Teksti suurus:

Teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2001, 45, 639

Teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri1

Vastu võetud 27.03.2001 nr 28

AVALDATUD :

RTL 2001, 45, 639

 

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) paragrahvi 13 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrus kehtestab nõuded teel liikleva sõiduki (edaspidi sõiduk) tehnoseisundi kontrollimisele.

(2) Määrus on kohustuslik kõigile Eesti territooriumil teel liiklevat sõidukit omavaile ja valdavaile füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

(3) Sõiduki tehnoseisundi kontrollimist teostavad «Liiklusseaduse» paragrahvi 46 lõikes 1 nimetatud liiklusjärelevalvet teostavad isikud (edaspidi kontrollijad).

§ 2. Sõiduki tehnoseisundi kontrollimine

(1) Sõiduki kontrollimise peab läbi viima kohas ja viisil, mis ei häiri liiklust ega loo ohtu teistele liiklejatele. Kontrollimine peab olema võimalikult lühiajaline. Kontrollimise käigus peab esmajärjekorras pöörama tähelepanu sellistele puudustele ja riketele, mille olemasolu korral on sõiduki edasine liiklemine ohtlik.

(2) Kontrollimine võib piirduda lisades 1 ja 2 toodud sõiduki sõlmede ja osade võimalike rikete ning puuduste kontrollimisega.

(3) Kontrollija peab andma sõidukijuhile võimaluse kontrollimisel avastatud rikke või puuduse kõrvaldamiseks kohapeal või juhatama ta lähimasse remondikohta. Kui rike või puudus jääb kohapeal kõrvaldamata, peab kontrollija:
1) rikete ja puuduste korral, mis on toodud lisas 1, keelustama sõiduki omal jõul liikumise;
2) rikete ja puuduste korral, mis on toodud lisas 2, suunama sõiduki erakorralisele tehnoülevaatusele.

(4) Lisas 1 toodud riketega või puudustega sõiduki puhul peab kontrollija tegema registreerimistunnistuse osasse «Tehnoülevaatused» sissekande «Omal jõul sõitmine keelatud» koos allkirja, nime ja kuupäeva äramärkimisega ning väljastama juhile teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.

(5) Lisas 1 toodud rikete või puuduste tõttu liiklemiseks keelatud sõidukit võib olenevalt rikke iseloomust omal jõul edasi toimetada vaid teisel sõidukil või puksiiris. Pärast rikete kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed tehnoülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasa olema teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt.

(6) Lisas 2 toodud riketega või puudustega sõiduki puhul peab kontrollija tegema registreerimistunnistuse osasse «Tehnoülevaatused» sissekande «Erakorraline» koos allkirja, nime ja kuupäeva äramärkimisega ning väljastama juhile teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.

(7) Pärast lisas 2 toodud rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele. Sõiduki kasutamine liikluses ilma erakorralist tehnoülevaatust läbimata on keelatud ja võrdsustatakse tehnoülevaatust mitteläbinud sõidukiga, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garaþeerimis- või remondikohani ning pärast rikete kõrvaldamist mööda lühimat teed lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt.

(8) Lisades 1 ja 2 mitteloetletud liiklust ohustava rikke või puuduse avastamise korral peab kontrollija, olenevalt rikke ohtlikkusest, keelama edasise sõidu või suunama sõiduki erakorralisele tehnoülevaatusele, toimides vastavalt § 2 lõigetes 4 ja 6 toodud nõuetele.

§ 3. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 27. mai 1996. a määrus nr 26 «Liikluses osaleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskirja ja sõiduki tehnoülevaatuse eeskirja kehtestamine» (RTL 1996, 84, 485) tunnistatakse kehtetuks.

 

1 Euroopa Nõukogu Direktiivid 96/96/EÜ (EÜT L 46, 17.2.1996, lk 1), 99/52/EÜ (EÜT L 142, 5.6.1999, lk 26) ja 2000/30/EÜ (EÜT L 203, 10. 8. 2000, lk 1)

 

Minister Toivo JÜRGENSON

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tõnu NAESTEMA

 

 

Lisa 1
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 28
«Teel liikleva sõiduki
tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

RIKKED JA PUUDUSED, MILLE ESINEMISE KORRAL ON SÕIDUKI OMAL JÕUL LIIKUMINE KEELATUD

 

1. Pidurid:

1.1. Sõidupidur ei võimalda sõidukit peatada.

1.2. Pidurisüsteem lekib või pihkub.

1.3. Pidurivoolik või -toru on purunenud, esineb nende purunemise oht.

1.4. Pidurivedeliku tase on alla normi.

2. Rooliseade:

2.1. Rooli keeramine on takistatud või kiilub kinni.

2.2. Roolikarp on lahti või purunenud.

2.3. Rooliseadme ühendustes on suur lõtk ja esineb lahtituleku oht.

2.4. Roolihoovastikus esineb pragusid või on murdumise oht.

2.5. Rooliratas on purunenud.

3. Rehvid ja veljed:

3.1. Rehvil esineb koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist.

3.2. Velg on purunenud, pragunenud, kinnitusavad on tugevalt kulunud.

3.3. Velje mutter või tikkpolt on lahti või puudub.

4. Teljed ja vedrustus:

4.1. Telg on purunenud, murdunud, pragunenud, tugevalt deformeerunud.

4.2. Vedru või selle kandur on purunenud, kinnitused lubatust suurema lõtkuga.

5. Kere:

5.1. Ðassii, raam või selle kinnitused on murdunud, ohtlikult pragunenud või tugevalt deformeerunud.

5.2. Kütusepaak või kütusetorustik lekib.

5.3. Autorongil on haakeseade vigastatud või rikkis.

5.4. Haakeseadmes on lubatust suurem lõtk.

6. Mootor:

6.1. Mootorist lekib tugevalt õli.

6.2. Mootori heitgaasid tungivad kabiini või sõitjateruumi.

7. Juhi vaateväli:

7.1. Vihma- või lumesaju ajal juhipoolne esiklaasipuhasti ei tööta.

7.2. Kütteseade ei taga esiklaasi läbipaistvust juhipoolse esiklaasipuhasti tööpiirkonnas.

8. Tuled:

8.1. Pimeda ajal või halva nähtavuse korral ei põle vasak lähituli ja lähitulede asemel ei ole võimalik kasutada eesmisi udutulesid.

8.2. Pimeda ajal või halva nähtavuse korral ei põle tagumised ääretuled ja ei ole võimalik kasutada ohutulesid või puudub võimalus kinnitada sõidukile tagant nähtavale kohale ohukolmnurka.

Märkus: Käesoleva lisa punktides 7 ja 8 toodud rikete korral ei tehta registreerimistunnistusele omal jõul sõitmise keelamise kohta märget, sest keeld on ajutise iseloomuga.

 

 

Lisa 2
teede- ja sideministri
27. märtsi 2001. a
määruse nr 28
«Teel liikleva sõiduki
tehnoseisundi
kontrollimise eeskiri»
juurde

RIKKED JA PUUDUSED, MILLE ESINEMISE KORRAL ON KOHUSTUSLIK SÕIDUKI ERAKORRALINE TEHNOÜLEVAATUS

 

1. Varustus:

1.1. Bussil või ohtliku veose veo sõidukil puuduvad tulekustutid.

1.2. Sõidukil puuduvad valmistaja poolt ettenähtud turvavööd.

1.3. Sõidukil on vahelduva tonaalsusega helisignaal või alarmsõiduki vilkur (v.a alarmsõiduk).

1.4. Sõidukil puuduvad tahavaatepeeglid.

1.5. Sõidumeerikul puuduvad nõutavad plommid või kleebis, kontrollimise tähtaeg on möödunud.

1.6. Kiiruspiirik ei toimi või on valesti reguleeritud.

2. Tuled:

2.1. Lähituled ei sütti ega kustu üheaegselt.

2.2. Kaug- või lähitulelaternad on valesti paigaldatud, kindlalt kinnitamata, ebaõigesti reguleeritud.

2.3. Suunatuled ei ole ettenähtud värvusega.

2.4. Piduritulede värvus või valgustugevus ei ole nõuetekohane. Pidurituled on elektrisüsteemi valesti ühendatud või töötavad vilkuval reþiimil.

2.5. Tagumised ääretuled ei lülitu või põle nõuetekohaselt (s.o üheaegselt eesmiste ja külgmiste ääretuledega) või on värvus nõutavast erinev.

2.6. Eesmiste udutuledena kasutatakse selleks mitte ettenähtud laternaid.

2.7. Eesmised udulaternad on valesti paigaldatud, kindlalt kinnitamata või ebaõigesti reguleeritud.

2.8. Sõidukile ei ole paigaldatud ettenähtud helkureid, helkurid ei ole nõuetekohased, on purunenud või üle värvitud.

3. Rooliseade:

3.1. Takistused või löögid rooli pööramisel.

3.2. Rooliratta vabakäik on lubatavast suurem, roolihoovastiku või -varraste liigendites on lubatavast suuremad lõtkud.

3.3. Roolivõimendi ei tööta.

3.4. Roolihoovastikku on remonditud nõuetele mittevastavalt (kuumutamine, keevitamine jms).

3.5. Mootorratta juhtraud on kõverdunud või keevitamise teel remonditud.

4. Pidurid:

4.1. Sõidupidur toimib märgatavalt nõrgemini nõutavast või sõiduk (autorong) kaldub pidurdamisel sirgjoonest kõrvale.

4.2. Seisupidur ei toimi või selle hoob ei lukustu pidurdusasendis.

5. Mootor ja jõuülekanne:

5.1. Heitgaaside väljalasketorustiku ehitust on muudetud.

5.2. Heitgaasitorustik lekib.

5.3. Müra on märgatavalt tugevnenud.

5.4. Sõiduki heitgaasides on silmaga nähtavat (tumedat) suitsu.

5.5. Sõidukile on paigaldatud täiendav kütusepaak, mille kohta registreerimistunnistusel märge puudub.

6. Rehvid:

6.1. Rehvi turvise mustri jääksügavus on nõutavast väiksem.

6.2. Ühe telje rehvid on erineva turvisemustri tüübiga.

6.3. Rehvi mõõtmed ei vasta nõutavatele.

7. Vedrustus: amortisaatorid puuduvad, ei tööta.

8. Juhi vaateväli:

8.1. Sõiduki tuuleklaasil on klaasipuhasti tööalas mõrade kogumik või liikluse jälgimist raskendav kahjustus.

8.2. Kas või üks akende klaasidest on lubatavast väiksema läbipaistvusega.

9. Kere ja kabiin:

9.1. Sõiduki kabiini uks ei sulgu.

9.2. Bussi uks on kasutamiseks suletud või muul viisil on ukse kasutamine takistatud.

9.3. Bussil puuduvad katuseluugi avamise käepidemed või vahendid (käepide, haamrike, nöör jne) varuväljapääsu avamiseks.

9.4. Bussis puuduvad juhised ukse, katuseluugi või varuväljapääsu avamiseks.

9.5. Veoauto või haagise veokast on purunenud või ohtlikult deformeerunud.

9.6. Veokasti luugi või furgooni ukse sulgur ei toimi või on purunenud.

9.7. Veoautol või haagisel puudub nõutav tagumine või külgmine allasõidutõke.

9.8. Ðassii, raami või kere kandvad elemendid on tugevast korrosioonist ohtlikult nõrgenenud.

10. Haakeseade: mootorsõiduki või haagise haakeseadme ehitus ei vasta valmistaja juhendile või ei sobi teineteisega.

11. Sõiduki välimus:

11.1. Sõiduk ei ole täielikult komplekteeritud (puudub kaitseraud, kapott, poritiib, uks, laternad jms).

11.2. Sõiduki värvimisel on kasutatud alarmsõiduki värviskeemi.

 

/otsingu_soovitused.json