Teksti suurus:

Riigiasutustele äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri arvutivõrgu kasutamise kohustuse kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I 2001, 94, 585

Riigiasutustele äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri arvutivõrgu kasutamise kohustuse kehtestamine

Vastu võetud 04.12.2001 nr 369

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26-28, 355; 1998, 91-93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336) § 541 lõike 1 1 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 27 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336) §-ga 76 ja «Sihtasutuste seaduse» (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941; 1999, 10, 155; 2000, 55, 365; 2001, 56, 336) § 14 lõikega 3.

§ 1. Kohtute registriosakondade keskandmebaasi kasutamise kohustus

Kui valitsusasutusel, valitsusasutuse kohalikul või hallataval asutusel või valitsusasutuse juurde moodustatud komisjonil on oma tööks vaja kasutada äriregistri registrikartoteegi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikartoteegi andmeid, siis võib ta seda teha üksnes Justiitsministeeriumi Registrikeskuse arvutivõrgu kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasi kasutades.

§ 2. Andmetele juurdepääsuks koostööleppe sõlmimine

(1) Paragrahvis 1 nimetatud nõude täitmiseks sõlmib valitsusasutus ja valitsusasutuse hallatav asutus Justiitsministeeriumi Registrikeskusega koostööleppe andmetele juurdepääsu kohta, millega määratakse kasutatavate andmete loetelu, paroolide üleandmise kord ja muud vajalikud asjaolud.

(2) Koostöölepe hõlmab ka valitsusasutuste ja hallatavate asutuste kohalikke asutusi ja valitsusasutuste juurde moodustatud komisjone.

§ 3. Muude dokumentide kasutamine keskandmebaasi kaudu

Paragrahve 1 ja 2 kohaldatakse ka majandusaasta aruannete, põhikirjade ja teiste seaduse alusel kohtu registriosakonnale esitatavate dokumentide kasutamisele, kui need dokumendid on kohtute registriosakondade keskandmebaasis olemas.

§ 4. Erandid

(1) Paragrahve 1-3 ei kohaldata välisesinduste kohta, kellel ei ole tehniliselt võimalik arvutivõrgu kaudu kasutada kohtute registriosakondade keskandmebaasi.

(2) Paragrahvidest 1 ja 3 võib kõrvale kalduda, kui valitsusasutus vajab andmeid kriminaalmenetluses.

§ 5. Rakendussätted

(1) Paragrahvis 2 nimetatud koostöölepped tuleb sõlmida 15. detsembriks 2001. a. Pärast seda kuupäeva ei ole valitsusasutustel, nende kohalikel ega hallatavatel asutustel ega valitsusasutuste juurde moodustatud komisjonidel õigust nõuda isikutelt ega kohtute registriosakondadelt andmete esitamist, mida nad ise saavad kasutada Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingud riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi Registrikeskuse vahel kohtute registriosakondade keskandmebaasi kasutamiseks kehtivad edasi.

 

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Märt RASK

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json