Teksti suurus:

Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2001, 93, 570

Tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ja väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus

Vastu võetud 27.11.2001 nr 362

Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354) § 39 lõike 5 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Määrusega kehtestatakse tunnistajale või eksperdile raha väljamaksmise kord ning väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale tunnistajale või eksperdile makstava sõidu-, korteri- ja päevaraha suurus.

§ 2. Määrus ei laiene eksperdile, kes täidab oma kohustusi ametiülesandena.

§ 3. Tunnistaja või eksperdi kaasamise kulud kannab isik või haldusorgan, kelle taotlusel tunnistaja või ekspert menetlusse kaasati.

 

2. peatükk

HALDUSORGANI KAASATUD TUNNISTAJA VÕI EKSPERDI KULUDE TASUMINE

§ 4. Haldusorgani taotlusel haldusmenetlusse kaasatud tunnistajal on õigus saada oma ülesannete täitmise eest keskmist töötasu. Kui tunnistaja ei esita haldusorganile tõendit oma keskmise palga kohta, makstakse talle hüvitist lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.

§ 5. Eksperdil on õigus saada töötasu haldusorgani taotlusel tehtud töö eest.

§ 6. Haldusorgani taotlusel haldusmenetlusse kaasatud ekspertidele makstakse ekspertiisi eest tunnitasu kuni 10 Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära ulatuses.

§ 7. Tasu suuruse kindlaksmääramisel arvestab haldusorgan eksperdi kvalifikatsiooni, ekspertiisi keerukust ja ekspertiisi läbiviimiseks kulunud aega.

§ 8. Väljaspool oma elukohta haldusmenetluses osalevale eksperdile või tunnistajale makstakse sõidu-, korteri- ja päevaraha Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusega nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» (RT I 2000, 102, 680; 2001, 33, 179) kehtestatud määrades, tingimustel ja korras.

§ 9. Tasu ning hüvitis määratakse kindlaks ning hüvitatakse menetlusse kaasatud tunnistaja või eksperdi poolt haldusorganile esitatud kirjaliku avalduse alusel.

 

3. peatükk

MENETLUSOSALISE TAOTLUSEL HALDUSMENETLUSSE KAASATUD TUNNISTAJA VÕI EKSPERDI KULUDE TASUMINE

§ 10. Menetlusosalise taotlusel haldusmenetlusse kaasatud tunnistaja või eksperdi tasu ning hüvitis määratakse kindlaks menetlusosalise ning tunnistaja või eksperdi vahelise kokkuleppega.

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTE

 

§ 11. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

 

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json