Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele

Vastu võetud 07.06.2001 nr 57

AVALDATUD :

RTL 2001, 73, 993

REDAKTSIOON:

Sotsiaalmin m 04.03.2002 Nr.42 jõust.01.07.2002

RTL 2002, 38, 511

 

Määrus kehtestatakse « Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 7 alusel ning kooskõlas « Erakooliseaduse» (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611) paragrahvi 5 lõike 5 punktiga 4 ning « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288) paragrahvi 121 lõikega 4.

 

1. peatükk

Üldsätted

 

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab tervisekaitsenõuded arvutiõppele ja arvuti avalikule kasutamisele.

(2) Arvutiõppe tervisekaitsenõuete eesmärk on õpitegevuses omandada tervislikud harjumused arvutikasutaja vaimse ja füüsilise tervise säilitamiseks.

(3) Nõuded kehtivad:
1) arvutiklasside projekteerimisele, ehitamisele ja sisustamisele kooskõlas sotsiaalministri 14. juuli 2000. a määruse nr 47 «Kooli tervisekaitsenõuded» (RTL 2000, 86, 1286) paragrahviga 11;
2) arvutiõppe korraldamisele koolides, täiskasvanute koolitusasutustes ja -kursustel;
3) arvuti avaliku kasutamise kohtadele, sh koolides arvuti mis tahes kasutamise kohtades.

§2. Arvutiklassi projekteerimine ja ehitamine

(1) Arvutiklassi projekt kooskõlastatakse kooli projekti koosseisus või eraldi ja võetakse kasutusele «Rahvatervise seaduse» paragrahvi 12 lõikes 3 sätestatud korras.

(2) Arvutiklass projekteeritakse akendega põhjasuunas 270°–90°.

(3) Arvuti avaliku kasutamise ruumi projekteerimise, kapitaalremondi ja arvuti avalikuks kasutamiseks ruumide kohandamise projektid kooskõlastatakse vastavalt seadusele.

§3. Mõisted

Määruses kasutatavad mõisted on preambulis viidatud seaduste tähenduses, täiendavalt on selle määruse tähenduses:
1) arvuti – andmetöötlusseadme komplekt, mis koosneb arvutist (protsessor) ja lisaseadmetest (kuvar, klaviatuur, hiir jm);
2) kuvar – ekraaniga seade teksti, sümbolite, piltide, graafika ja muu teabe esitamiseks;
3) arvutiklass – klass, kus õpitakse tundma arvuti kasutamise võimalusi ja õpitakse arvuti abil;
4) õpikoht, töökoht – arvutiklassi või arvuti avaliku kasutamise ruumi osa, kus asub arvuti, laud ja tool;
5) arvuti avalik kasutamine – arvutiteenuse osutamine asjast huvitatud isikutele ja selle teenuse tarbimine tasu eest või tasuta avalikes või liikmeskonna tarbeks ettenähtud kohtades.

§4. Vastutus

(1) Arvutiklassi või arvuti avaliku kasutamise ruumi omanik, valdaja ja direktor (juhataja) tagavad õpi- või töökoha ning arvutiklassi vastavuse tervisekaitsenõuetele.

(2) Arvutiklassi omava asutuse direktor (juhataja) vastutab tervisekaitsenõuete täitmise eest arvuti kasutamisel arvutiõppes.

(3) Arvutiõpetaja vastutab paragrahvis 14 sätestatud arvutikasutaja tervise säilitamise ja kaitsmise nõuete täitmise ning lisades 1 ja 2 kirjeldatud näidisharjutuste õpetamise eest.

(4) Arvutiteenuse pakkuja – omanik või valdaja – vastutab arvuti avaliku kasutamise ruumi ja selle sisseseade vastavuse eest tervisekaitsenõuetele.

 

2. peatükk

Arvuti

 

§5. Nõuded arvutile

(1) Arvuti peab olema varustatud kasutamisjuhendiga, mis kajastab ohutusnõudeid, või tal peab olema CE märgistus.

(2) Kuvar peab vastama vähemalt TCO-92 ja TCO-95 nõuetele.

(3) Elektrostaatilise välja ja elektromagnetväljade terviseohutus tagatakse vastavusega alljärgnevas tabelis toodud piirväärtustele:

Väli

Piirväärtus

Mõõtmiskaugus

Elektrostaatiline väli

+50 V

10 cm

Madalsageduslik elektriväli (VLF)

1,0 V/m

50 cm;
eest 30 cm

Eriti madalsageduslik elektriväli (ELF)

1,0 V/m

30 cm

Madalsageduslik magnetväli (VLF)

25 nT

50 cm

Eriti madalsageduslik magnetväli (ELF)

250 nT

50 cm; 30 cm

1) röntgenkiirguse doosi ekspositsioonivõimsus ruumi mis tahes punktis 5 cm kaugusel kuvari ekraanist ja arvuti korpusest ei tohi ületada 7,74 × 10–15  A/kg (10,8 uR/h);
2) kaitseks elektrostaatilise välja ja elektromagnetvälja tervisele ohtliku mõju eest kasutatakse tootja sertifikaadiga kaitsevahendeid;
3) kuvari ekraan peab olema ühtlaselt hele ning kujutis kogu ekraani ulatuses ühtmoodi terav, püsiv ja virvendustevaba. Märkide teravus ja kontrastsus peab tausta suhtes olema reguleeritav;
4) kuvari ekraani diagonaal peab olema vähemalt 38 cm.

 

3. peatükk

Arvutiklass

 

§6. Arvutiklassi asend

(1) Arvutiklass ei või paikneda keldri- või poolkeldrikorrusel.

(2) Arvutiklass ei või külgneda ruumidega, kus tekib müra ja vibratsioon (võimla, töökoda), aga samuti ruumidega, kus paiknevad jõuseadmed (alajaamad, elektrimootorid) võimsusega üle 10 kW.

(3) Ruumi piirdekonstruktsioonid ja suletud aknad peavad tagama arvutiklassis taustmüra taseme mittetöötavate arvutite puhul alla L pAmax 35 dB.

§7. Arvutiklassi pindala

Arvutiklassis peab olema vähemalt 4 m2 põrandapinda ühe õpikoha kohta.

§8. Arvutiklassi siseviimistlus

(1) Arvutiklassi ehitamisel, remontimisel ja renoveerimisel kasutatakse materjale, mille terviseohutus on tõendatud Vabariigi Valitsuse 13. septembri 1996. a määruse nr 230 «Ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetele vastavuse tõendamine» (RT I 1996, 70, 1209; 1997, 61, 1029; 2000, 33, 202) punktis 5 sätestatud korras.

(2) Arvutiklassi seinad peavad olema heledates toonides kergestipuhastatavast materjalist. Seinad ja lagi peavad olema viimistletud mitteläikiva materjaliga.

(3) Arvutiklassi põrand peab olema kaetud niiskelt puhastatava antistaatilise materjaliga.

§9. Arvutiklassi valgustus

(1) Arvutiklassis peab olema loomulik valgustus.

(2) Akende klaasitud pindala peab olema vähemalt 1/6 põrandapinnast.

(3) Arvutiklassi akendel peavad olema heledavärvilised läbipaistmatud katted peegelduskoefitsiendiga mitte vähem kui 0,4.

(4) Kunstliku valgustuse allikatena kasutatakse stabiilse valgusvooga luminofoorlampe, kuni nende valgusviljakus ei ole vähenenud üle 5%. Valgusallikate värvustemperatuur peab olema vahemikus 3000–4200 °K ja värviedastusindeks Ra vähemalt 80.

(5) Valgusallikas ei või peegelduda kuvari ekraanilt ega pulseerida tajutavalt.

(6) Ruumi kunstlikul valgustamisel peab kasutama üldvalgustust.

(7) Kunstliku valgustuse puhul peab valgustatus vastama alljärgnevas tabelis toodud väärtustele:

Jrk nr

Koha nimetus

Valgustatus luksides

Pind, millel mõõdetakse ja hinnatakse minimaalse valgustatuse väärtust

1.

Töölaud ja klaviatuur

mitte vähem kui 400

horisontaalpind

2.

Kuvari ekraan

mitte üle 300

vertikaalpind

3.

Tahvel

mitte vähem kui 500

vertikaalpind tahvli keskel

§10. Tehnokommunikatsioonid ja sisekliima

(1) Arvutiklassi õhutemperatuur peab olema 20°C ± 2°C ja suhteline õhuniiskus mitte alla 40%.

(2) Õhuniiskuse suurendamiseks tuleb kasutada õhku niisutavaid seadmeid.

(3) Arvutiklassis peab olema olmetermomeeter.

(4) Arvutiklassis tagatakse sundventilatsioon arvestusega 8 l/s õhku inimese kohta. Sissepuhutav välisõhk peab olema vajaduse korral eelsoojendatud.

(5) Vähemalt 1/3 arvutiklassi akendest peavad olema tuulutamiseks avatavad.

[§ 10 lõige 6 kehtib kuni 01.07.2002]

(6) Müratase arvutiklassis töötavate arvutite ja muude tehnoseadmete korral ei või ületada LpAmax45 dB.

(7) Juhtmed ja torustik peavad olema paigaldatud nii, et võimalikult vähendada väljaulatuvaid osi ja raskesti puhastatavaid kohti.

[RTL 2002, 38, 511 - jõust.01.07.2002]

§11. Arvutiklassi korrashoid

(1) Arvutiklassi peab tuulutama vahetunni ajal ja iga päev koristama niiskelt.

(2) Arvutiklassi aknaklaaside välispinda pestakse mitte harvem kui üks kord poolaasta jooksul ning sisepinda vähemalt üks kord kvartalis.

(3) Kuvari ekraani, klaviatuuri ja teised arvuti osad hoiab arvutiõpetaja ning arvuti avaliku kasutamise pakkuja puhtana, kasutades selleks asjakohaseid puhastusvahendeid.

 

4. peatükk

Arvutiklassi sisustus

 

§12. Õpikohtade paigutus

(1) Arvutid paigutatakse õpikohas valgusallikate suhtes selliselt, et vältida otseseid või kaudseid peegeldusi kuvari ekraanil ning otsest ja kaudset pimestamist.

(2) Õppija istekoht peab olema vähemalt ühe meetri kaugusel teistest arvutitest.

(3) Õpikohtade paigutamisel võib tulenevalt ruumi iseärasustest kasutada ridade kombineeritud variante, kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud nõuded. Puudega õppijale tuleb õpikoht kohaldada puudest tingitud erivajadusele.

§13. Laud ja tool

(1) Laud peab olema ühekohaline ning võimaldama kuvari, klaviatuuri ja hiire sobiva paigutuse ning toetuspinna kätele.

(2) Kuvar peab asetsema istuva õppija ees otse. Optimaalne ekraani kaugus silmadest on 60–70 cm.

(3) Arvutiklassis peab laua kõrgus olema õppija kasvukohane.

(4) Laud peab olema ühetooniline ja mati tööpinnaga.

(5) Õpikohal peab olema poolpehme istmega ja püsikindel tool, millel on keha profiili jälgiv seljatugi. Tooli parameetrid (kõrgus, seljatoe asend) peavad olema reguleeritavad õppija kasvu kohaselt. Tooli seljatugi peab ulatuma abaluude alumise osani. Tooli istme kattematerjal peab olema õhku läbilaskev ja mitte elektriseeruv.

 

5. peatükk

Õpitegevus

 

§14. Õpitegevuse nõuded

(1) Õpitegevus alg- ja põhikoolis ning gümnaasiumis korraldatakse õpilaste vanusest lähtuvalt. Pideva õpitegevuse käigus ekraani jälgimise kestus ei tohi ületada:
1) 1.–3. klassini 15 minutit;
2) 4.–7. klassini 25 minutit;
3) 8.–12. klassini 30 minutit.

(2) Pärast pidevat töötamist arvutiga tehakse harjutusi silmadele lisas 1 toodud soovituste järgi; kätele, õlavöötmele ja seljale tehakse ülekoormuse vältimiseks lisa 2 punktis 3 toodud näidisharjutusi.

(3) Arvutiga töötamisel peab õppija teadlikult silmi pilgutama, et ei tekiks sarvkesta kuivamist ning sellest tingituna silmade väsimus- ja kuivustunnet ning vajadust silmi hõõruda. Samuti peab töötama õiges kehaasendis, mille kirjeldus on toodud lisa 2 punktides 1 ja 2. Vähemalt 30 minuti järel tehakse töötamispaus u 3–4 minutiks, mille jooksul tehakse näidisharjutustes toodud erinevaid harjutusi.

(4) Arvutiõpetaja selgitab õppijatele õige kehaasendi, õpitegevuse pauside ja harjutuste vajalikkust ning jälgib nende täitmist.

 

6. peatükk

Rakendussätted

 

§15. Arvuti avalik kasutamine

Arvuti avaliku kasutamise ruumidele ja sisseseadele rakendatakse tervisekaitsenõudeid, mis on sätestatud määruse § 2 lõikes 3; § 3; § 4 lõikes 4; § 5; § 6 lõikes 3; § 8 lõigetes 1 ja 3; § 9 lõigetes 1, 3, 4, 5, 6 ja 7; § 10 lõigetes 1, 6 ja 7; § 11; § 12; § 13 lõigetes 2, 3 ja 5; § 15; § 17.

§16. Eeskirjade kehtetuks tunnistamine

Määruse jõustumisega kaotab kehtivuse Eesti Vabariigi peasanitaararsti 25. oktoobril 1993. a kinnitatud «Õppeasutuste arvutiruumidele ja kuvariklassidele ning nende kasutamisele kehtestatud tervisekaitsealased nõuded» (ei ole avaldatud Riigi Teataja Lisas), kui «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) paragrahvi 74 lõikega 1 vastuolus olev üldaktina nurgapealdisega kinnitatud eeskiri.

§17. Määruse jõustumine

Määrus jõustub projekteeritavatele arvutiklassidele ja arvuti avaliku kasutamise kohtadele 1. juulil 2001. a ning tegutsevatele arvutiklassidele ja arvuti avaliku kasutamise kohtadele 1. septembril 2003. a, v.a paragrahvid 11 ja 14, mis jõustuvad 1. septembril 2001. a.

 

 

 

Sotsiaalministri
7. juuni 2001. a
määruse nr 57
«Tervisekaitsenõuded arvutiõppele
ja arvuti avalikule kasutamisele»
lisa 1

NÄIDISHARJUTUSED SILMADELE

 

Harjutusi tee istudes või seistes, silmad kuvari ekraanilt ära pööratud, silmade suurima liikumisulatusega, hingates normaalse rütmiga.

Harjutusi vali soovi kohaselt kas üks või kaks, varieeri neid päeva jooksul.

1. harjutus

1. Sule silmad, silmalihaseid pingutamata loenda arve 1–4, seejärel ava laialt silmad ning vaadates kaugusesse loenda arve 1–6. Tee seda 4–5 korda.

2. Vaadates ninaotsale loenda arve 1–4, seejärel suuna pilk kaugusesse, loendades arve 1–6. Tee seda 4–5 korda.

3. Sirge seljaga, pead pööramata tee silmadega aeglasi ringliigutusi üles–paremale–alla–vasakule ning vastassuunas üles–vasakule–alla–paremale. Seejärel vaata kaugusesse, loendades arve 1–6. Tee seda 4–5 korda.

4. Pead liigutamata suuna pilk üles, samal ajal loenda arve 1–4; suuna pilk otse, loenda arve 1–6. Seda harjutust tee samalaadselt ka alla–otse, paremale–otse ja vasakule–otse.

5. Suuna pilk diagonaalselt ühele ja teisele poole, seejärel otse, loendades arve 1–6. Tee seda 4–5 korda.

2. harjutus

1. Pilguta silmi silmalihaseid pingutamata, loendades arve 10–15.

2. Pead pööramata vaata suletud silmadega paremale, loendades arve 1 kuni 4, seejärel otse, loendades arve 1–6; seejärel samalaadselt vasakule–otse, alla–otse, üles–otse. Tee seda 4–5 korda.

3. Vaata silmadest 20–30 cm kaugusele sirutatud nimetissõrmele, loendades arve 1–4, seejärel suuna pilk kaugusesse, loendades arve 1–6. Tee seda 4–5 korda.

4. Tee avatud silmadega keskmises tempos 3–4 ringliigutust ja kinnita pilgu suund paremale; tee ringliigutusi vastassuunas ja kinnita pilgu suund vasakule, seejärel lõõgasta silmalihaseid vaatega kaugusesse, loendades arve 1–6. Tee seda 2–3 korda.

3. harjutus

1. Mõlema käe nimetissõrmega masseeri ringjate liigutustega silmade ümbrust kulmude kohalt meelekohale ja sealt õrnemate liigutustega piki alalaugu sisemise silmanurgani.

2. Vaata 40 cm kauguselt sõrmeotsale, seejärel lähenda sõrm silmadele, sõrme pidevalt jälgides. Korda 5–6 korda.

3. Vaata aknast kaugusse, seejärel lähedal asuvat eset või sõrmeotsa. Tee seda 5–6 korda.

4. Vaata vaheldumisi üles–alla, paremale–vasakule. Tee seda 5–6 korda.

5. Tee silmadega ringliigutusi. Tee seda 6–7 korda.

6. Sule silmad, kattes need 10 sekundiks peopesaga. Tee seda 3–4 korda.

7. Pane suletud silmadele jahe või külm kompress 2–3 minutiks.

8. Masseeri õrnalt meelekohti 10 sekundit.

 

 

Sotsiaalministri
7. juuni 2001. a
määruse nr 57
«Tervisekaitsenõuded arvutiõppele
ja arvuti avalikule kasutamisele»
lisa 2

ÕPPIJA KEHAASEND JA NÄIDISHARJUTUSED KÄTELE, ÕLAVÖÖTMELE JA SELJALE

 

1. Õige kehaasend istudes:
1) reied peavad asetuma horisontaalselt ja sääred vertikaalselt;
2) istme kõrgus peab olema sobiv põlveõndla kõrgusega või olema sellest veidi väiksem;
3) käte asend peab olema selline, et õlavarred oleksid vertikaalselt, käsivarred horisontaalselt, küünar- ja õlavarre vaheline nurk ei või olla alla 90°;
4) selg peab olema sirge, pea veidi ette kallutatud (5–7°);
5) jalatald peab moodustama säärega mõttelise nurga vähemalt 90°;
6) mõtteline joon, mis ühendab kahte õlga, peab olema paralleelne pealaetasandiga.

2. Täiendavad nõuded kehaasendile:
1) õppijale sobiva kehaasendi istudes peab saavutama laua ja tooli asjakohase konstruktsiooniga ning nende valik peab vastama õppija kasvule;
2) kuvari ekraani vertikaalasendi puhul peab õppija silmade tase olema ekraani keskpunktis või 2/3 selle kõrgusest;
3) pilgu suuna mõtteline joon peab olema risti ekraani keskosa pinnaga, selle hälve võib olla +10°;
4) kuvari ekraani äärtel oleva teksti vaatamisel peab vaatenurk (pilgusuuna mõttelise joone ja ekraanipinna vahel) olema vähemalt 45°.

3. Näidisharjutused:
1. Tee u 10-sekundiline paus arvutiga töötamisel, mille jooksul langeta käed lõdvestunult külgedele, raputa neid, pendelda ette–taha, ringita õlgu.

2. Tee 3–4-minutiline paus arvutiga töötamisel, mille jooksul tee harjutusi istudes:
1) tõsta õlgu ja langeta neid, ringita;
2) käed lõdvalt külgedel, kalluta pea aeglaselt ühele õlale, pinguta lihaseid ja tõsta pea tagasi otseasendisse; lõdvestu ja tee siis sama harjutust teisele poole;
3) siruta sirged käed külgedel alla põranda suunas, siruta kaela ette ja üles, hoia asendit ja pinguta hetkeks ning lõtvu;
4) tõsta käed küljelt üles, samaaegselt sügavalt sisse hingates (pea jäta käte vahele), hoia hetkeks asendit ja lõdvestu – langeta käed ja pea;
5) toeta küünarnukk lauale, suru otsmik tugevasti vastu peopesa, pinguta kaelalihaseid ja lõdvestu; seejärel otseasendist toeta käsi vastu kõrva, pinguta kaelalihaseid ja lõdvestu ning korda sama teise käega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json