Teksti suurus:

Pensionistaaži arvestamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2012
Avaldamismärge:RT I 2002, 5, 15

Pensionistaaži arvestamise kord

Vastu võetud 10.01.2002 nr 7

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648) § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab pensionistaaži arvestamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.

  (2) Pensionistaaži arvestust peetakse andmete alusel, mis pensionikindlustatu pensioniõigusliku ja pensionikindlustusstaaži kohta on kantud «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse».

§ 2.  Pensioniõigusliku staaži arvestamine

  (1) Pensioniõigusliku staaži arvestamise alusandmeteks on «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud andmed riiklikule pensionile õigust andva tegevuse kohta kuni 31. detsembrini 1998. a.

  (2) Pensioniõigusliku staaži hulka arvatava tegevuse aega arvestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-des 28 ja 29 sätestatud korras päeva täpsusega.

  (3) Pensioniõigusliku staaži tõendatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 27 lõike 3 alusel kehtestatud korras.

§ 3.  Pensionikindlustusstaaži arvestamise alusandmed

  Pensionikindlustusstaaži arvestamise alusandmeteks on «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud andmed pensionikindlustatu poolt või tema eest makstud või arvestatud sotsiaalmaksu (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) ja selle pensionikindlustuse osa kohta.

§ 4.  Isikustatud sotsiaalmaks

  Isikustatud sotsiaalmaksuna võetakse arvesse:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285) § 2 lõike 1 punktides 1-4 ja 6 sätestatud tasudelt makstava sotsiaalmaksu puhul - arvestatud sotsiaalmaks;
  2) riigi poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul - arvestatud sotsiaalmaks;
  3) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulult makstava sotsiaalmaksu puhul - pensionikindlustatu poolt makstud sotsiaalmaks, arvestades käesoleva määruse § 8 lõigetes 1-4 toodud sätteid.

§ 5.  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osana käsitatakse sotsiaalmaksu osa määrale 20 protsenti vastavat osa sotsiaalmaksust.

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osana võetakse arvesse:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktides 1-4 ja 6 sätestatud tasudelt makstava sotsiaalmaksu puhul - arvestatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa;
  2) riigi poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 1-5 ja 7 sätestatud erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu puhul - arvestatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa;
  3) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulult makstava sotsiaalmaksu puhul - pensionikindlustatu poolt makstud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa, arvestades käesoleva määruse § 8 lõigetes 1-4 toodud sätteid.

§ 6.  Isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summade kindlakstegemine

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summade kindlakstegemisel on aluseks Maksuameti poolt «Riiklikule pensionikindlustuse registrile» üleantud «Maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riikliku registri» andmed.

  (2) Pensioni määramisel tehakse jooksva kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summad kindlaks järgmiste dokumentide alusel:
  1) sotsiaalmaksu maksja poolt kindlustatule vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 1 punktile 6 antud tõend;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja poolt sotsiaalmaksu maksmist tõendav dokument.

  (3) Pensioni määramisel tähtajaga 1. jaanuarist kuni 31. märtsini tehakse jooksvale kalendriaastale eelnenud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summad kindlaks lõikes 2 nimetatud dokumentide alusel.

  (4) Kui lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentidel toodud andmed on vastuolus lõikes 1 nimetatud andmetega, esitatakse vastuoluliste andmete osas Maksuametile järelepärimine. Kuni vastuolu lahendamiseni võetakse isikustatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summade kindlakstegemisel aluseks lõikes 1 nimetatud andmed.

§ 7.  Pensionikindlustusstaaži arvestamine

  (1) Üks aasta pensionikindlustusstaaži arvestatakse pensionikindlustatule, kelle eest on vastavalt «Sotsiaalmaksuseadusele» makstud või arvestatud isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa vähemalt kuupalga alammäära aastasummalt.

  (2) Pensionikindlustusstaaži arvutamisel võrreldakse pensionikindlustatu iga kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa vastava aasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.

  (3) Isikule, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa on väiksem kui jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa, arvestatakse pensionikindlustusstaaži proportsionaalselt isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.

  (4) Riigi poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel makstava sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tasumisega kuupalga alammääralt.

  (5) Pensionikindlustusstaaži arvestatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (6) Ühe kalendriaasta kohta arvestatakse kuni üks aasta pensionikindlustusstaaži.

§ 8.  Füüsilisest isikust ettevõtja pensionikindlustusstaaži arvestamine

  (1) Füüsilisest isikust ettevõtjal võetakse isikustatud sotsiaalmaksuna ja selle pensionikindlustuse osana arvesse tema poolt kalendriaastal ettevõtlustulult makstud sotsiaalmaks ja selle pensionikindlustuse osa.

  (2) Kui füüsilisest isikust ettevõtja on vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 3 punktile 2 kohustatud tegema juurdemakseid, mis makstakse järgmisel kalendriaastal, arvestatakse juurdemakse ja selle pensionikindlustuse osa selle aasta sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summade hulka, millal see tegelikult maksti.

  (3) Kui füüsilisest isikust ettevõtjale tagastatakse vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 6 punktile 2 enammakstud sotsiaalmaksu summa või kantakse see «Maksukorralduse seaduse» § 10 lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel teise maksuvõlgnevuse katteks, arvestatakse tagastatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summa või teise maksuvõlgnevuse katteks arvestatud sotsiaalmaksu ja selle pensionikindlustuse osa summa maha selle aasta isikustatud sotsiaalmaksust ja selle pensionikindlustuse osast, millal see tagastati või arvestati teise maksuvõlgnevuse katteks.

  (4) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja, arvestatakse pensionikindlustusstaaži § 7 ja käesoleva paragrahvi lõigete 1-3 alusel.

  (5) Lõikes 3 nimetatud summad jäetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel arvesse võtmata füüsilisest isikust ettevõtja poolt enammakstud summade selle osa piires, mis maksti üle ühe pensionikindlustusstaaži aasta saamiseks vajaliku määra.

§ 9.  Pensionikindlustusstaaži arvestamine aastate 1999, 2000 ja 2001 puhul

  (1) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži pensionikindlustatule, kelle eest on vastavalt «Sotsiaalmaksuseadusele» makstud või arvestatud isikustatud sotsiaalmaksu vähemalt kuupalga alammäära aastasummalt.

  (2) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul võrreldakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel pensionikindlustatu iga kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu vastava aasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksuga.

  (3) Isikule, kelle isikustatud sotsiaalmaksu summa on väiksem kui vastava kalendriaasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt kuupalga alammääralt arvutatud sotsiaalmaksu summa, arvestatakse kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul pensionikindlustusstaaži proportsionaalselt isikustatud sotsiaalmaksu summaga.

  (4) Kalendriaastate 1999, 2000 ja 2001 puhul võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel riigi poolt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel makstavat sotsiaalmaksu arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu tasumisega kuupalga alammääralt.

§ 10.  Pensionikindlustusstaaži kindlakstegemine

  (1) «Riikliku pensionikindlustuse registri» andmete põhjal tehakse kindlaks pensionikindlustatu eelmisel kalendriaastal omandatud pensionikindlustusstaaž ja kogu pensionikindlustusstaaž üks kord aastas ja teatatakse need pensionikindlustatule iga aasta 1. juuliks.

  (2) Pensioni taotlemisel tehakse pensionitaotleja pensionikindlustusstaaž kindlaks §-s 6 nimetatud andmete ja dokumentide alusel pensioni määramisele eelneva päeva seisuga.

§ 11.  Pensionistaaži arvutamine

  (1) Pensionistaaži arvutamisel lähtutakse ümardamata pensioniõiguslikust staažist. Ümardamata pensioniõiguslik staaž teisendatakse arvutamisel aastatena väljendatud kümnendmurruks täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (2) Pensionistaaži arvutamisel liidetakse pensionikindlustusstaaž ja pensioniõiguslik staaž, arvestades lõike 1 sätteid.

§ 12.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Mart LAAR
Peaminister

Eiki NESTOR
Sotsiaalminister

Aino LEPIK von WIRÉN
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json