Teksti suurus:

Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2002
Avaldamismärge:RT I 2001, 33, 178

Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 28.03.2001 nr 108

AVALDATUD :

RT I 2001, 33, 178

 

Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78) § 40 lõike 1 ja § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69) § 13 lõike 3 punktiga 1, § 31 lõike 1 punktiga 7 ja § 48 lõike 4 punktiga 4.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Teenistuslähetuseks (edaspidi lähetus) loetakse avaliku teenistuja (edaspidi teenistuja) suunamist ministeeriumis kantsleri ja muus ametiasutuses ametiasutuse juhi korraldusel kindlaksmääratud ajavahemikuks teenistusülesande täitmisele väljapoole alalise teenistuskoha asukohta. Teenistuja lähetamine välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 2.

Ühe kalendripäeva piires toimuv lähetus loetakse ühepäevaseks lähetuseks.

§ 3.

Lähetus ja lähetuskulude hüvitamine vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist, raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

§ 4.

Välislähetusse lähetatakse teenistuja ministeeriumis kantsleri ja muus ametiasutuses ametiasutuse juhi käskkirja alusel, milles märgitakse lähetuse sihtkoht, asutus, kuhu lähetatu suunatakse, lähetuse kestus, ülesanne ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise ulatus.

§ 5.

Ministeeriumi hallatava valitsusasutuse juhi saadab välislähetusse kantsler ministri teadmisel.

 

2. peatükk

TEENISTUSLÄHETUSE KULUDE HÜVITAMINE

 

§ 6. Lähetataval teenistujal on õigus nõuda ametiasutuselt lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude ligikaudses suuruses. Avansi mittesaamise korral võib teenistuja lähetusest keelduda.

§ 7. Ametiasutus hüvitab teenistujale dokumentaalselt tõendatud lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud ning muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud ja maksab lähetuses viibimise aja eest päevaraha määruses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Lähetuskulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused Eesti kroonidesse välislähetuselt saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

§ 8. Lähetusega seotud sõidukulud hüvitatakse järgmiselt:
1) lähetuskohta sõidu ja alalisse teenistuskohta tagasisõidu kulud hüvitatakse sõidupileti või muu kulu tõendava dokumendi alusel;
2) sõidupileti ettetellimise kulud, lennujaama-, reisija- ja väljalennumaksud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi või sõidupiletile tehtud vastava märkuse alusel.

§ 9. Lähetusega seotud majutuskulude alammäär on riigisisesel lähetusel 200 krooni ja välislähetusel 800 krooni ööpäevas, ülemmäär riigisisesel lähetusel 700 krooni ja välislähetusel 1700 krooni ööpäevas. Ministeeriumi kantsleril ja muu ametiasutuse juhil on õigus lubada välja maksta ka piirmäärast kallima majutuskoha kasutamise kulud, kui puudub võimalus kasutada piirmäärale vastava või madalama hinnatasemega majutuskohta.

§ 10.

Majutuskulud hüvitatakse kulu tõendava dokumendi alusel. Kui kulu tõendaval dokumendil märgitud summa on väiksem §-s 9 sätestatud hüvitise alammäärast, hüvitatakse kulud dokumendil märgitud summa ulatuses.

§ 11.

Välisriiki lähetatud teenistujale hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulud kindlustuspoliisi koopia või viisa koopia või muu seda kulu tõendava dokumendi alusel.

§ 12. Muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud hüvitatakse ministeeriumi kantsleri ja muu ametiasutuse juhi loal kulu tõendavate dokumentide alusel.

 

3. peatükk

PÄEVARAHA MAKSMINE

 

§ 13. Teeloleku ja lähetuskohas viibimise aja eest makstakse teenistujale lähetuse päevaraha tingimusel, et lähetuskoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel selle asula piirist, kus paikneb teenistuskoht.

§ 14.

Päevaraha makstakse järgmiselt:
1) mitmepäevasel lähetusel makstakse lähetatule päevaraha riigisisese lähetuse korral 80 krooni päevas ja välislähetuse korral 500 krooni päevas;
2) ühepäevasel lähetusel makstakse lähetatule päevaraha riigisisese lähetuse korral 50 krooni päevas ja välislähetuse korral 350 krooni päevas;
3) ministeeriumi kantsler ja muu ametiasutuse juht võib päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine või seda asendav toiduraha.

§ 15. Välislähetusel makstakse päevaraha järgmiselt:
1) välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse teenistujale päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub vähemalt kolm tundi enne keskööd. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha siis, kui saabumispäeva algusest (kell 00.00) on sõiduki saabumise ajaks möödunud vähemalt kolm tundi;
2) kui märgitud ajavahemik välislähetusse väljasõidul või sealt saabumisel on alla kolme tunni, makstakse päevaraha riigisisese määra alusel. Riigisisese päevaraha määra alusel makstakse ka Eestist välislähetusse väljasõidu päevale eelnenud ja tagasijõudmise päevale järgnenud lähetuspäevade eest.

 

4. peatükk

TEENISTUSLÄHETUSE KULUDE HÜVITISTE JA PÄEVARAHA MAKSUSTAMINE

 

§ 16.

Tulumaksuga ja sotsiaalmaksuga maksustatakse:
1) majutuskulude hüvitis osas, mis riigisisesel lähetusel ületab 700 krooni ööpäevas ja välislähetusel 1700 krooni ööpäevas;
2) päevaraha osas, mis ühepäevasel riigisisesel lähetusel ületab 50 krooni päevas ja välislähetusel 350 krooni päevas ning mitmepäevasel riigisisesel lähetusel 80 krooni päevas ja välislähetusel 500 krooni päevas;
3) muude lähetusülesande täitmisega seotud kulude hüvitis osas, mis välislähetusel ületab 35 protsenti § 14 punktis 1 ettenähtud välislähetuse päevaraha summast ja riigisisesel lähetusel 100 protsenti samas punktis ettenähtud riigisisese päevaraha summast.

 

5. peatükk

RAKENDUSSÄTE

 

§ 17.

Teenistuja lähetamisel välisriiki kauemaks kui üheks aastaks kohaldatakse välislähetustasu ja hüvitiste maksmisel Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1997. a määrust nr 47 «Teenistuja välislähetusse saatmise korra kinnitamine» (RT I 1997, 19, 309). Kui lähetuse tähtaega lühendatakse ja selle tegelik kestus kujuneb lühemaks kui üks aasta, siis eelnimetatud määrust ei kohaldata.

§ 18.

Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 1996. a määrus nr 13 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise tingimuste, ulatuse ja korra kinnitamine» (RT I 1996, 5, 97; 1997, 48, 785; 1998, 10, 114; 2000, 14, 99) tunnistatakse kehtetuks.

 

Peaminister Mart LAAR

Rahandusminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json