Teksti suurus:

"Taimekaitseseaduse" §-des 28, 30 ja 32 nimetatud juhul tõrjeabinõude rakendamise ja tõrjeabinõude rakendamise finantseerimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 14, 65

"Taimekaitseseaduse" §-des 28, 30 ja 32 nimetatud juhul tõrjeabinõude rakendamise ja tõrjeabinõude rakendamise finantseerimise kord

Vastu võetud 30.01.2001 nr 43

AVALDATUD :

RT I 2001, 14, 65

 

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) § 33 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Määrus kehtestab tõrjeabinõude rakendamise ja tõrjeabinõude rakendamise finantseerimise korra riigimaal või riigimetsas, mida ei ole kasutusse antud, ning isiku eest, kes ei täida temale seadusega pandud kohustusi tõrjeabinõude rakendamisel ja kui ohtliku taimekahjustaja ulatuslik levik võib põhjustada olulist majanduslikku kahju, ning isiku eest taimekarantiini ajal.

§ 2. Tõrjeabinõusid rakendatakse ohtliku taimekahjustaja tõrjeks, mille suhtes see on kohustuslik.

§ 3.

Riigimaal, mida ei ole kasutusse antud ja §-s 1 nimetatud isikute eest korraldab tõrjeabinõude rakendamist Taimetoodangu Inspektsioon. Riigimetsas, mida ei ole kasutusse antud, ja §-s 1 nimetatud isikute eest korraldab tõrjeabinõude rakendamist Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. Tõrjeabinõude rakendamise finantseerimist korraldab Taimetoodangu Inspektsioon.

 

2. peatükk

TÕRJEABINÕUDE RAKENDAMISE KORD

 

§ 4.

Ohtliku taimekahjustaja esinemisest ja ohtliku taimekahjustaja esinemise kahtlusest teavitatakse viivitamatult Taimetoodangu Inspektsiooni.

§ 5. Taimetoodangu Inspektsioon saadab ohtliku taimekahjustaja leviku piirkonda järelevalveametniku, kes tuvastab ohtliku taimekahjustaja esinemise.

§ 6. Kui ohtliku taimekahjustaja esinemine on kohapeal tuvastatud, hindab järelevalveametnik taimekahjustaja levikut, selle ulatust ja teeb kindlaks vajalike tõrjetööde mahu.

§ 7.

Järelevalveametnik piiritleb ja tähistab saastunud või saastumiskahtlase maatüki, hoone või rajatise ning määrab ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud, et vältida taimekahjustaja levikut saastumata piirkonda.

§ 8. Ohtliku taimekahjustaja liigile kohaste tõrjeabinõude rakendamiseks riigimaal või riigimetsas, mida ei ole kasutusse antud, teeb järelevalveametnik asjakohase akti.

§ 9.

Kui «Taimekaitseseaduses» sätestatud juhtudel on järelevalveametnik teinud isikule ettekirjutuse ohtliku taimekahjustaja liigile kohaste tõrjeabinõude rakendamiseks ja see isik ei rakenda neid ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul, teeb järelevalveametnik asjakohase akti, mille kohaselt rakendab järelevalveasutus tõrjeabinõusid isiku eest.

 

3. peatükk

TÕRJEABINÕUDE RAKENDAMISE FINANTSEERIMISE KORD

 

§ 10. Rakendatud tõrjeabinõudest lähtudes koostab järelevalveametnik tehtud tööde aruande koos üksikasjaliku tegelike tõrjekulude arvestusega, näidates ära rahalised kulutused.

§ 11. Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektor kinnitab aruande ning esitab 10 tööpäeva jooksul, arvates tõrjeabinõude rakendamisega seotud tegevuse lõpetamise päevast, taotluse põllumajandusministrile tõrjeabinõude rakendamise tegelike kulude finantseerimiseks riigieelarvest.

§ 12. Raha eraldamise taotlusele peab olema lisatud üksikasjalik kulude arvestus.

§ 13. Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori esitatud taotluse ja üksikasjaliku kulude arvestuse alusel esitab Põllumajandusministeerium Rahandusministeeriumile taotluse raha eraldamiseks Taimetoodangu Inspektsioonile Vabariigi Valitsuse reservist.

 

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json