Teksti suurus:

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu võtmise ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2002, 18, 99

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu võtmise ja maksmise kord

Vastu võetud 05.02.2002 nr 67

AVALDATUD :

RT I 2002, 18, 99

 

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» (RT 1992, 49, 615; RT I 2000, 16, 109; 78, 497; 2001, 50, 289; 56, 335) § 27 lõike 2 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise kompenseerimiseks autoritele, teose esitajatele ja fonogrammitootjatele maksavad isiklikuks reprodutseerimiseks ettenähtud salvestusseadmete (magnetofonid, videomagnetofonid jms ¿ edaspidi salvestusseadmed ), tühjade (salvestuseta) audio- ja videosalvestusvahendite (lindid, kassetid, laserplaadid, CD-toorikud, minidiskid jms ¿ edaspidi salvestusvahendid) ning muude teoste isiklikku reprodutseerimist võimaldavate tehniliste vahendite tootjad ja importijad (kauba saajad) tasu. Nimetatud salvestusseadmete ja -vahendite kaubagruppide loetelu, mille importimisel võetakse tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest, koos kaubakoodidega «Eesti kaupade nomenklatuuris» (edaspidi EKN) on lisatud käesoleva määruse juurde.

(2) Füüsilised isikud maksavad nimetatud tasu juhul, kui lõikes 1 nimetatud kaupade sissevedu toimub kaubanduslikul eesmärgil.

§2. Salvestusseadmed ja -vahendid, millele ei kohaldata käesolevat määrust

(1) Määrus ei kehti selliste §-s 1 märgitud salvestusseadmete ja -vahendite suhtes, mis tehniliste omaduste tõttu ei võimalda audiovisuaalseid teoseid ja teoste helisalvestisi reprodutseerida üksikute koopiatena.

(2) Vastavalt «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõikele 4 ei võeta tasu salvestusseadmete ja -vahendite eest, mis on eksporditud või mida kasutatakse professionaalseks salvestamiseks või salvestiste tegemiseks nägemis- ja kuulmispuuetega inimestele või mis on vabastatud tasust seadusega ettenähtud korras.

(3) Käesolevas määruses mõistetakse professionaalse salvestamisena:
1) üldsusele kasutamiseks mõeldud audio- või videosalvestiste valmistamist ettevõtja põhikirjalise tegevuse raames;
2) tegevust, mille puhul salvestaja põhitegevuse tulemus eeldab vaheetapina audio- või videosalvestise valmistamist (raadio- ja televisiooniorganisatsioonid jne);
3) salvestustegevust haridus- ja teadusasutuste endi poolt eranditult õppe- ja teaduslikel eesmärkidel.

(4) Lõikes 2 nimetatud salvestusseadmete ja -vahendite kasutajatele tagastab seadmete ja vahendite ostmisel makstud tasu kasutajate taotluse alusel §-s 8 nimetatud organisatsioon, kuid mitte rohkem, kui nende salvestusseadmete ja -vahendite eest on tasu makstud. Nimetatud tasu tagastatakse 6 kuu jooksul pärast vastavate salvestusseadmete ja -vahendite ostmist.

§3. Tasu suurus

(1) Tasu suuruse määrab iga aasta 1. detsembriks kultuuriminister pärast selle kooskõlastamist salvestusseadmete ja -vahendite tootjaid ning importijaid esindavate organisatsioonidega ning autoreid esindavate kollektiivse esindamise organisatsioonidega.

(2) Tasu suuruse miinimummäär on:
1) salvestusseadmete importimisel või tootmisel 3 % kauba väärtusest;
2) salvestusvahendite importimisel või tootmisel 6 % kauba väärtusest.

(3) Importimisel on salvestusseadme või -vahendi väärtus kauba tolliväärtus, reisija poolt imporditava kauba puhul ostuhind ilma importimisel võetavate maksudeta. Ostuhinna puudumisel võetakse aluseks salvestusseadme või -vahendi või sellega identse või sarnase kauba turuhind.

(4) Tootmisel on salvestusseadme ja -vahendi väärtus kauba müügihind ning muud summad, mis kauba ostjal või kolmandal isikul tuleb maksta kauba müüjale seoses vastava kauba soetamisega.

§4. Tootja tasumaksmise kohustus

Tootja peab maksma tasu 7 päeva jooksul pärast salvestusseadmete ja -vahendite tootmist.

Salvestusseadmed ja -vahendid loetakse toodetuks, kui:
1) need on tootmiskohalt ära viidud või
2) vahendite tootja ei ole enam nende seaduslik valdaja.

§5. Salvestusseadmete ja -vahendite import ning eksport

(1) Paragrahvi 1 lõikes 1 märgitud salvestusseadmed ja -vahendid loetakse sisseveetuks (impordituks), kui toll on need lubanud vabasse ringlusse Eesti tolliterritooriumil.

(2) Kauba toimetamine tolliterritooriumile ja sealt välja toimub vastavalt tollieeskirjadele.

§6. Tasu tagastamine salvestusseadmete ja -vahendite ekspordi korral

Salvestusseadmete ja -vahendite ekspordi korral tuleb tasu võtjal käesoleva määruse kohaselt makstud tasu eksportijale vastava taotluse alusel tagastada, kuid mitte rohkem, kui nende salvestusseadmete ja -vahendite eest on tasu makstud. Kui salvestusseadmeid ja -vahendeid ekspordib tootja, tuleb tasu võtjal käesoleva määruse kohaselt makstud tasu tootjale tagastada.

§7. Tasu maksmine salvestusseadmete ja -vahendite impordi korral

(1) Importija on kohustatud maksma tasu enne impordi kaubadeklaratsiooni esitamist tollile ning tõendama tasu maksmist dokumentaalselt kaubadeklaratsiooni esitamisel. Impordi kohaldamisel kustutab toll esitatud tasu maksmist tõendava dokumendi oma märkega.

(2) Tasu võtjaks määratud organisatsioon võib küllaldase garantii korral ja juhul, kui importija on varem maksnud tasu õiges suuruses ja õigeaegselt, vabastada importija tasu maksmisest enne impordi kohaldamist seadmetele ja vahenditele. Importija on kohustatud esitama tollile tasu võtja poolt väljaantud tõendi, mille toll kaubale impordi kohaldamisel oma märkega kustutab. Tasu võtjal on õigus käesolevas lõikes nimetatud soodustus igal ajal tühistada, kui maksete tasumisel ei peeta kinni maksetingimustest, sh viivitatakse tasu maksmisega.

§8. Tasu võtmine ning väljamaksmine

(1) Tasu võtjaks määrab kultuuriminister autoreid esindava kollektiivse esindamise organisatsiooni, kellel on õigus võetud tasust maha arvata tasu võtmise ja maksmisega seotud kulutused. Käesoleva määrusega kehtestatud tasu võtmise ja maksmise ning tehtud mahaarvestuste kohta on tasu võtja kohustatud esitama Kultuuriministeeriumile kirjalikus vormis aruande iga aasta 31. jaanuariks.

(2) Ülejäänud tasu maksab lõikes 1 nimetatud organisatsioon iga aasta 31. märtsiks vastava jaotuskava alusel autoritele, teose esitajatele ja fonogrammitootjatele.

(3) Jaotuskava väljatöötamiseks moodustab kultuuriminister igal aastal komisjoni, kuhu proportsionaalselt kuuluvad õigustevaldajaid (autorid, esitajad ja fonogrammitootjad) esindavad kollektiivse esindamise organisatsioonid, ning üks Kultuuriministeeriumi esindaja. Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.

(4) Jaotuskava väljatöötamisel lähtutakse alljärgnevast:
1) audiosalvestusseadmete ja -vahendite eest võetud tasust määratakse 1/3 autoritele, 1/3 esitajatele ning 1/3 fonogrammitootjatele;
2) videosalvestusseadmete ja -vahendite eest võetud tasust määratakse 63% autoritele, 27% esitajatele ning 10% fonogrammitootjatele.

(5) Komisjoni nõusolekul ning vastavasisuliste taotluste alusel võib tasu maksta ka sihtorganisatsioonidele muusika-, filmi- ja videokultuuri ning raadio ja televisiooni arendamise ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks ja kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel, kuid mitte üle 10 protsendi autorite, teoste esitajate ja fonogrammitootjate vahel jaotamisele kuuluvast tasust. Vastavad taotlused tuleb Kultuuriministeeriumile esitada iga aasta 1. veebruariks. Taotlus peab olema vormistatud kirjalikult ning sisaldama taotluse põhjendusi, projekti lühikirjeldust ning eelarvet. Taotluste alusel eraldatud raha sihtotstarbelise kasutamise kohta on raha saajad kohustatud esitama hiljemalt 2 kuu jooksul pärast projekti teostumist Kultuuriministeeriumile aruande.

§9. Esitatud andmete konfidentsiaalsus

«Autoriõiguse seaduse» § 27 lõike 5 alusel tasu võtjaks määratud, autoreid esindavale organisatsioonile esitatud andmed on konfidentsiaalsed ja tasu võtjal on õigus neid kasutada või avaldada ainult seoses tasu võtmisega.

§10. Kontroll raamatupidamise üle

Kultuuriministeeriumil on õigus kontrollida § 8 kohaselt tasu võtva organisatsiooni raamatupidamist selles osas, mis on seotud tasu võtmise ja maksmisega ning sellega seotud kulutustega.

§11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a määrus nr 40 «Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise eest tasu võtmise ja maksmise sisseseadmine» (RT I 1995, 13, 154; 38, 506; 1996, 23, 462; 41, 798; 1998, 33, 433; 1999, 37, 471) tunnistatakse kehtetuks.

 

Peaminister Siim KALLAS

Kultuuriminister Signe KIVI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

 

 

Vabariigi Valitsuse
5. veebruari 2002. a
määruse nr 67
«Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu võtmise ja maksmise kord»
lisa

SALVESTUSSEADMETE JA -VAHENDITE KAUBAGRUPID, MILLE IMPORTIMISEL VÕETAKSE TASU AUDIOVISUAALSE TEOSE JA TEOSE HELISALVESTISE KASUTAMISE EEST

 

Kauba kood EKN-i järgi

Kauba nimetus

8520

 

Magnetofonid jm helisalvestusaparaadid, heli taasestusseadmega või ilma:

 

 

- muud magnetlindiseadmed helisalvestuseks ja helitaasestuseks

 

8520 33

- - muud, kassett-tüüpi:

 

 

- - - sisseehitatud võimendi ja ühe või enama sisseehitatud valjuhääldiga:

 

8520 33 11 00

- - - - kasutatavad ilma välise toiteallikata

 

8520 33 19 00

- - - - muud

 

8520 33 90 00

- - - muud

 

8520 39

- - muud:

 

8520 39 10 00

- - - magnetlindiga ketastel, salvestuse või taasestusega kas ühel kiirusel 19 cm/s või mitmel kiirusel, mille hulgas on ainult kiirused 19 cm/s ja väiksemad

 

8520 39 90 00

- - - muud

 

8520 90

- muud:

 

8520 90 90 00

- - muud

8521

 

Videosignaalide salvestus- või taasestusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit:

 

8521 10

- magnetlindiga:

 

8521 10 30 90

- - - - uued

 

8521 10 30 99

- - - - kasutatud

 

 

- - - muud:

 

8521 10 80 90

- - - - uued

 

8521 10 80 99

- - - - kasutatud

 

8521 90

00 00

- muud

8523

 

Salvestuseta magnetkandjad jms kandjad (v.a grupis 37 nimetatud tooted):

 

 

- magnetlindid:

 

8523 11

00 00

- - laiusega kuni 4 mm

 

8523 12

00 00

- - laiusega üle 4 mm, kuid mitte üle 6,5 mm

 

8523 13

00 00

- - laiusega üle 6,5 mm

 

8523 20

- magnetkettad (disketid):

 

8523 20 10 00

- - jäigad

 

8523 20 90 00

- - muud

 

8523 90

00 00

- muud

8527

 

Raadiotelefoniside, raadiotelegraafi ja ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, nii samasse korpusesse monteeritud helisalvestusseadmete, helitaasestusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta:

 

 

- ringhäälingu raadiovastuvõtjad, mis on võimelised töötama välise energiaallikata (sh aparaadid, mis võtavad vastu ka raadiotelefoni- või raadiotelegraafisignaale):

 

8527 13

- - ühildatud helisalvestus- või -taasestusseadmega:

 

8527 13 10 00

- - - laserlugemisseadmega

 

 

- - - muud:

 

8527 13 91 00

- - - - kassett-tüüpi, analoog- ja digitaalsüsteemiga

 

8527 13 99 00

- - - - muud

 

 

- muud ringhäälingu raadiovastuvõtjad (sh aparaadid, mis võtavad vastu ka raadiotelefoni- või raadiotelegraafisignaale):

 

8527 31

- - ühildatud helisalvestus- või -taasestusseadmetega:

 

 

- - - ühe või enama valjuhääldiga samas korpuses:

 

8527 31 11 00

- - - - kassett-tüüpi, analoogse ja digitaalse lugemissüsteemiga

 

8527 31 19 00

- - - - muud

 

 

- - - muud:

 

8527 31 91 00

- - - - laserlugemisseadmega

 

 

- - - - muud:

 

8527 31 93 00

- - - - - kassett-tüüpi, analoogse ja digitaalse lugemissüsteemiga

 

8527 31 98 00

- - - - - muud

 

Kultuuriminister Signe KIVI

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json