Teksti suurus:

Registripidaja ühinemiseks loa taotlemise ja taotluse läbivaatamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2017
Avaldamismärge:RTL 2001, 90, 1255

Registripidaja ühinemiseks loa taotlemise ja taotluse läbivaatamise kord

Vastu võetud 11.07.2001 nr 67

Määrus kehtestatakse «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268) § 24 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Registripidaja ühinemiseks loa taotlemise ja taotluse läbivaatamise kord (edaspidi kord) sätestab registripidaja ühinemiseks antava loa (edaspidi luba) taotlemise ning taotluse läbivaatamise korra.

§ 2. Taotluse esitamine

(1) Loa saamiseks esitab registripidaja (edaspidi taotleja) «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (edaspidi seadus) § 38 lõikes 1 nimetatud järelevalve teostajale (edaspidi loa väljastaja) sellekohase kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus) ja §-s 3 nimetatud andmed ja dokumendid (edaspidi taotlus).

(2) Avaldus peab sisaldama:
1) registripidaja ja registripidajaga ühineda soovivate isikute (edaspidi ühinevad äriühingud) ärinimesid;
2) ühinevate äriühingute registrikoode, aadresse ja sidevahendite numbreid;
3) ühinemise tagajärjel tekkiva isiku ärinime (edaspidi ühinenud registripidaja);
4) andmeid kontaktisiku(te) kohta.

(3) Avaldus peab sisaldama kinnitust taotlemisel esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kohta. Avaldusele kirjutavad alla ühinevate äriühingute juhatuste liikmed.

§ 3. Taotlemisel esitatavad dokumendid ja andmed

(1) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid ja andmed:
1) ühinemisleping või selle notariaalselt tõestatud ärakiri;
2) ühinemisaruanne;
3) ühinemisotsused;
4) audiitori aruanne vastavalt «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26¿28, 355; 1998, 91¿93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336) §-le 396;
5) äriplaan ühinemisele järgneva kolme aasta kohta, mis peab sisaldama vähemalt kavandatavate tegevuste, ühinenud registripidaja organisatsioonilise ülesehituse, registri pidamisel rakendatavate infotehnoloogiliste süsteemide ja muude tehniliste vahendite ning majandusnäitajate kirjeldust;
6) registripidajaga ühineda sooviva isiku (edaspidi ühineja) kehtiv põhikiri;
7) ühinejas olulist osalust omavate aktsionäride või osanike nimekiri koos andmetega nende osaluse suuruse kohta ühineja aktsia- või osakapitalis ja häälte arvus;
8) ühineja kehtiv äriregistri väljavõte B-kaardist või muu registri väljavõte või välisriigi vastava registri väljavõte või registreerimistunnistuse ärakiri;
9) andmed ühineja juhatuse ja nõukogu liikmete või neid asendavate organite liikmete hariduse ja ametialase kvalifikatsiooni, viimase viie aasta töökogemuse ning ettevõtluses osalemise kohta. Rahandusminister võib ühineja avalduse alusel mitte nõuda nimetatud andmete esitamist ühineja nõukogu liikmete kohta;
10) ühineja kirjeldus, milles tuleb muuhulgas näidata ülevaade ühineja senisest tegevusest, ühineja koht turul võrreldes konkurentidega antud tegevusvaldkonnas, ning andmed ühinejale väljastatud tegevuslubade (sh varem väljastatud ning taotluse esitamise hetkeks tühistatud tegevuslubade) ja tegevuslubade väljastamisest keeldumiste kohta;
11) ühineja kolme viimase majandusaasta aruanded koos audiitori järeldusotsustega. Kui ühineja on tegutsenud lühemat aega, esitatakse tema tegutsemisperioodi majandusaastate aruanded koos audiitori järeldusotsustega. Kui ühineja kuulub kontserni koosseisu, esitatakse aruanded konsolideeritud kujul kontserni emaettevõtja kohta;
12) ühineja bilanss ja kasumiaruanne avalduse esitamisele eelnenud kvartali viimase päeva seisuga;
13) kontserni koosseisu kuuluva ühineja korral ülevaade kontserni kohta vastavalt lõikele 2;
14) välisriigi krediidiasutusest, kindlustusseltsist, investeerimisfondist või väärtpaberituru kutselisest osalisest ühineja korral asukohamaa järelevalveasutuse poolt väljastatud tõend selle kohta, et ühineja omab kehtivat tegevusluba ja järgib oma tegevuses kehtivaid normatiive.

(2) Taotlemisel esitatav ülevaade ühineja kontserni kohta peab sisaldama vähemalt:
1) kontserni struktuuri kirjeldust koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta ja andmetega kõigi valitseva mõju kaudu sellega seotud ettevõtjate kohta vastavalt «Konkurentsiseaduse» (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343; RT III 2000, 21, 232) § 2 lõikele 4;
2) andmeid kontserni emaettevõtjale välja antud tegevuslubade ja nende kehtetuks tunnistamise kohta.

§ 4. Taotluse läbivaatamine

(1) Kui taotlemisel ei ole esitatud kõiki nõutud andmeid ja dokumente või esitatud andmed või dokumendid on mittetäielikud, esitab loa väljastaja taotlejale mitte hiljem kui kahe nädala jooksul taotluse saamise päevale järgnevast päevast arvates nõude puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks või esitatud andmetes või dokumentides sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks.

(2) Loa väljastaja võib vajadusel nõuda esitatud dokumentide ja andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks täiendavate dokumentide või andmete esitamist.

(3) Loa väljastaja võib lõpetada taotluse läbivaatamise, kui taotleja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuete teatavakstegemisest esitanud kõiki täiendavalt nõutud dokumente ja andmeid.

(4) Taotluse läbivaatamise lõpetamisest teatatakse taotlejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

§ 5. Otsus loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta

(1) Loa andmise või sellest keeldumise otsustab loa väljastaja ühe kuu jooksul pärast kõigi §-des 3 ja 4 nimetatud andmete ja dokumentide saamist.

(2) Loa andmise otsuses tuleb näidata vähemalt:
1) ühinevate äriühingute ärinimed, registrikoodid ja aadressid;
2) ühinenud registripidaja ärinimi;
3) loa andmise kuupäev.

(3) Loa andmisest keeldumise otsuses tuleb näidata vähemalt:
1) ühinevate äriühingute ärinimed, registrikoodid ja aadressid;
2) loa andmisest keeldumise alus vastavalt seaduse § 24 lõikele 4.

(4) Loa andmise või loa andmisest keeldumise otsusest teatab loa väljastaja taotlejale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

 

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

 

/otsingu_soovitused.json