Teksti suurus:

Veski looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Veski looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2001, 93, 575

Veski looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Veski looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 27.11.2001 nr 367

AVALDATUD :

RT I 2001, 93, 575

 

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 50, 286; 56, 337) § 5 lõigete 2 ja 4 ning § 6 lõike 3 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Reguleerimisala

(1) Veski looduskaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla sellel asuva kaitsealuse liigi püsielupaiga kaitseks.

(2) Kaitseala maa-ala liigitatakse vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiir kulgeb Põlva maakonnas Saverna metskonna kvartali 27 kirdetipust mööda nimetatud kvartali idapiiri; mööda kvartali 29 ida-, lõuna- ja läänepiiri ning kvartali 27 läänepiiri kuni kvartali 27 loodenurka läbiva Pori jõeni ja mööda jõe paremkallast kuni kvartali 27 kirdetipuni.

(2) Kaitseala piiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1993. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse poolt 1992. aastal koostatud Saverna metskonna puistuplaani (mõõtkava 1:20 000) alusel.

§ 3. Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus.

 

2. peatükk

KAITSEALA KAITSEKORD

 

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal 1. septembrist kuni 14. märtsini.

(2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) kehtestada detail- ja üldplaneeringut;
4) anda projekteerimistingimusi;
5) väljastada metsaomanikule metsamajandamiskava.

§ 5. Keelatud tegevus

(1) Kaitsealal on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud §-s 4 sätestatud lubatud tegevus.

(2) Kaitsealal on keelatud:
1) mootorsõidukiga sõitmine, välja arvatud teadusalastel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel, määrusega lubatud hooldustöödel ning kaitseala teedel 1. septembrist kuni 14. märtsini;
2) telkimine, lõkke tegemine ja rahvaürituste korraldamine;
3) teede, õhuliinide ja ehitiste rajamine.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on metsa arengu tagamine üksnes loodusliku protsessina.

§ 8. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Loa, projekti või kava kooskõlastamiseks kaitseala valitsejaga selles määruses nimetatud juhtudel peab kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab taotlejale kirjaliku nõusoleku ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nõusoleku taotlejat.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 25.04.1979).

 

Peaminister Mart LAAR

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ivari PADAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json