Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2001, 34, 456

Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded1

Vastu võetud 27.02.2001 nr 11

NB! Kehtetu - RTL 2004, 80, 1281 - jõust. 21.06.2004

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) paragrahvi 28 lõike 3 alusel. (õ)

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab mootorsõidukijuhi, välja arvatud ratastraktori- ja liikurmasinajuhi, teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, arvestades, et mootorsõidukijuht (edaspidi juht) peab tundma liiklusalaste õigusaktide nõudeid ning oskama valitseda sõidukit, jälgida liiklust, märgata ja ette näha võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda. Kvalifikatsiooninõuded on aluseks juhi koolitamisel ja eksamineerimisel.

(2) Ratastraktori- ja liikurmasinajuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse eraldi määrusega.

2. peatükk
KVALIFIKATSIOONINÕUDED

§2. Juhi teadmiste kvalifikatsiooninõuded

Juht peab teadma:
1) liikluskultuuri mõjutavaid tegureid ja juhieetikat;
2) emotsioonide ja pingeseisundi (stressi) mõju liiklusohutusele;
3) teistest liiklejatest, eriti vähekaitstud liiklejatest nagu lapsed, jalakäijad, jalgratturid ja puuetega inimesed, lähtuvaid iseloomulikke riskifaktoreid;
4) ohte, mis on tingitud erinevate sõidukite juhtimise ja liikumise eripärast, samuti nende juhtide vaateväljade erinevusest sõiduki juhtimisel;
5) sõiduki ehitust, et suuta avastada ja võimalusel kõrvaldada sõidukil selle juhtimist ja liiklust ohustada võivaid vigu ja rikkeid, eriti rooli, pidurite ja vedrustuse, rehvide, tulede, tuuleklaasi ja selle puhastussüsteemide, turvavarustuse ja turvaseadmete, toite- ja väljalaskesüsteemi jms juures;
6) sõiduki turvavarustuse, sealhulgas turvavööde, laste turvavarustuse ja kaitsekiivri kasutamise nõudeid;
7) sõidukitest tulenevaid ohte keskkonnale ja keskkonda vähem ohustavaid sõiduviise;
8) liikluseeskirja nõudeid, liikluskorraldusvahendite tähendust, teeandmise kohustust ja kiiruspiiranguid;
9) teetüüpide iseloomulikke iseärasusi ja nende kohta kehtivaid nõudeid;
10) riskitegureid, mida põhjustab sõit erinevates tee- ja ilmastikuoludes, eriti neid, mis tulenevad ilmamuutusest ja tuulest ning pimeda ja valge aja vaheldumisest;
11) tegureid, mis mõjutavad erinevates tee- ja ilmastikuoludes sõiduki ohutut piki- ja külgvahet ning peatumisteekonda;
12) alkoholist, ravimitest, uimastitest, väsimusest ja pimedast ajast tulenevate muudatuste mõju juhi käitumisele, eriti reageerimisajale, tajumisele, arusaamisele ning otsustamisele;
13) sõidukiiruse valikuga seonduvaid ohte;
14) nõudeid sõiduki kasutamiseks vajalike dokumentide kohta;
15) käitumisreegleid liiklusõnnetuse korral (liiklusohutuse tagamine sündmuskohal, liiklusõnnetusest teatamine ja selle vormistamine) ja abistamiskohustust liiklusõnnetuses kannatanute suhtes;
16) sõiduki, sõitjate ja veose ohutust puudutavaid tegureid;
17) kohustusliku liikluskindlustusega seonduvat.

§3. Juhi oskuste kvalifikatsiooninõuded

(1) Juht peab oskama valitseda sõidukit.

(2) Enne sõidu alustamist peab juht oskama:
1) hinnata rooli, pidurite, velgede, rehvide, valgustus- ja signalisatsiooniseadmete ning helkurite korrasolekut, turvavarustuse olemasolu, uste suletust;
2) reguleerida istet õigesse asendisse;
3) reguleerida tahavaatepeeglid õigesse asendisse;
4) käivitada mootorit.

(3) Sõitmisel peab juht oskama:
1) alustada sõidukiga sujuvalt kohalt liikumist nii rõhtsal pinnal, tõusul kui ka langul;
2) roolida sõidukit;
3) suurendada ja vähendada mootori pöördeid;
4) lahutada ja ühendada sidurit;
5) vahetada käike;
6) kasutada sõidu- ja seisupidurit;
7) käike vahetades kiirendada või aeglustada sõiduki liikumist vajaliku kiiruseni, säilitades otseliikumise;
8) valida kitsal teel kõrvalepööret tehes õiget kiirust ning säilitada sõiduki juhitavust;
9) tagurdada sirgjooneliselt ja pööret tehes, liikudes ettenähtud sõidurajal, või vajaduse korral rada vahetades;
10) pöörata tagasi, kasutades edasi- ja tagasikäiku;
11) sõiduki ettekavatsetud peatamisel teha seda erinevates tee- ja ilmastikuoludes õigesti ja sujuvalt;
12) peatada sõidukit äkkolukorras;
13) parkida sõidukit rõhtsal teel, tõusul ja langul sõidutee äärega rööbiti, risti ja nurgi nii edasi- kui tagasisuunas;
14) pukseerida sõidukit või juhtida pukseeritavat sõidukit.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud tegevuste ajal peab juht olema võimeline käsitsema sõiduki teisi seadmeid nagu klaasipuhastit, klaasipesurit, klaasipuhurit, kliimaseadet, valgustusseadmeid jms, kaotamata samal ajal ülevaadet liiklusolukorrast, ja hoolitsema, et tema tegevus oleks teistele liiklejatele arusaadav.

§4. Juhi käitumise kvalifikatsiooninõuded

(1) Juht peab teistesse liiklejatesse suhtuma mõistvalt ja tähelepanelikult.

(2) Juht peab ohutu sõitmise tagamiseks rakendama kõiki vajalikke juhtimisvõtteid, kasutades selleks järgmisi ettevaatusabinõusid:
1) jälgima nii vahetult kui tahavaatepeeglite abil liiklust, liikluskorraldusvahendeid, oskama märgata tekkinud ohtu ja hinnata ohu tekkimise võimalust nii enda ees, külgedel kui taga;
2) ohu korral õigesti tegutsema;
3) käituma seaduskuulekalt, järgima liikluseeskirja nõudeid ja liikluse reguleerija juhiseid;
4) suhtlema teiste liiklejatega lubatud ja arusaadaval viisil;
5) arvestama teiste liiklejatega ja suhtuma neisse lugupidavalt.

(3) Juht peab olema võimeline ohutult:
1) alustama liikumist sõidutee äärest või parkimiskohast;
2) ühinema liiklusvooluga, sobitades sellega oma paiknemise ja kiiruse, ning hoidma õiget piki- ja külgvahet;
3) vahetama teisi liiklejaid segamata sujuvalt sõidurada;
4) põikama ümber seisvast sõidukist või muust takistusest;
5) mööduma vastusõitvast sõidukist kitsal teel;
6) teostama möödasõitu erinevates liiklusoludes;
7) lähenema ristmikule või ülekäigurajale ja seda ületama;
8) lähenema raudteeülesõidukohale ja seda ületama;
9) pöörama ristmikul paremale või vasakule;
10) kasutama aeglustus- või kiirendusrada;
11) väljuma sõidukist ja lahkuma selle juurest.

§5. Lisanõuded A-, B-, C-, D-, BE-, CE- ja DE-kategooria ning nende alamkategooria sõiduki juhi kvalifikatsioonile

(1) A-kategooria sõiduki juht peab oskama:
1) kasutada kaitsekiivrit ja muud sõiduki juurde kuuluvat turvavarustust;
2) sõidukit tugihargilt või külgtoelt maha võtta ja sõidukit mootori abita kõrval lükata;
3) parkida sõidukit tugihargile või külgtoele;
4) pöörata tagasi;
5) hoida sõidukit tasakaalus erinevatel kiirustel, seda ka aeglasel sõidul, ja erinevates liiklusoludes ning samuti koos kaassõitjaga ja/või pagasiga;
6) kallutada sõidukit pöördel;
7) anda sõidu eel kaassõitjale ohutu sõidu tagamiseks vajalikke juhiseid;
8) tegutseda ohuolukorras õigesti.

(2) C-, D-, CE- ja DE-kategooria ja nende alamkategooria sõiduki juht peab teadma ja mõistma:
1) oma sõiduki ehituse eripärast tingitud juhi vaatevälja piiratust, samuti teiste liiklejate vaatevälja vähenemist, mida võib põhjustada tema sõiduk;
2) tuule mõju sõiduki teelpüsivusele;
3) nõudeid sõiduki massi, teljekoormuse ja mõõtmete kohta;
4) nõudeid sõidu- ja puhkeaja ning sõidumeeriku kasutamise kohta;
5) pidurite ja aeglustite tööpõhimõtteid ja toimimist nende kasutamisel;
6) pori, vee, lörtsi vms pritsimise vältimise meetmeid.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule peab C-, D-, CE ja DE-kategooria ja nende alamkategooria sõiduki juht olema võimeline:
1) lugema maanteekaarti;
2) kontrollima piduri- ja roolivõimendeid;
3) kasutama erinevaid pidureid;
4) kasutama erinevaid aeglusteid;
5) manööverdamisel arvestama sõiduki pikkust ja veose iseärasusi.

(4) B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooria sõiduki juht peab teadma ja mõistma ning oskama vältida sõiduki koormamisest tulenevaid ohte.

(5) BE-, CE- ja DE-kategooria ja nende alamkategooria sõiduki juht peab olema võimeline:
1) haakima täis- või poolhaagist tema juhitava sõiduki külge ja sellest lahti;
2) arvestama autorongi gabariite ja sõidutrajektoori.

(6) D-kategooria sõiduki juht peab teadma ja mõistma sõitjateveo kohta käivaid nõudeid ning oskama rakendada sõitjateveole iseloomulikke turvameetmeid.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§6. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 26. juuni 2000. a määrus nr 54 «Auto- ja mootorrattajuhi kvalifikatsiooninõuete kehtestamine» (RTL 2000, 81, 1190) tunnistatakse kehtetuks.
1 Euroopa Nõukogu Direktiiv 91/439/EMÜ (EÜT L 237, 24.08.1991 lk 0001–0024)

Minister Toivo JÜRGENSON

Asekantsleri kohusetäitja
kantsleri ülesannetes Urmas KUKK

ÕIEND

RTL 27, 24.03.2004

Lugeda RTL 2001, 34, 456 avaldatud teede- ja sideministri 27. veebruari 2001. a määruse nr 11 «Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded» preambul õigeks järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) paragrahvi 28 lõike 3 alusel.»

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json