Teksti suurus:

Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2001, 83, 1142

Vangla territooriumile käitise rajamise lepingu nõuded

Vastu võetud 28.06.2001 nr 50

AVALDATUD :

RTL 2001, 83, 1142

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend) § 38 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Justiitsminister või tema volitatud isik võib kinnipeetavate tööhõive tagamiseks sõlmida füüsilise isikuga või äriühinguga (edaspidi ettevõtja) kirjaliku lepingu vangla territooriumile käitise rajamiseks.

(2) Leping võib olla nii tähtajaline kui ka tähtajatu.

§ 2. Lepingu tingimused

(1) Lepingus peab olema kindlaks määratud:
1) lepingu pooled;
2) lepingu objekt;
3) poolte õigused ja kohustused, sealhulgas ettevõtja kohustus tagada kinnipeetavate tööhõive;
4) vangla territooriumi ja ruumide kasutamise tingimused;
5) territooriumi ja ruumide kasutamise tasu suurus ja tasu maksmise kord;
6) lepingu tähtaeg, kui leping on sõlmitud tähtajaliselt;
7) lepingu muutmise ja lõpetamise alused ning kord, sealhulgas etteteatamistähtaeg lepingu ühepoolsel lõpetamisel;
8) seadmete ja muu inventari kuuluvus pärast lepingu lõpetamist;
9) Justiitsministeeriumi ja vangla õigused ning ettevõtja kohustused lepingu lõpetamise korral kinnipeetavate tööhõive tagamise järjepidevuse kindlustamiseks;
10) poolte vastutus lepingu rikkumise korral;
11) ettevõtja kohustus esitada majandusaasta aruanne.

(2) Lepingus ei või ette näha ettevõtjale lepingu lõpetamisest tulenevate hüvitiste maksmist lepingu lõpetamisel ettevõtja süü tõttu.

(3) Lisaks sellele peab lepingus olema kindlaks määratud, kumma lepingupoole kohustus on tagada:
1) vangla ruumide korrashoid ja tuleohutus;
2) tööohutus ning tööohutusealase ja erialase väljaõppe korraldamine;
3) seadmete, tööruumide sisustuse, tööriistade ja töökaitsevahendite ning muude töötamiseks vajalike esemete muretsemine ja korrashoid;
4) käitises töötama hakkavate kinnipeetavate arvu määramine;
5) käitise tööaja määramine (nädalapäevad ja kellaajad);
6) töötasustamine (töötasu suurus, mahaarvatavad maksud, töötasu maksmise tähtaeg ja viis);
7) töötulemuste kontrollimine ja kontrolli tulemuste fikseerimine;
8) jooksvate kulude (küte, vesi, elekter jne) katmine.

§ 3. Vangla kohustus

Vangla on kohustatud valvama kinnipeetavate järele nende töötamise ajal ning tööle saabumisel ja sealt lahkumisel.

 

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR