Teksti suurus:

Tervishoiuameti põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2001, 108, 1509

Tervishoiuameti põhimäärus

Vastu võetud 06.09.2001 nr 96

AVALDATUD :

RTL 2001, 108, 1509

 

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 42 lõike 1 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Tervishoiuamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras.

§ 2. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3. Ameti ingliskeelne nimetus on Health Care Board.

§ 4. Ametil on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangakonto. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 5. Amet on aruandekohustuslik sotsiaalministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 6. Amet asub Tallinnas. Postiaadress on Hiiu 42, 11619 Tallinn.

 

2. peatükk

TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

 

§ 7. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutöötajate registreerimine; tegevuslubade väljastamine; riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna õiguslikuks reguleerimiseks.

§ 8. Amet oma ülesannete täitmiseks tervishoiutöötajate registreerimise valdkonnas:
1) registreerib isiku seaduses ettenähtud alustel ja korras tervishoiutöötajana;
2) väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi;
3) tunnistab registreerimistõendi kehtetuks seaduses ettenähtud alustel ja korras;
4) peab tervishoiutöötajate registrit.

§ 9. Amet oma ülesannete täitmiseks tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise valdkonnas:
1) annab tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa seaduses ettenähtud alustel ja korras;
2) tunnistab tegevusloa kehtetuks seaduses ettenähtud alustel, korras ja tingimustel;
3) peab tegevuslubade registrit.

§ 10. Amet oma ülesannete täitmiseks järelevalve valdkonnas:
1) teostab järelevalvet tervishoiuteenuste osutajatele sätestatud nõuete täitmise üle;
2) teostab järelevalvet perearstide, kiirabi osutajate, eriarstiabi osutajate ja iseseisvalt õendusabi osutajate tegevuse üle;
3) korraldab arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni tööd.

§ 11.

Amet oma ülesannete täitmiseks kiirabi töö korraldamise valdkonnas:
1) korraldab sotsiaalministri kehtestatud korras avaliku konkursi riigieelarvest rahastatavate kiirabi osutajate valimiseks;
2) kinnitab riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide teeninduspiirkondade arvu ja paiknemise ning kiirabibrigaadide jaotuse teeninduspiirkondade kaupa;
3) sõlmib kiirabi osutamise lepingud kiirabibrigaadide pidajatega sotsiaalministri kehtestatud tingimustel ja korras;
4) korraldab kiirabibrigaadide ajutist asendamist.

§ 12. Amet oma ülesannete täitmiseks hädaolukorraks valmisoleku valdkonnas:
1) korraldab oma pädevuse piires hädaolukorraks valmisolekut;
2) korraldab tervishoiuteenuste osutajatele koostöös Kaitse- ja Siseministeeriumiga hädaolukordade lahendamiseks vajalikku väljaõpet.

§ 13.

Amet oma ülesannete täitmiseks muudes valdkondades:
1) osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
2) annab arvamusi ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude kohta;
3) osaleb ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide Euroopa Liidu õigusaktidega harmoniseerimises;
4) vaatab läbi ja lahendab patsientide ja muude isikute avaldusi ja taotlusi;
5) korraldab ameti töötajate, sealhulgas tööettevõtu lepingu alusel töötavate ekspertide tööalast koolitust;
6) suhtleb ja teeb koostööd välisriikide asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
7) valdab, kasutab ja käsutab õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras ameti valduses olevat riigivara;
8) täidab muid talle seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. peatükk

AMETI ÕIGUSED

 

§ 14. Ametil on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) kontrollida tervishoiutöötajana registreerimist taotlevate isikute kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ehtsust;
2) võrrelda tervishoiutöötajana registreerimist taotleva välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni Eestis nõutavaga;
3) keelduda isiku registreerimisest tervishoiutöötajana seaduses ettenähtud alustel ja korras;
4) kontrollida tegevusloa taotleja esitatud andmeid;
5) keelduda seaduses ettenähtud alustel ja korras tegevusloa andmisest;
6) tunnistada seaduses ettenähtud aluste esinemisel tegevusluba osaliselt või täielikult kehtetuks;
7) siseneda kontrollitava isiku tegevuskohta ja kontrollida tervishoiuteenuse osutamise tingimusi ja nõuetele vastavust;
8) tutvuda tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentidega;
9) saada kontrollitava isiku juhtorganitelt ja tervishoiutöötajatelt seletusi;
10) teha kontrollitavale isikule ettepanekuid tegevuse parandamiseks ning ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;
11) kaasata lepingute alusel oma töösse konsultante ja eksperte;
12) kirjastada trükiseid ja kasutada teisi teabevahendeid ameti tegevusvaldkonda puutuva teabe avaldamiseks.

 

4. peatükk

STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 

§ 15. Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist kantsleri ettepanekul sotsiaalminister.

§ 16.

Ameti struktuuri, teenistujate koosseisu ja eelarve kinnitab sotsiaalminister.

§ 17.

Ameti peadirektor:
1) juhib ameti tööd, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
2) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse, otstarbeka täitmise eest ja annab aru sotsiaalministrile;
3) teostab teenistuslikku järelevalvet sotsiaalministri määratud ulatuses ja korras;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud;
5) sõlmib ameti nimel lepinguid;
6) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused;
7) kinnitab ameti töö sisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra ja raamatupidamise sise-eeskirjad, ametnike ametijuhendid ja palgaastmed ning otsustab lisatasude maksmise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja ameti eelarvega;
8) esitab sotsiaalministrile ettepanekud ameti kulude ja tulude eelarve kohta, ameti struktuuri ja koosseisude kohta ning kontrollib eelarve täpset ja otstarbekat täitmist;
9) käsutab ametile eraldatud vara ja vahendeid kooskõlas õigusaktidega;
10) moodustab ameti tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töörühmi;
11) esitab sotsiaalministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
12) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, sotsiaalministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;
13) pärib aru ameti teenistujatelt, määrab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seaduses kehtestatud juhtudel ja korras;
14) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning sotsiaalministri määruse ja käskkirjaga.

§ 18. Peadirektori äraolekul asendab teda vastavalt peadirektori määramisele üks osakonnajuhatajatest.

§ 19. Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab sotsiaalminister.

§ 20. Ameti struktuuriüksusteks on osakonnad ja bürood, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse peadirektori kinnitatava osakonna põhimäärusega.

§ 21. Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:
1) registrite ja tegevuslubade osakond ¿ tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite pidamine ning analüüs; registreerimismenetluse teostamine; registreerimistõendite ja tegevuslubade väljastamine;
2) järelevalveosakond ¿ järelevalve teostamine tervishoiuteenust osutavale isikule tegevusloa andmiseks nõutavate tingimuste olemasolu ja tegevusloas märgitud tingimustele vastavuse suhtes; patsiendi rahulolu uuringud, seadustes ettenähtud juhtudel ja korras juriidiliste ja füüsiliste isikute vastutusele võtmine;
3) kiirabiosakond ¿ oma pädevuse piires kiirabiteenuse osutamise ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine;
4) finantsosakond ¿ ameti eelarve koostamine, eelarve täitmise korraldamine, raamatupidamine ja raamatupidamisaruandluse korraldamine;
5) infotehnoloogia osakond ¿ ameti informaatika arengustrateegia kavandamine, tarkvaravajaduste väljaselgitamine ja arvutivõrgu häireteta töö tagamine;
6) üldosakond ¿ ameti asjaajamise ja arhiivialase töö korraldamine; personalitöö; teenistujate tööalase koolituse korraldamine; ameti valduses oleva riigivara majandamise korraldamine ning osakondade tehniline teenindamine.

§ 22. Ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja täpsemad teenistusülesanded määratakse kindlaks peadirektori kinnitatud osakonna põhimääruses.

§ 23. Osakonnajuhataja ajutisel äraolekul asendab teda büroojuhataja või peadirektori määratud ametnik.

 

6. peatükk

LÕPPSÄTTED

 

§ 24. Ameti ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

§ 25. Põhimäärus jõustub 1. jaanuaril 2002.

 

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json