistatud preparaatide asukoht.

§ 11. Järelevalveametnik peab piiritlema ja tähistama kartuli pruun-baktermädanikuga saastunud või saastumiskahtlase maatüki, hoone või rajatise.

§ 12. Järelevalveametnik peab kindlaks määrama saastumisohus maatükid, hooned või rajatised ning teavitama nende valdajaid saastumisohust.

§ 13. Saastatuse tuvastamisel peab järelevalveametnik selle ulatuse kindlaksmääramiseks kontrollima:
1) saastunud maatükil kasvatatud mugulaid ja taimi;
2) tootmiskohti, territooriume ja seadmeid, mis mõnel tootmisetapil on kokku puutunud saastunud taimede ja mugulatega;
3) hoidlaid ja ladusid, kus saastunud taimi või mugulaid on hoitud;
4) taimi ja mugulaid, mis on toodetud või ladustatud punktis 2 märgitud tootmiskohtades või saastunuks tunnistatud tootmiskohtades;
5) saastumisohus olevaid tootmiskohti, kus kasvatatakse kartulit või tomatit või muid kartuli pruun-baktermädaniku peremeestaimi.

§ 14. Piiritletud ja tähistatud saastunud maatüki, hoone või rajatise valdaja peab:
1) puhastama ja desinfitseerima seal asuvad saastunud hooned või rajatised ja kasutatud seadmed;
2) jätma saastunud maatüki vähemalt kolmeks aastaks sööti või kasutama seda kooskõlastatult järelevalveametnikuga muuks otstarbeks;
3) kõrvaldama iseeneslikult kasvama läinud kartuli- ja tomatitaimed ning ohtliku taimekahjustaja peremeestaimed neljal saastatuse tuvastamise aastale järgneval aastal.

§ 15. Kui saastumine tuvastati kartuli või tomati töötlemisettevõttes, peab ettevõtja tagama kartuli- või tomatijäätmete nõuetekohase kõrvaldamise ning desinfitseerima hooned, rajatised, seadmed ja territooriumi. Tahked jäätmed tuleb matta maapinda selliselt, et oleks välistatud nakkuse levimine põllumajanduslikus kasutuses olevale maatükile või kastmisvette. Vedelaid töötlemisjäätmeid tuleb kuumutada minimaalselt 70 °C juures vähemalt 30 minutit või töödelda muul järelevalveametniku määratud viisil.

§ 16. Järelevalve teostamise aja ja järelevalve tulemuste kohta tehakse kanne riiklikusse «Taimetervise registrisse».

§ 17. Kartuli pruun-baktermädanikuga saastunud maatükil on keelatud:
1) kasvatada kartulit ja tomatit vähemalt 4 aasta vältel;
2) kasvatada ümberistutamiseks ettenähtud taimi;
3) koguda kastmisvett kasutamiseks väljaspool piiritletud maatükki;
4) koguda, vedada ja kasutada mulda, sõnnikut, komposti ja taimejäätmeid väljaspool saastunud maatükki, hoonet või rajatist.

§ 18. Saastunud maatükil, hoones või rajatises kasutatud pakkematerjal tuleb hävitada.

§ 19. Saastunud kartulimugulate, -taimede või -seemnete või tomatitaimede või -seemnete külv, samuti saastunud piirkonnast pärit Brassica perekonda kuuluvate taimede istutamine on keelatud. Saastunud kartulimugulaid või tomateid võib kasutada ainult järelevalveametniku määratud otstarbel.

§ 20. Seemnekartuli saastatuse tuvastamiseks kontrollitakse kogu seemnekartuli partii tootmiseks kasutatud algmaterjali, kaasa arvatud kloonide tootmiseks kasutatud algmaterjal ning eliit- ja sellele eelnevate põlvkondade seemnekartuli paljundamise algmaterjal.

§ 21. Vähemalt kolmel järjestikusel aastal pärast saastatuse tuvastamist peab järelevalveametnik:
1) kontrollima saastunud maatükki, tootmis- ja ladustamishooneid ning kasutatavaid seadmeid;
2) nõudma kasutatavate masinate ja ladustamishoonete desinfitseerimist, tehes asjakohase ettekirjutuse ja kontrollides selle täitmist;
3) kontrollima, et kasutatakse ainult sertifitseeritud seemnekartulit või nõuetekohaselt kontrollitud tomatiseemet või -taimi;
4) nõudma seemnekartuli ladustamist muudest seemnekartuli partiidest eraldi;
5) kehtestama tegevuskava kogu seemnekartuli varu asendamiseks.

§ 22. Saastumisohus oleval maatükil kasvatatud kartulimugulaid võib kasutada ainult:
1) turustamiseks. Kartulimugulad peavad olema pakendatud müügipakendisse, ümberpakendamine ei ole lubatud;
2) tooraineks töötleva tööstuse ettevõttes, kus on nõuetekohane jäätmete kõrvaldamise võimalus ja desinfitseerimistingimused. Kartulimugulad peavad olema pakendatud, ümberpakendamine ei ole lubatud;
3) muuks otstarbeks järelevalveametniku loal.

§ 23. Muud taimeosad, nagu varred, lehed jms, mis pärinevad saastunud või saastumisohus olevalt maatükilt, tuleb hävitada.

 

3. peatükk

KARTULI-RINGMÄDANIKU TÕRJEABINÕUD

 

§ 24. Kartuli-ringmädaniku [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] esinemise avastamiseks ja selle leviku jälgimiseks peab järelevalveasutus teostama pidevat järelevalvet kartuli kasvatamiseks kasutatavatel maatükkidel. Järelevalve ajal tuleb kontrollida nii kartulitaimi ja -mugulaid kui ka kartuli-ringmädaniku peremeestaimi.

§ 25. Järelevalveasutus määrab järelevalve ajal tehtavate kontrollimiste arvu ja vaatluste ajad ning kontrollproovide arvu ja võtmise ajad.

§ 26. Saastatus tuvastatakse järelevalve tulemuste alusel. Saastatuse tuvastamise korral järelevalveametnik:
1) teeb ettekirjutuse, millega peatab kartulitaimede ja -mugulate väljaveo saastunud piirkonnast. Järelevalveametnik võib lubada kartulitaimede ja -mugulate väljavedu järelelevalve all ja välistades kartuli ringmädaniku edasise leviku ohu;
2) selgitab välja esmase saastumise koha;
3) kehtestab piirangud edasisele kartuli kasvatamise ja töötlemisega seonduvale tegevusele saastatud piirkonnas.

§ 27. Ettekirjutuses peab olema märgitud:
1) piiritletud ja tähistatud saastatud maatükk ning selle tähistuse kirjeldus;
2) saastunud kartulipartii taimepassi või muu dokumendi number ja tootja registreerimisnumber;
3) sort, kui tegemist on seemnekartuliga, võimaluse korral ka muudel juhtudel;
4) säilitatavate saastunud mugulate ja laboratoorseks analüüsiks valmistatud preparaatide asukoht.

§ 28. Kartuli-ringmädaniku tuvastamisel peab järelevalveametnik piiritlema ja tähistama saastunud maatüki, hoone või rajatise.

§ 29. Järelevalveametnik peab kindlaks määrama saastumisohus maatüki, hoone või rajatise ning teavitama selle valdajat saastumisohust.

§ 30. Saastatuse tuvastamisel peab järelevalveametnik selle ulatuse kindlaksmääramiseks kontrollima:
1) saastunud maatükil toodetud mugulaid või taimi;
2) tootmiskohti või territooriume, mis on mis tahes tootmisetapil kokku puutunud saastunud mugulate või taimedega, kaasa arvatud ühiskasutuses olevad põllutöömasinad ja -seadmed;
3) kartulihoidlaid, kaasa arvatud ühiskasutuses olevaid, kus saastunud kartulimugulaid või -taimi on hoiustatud;
4) kartulimugulaid või -taimi, mis on toodetud punktis 2 nimetatud tootmiskohtades või tootmiskohtades, kus on tuvastatud saastatus, kogu ajaperioodi vältel, mil neid eelnimetatud kohtades hoitakse;
5) masinaid, seadmeid, töövahendeid ja mis tahes muid objekte, kaasa arvatud pakkematerjal, mis võis olla kontaktis mugulate või taimedega eelneva 12 kuu jooksul;
6) saastumisohus olevaid tootmiskohti, kus kasvatatakse kartulit või taimekahjustaja peremeestaimi.

§ 31. Piiritletud ja tähistatud saastunud maatüki, hoone või rajatise valdaja peab:
1) kõrvaldama iseeneslikult kasvama läinud kartulitaimed ja taimekahjustaja peremeestaimed kolme saastatuse tuvastamise aastale järgneva aasta vältel;
2) jätma saastunud maatüki sööti või kasutama kooskõlastatult järelevalveametnikuga muuks otstarbeks;
3) puhastama ja desinfitseerima saastunud maatüki harimiseks kasutatud masinad ja seadmed;
4) puhastama ja desinfitseerima saastunud hooned või rajatised ja kasutatud seadmed.

§ 32. Kui saastatus tuvastati kartuli töötlemisettevõttes, peab ettevõtja tagama jäätmete nõuetekohase kõrvaldamise ning desinfitseerima hooned, rajatised, seadmed ja territooriumi selliselt, et ohtliku taimekahjustaja levik oleks välistatud.

§ 33. Järelevalve teostamise aja ja järelevalve tulemuste kohta tehakse kanne riiklikusse «Taimetervise registrisse».

§ 34. Kartuli ringmädanikuga saastunud maatükil või rajatises on keelatud:
1) kasvatada seemnekartulit;
2) kasvatada ümberistutamiseks ettenähtud taimi;
3) koguda, vedada ja kasutada mulda, sõnnikut, komposti ning taimejäätmeid väljaspool saastunud maatükki või rajatist.

§ 35. Saastunud maatükil või rajatises kasutatud pakkematerjal tuleb hävitada.

§ 36. Saastunud kartulimugulate või -taimede istutamine on keelatud. Kartulimugulaid võib kasutada ainult järelevalveametniku määratud otstarbel.

§ 37. Seemnekartul peab olema sertifitseerimise käigus tunnistatud vabaks haigustekitajast [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.].

§ 38. Seemnekartuli saastumise tuvastamise korral kontrollitakse kogu paljundamise algmaterjali, kaasa arvatud kloonide tootmiseks kasutatav algmaterjal ja eliit- ning sellele eelnevate põlvkondade seemnekartuli paljundamise algmaterjal.

§ 39. Saastumisohus olevaks tunnistatud maatükil kasvatatud kartulimugulaid võib kasutada ainult:
1) turustamiseks. Kartulimugulad peavad olema pakendatud müügipakendisse, ümberpakendamine ei ole lubatud;
2) tooraineks töötleva tööstuse ettevõttes, kus on nõuetekohane jäätmete kõrvaldamise võimalus ja desinfitseerimistingimused. Kartulimugulad peavad olema pakendatud, ümberpakendamine ei ole lubatud;
3) muul viisil järelevalveametniku loal.

§ 40. Vajalikke toiminguid saastunud või saastumiskahtlaste objektide desinfitseerimiseks kartuli ringmädaniku edasise leviku tõkestamiseks kohustab järelevalveametnik tegema sellekohases ettekirjutuses.

 

4. peatükk

KARTULIVÄHI TÕRJEABINÕUD

 

§ 41. Kartulivähiga [Synchytrium endobioticum (Schilb.)] saastunuks loetakse maatükk, kus on kindlaks tehtud vähemalt üks kartulivähile iseloomulike haigustunnustega taim. Kartulivähi tuvastamisel peab järelevalveametnik piiritlema ja tähistama saastunud ja saastumisohus oleva maatüki, hoone või rajatise.

§ 42. Saastatus tuvastatakse järelevalve tulemuste alusel. Saastumise tuvastamise korral peab maatüki, hoone või rajatise valdaja:
1) hävitama haigustunnustega kartulimugulad ja -pealsed;
2) jätma saastunud maatüki sööti või kasutama kooskõlastatult järelevalveametnikuga muuks otstarbeks;
3) puhastama ja desinfitseerima saastunud maatüki harimiseks kasutatud masinad ja seadmed;
4) puhastama ja desinfitseerima saastunud rajatised ja seal kasutatud seadmed.

§ 43. Saastunud maatükilt, hoonest või rajatisest pärinevaid kartulimugulaid ja -pealseid tuleb töödelda kohase taimekaitsevahendiga haigustekitaja hävimiseni. Kui saastatud maatükki või rajatist pole võimalik piiritleda, tuleb desinfitseerida kogu saastumisohus olev maatükk, hoone või rajatis.

§ 44. Saastunud maatükil, hoones või rajatises on keelatud:
1) kasvatada kartulit;
2) kasvatada või pinnases säilitada ümberistutamiseks ettenähtud taimi;
3) koguda, vedada ja kasutada mulda, sõnnikut, komposti või taimejäätmeid väljaspool saastunud maatüki piire.

§ 45. Saastumisohus oleval maatükil, hoones või rajatises on lubatud kasvatada ainult kartulivähi suhtes resistentseid kartulisorte.

 

5. peatükk

VILJAPUU-BAKTERPÕLETIKU TÕRJEABINÕUD

 

§ 46. Viljapuu-bakterpõletiku [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] tuvastamisel peab järelevalveametnik piiritlema saastunud maatüki või rajatise.

§ 47. Saastatuse korral tuleb ohtliku taimekahjustaja peremeestaimede kahjustatud osad hävitada.

§ 48. Saastunud maatükil või rajatises on keelatud kasvatada viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede ning puuviljakultuuride paljundusmaterjali.

§ 49. Saastunud maatükil või rajatises on lubatud viljapuu-bakterpõletikule mittevastuvõtlike taimeliikide kasvatamine, nende taimede töötlemine ja pakendamine.

 

6. peatükk

MAASIKA-FÜTOFTOROOSI TÕRJEABINÕUD

 

§ 50. Maasika-fütoftoroosi (Phytophthora fragarie Hickman) tuvastamisel peab järelevalveametnik piiritlema saastunud maatüki või rajatise.

§ 51. Saastatus tuvastatakse järelevalve tulemuste alusel. Saastumise tuvastamise korral peab maatüki või rajatise valdaja:
1) hävitama saastunud maatükil kasvanud taimed, saastunud maatükki desinfitseerima või jätma sööti või kasutama kooskõlastatult järelevalveametnikuga muuks otstarbeks;
2) puhastama ja desinfitseerima saastunud maatükil kasutatud masinad ja seadmed;
3) puhastama ja desinfitseerima saastunud rajatised ja seal kasutatud seadmed.

§ 52. Saastunud maatükil või rajatises on keelatud:
1) kasvatada maasikaistikuid ja viia maasikataimi ja taimeosi väljapoole piiritletud maatükki või rajatist;
2) koguda, vedada ja kasutada mulda, sõnnikut, komposti ning taimejäätmeid väljaspool saastunud maatüki või rajatise piire.

§ 53. Saastunud maatükil või rajatises kasutatud pakkematerjal tuleb hävitada.

 

7. peatükk

KATMIKALAL ESINEVATE OHTLIKE TAIMEKAHJUSTAJATE TÕRJEABINÕUD

 

§ 54. Katmikala saastatus ohtlike taimekahjustajatena esinevate kahjurputukatega tuvastatakse järelevalve tulemuste alusel. Katmikaladel ohtlike kahjurputukate avastamise korral peab katmikala valdaja:
1) hävitama kahjurputukate peremeestaimed;
2) desinfitseerima kasvuhooned, kasvusubstraadi, töövahendid ja pakkematerjali.

§ 55. Saastunud katmikalal on lubatud viljelda kultuure, mida seal esinevad kahjurputukad ei kahjusta.

 

8. peatükk

OHTLIKU TAIMEKAHJUSTAJA SUHTES KEHTESTATUD TÕRJEABINÕUDE RAKENDAMISE KOHUSTUSE LÕPETAMINE

 

§ 56. Kui järelevalve tulemused kinnitavad, et ohtlikku taimekahjustajat, mille suhtes tõrjeabinõusid rakendati, sellel maatükil, hoones või rajatises enam ei esine, tunnistab järelevalveametnik tõrjeabinõude rakendamise kohustuse lõppenuks. Järelevalveametnik tunnistab tõrjeabinõude rakendamise kohustuse lõppenuks kirjaliku otsusega, mille ta edastab kohe isikule, kelle suhtes ettekirjutus tehti. Järelevalve teostamise aja ja järelevalve tulemuste kohta tehakse kanne riiklikusse «Taimetervise registrisse».

 

1 Euroopa Liidu direktiivid 69/465/EMÜ (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 563¿564), 69/464/EMÜ (EÜT L 323, 24.12.1969, lk 561¿562), 93/85/EMÜ (EÜT L 259, 18.10.1993, lk 1¿25), 97/647/EMÜ (EÜT L 273, 06.10.1997, lk 1¿25) ja 98/57/EÜ (EÜT L 235, 21.08.1998, lk 1¿39).

 

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json