Teksti suurus:

Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 19, 104

Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord

Vastu võetud 20.02.2001 nr 68

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) §-de 58 ja 60 alusel.

1. peatükk

LIIKLUSÕNNETUSEST TEATAMINE

§ 1. Kannatanuga liiklusõnnetusest teatamine

Liiklusõnnetuse korral, mille tagajärjel sai inimene vigastada või surma, peab juht:
1) kutsuma vajaduse korral välja kiirabi või päästeasutuse;
2) teatama juhtunust politseile;
3) kirjutama üles pealtnägijate nimed ja aadressid.

§ 2. Varalise kahjuga liiklusõnnetusest teatamine

(1) Juhul kui liiklusõnnetuse tagajärjel tekkis ainult varaline kahju sõiduki, veose, tee, liikluskorraldusvahendi või muu ainelise väärtuse kahjustamise või hävimise tõttu ning kui õnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, ei ole vaja politseile teatada. Osalised vormistavad oma arvamuse kirjalikult käesoleva määruse § 9 kohase teatena liiklusõnnetusest ja tegutsevad vastavalt «Liikluskindlustuse seadusele» (RT I 1995, 48, 744; 1996, 90, 1612; 1998, 2, 43; 60, 954; 2000, 49, 299).

(2) Kui liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saaja on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses eriarvamusel või juhul, kui kahju saaja ei ole teada, peab juht liiklusõnnetusest kohe teatama politseile ja tegutsema politseilt saadud korralduse kohaselt.

§ 3. Päästeasutuse ja kiirabi teatamiskohustus

Liiklusõnnetuse sündmuskohale abi andma kutsutud päästeasutus või kiirabi peab teatama väljakutsest kohe politseile.

2. peatükk

LIIKLUSÕNNETUSE REGISTREERIMINE

§ 4. Liiklusõnnetuse registreerimine politseiprefektuuris

(1) Politseiprefektuur registreerib:
1) kõik liiklusõnnetused, milles saab vigastada või surma inimene;
2) varalise kahjuga liiklusõnnetused, millest politsei saab teada, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhud.

(2) Registreeritud liiklusõnnetuse kohta peab olema koostatud liiklusõnnetuse akt vastavalt käesoleva määruse §-le 8.

(3) Politsei ei registreeri liiklusõnnetusi, milles osalenud juhid või kahju saajad on juhtumi põhjusi hinnates vastutuse küsimuses ühel meelel, on oma arvamuse kirjalikult vormistanud, nimetades kahju tekitamise eest vastutava isiku, ja sellele alla kirjutanud.

§ 5. Liiklusõnnetuse registreerimine liikluskindlustusega tegeleva kindlustusandja poolt või Eesti Liikluskindlustuse Fondis

Liikluskindlustusega tegelev kindlustusandja või Eesti Liikluskindlustuse Fond registreerib varalise kahjuga liiklusõnnetusi, mille kohta esitatakse neile andmed politsei poolt või teade liiklusõnnetusest vastavalt «Liikluskindlustuse seadusele» ja käesoleva määruse §-le 9.

§ 6. Liiklusõnnetuses kannatanute registreerimine tervishoiuasutuses

(1) Tervishoiuasutus registreerib kõik tervishoiuasutusse toodud või tema poole pöördunud isikud, kes on liiklusõnnetuses kannatada saanud või väidavad seda.

(2) Lõikes 1 nimetatud isikute kohta pannakse kirja järgmised andmed:
1) liiklusõnnetuse toimumise aeg: kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg;
2) liiklusõnnetuse toimumise koht: maakond, vald, tee nimi ja koht teel (kilomeeter), asulas tänava nimi ja lähedal asuva maja number või nimi;
3) liiklusõnnetuses kannatanu andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sugu ja sünniaeg, elukoht või aadress ja telefoninumber;
4) kannatanu liigitus: mootorsõiduki juht, trammijuht, jalgrattur, mopeedijuht, jalakäija, sõitja;
5) kannatanu seisund: vigastused ja nende raskusaste (kerge, raske, üliraske), joobe tunnused ja muud iseloomulikud andmed;
6) ravi määratlus: esmaabi, ambulatoorne või statsionaarne ravi, ei vajanud esmaabi, keeldus ravist;
7) õnnetuse liigi määratlus: tööõnnetus, mittetööõnnetus.

(3) Tervishoiuasutus paneb kirja liiklusõnnetusest teataja andmed (kui teataja ei ole otseselt seotud liiklusõnnetusega, siis ainult teataja nõusolekul): ees- ja perekonnanimi, elukoht või aadress, telefoninumber, seos liiklusõnnetusega.

§ 7. Liiklusõnnetused, mis ei kuulu liiklusõnnetusena registreerimisele

Liiklusõnnetusena ei registreerita juhtumit, mis toimus:
1) võistluste tõttu avalikuks kasutamiseks suletud teelõigul võistlusel osalenud sõiduki osalusel;
2) töötamisel teemaal (tee-ehitus, -remont, -hooldus jms) ainult selles töös osalenud sõiduki ja inimesega või ainult selles töös osalenud sõidukiga.

3. peatükk

LIIKLUSÕNNETUSE VORMISTAMINE. LIIKLUSÕNNETUSE AKT. TEADE LIIKLUSÕNNETUSEST

§ 8. Liiklusõnnetuse akt

Liiklusõnnetuse akt peab sisaldama järgmisi andmeid liiklusõnnetuse kohta:
1) liiklusõnnetuse akti number;
2) liiklusõnnetuse toimumise aeg: kuupäev, kuu, aasta, kellaaeg;
3) liiklusõnnetuse toimumise koht: maakond, vald ja linn, tee nimi ja koht teel (kilomeeter), maantee number (kui see on olemas) vastavalt teeregistrile, asulas tänava nimi ja lähedal asuva maja number või nimi;
4) andmed liiklusõnnetuse kohta: liiklusõnnetuse lühikirjeldus ja põhjus, liiklusõnnetuse liik ja tüüpskeemi kood;
5) liiklusõnnetuse toimumise koha skeem fikseerituna koos mõõtudega lähedal asuva püsiobjekti suhtes;
6) andmed liiklusõnnetuse sündmuskoha liikluskorralduse ja kiirusreþiimi kohta;
7) andmed liiklusõnnetuse sündmuskoha asustatuse kohta: asula olemasolu (liikluseeskirja seisukohast), tee liik;
8) andmed teekatte liigi ja seisundi ning tee sõidutingimuste kohta liiklusõnnetuse toimumise kohas;
9) andmed ilmastikutingimuste ja liiklusõnnetuse toimumise koha valgustatuse kohta (pimeda aeg, valge aeg);
10) andmed liiklusõnnetuse toimumise koha tee-elementide ja -rajatiste kohta;
11) andmed liiklusõnnetuses osalenute liikide (jalakäija, sõiduk) ja nende arvu kohta;
12) andmed iga liiklusõnnetuses osalenud isiku kohta: liiklusõnnetuses osalenu liik (jalakäija, juht), tema ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel osalenu sugu ja sünniaeg, osalenu elukohariik, maakond, vald, linn ja tänav; andmed osalenu joobeseisundi kohta; osaleja seos liiklusõnnetuse põhjustamisega;
13) andmed osalenud sõiduki ja haagise kohta: sõiduki mark, mudel, registreerimismärk, liikluskindlustuspoliisi olemasolu ja andmed, andmed osalenud sõiduki tehnorikke kohta;
14) andmed osalenud juhi kohta: juhiloa number, kategooria, väljaandja, kehtivus, juhi juhistaaþ ja juhi sõidu- ja puhkeajad kellaajaliselt liiklusõnnetusele eelnenud 24 tunni jooksul tundides ja minutites;
15) osalenud sõiduki tuvastatud kiirus liiklusõnnetuse hetkel või vahetult enne seda ja sõidumeeriku näit (kui see on olemas);
16) liiklusõnnetuses hukkunute arv. Hukkunu on inimene, kes suri liiklusõnnetuses saadud vigastuse tagajärjel liiklusõnnetuse sündmuskohal või 30 päeva jooksul pärast liiklusõnnetust;
17) liiklusõnnetuses vigastatute arv. Vigastatu on inimene, kellele liiklusõnnetuses saadud vigastuse tõttu antakse meditsiinilist esmaabi, määratakse ambulatoorne või statsionaarne ravi;
18) andmed iga liiklusõnnetuses kannatada saanu kohta: kannatanu ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel kannatanu sugu ja sünniaeg, kannatanu elukohariik, maakond, vald, linn ja tänav; isiku seisund (hukkunud või vigastatud) ja tunnus (mootorsõiduki juht, jalakäija, jalgrattur, mopeedijuht, sõitja sõiduautos, sõitja muus sõidukis jm), kannatanu asukoht (näidata sõiduk, muu asukoht) ja kannatanu seos liiklusõnnetuse põhjustamisega, õnnetuse liik (tööõnnetus, mittetööõnnetus);
19) andmed kannatanu poolt turvavahendite (turvavöö, laste turvavarustus, motokiiver, helkur jms) kasutamise kohta;
20) andmed tunnistajate kohta: tunnistaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel tunnistaja sugu ja sünniaeg, tunnistaja kontaktandmed;
21) akti koostamise kuupäev;
22) akti koostaja: nimi ja allkiri.

§ 9. Teade liiklusõnnetusest

Teade liiklusõnnetusest peab sisaldama järgmisi andmeid liiklusõnnetuse kohta:
1) liiklusõnnetuse teate registreerimisnumber;
2) liiklusõnnetuse toimumise aeg: kuupäev, kuu, aasta, kellaaeg;
3) liiklusõnnetuse toimumise koht: maakond, vald ja linn, tee nimi ja koht teel (kilomeeter), asulas tänava nimi ja lähima maja number või nimi;
4) liiklusõnnetuse lühikirjeldus;
5) andmed varalise kahju kohta: kahju rahaline suurus ja kahju saaja andmed: kahju saaja nimi ja aadress;
6) andmed tunnistajate kohta (nimi ja elukoht);
7) andmed sõidukiomanike kohta: ees- ja perekonnanimi (juriidilise isiku nimi), isikukood (registrikood), elu- või asukoha aadress (riik, maakond, vald, linn, tänav), telefoninumber;
8) andmed liiklusõnnetuses osalenud juhtide kohta: ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel sugu ja sünniaeg, elukoht või aadress (riik, maakond, vald, linn, tänav);
9) andmed liiklusõnnetuses osalenud sõiduki kohta (mark, mudel, registreerimismärk, kohustusliku liikluskindlustuse poliisi number ja kehtivusaeg);
10) liiklusõnnetuses osalenud juhi juhiloa andmed: juhiloa number, kategooria, väljaandja, kehtivus;
11) liiklusõnnetuse toimumise põhjuslikud asjaolud ja liiklusõnnetuse toimumise koha skeem;
12) teate koostamise kuupäev;
13) teate koostajad: nimed ja allkirjad.

4. peatükk

LIIKLUSÕNNETUSE ASJAOLUDE VÄLJASELGITAMINE

§ 10. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamine politseiprefektuuris

Politseiprefektuur selgitab välja politseiprefektuuris registreeritud liiklusõnnetuse asjaolud, vormistab liiklusõnnetuse akti ja menetleb liiklusõnnetust vastavalt «Kriminaalmenetluse koodeksile» (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2000, 56, 369; 84, 533; 86, 542) ja «Haldusõiguserikkumiste seadustikule» (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25, 141; 28, 167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361; 58, 376; 84, 533; 86, 544 ja 548; 89, 578; 95, 609 ja 613; 2001, 3, 5; 17, 76; 18, 87).

§ 11. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamine liikluskindlustusega tegeleva kindlustusandja poolt ja Eesti Liikluskindlustuse Fondis

Liikluskindlustusega tegelev kindlustusandja ja Eesti Liikluskindlustuse Fond menetlevad liiklusõnnetusi vastavalt «Liikluskindlustuse seadusele».

§ 12. Liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamise ekspertkomisjon

(1) Liiklusõnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks, üldistamiseks ja liiklusohutuse tagamise ettepanekute väljatöötamiseks võib teede- ja sideminister moodustada ekspertkomisjone.

(2) Ekspertkomisjonil on õigus tutvuda liiklusõnnetuse kohta koostatud materjalidega, selgitada välja liiklusõnnetuse asjaolusid, koostada üldistusi ja teha ettepanekuid liiklusohutuse parandamiseks, liiklusõnnetuse tekkepõhjuste kõrvaldamiseks ja liiklusõnnetuste tagajärgede leevendamiseks.

5. peatükk

LIIKLUSÕNNETUSTE ARVESTAMINE

§ 13. Liiklusõnnetuste arvestamine

Käesoleva määruse §-de 4, 5 ja 6 kohaselt registreeritud ja vormistatud liiklusõnnetuste arvestust peavad:
1) liikluskindlustusega tegelev kindlustusandja - tema poolt registreeritud liiklusõnnetuste kohta;
2) Eesti Liikluskindlustuse Fond - kõigi liikluskindlustusega tegelevate kindlustusandjate poolt registreeritud liiklusõnnetuste kohta;
3) politseiprefektuur - tema poolt registreeritud liiklusõnnetuste kohta;
4) Politseiamet - kõigi politseiprefektuuride poolt registreeritud liiklusõnnetuste kohta;
5) Maanteeamet - Eestis registreeritud liiklusõnnetuste kohta. Maanteeamet peab liiklusõnnetuste andmekogu «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77) § 39 lõike 1 alusel.

§ 14. Tervishoiuasutuse poolt liiklusõnnetuses kannatanute kohta andmete edastamine

Tervishoiuasutus edastab andmed käesoleva määruse § 6 kohaselt registreeritud liiklusõnnetuses kannatanute kohta:
1) paberkandjal sündmuskohajärgsele politseiprefektuurile, Eesti Liikluskindlustuse Fondile ja Haigekassale ühe tööpäeva jooksul pärast kannatanu registreerimist raviasutuses või registreerimisandmetes muudatuse tegemist;
2) kui liiklusõnnetus oli tööõnnetus, siis paberkandjal Tööinspektsiooni kohalikule asutusele ühe tööpäeva jooksul pärast kannatanu registreerimist tervishoiuasutuses või registreerimisandmetes muudatuse tegemist.

§ 15. Liiklusõnnetuste andmete edastamine

(1) Eesti Liikluskindlustuse Fond edastab Maanteeametile:
1) käesoleva määruse §-s 9 loetletud andmed kõigi eelmisel kuul liikluskindlustusega tegelevate kindlustusandjate poolt ja Eesti Liikluskindlustuse Fondi poolt registreeritud liiklusõnnetuste kohta;
2) käesoleva määruse §-s 8 loetletud andmed nende selgumisel liikluskindlustusjuhtumite käsitlemise käigus liikluskindlustusega tegelevate kindlustusandjate ja Eesti Liikluskindlustuse Fondi poolt;
3) muudatused ja täiendused nende poolt varem saadetud andmetes ja andmete viimase muutmise kuupäeva.

(2) Politseiamet edastab Maanteeametile käesoleva määruse §-s 8 loetletud andmed (v.a punktides 20 ja 22 nimetatud andmed) kõigi eelmisel kuul politseiprefektuurides registreeritud liiklusõnnetuste kohta ja muudatused ning täiendused nende poolt varem saadetud andmetes ja andmete viimase muutmise kuupäeva.

(3) Politseiamet edastab Eesti Liikluskindlustuse Fondile käesoleva määruse §-s 8 loetletud andmed eelmisel kuul politseiprefektuurides registreeritud liiklusõnnetuste kohta ning andmed kõigi liiklusõnnetuste põhjustajate ja nende vastutusele võtmise kohta eelmisel kuul.

(4) Lõigetes 1-3 nimetatud andmed esitatakse paberkandjal hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks või elektroonse andmevahetuse korral ühe tööpäeva jooksul, arvates liiklusõnnetuse teate vastuvõtmisest või selles muudatuste tegemisest.

(5) Politseiprefektuur väljastab nõudmisel liiklusõnnetuses osalejale või varalise kahju saanule tõendi kindlustusseltsile esitamiseks liiklusõnnetuse registreerimise kohta politseis.

(6) Maanteeamet edastab andmed liiklusõnnetuste kohta rahvusvahelistele organisatsioonidele tulenevalt rahvusvahelistest kokkulepetest.

6. peatükk

RAKENDUSSÄTE

§ 26. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2000. a määrus nr 191 «Liiklusõnnetuste asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord» (RT I 2000, 48, 297) tunnistatakse kehtetuks.
1 Euroopa Liidu Nõukogu otsus 93/704/EÜ, 393D0740/EÜT L 329, 30.12.1993, lk 0063

 

Peaminister Mart LAAR

Teede- ja sideminister Toivo JÜRGENSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json