Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2003
Avaldamismärge:RTL 2001, 57, 783

Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 03.05.2001 nr 18
RTL 2001, 57, 783
jõustumine 17.05.2001

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) paragrahvi 34 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määruses sätestatakse mootorsõidukijuhi koolitamise loa (edaspidi koolitusluba) väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord eraõiguslikele juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ning riigi- ja munitsipaalharidusasutustele, kes on kantud äriregistrisse või seaduse alusel teise registrisse.

§ 2. Taotluse esitamine ja selle menetlusse võtmine

(1) Koolitusloa saamiseks esitab koolitusloa taotleja (edaspidi taotleja) Haridusministeeriumile koolitusloa taotluse (edaspidi taotlus), lisades sellele «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

(2) Haridusministeerium võtab nõuetekohase taotluse menetlusse selle esitamise päevast arvates. Taotlus on nõuetekohane, kui taotlusele on lisatud kõik «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumendid.

(3) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitab Haridusministeerium taotlejat puudustest kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks, jätab Haridusministeerium taotluse läbi vaatamata. Haridusministeerium teavitab taotlejat kirjalikult taotluse läbivaatamata jätmisest.

§ 3. Taotluse läbivaatamine ja koolitusloa väljastamine

(1) Haridusministeerium kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Haridusministeeriumil on õigus kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete õigsust.

(2) Haridusministeerium vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi, otsustab koolitusloa andmise või sellest keeldumise ning teavitab sellest taotlejat kirjalikult kolmekümne kalendripäeva jooksul «Liiklusseaduse» paragrahvi 37 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamisest arvates.

(3) Koolitusloa annab haridusminister kolmeks aastaks, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. Haridusminister keeldub koolitusloa andmisest, kui taotleja ei vasta «Liiklusseaduse» paragrahvis 35 nimetatud nõuetele või on maksuvõlglane.

(4) Haridusministeerium annab enne koolitusloa andmisest keeldumist taotlejale võimaluse esitada keeldumise kohta oma arvamus ja vastuväited.

§ 4. Koolitusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Haridusminister tunnistab koolitusloa kehtetuks, kui ilmnevad «Liiklusseaduse» paragrahvi 39 lõikes 1 sätestatud koolitusloa kehtetuks tunnistamist nõudvad asjaolud.

(2) Haridusministeerium annab enne koolitusloa kehtetuks tunnistamist mootorsõidukijuhi koolitajale võimaluse esitada kehtetuks tunnistamise kohta oma arvamus ja vastuväited.

(3) Haridusministeerium teavitab mootorsõidukijuhi koolitajat talle antud koolitusloa kehtetuks tunnistamisest kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json