Teksti suurus:

Seadus muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV konstitutsioonis (põhiseaduses)

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.1988
Avaldamismärge:

Seadus muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV konstitutsioonis (põhiseaduses)

    Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Seadus

      Muudatuste ja täienduste tegemise kohta
      Eesti NSV konstitutsioonis (põhiseaduses)
            

   Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu
otsustab:

   Teha Eesti NSV konstitutsioonis (põhiseaduses) järgmised
muudatused ja täiendused:

   Paragrahv 1. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni preambula
viimane lõige ning sõnastada see järgmiselt:
   "Eesti NSV õigussüsteemi lahutamatuks osaks on maailma
riikide poolt üldtunnustatud ja NSV Liidu poolt ratifitseeritud
rahvusvaheliste paktide "Majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuurialaste õiguste kohta", "Kodaniku- ja poliitiliste
õiguste kohta" ning teiste inim- ja kodanikuõigusi kaitsvate
rahvusvaheliste paktide ja deklaratsioonide sätted."

   Paragrahv 2. Täiendada konstitutsiooni paragrahvi 4 lõikega
3 järgmises sõnastuses: 
   "Eesti NSV-s tagatakse kodanikele ja juriidilistele
isikutele konstitutsiooniliste õiguste kohtulik kaitse."

   Paragrahv 3. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvi 10
lõiked 1, 2 ja 3 ning kehtestada need järgmises sõnastuses:
   "Eesti NSV majandussüsteemi aluse moodustab
tootmisvahendite sotsialistlik omandus riikliku, kooperatiivse
ning ühiskondlike organisatsioonide ja ühiskondlike liikumiste
omanduse kujul.

   Eesti NSV majandussüsteemi koosseisu kuuluvad ka isiklik,
era- ja segaomandus.

   Riik kaitseb omanduse kõiki vorme ja loob tingimused neile
vastava vara rohkendamiseks."

   Paragrahv 4. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvi 11
lõige 2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
   "Eesti NSV ainuomanduses on maa, maapõu, atmosfääriõhk,
sise- ja territoriaalveed, mandrilava, metsad ja muud
loodusvarad. Eesti NSV omandusse kuuluvad samuti põhilised
tootmisvahendid tööstuses, ehituses ja põllumajanduses,
transpordi- ja sidevahendid, riiklikud pangad, riigi poolt
organiseeritud kaubandus-, kommunaal- ja muude ettevõtete vara
ning linnade põhiline elamufond, aga ka muu vara, mis on
tarvilik Eesti NSV ülesannete täitmiseks."

   Paragrahv 5. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvi 74
ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
   "NSV Liidu seadused ja muud normatiivsed aktid jõustuvad
Eesti NSV territooriumil pärast nende registreerimist Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi poolt kehtestatud korras.

   Eesti NSV Ülemnõukogul on õigus peatada või määrata
kindlaks NSV Liidu seadusandliku või muu normatiivse akti
rakendamise ulatus, kui selle aktiga on rikutud Eesti NSV
suveräänsust või reguleeritud küsimusi, mis Eesti NSV
konstitutsiooni kohaselt kuuluvad Eesti NSV võimkonda või ei
arvesta vabariigi iseärasusi."

   Paragrahv 6. Teha Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvides
4, 6, 7, 9, 10, 49, 89, 96, 101, 131 ja 163 järgmised
täiendused:
   1) lisada paragrahvi 4 lõikes 2 pärast sõnu "ühiskondlikud
organisatsioonid" sõnad "ühiskondlikud liikumised";
   2) lisada paragrahvi 6 lõikes 1 pärast sõnu "ühiskondlike
organisatsioonide" sõnad "ühiskondlike liikumiste";
   3) lisada paragrahvi 7 pärast sõnu "ühiskondlikud
organisatsioonid" sõnad "ning ühiskondlikud liikumised";
   4) lisada paragrahvi 9 pärast sõnu "ühiskondlike
organisatsioonide" sõnad "ning ühiskondlike liikumiste";
   5) lisada paragrahvi 10 lõikes 2 pärast sõnu "ühiskondlike
organisatsioonide" sõnad "ning ühiskondlike liikumiste";
   6) lisada paragrahvi 49 lõikes 1 pärast sõnu
"ühiskondlikesse organisatsioonidesse" sõnad "ja ühiskondlikesse
liikumistesse";
   sama paragrahvi lõikes 2 lisada pärast sõnu "ühiskondlikele
organisatsioonidele" sõnad "ja ühiskondlikele liikumistele";
   7) lisada paragrahvi 89 lõikes 1 pärast sõnu "Noorsooühingu
organisatsioonidel" sõnad "ühiskondlikel liikumistel";
   sama paragrahvi lõikes 2 lisada pärast sõnu "ühiskondlikele
organisatsioonidele" sõnad "ning ühiskondlikele liikumistele";
   8) lisada paragrahvi 96 lõikes 1 pärast sõnu
"ühiskondlikele organisatsioonidele" sõnad "ning ühiskondlikele
liikumistele";
   9) lisada paragrahvi 101 lõikes 2 pärast sõnu
"ühiskondlikel organisatsioonidel" sõnad "ja ühiskondlikel
liikumistel";
   10) lisada paragrahvi 131 pärast sõnu "ühiskondlike
organisatsioonide" sõnad "ühiskondlike liikumiste";
   11) lisada paragrahvi 163 pärast sõnu "ühiskondlike
organisatsioonide" sõnad "ning ühiskondlike liikumiste".
     

   Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL

   Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

   Tallinn, 16. novembril 1988.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json