Teksti suurus:

Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2003
Avaldamismärge:RTL 2001, 77, 1041

Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele

Vastu võetud 19.06.2001 nr 63

AVALDATUD :

RTL 2001, 77, 1041

 

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6) paragrahvi 28 lõike 2 alusel.

§ 1. Kohaldusala

(1) Määrust kohaldatakse isikule, kes taotleb mootorsõiduki juhtimise õigust esmaõppe või ümberõppe korras (edaspidi juhtimisõiguse taotleja).

(2) Määruse eesmärk on õigete esmaabialaste teadmiste ja oskuste andmine mootorsõidukijuhile, et tõhustada liiklusõnnetuses vigastatud inimeste abistamist.

§ 2. Esmaabialane väljaõpe

(1) Juhtimisõiguse taotleja esmaabialast väljaõpet teostavad riigi- ja munitsipaalharidusasutused ning eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kantud äriregistrisse (edaspidi koolitusasutus).

(2) Esmaabialast väljaõpet koolitusasutuses viib läbi esmaabiõpetaja, kes on läbinud Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Esmaabikoolitajate Liidu või Eesti Punase Risti esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.

(3) Väljaõppekursus sisaldab järgmisi teemasid:
1) kannatanu seisundi hindamine ja elustamine;
2) välise verejooksu peatamine, ðokk ja selle tunnused;
3) luumurrud ja käitumine luumurru korral;
4) lülisamba vigastused ja abistamistaktika;
5) käitumine põletuse ja külmakahjustuse puhul;
6) autoapteegis sisalduvate esmaabivahendite kasutamine;
7) praktiliste oskuste omandamine;
8) teadmiste kontroll.

(4) Väljaõppekursuse kestus on 16 tundi.

(5) Koolitusasutus annab igale esmaabi väljaõppekursuse lõpetajale pärast teadmiste kontrolli tunnistuse, kus on märgitud esmaabiõpetaja nimi, tunnistuse number ja tunnistuse väljastamise aeg ning koolitusasutuse nimetus.

(6) Juhtimisõiguse taotleja peab esitama juhiloa väljastajale esmaabialase väljaõppe tunnistuse, mis on välja antud hiljemalt viie viimase aasta jooksul.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2001. a.

 

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json