Teksti suurus:

Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2002, 42, 599

Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord

Vastu võetud 15.03.2002 nr 51

Määrus kehtestatakse "Mereteenistuse seaduse" (RT I 2001, 21, 114; 2002, 1, 1) § 51 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laevadel töötava laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise kord.

§ 2. Arvestuse pidamine laevapere liikme töö- ja puhkeaja kohta

(1) Kapten peab iga laevapere liikme kohta töö- ja puhkeaja arvestust vastavalt käesoleva määruse lisas toodud töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise vormile.

(2) Töö- ja puhkeaja arvestust peetakse iga kalendrikuu kohta eraldi. Sissekandeid tabelisse laevapere liikme töö- ja puhkeaja kohta tehakse vähemalt üks kord 24 tunni jooksul. Arvestust peetakse eesti ja inglise keeles.

(3) Üks kord kuus arvestusperioodi (kalendrikuu) lõpul või lähisõitu sooritaval laeval töötsükli lõpus, kui töötsükli pikkus ei ületa kahte nädalat, on laevapere liikmel õigus saada koopia tema kohta koostatud töö- ja puhkeaja arvestusest, mille kinnitavad oma allkirjaga kapten või kapteni poolt volitatud isik ja asjaomane laevapere liige.

§ 3. Töö- ja puhkeaja arvestuste säilitamine laevas

Kapten hoiab laevapere liikme kohta koostatud töö- ja puhkeaja arvestusi kergesti kättesaadavas kohas ja tagab nende säilimise laevas vähemalt ühe aasta jooksul nende koostamisest arvates.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2002. a.

 

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Hannes DANILOV

 

 

Sotsiaalministri
15. märtsi 2002. a määruse nr 51
"Laevapere liikme töö- ja
puhkeaja arvestuse
pidamise kord"
lisa

 

Laevapere liikme töö- ja puhkeaja arvestuse pidamise vorm /

Form for keeping record of working hours and hours of rest of seafarer

Laeva nimi

/ Name of ship: ________________________________________

IMO nr (olemasolul)

/ IMO number (if any): ___________________________

Laeva lipp

/ Flag of ship: __________________________________________

Laevapere liikme ees- ja perekonnanimi

/ Seafarer (full name):

_______________________________________________________________

Ametikoht

/ Position: ______________________________________________

Vahiteenistuses osalev laevapere liige

/ Watchkeeper: jah/yes [ ] ei/no [ ]

Kuu ja aasta

/ Month and year: _____________________________________

Tööaeg: märkige tööaeg toodud tabelisse

/ Hours of work: complete the table.

Käesoleva laeva suhtes kohaldatakse järgmisi töö- ja puhkeaega reguleerivad siseriiklikke õigusakte ja/või kollektiivlepinguid

/ The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on working hours and minimum rest periods apply to this ship:

_______________________________________________________________

Kinnitan, et käesolev töö- ja puhkeaja arvestus on täpne ülevaade asjaomase laevapere liikme töö- ja puhketundidest

/ I agree that this record is an accurate reflection of the hours of work and rest of the seafarer concerned.

 

Kapteni või isiku nimi, kes on volitatud kapteni poolt käesolevale arvestusele alla kirjutama

/ Name of master or person authorized by master to sign this record:

_______________________________________________________________

Kapteni või volitatud isiku allkiri

/ Signature of master or authorized person:

_______________________________________________________________

Laevapere liikme allkiri

/ Signature of seafarer:

_______________________________________________________________

Koopia käesolevast arvestusest jääb laevapere liikmele

/ A copy of this record remains with the seafarer.

Käesolevat arvestust on õigus kontrollida ja kinnitada

/ This form is subject to examination and endorsement by:
_______________________________________________________________

 (riiklikku järelevalvet teostava asutuse nimi / name of competent authority)

1 Täidetakse riiklikku järelevalvet teostava asutuse poolt / For completion by the competent authority.

/otsingu_soovitused.json