Teksti suurus:

Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 86, 521

Pangodi maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 30.10.2001 nr 334

AVALDATUD :

RT I 2001, 86, 521

 

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 50, 286; 56, 337) § 5 lõike 4 ja § 6 lõike 3 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Reguleerimisala

(1) Pangodi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsusega nr 99 «Looduse kaitsest Tartu rajoonis» looduskaitse alla võetud, kohaliku tähtsusega maastiku üksikelemendi «Pangodi järv koos Pikksaare pargi ja Palumägedega» ja Kodijärve mõisapargi baasil. Kaitseala põhieesmärk on Pangodi järvestiku tuumiku (Pangodi järv, Kodijärv ja Väike Kodijärv) ja neid ümbritseva mõhnastiku ning Kodijärve pargi kaitse.

(2) Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kahte piiranguvööndisse.

(3) Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riigi maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiir kulgeb Kambja vallas Tartu¿Otepää maantee ja Pangodi¿Vissi maantee ristumiskohast mööda Pangodi¿Vissi maantee teemaa edelaserva kagu suunas kuni Pangodi¿Vissi maantee ja Unipiha kooli tee ristini; mööda selle tee teemaa kagu- ja idaserva lõuna suunas kuni ristumiseni Pangodi¿Kodijärve maanteega; mööda Pangodi¿Kodijärve maantee teemaa ida- ja kaguserva lõuna suunas kuni maaüksuse 28201:004:0002 põhjanurgani; mööda nimetatud maatüki põhjanurgast algava tee lääneserva lõuna suunas kuni ristumiseni Kodijärve¿Kavandu teega, mis on ühtlasi maaüksuse 28201:004:0003 kagunurk; mööda Kodijärve¿Kavandu tee põhja- ja kirdeserva lääne ja loode suunas kuni ristumiseni Tartu¿Otepää maanteega, mis on ühtlasi maaüksuse 28201:008:0271 edelanurk; mööda Tartu¿Otepää maantee teemaa lääne- ja kaguserva põhja ja kirde suunas kuni ristumiseni Pangodi¿Vissi maanteega.

(2) Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000), Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmete alusel seisuga juuni 2001. a.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Tartumaa keskkonnateenistus.

 

2. peatükk

KAITSEALA KAITSEKORD

 

§ 4. Piiranguvööndi kirjeldus

(1) Kaitsealal on 2 piiranguvööndit:
1) Kodijärve pargi piiranguvöönd, kuhu kuulub maaüksus 28201:008:003;
2) Pangodi piiranguvöönd on kaitseala piires olev maa- ja veeala, mis ei kuulu Kodijärve pargi piiranguvööndisse.

(2) Kodijärve pargi piiranguvöönd on ala, kus säilitatakse ja arendatakse ajalooliselt kujunenud planeeringut, dendroloogiliselt liigirikast, kultuurilooliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtuslikku puistut ning pargi- ja aiakunsti kujunduselemente.

(3) Pangodi piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa.

§ 5. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, püüda kala kogu kaitsealal. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitsealal on lubatud mootorita ujuvvahendiga sõitmine.

(4) Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

(5) Kaitsealal toimub jahipidamine vastavalt «Jahikorralduse seadusele» (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996, 49, 953; 1997, 86, 1460; 1999, 54, 583; 95, 843).

§ 6. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud:
1) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
2) lõppraie (uuendusraie), välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
3) jalgrattaga sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsa- ja põllumajandustöödel;
4) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine looduslikul rohumaal ja metsamaal ning veekogule lähemal kui 25 m;
6) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) metsamajandamiskava väljastamine;
2) maakorralduskava kinnitamine;
3) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) projekteerimistingimuste andmine;
6) uute ehitiste püstitamine;
7) uute teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine;
8) veekogude veetaseme muutmine ja kallaste kahjustamine;
9) uute maaparandussüsteemide rajamine.

§ 7. Metsa kaitse-eesmärk kaitsealal

Kaitseala metsade kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 8. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 9. Kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamine

«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 667; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest «Asjaõigusseaduses» sätestatud korras.

10. Arheoloogiamälestiste kaitse

Kaitsealal paiknevaid arheoloogiamälestisi kaitstakse vastavalt «Muinsuskaitseseadusele» (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559).

§ 11. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Loa, projekti või kava kooskõlastamiseks kaitseala valitsejaga käesolevas määruses nimetatud juhtudel peab kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlejale kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõjude hindamise aruande saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

§ 12. Valitseja kohustused

Kodijärve pargi piiranguvööndis on pargi ilme ja liigikoosseisu tagamiseks kohustuslik niitmine, puu- ja põõsarinde harvendamine ning kujundamine.
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979).

 

Peaminister Mart LAAR

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

 

/otsingu_soovitused.json