Teksti suurus:

"Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja teiste väärtuste välismaalt ja välismaale sisse- ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustiku" kinnitamise kohta Eesti NSV valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste loetelu NSVL MN määrus 31.03.1989.a. nr. 266 "Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja teiste väärtuste sisse- ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustiku" kinnit. kohta Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ning teiste väärtuste sisse- ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustik (NSVL MN 31.03.1989.a. määrus nr. 266) Nõukogude valuutas kodanike isiklike vahendite arvel välisvaluuta ülekandmise (müügiks väljaveo) normid. (NSVL MN 31.03.1989.a. määrus nr. 266) NSVL valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste loetelu (NSVL MN 31.03.1989.a. määrus nr. 266)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.1989
Avaldamismärge:

"Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja teiste väärtuste välismaalt ja välismaale sisse- ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustiku" kinnitamise kohta Eesti NSV valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste loetelu NSVL MN määrus 31.03.1989.a. nr. 266 "Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja teiste väärtuste sisse- ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustiku" kinnit. kohta Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ning teiste väärtuste sisse- ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustik (NSVL MN 31.03.1989.a. määrus nr. 266) Nõukogude valuutas kodanike isiklike vahendite arvel välisvaluuta ülekandmise (müügiks väljaveo) normid. (NSVL MN 31.03.1989.a. määrus nr. 266) NSVL valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste loetelu (NSVL MN 31.03.1989.a. määrus nr. 266)

AVALDATUD :
ÜVT/89/23/ 293
KEHTETU : 
v  m 05.11.93 nr. 340 jõust.19.11.93
AVALDATUD :
RT/89/23/ 293
REDAKTSIOON :
v  m 30.11.89 nr. 397 jõust.30.11.89
v  m 29.12.89 nr. 431 jõust.29.12.89

             Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
                 m ä ä r u s
             15. maist 1989.a. nr.168
               Tallinn, Toompea

      "Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta-
       ja teiste väärtuste välismaalt ja välismaale sisse-
       ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustiku"
               kinnitamise kohta

       Eesti NSV Ministrite Nõukogu m ä ä r a b:

      1. Eesti  NSV ministeeriumidel, riiklikel komiteedel ja 
    keskasutustel ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedel võtta 
    teadmiseks NSV Liidu Ministrite Nõukogu 31. märtsi 1989.a. määrus 
    nr. 266 "Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja 
    teiste väärtuste välismaalt ja välismaale sisse- ja väljaveo, 
    saatmise ja ülekandmise määrustiku" kinnitamise kohta" (juurde 
    lisatud).
    (Osaliselt muudetud - ENSV MN m. 30.11.89 nr. 397 -
    võtta teadmiseks NSVL MN 28.10.89 nr.922; ENSV V m. 29.12.89.a.
    nr.431- NSVL MN m. 7.12.89.a. nr. 1093 ja 13.12.89.a. nr. 1108.)

      2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV valitsuse otsused vastavalt 
    juurdelisatud loetelule.

     Eesti NSV Ministrite Nõukogu
       esimees              I. TOOME

     Eesti NSV Ministrite Nõukogu
       asjadevalitseja          E. MATT
------
AVALDATUD :
ÜVT/89/23/ 293
KEHTETU : 
v  m 05.11.93 nr. 340 jõust.19.11.93
                        T õ l g e
         NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKE VABARIIKIDE LIIDU
               MINISTRITE NÕUKOGU
                 m ä ä r u s
            31. märtsist 1989.a. nr. 266
                Moskva, Kreml

         "Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude 
     valuuta-ja teiste väärtuste välismaalt ja välismaale 
     sisse-ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustiku" 
               kinnitamise kohta


      Seoses välisriikidega arendatavate kaubandus-, majandus-, 
    teadus- ja  tehnikaalaste ning kultuurisidemete laienemisega, 
    samuti Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja 
    teiste väärtuste välismaalt ja välismaale sisse- ja väljaveo, 
    saatmise ja ülekandmise korra edasiseks täiustamiseks NSV Liidu 
    Ministrite Nõukogu m ä ä r a b:

      1. Kinnitada juurdelisatud "Nõukogude valuuta, välisvaluuta 
    ning muude valuuta- ja teiste väärtuste välismaalt ja välismaale 
    sisse- ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustik".

      Välisvaluuta  ülekanne  ja  müük  välismaale  väljaveoks 
    "Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja teiste 
    väärtuste välismaalt ja välismaale sisse- ja väljaveo, saatmise 
    ja ülekandmise määrustiku" punktides 13-18 ettenähtud juhtudel 
    toimub NSVL Välispangale kehtestatavate makselimiitide arvel.

      2. Ettevõtted, koondised, kooperatiivid ja teised Nõukogude 
    organisatsioonid ja organid, kes sooritavad operatsioone välismaa 
    kontrahentide  osavõtul,  on  kohustatud  kandma  nimetatud 
    operatsioonide  tulemusel  nende  käsutusse  laekuva  kogu 
    välisvaluuta NSVL Välispanga arvetele või temaga kokkuleppel 
    teistes pankades avatud arvetele.

      Vahendeid,  mida  kantakse  NSV  Liidust üle  Nõukogude 
    organisatsioonidele,  samuti  NSV  Liidu  diplomaatiliste,   +
             
    kaubandus- ja muude ametlike esinduste vahendeid välismaal, võib 
    hoida välisriikide pankades nende oma arvetel, mis on avatud 
    kokkuleppel NSVL Välispangaga.

      3. Kehtestada, et välisriikide ja rahvusvahelistelt pankadelt 
    rahvusvahelises panganduses kasutatavate krediitide ja muul kujul 
    välisvaluutavahendite  kaasamise operatsioone sooritavad NSVL 
    Välispank või erandjuhtudel tema nõusolekul teised Nõukogude 
    pangad ja muud organisatsioonid, samuti kehtestatud korras NSV 
    Liidu territooriumil asuvad ühisettevõtted.

      4.  NSVL  Välispangal  pidada kehtivast  seadusandlusest 
    juhindudes mittekaubanduslike maksete osas arvelduste tegemiseks 
    sõlmitud  lepete  osaliste  riikide  pädevate  organitega 
    läbirääkimisi  nende riikide valuuta (sularaha)  vahetamise 
    normide üle ning kirjutada alla vastavatele kokkulepetele.

      5. Tunnistada kehtetuks NSV Liidu valitsuse otsused vastavalt 
    juurdelisatud loetelule.

     NSV Liidu Ministrite Nõukogu        
       esimees              N. RÕÞKOV

     NSV Liidu Ministrite Nõukogu
       asjadevalitseja          M. SMIRTJUKOV
------
AVALDATUD :
ÜVT/89/23/ 293
KEHTETU : 
v  m 05.11.93 nr. 340 jõust.19.11.93
                      KINNITATUD
                     NSV Liidu Ministrite
                     Nõukogu 31. märtsi 1989.a.
                     määrusega nr. 266

         Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude 
     valuuta-ja teiste väärtuste välismaalt ja välismaale 
     sisse-ja väljaveo, saatmise ja ülekandmise määrustik


                I. Üldküsimused

       1. Vastavalt käesolevale määrustikule:
      a) veetakse välismaalt ja välismaale sisse ja välja ning 
    saadetakse: 
      Nõukogude  valuutat   (NSVL   Riigipanga   pangatähti,
    riigikassatähti ja münte) ja selles valuutas maksedokumente;

      välisvaluutat (pangatähti, riigikassatähti ja münte) ja muid 
    valuutaväärtusi;
                      
      välisvaluutas maksedokumente (tðekke, veksleid, akreditiive 
    ja muud) ja fondiväärtusi (aktsiaid, obligatsioone ja muud) ning 
    välisvaluuta eest soetatavaid  rublades  pangamaksedokumente   +
    , 
    (tðekke ja muud),mida on õigus vahetada tagasi selleks valuutaks;

      mis  tahes kujul ja seisukorras väärismetalle  - kulda, 
    hõbedat,  plaatinat ja  plaatinagrupi  metalle (pallaadiumi, 
    iriidiumi, roodiumi, ruteeniumi ja osmiumi) ning töötlemata ja 
    töödeldud looduslikke vääriskive (teemante, briljante, rubiine, 
    smaragde, safiire ja pärleid);

      muid väärtusi;

      nimetatud väärismetallidest ja vääriskividest juveeltooteid 
    ja muid esemeid ning nende murdu;

      Nõukogude  valuuta  ja  välisvaluuta  vahendite,  teiste 
    valuutaväärtuste  ja muu vara käsutamise  kohta  väljaantud 
    dokumente, sealhulgas volitusi;

      b) kantakse välisvaluutat üle välismaalt ja välismaale.

      2. NSV Liitu sisseveetava ja saadetava ning välismaale 
    väljaveetava ja saadetava Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning 
    muude valuuta- ja teiste väärtuste läbilaske kord määratakse 
    kindlaks vastavalt "NSV Liidu tollikoodeksile".

      Valuuta- ja muude väärtuste välismaalt ja välismaale saatmine 
    toimub NSVL Välispanga ning NSV Liidu sideettevõtete kaudu.

      Välisvaluuta ülekandmist välismaalt ja välismaale ning müüki 
    välismaale väljaveoks teostavad NSVL Välispank ja tema loal 
    teised NSV Liidu spetsialiseeritud pangad.

      Rahasummade maksmine, teenuste osutamine või NSV Liidus 
    igasuguste varaliste väärtuste kasutada andmine, mille eest 
    välismaal saadakse rahalist ekvivalenti,  samuti rahasummade 
    saamine NSV Liidus ekvivalendina välisvaluuta maksmise, teenuste 
    osutamise või igasuguste varaliste väärtuste välismaal kasutada 
    andmise eest võib toimuda ainult NSVL Rahandusministeeriumi loal.


      3. NSV Liidu territooriumil asuvate ühisettevõtete ning 
    rahvusvaheliste koondiste ja organisatsioonide poolt Nõukogude 
    valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta ja teiste väärtuste 
    välismaalt  ja välismaale sisse- ja väljaveo,  saatmise  ja 
    ülekandmise kord määratakse kindlaks kehtiva seadusandluse ja 
    NSV Liidu rahvusvaheliste lepingutega.


       II. Nõukogude valuuta ja selles valuutas 
      maksedokumentide välismaale ja välismaalt 
       välja- ja sissevedu ning saatmine
    
    
      4. Nõukogude valuuta välismaale ja välismaalt sisse- ja 
    väljavedu ning saatmine on keelatud, välja arvatud:

      a) ajutiselt välismaale sõitvate Nõukogude kodanike poolt 
    tolliorganites registreeritud Nõukogude valuuta (sularaha) 
   väljavedu, kusjuures ei ole õigust seda valuutat välismaal 
   kulutada ja see tuleb kohustuslikus korras NSV Liitu tagasi tuua, 
   välja arvatud väljavedu riikidesse, kelle pangad on sõlminud 
   NSVL Riigipanga või NSVL  Välispangaga  rahvuslike  valuutade 
    vastastikuse vahetamise kokkuleppe;

      b) NSV Liitu sõitvate kodanike poolt NSVL Riigipanga või NSVL 
    Välispangaga    rahvuslike    valuutade    vastastikuse   +
             
    vahetamise kokkuleppe sõlminud riikide pankadest saadud Nõukogude 
    valuuta (sularaha) sissevedu;

      c) NSV Liidus ajutiselt viibinud kodanike poolt vastavalt 
    käesoleva punkti alapunktile "b" sisseveetud, kuid NSV Liidus 
    viibimise ajal kulutamata jäänud Nõukogude valuuta (sularaha) 
    väljavedu selle äraandmiseks nende riikide pankadesse;   

      d) NSV Liidu territooriumil käibelolevate  kuni 5 rubla 
    väärtuses  müntide,  välja  arvatud  väärismetallist mündid, 
   välja-ja sissevedu kodanike poolt. NSV  Liidu  territooriumil 
    käibelolevate väärismetallist müntide välja- ja sisseveo korra 
    kehtestab  NSVL  Rahandusministeerium  kooskõlastatult  NSVL 
    Riigipanga ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku 
    Tollikontrolli Peavalitsusega;

      e)  NSVL Välispanga poolt Nõukogude valuuta  (sularaha) 
    saatmine nende riikide pankadele, kellega on sõlmitud rahvuslike 
    valuutade vastastikuse vahetamise kokkulepe.

      5. Kodanike poolt Nõukogude valuuta (sularaha) välismaalt 
    sisseveo  ja  välismaale  väljaveo  normid  kehtestab  NSVL 
    Rahandusministeerium kooskõlastatult NSVL Riigipanga ja NSVL 
    Välispangaga.

      Nõukogude valuutas maksedokumentide välismaale ja välismaalt 
    välja- ja sissevedu ning saatmine on lubatud korras, mille 
    kehtestab  NSVL  Rahandusministeerium  kooskõlastatult  NSVL 
   Riigipanga ja NSVL Välispangaga. 

      NSV Liidu riigilaenuobligatsioonide ning Nõukogude ettevõtete 
    ja organisatsioonide aktsiate (rublades) sisse- ja väljavedu ning 
    saatmine välismaale ja välismaalt on keelatud.

        
         III. Välisvaluuta, muude valuuta- ja teiste 
         väärtuste välismaalt sissevedu ja saatmine

      6. Välisvaluuta, teiste valuuta- ja muude väärtuste sissevedu 
    ja  saatmine  välismaalt  toimub  takistamatult,  järgides 
    tollikontrolli- ja postieeskirju.

      NSVL  Rahandusministeeriumil  on  kooskõlastatult  NSVL   +
             
    Riigipanga, NSVL Välispanga ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
    juures asuva Riikliku Tollikontrolli Peavalitsusega  lubatud 
    keelata  või kitsendada mõnd liiki valuuta- ja muude väärtuste 
    sissevedu ja saatmist välismaalt.


          IV. Välisvaluuta, muude valuuta- ja teiste
           väärtuste välismaale ülekandmine, väljavedu 
          ja saatmine Nõukogude organisatsioonide poolt 

      7. Nõukogude organisatsioonidel on lubatud:

      a) kanda välismaale üle välisvaluutat valuuta koondplaanis 
    (NSV Liidu maksebilansis) ettenähtud assigneeringute piires ja 
    selle plaani täitmiseks kehtestatud korras,  kui NSV Liidu 
    Ministrite Nõukogu ei ole ette näinud teisiti, samuti kehtestatud 
    korras moodustatavate valuutafondide vahenditest;

      b)  välisvaluuta,  muude  valuuta- ja  teiste  väärtuste 
    välismaale ülekandmine, väljavedu ja saatmine, mida teostavad 
    NSVL Välispank ja tema loal teised NSV Liidu spetsialiseeritud 
    pangad;

      c) väliskaubandustehingute tingimustes ettenähtud juhtudel 
    väärismetallide ja kivide ning neist metallidest ja kividest 
    juveeltoodete ja muude esemete väljavedu ja saatmine välismaale;

      d) käesoleva määrustiku punkti 1 alapunkti "a" viimases 
    lõigus nimetatud dokumentide väljavedu ja saatmine välismaale;

      e) NSVL Välispanga kaudu ja tema loal teiste NSV Liidu 
    spetsialiseeritud  pankade  kaudu  maksedokumentide  saatmine 
    välismaale  väliskaubandusoperatsioonide  sooritamisel  ning 
    majandus-, teadus-, tehnika- ja kultuurialase koostöö tegemisel.

      Nõukogude organisatsioonid võivad NSVL Välispangast mööda 
    minnes maksedokumente välismaale välja vedada või saata korras, 
    mille  kehtestab NSVL Välispank kooskõlastatult  NSV  Liidu 
    Ministrite  Nõukogu  juures  asuva  Riikliku  Tollikontrolli 
    Peavalitsuse, NSVL Sideministeeriumi ja NSVL Riigipangaga.


       V. Välisvaluuta, muude valuuta- ja teiste väärtuste 
        välismaale väljavedu ja saatmine kodanike poolt 

      8. Kodanikel on lubatud:

      a) vedada välja käesoleva määrustiku punkti 1 alapunkti "a" 
    neljandas ja kaheksandas lõigus märgitud välisvaluutat ning muid 
    valuuta- ja teisi väärtusi, kui need olid varem NSV Liitu sisse 
    veetud tollikontrolli eeskirju järgides.

      NSV Liidus alaliselt elavatel kodanikel on lubatud vedada 
    välismaale välja välisvaluutat ühe aasta jooksul selle valuuta 
    sisseveo päevast NSV Liitu tollikontrolli eeskirju järgides;

      b) vedada välja NSVL Välispangast ja teistest NSV Liidu 
    spetsialiseeritud   pankadest   saadud   välisvaluutat ja  
   maksedokumente käesoleva määrustiku punktides 13-18  ettenähtud 
    juhtudel;

      c)  vedada  välja raha,  valuutaväärtuste ja muu  vara 
    hoiuleandmist  tõendavaid hoiuraamatuid ja  teisi  dokumente 
    tingimusel, et need dokumendid on välja kirjutatud välismaale 
    sõitva kodaniku nimele või tõendavad vara temale kuulumist. 
    Nendel juhtudel võib nimetatud dokumente, sealhulgas välismaal 
    asuva vara käsutamiseks antud volitusi välismaale välja vedada 
    või saata NSVL Rahandusministeeriumi loal.

      9. On lubatud saata välismaale nimelisi maksedokumente, mida 
    võib välismaale välja vedada käesoleva määrustiku punkti 8 
    allpunktides "a" ja "b" nimetatud juhtudel, kui neil puudub 
    edasiandepealdis.


      VI. Väärismetallide, vääriskivide ja neist valmista-
        tud toodete välismaale väljavedu ja saatmine


      10. Väärismetallide ja vääriskivide välismaale väljavedu ja 
    saatmine on keelatud, välja arvatud käesoleva määrustiku punkti 7 
    alapunktides "b" ja "c" ning punktis 11 ettenähtud juhud.

      11.  On lubatud välismaale välja vedada  väärismetalle, 
    vääriskive ning neist metallidest ja kividest juveeltooteid ja 
    muid esemeid, kui need olid varem NSV Liitu sisse veetud 
    tollikontrolli eeskirju järgides või soetatud NSVL Välispangast 
    või kauplustest, kellele on antud õigus võtta vastu makseid 
    välisvaluutas.

      Muudel juhtudel on lubatud vedada välismaale juveeltooteid 
    ning muid väärimetallidest ja vääriskividest esemeid normide 
    alusel, mille kehtestab NSVL Rahandusministeerium kooskõlastatult 
    NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Tollikontrolli 
    Peavalitsusega.


      VII. Välisvaluuta välismaalt ja välismaale ülekandmine

      12. Välisvaluuta ülekandmine välismaalt toimub takistamatult, 
    kusjuures  peetakse kinni rahvusvahelises  panganduspraktikas 
    kehtivatest eeskirjadest.

      13. Välismaale on lubatud üle kanda (välja vedada):

      a) alaliselt   välismaal   elavatel   kodanikel   ja 
   välisorganisatsioonidel neile kuuluvat välisvaluutat, mille nad 
   on sisse vedanud NSV Liitu tollikontrolli eeskirju järgides või 
   mis on neile välismaalt üle kantud või saadetud NSVL Välispanga 
   kaudu;

      b) välismaal alaliselt elavatel kodanikel välisvaluutat, 
    mille nad on saanud NSV Liidus ajutise viibimise ajal kulutamata 
    jäänud ja varem välisvaluuta eest kehtestatud korras soetatud 
    Nõukogude valuuta vahetamisel;

      c)  välisvaluutat selles valuutas arvetelt  ja  muudelt   +
                 
    arvetelt juhul, kui selliste arvete reþiim lubab välisvaluutat 
    välismaale üle kanda (välja vedada).

      14. Mittekaubanduslike maksete osas arvelduste tegemiseks 
    sõlmitud lepete osalistesse riikidesse lubatakse kanda üle (müüa 
    väljaveoks) välisvaluutat kodanike Nõukogude valuutas isiklike 
    vahendite arvel:

      nendes riikides alaliselt elavatel kodanikel:

      a) palka, stipendiume ja muid summasid, mida makstakse   +
             
    nimetatud  riikide kodanikele,  kes on saabunud NSV  Liidu 
    organisatsioonidesse ja õppeasutustesse tööle või õppima;

      b) summasid, mida makstakse teadustöötajatele, artistidele, 
    sportlastele ja muudele isikutele, kes on kutsutud nimetatud 
    riikidest NSV Liitu loenguid pidama, ettekannetega esinema, 
    külalisetendustele ja võistlustele;

      c) palka, mida saavad nimetatud riikide diplomaatiliste, 
    kaubandus- ja muude esinduste töötajad NSV Liidus ning NSV Liidu 
    territooriumil  asuvate  rahvusvaheliste  organisatsioonide 
   töötajad;

      d) summasid, mida  makstakse  seoses  kodanike riiklikust 
   vara-ja isikukindlustusest tulenevate õiguste  ja  kohustuste 
    teostamisega;

      e)  autorihonorare  ja  -tasusid  avastuste,  leiutiste, 
    tööstusnäidiste ja ratsionaliseerimisettepanekute eest;

      f) summasid, mida makstakse Nõukogude kohtute otsuste ja 
    määruste  alusel,  sealhulgas  alimente  alaealiste  laste, 
    töövõimetute vanemate ja muude isikute ülalpidamiseks;

      g) alimente, mida makstakse vabatahtlikult alaealiste laste 
    ja töövõimetute vanemate ülalpidamiseks;

      h)  summasid,   mida  tuleb  maksta  organisatsiooni  
   administratsiooni  otsusel  vigastuse või muu tervisekahjustuse 
   korral;

      i) nimetatud riikides alaliselt elavatele kodanikele kuuluva 
    vara realiseerimisest saadud summasid ja nende hoiuseid NSV Liidu 
    krediidiasutustes,  mis on moodustunud vara realiseerimisest 
    saadud vahenditest, ning säästusid, mis on seotud nende kodanike 
    töise tegevusega NSV Liidus;

      j) pärandisummasid ja pärandvara realiseerimisest saadud 
    summasid; 

      alaliselt NSV Liidus elavatel kodanikel:

      k) hoiuseid ja muid summasid, mis kuuluvad NSV Liidust 
    nimetatud riikidesse alaliselt elama sõitvatele kodanikele;

      l) kodanike vahendeid, mis on ette nähtud abi andmiseks 
    nimetatud riikides alaliselt elavatele sugulastele.

      15.  Välisvaluutat  kantakse  üle  (müüakse  väljaveoks) 
    mittekaubanduslike maksete osas arvelduste tegemiseks sõlmitud
    lepingute   osalistesse  riikidesse   Nõukogude  valuutas 
    isiklike vahendite arvel kodanike avalduste alusel, kes elavad 
    alaliselt NSV Liidus ja sõidavad nimetatud riikidesse:

      a) komandeeringusse või tööle;

      b)  turismituusikuga,  puhkekodu-,  sanatooriumi- või  muu 
    raviasutuse tuusikuga;

      c) välismaal asuvates Nõukogude asutustes ja rahvusvahelistes 
    organisatsioonides töötavaid sugulasi külastama;

      d) nendes riikides alaliselt elavaid sugulasi ja tuttavaid 
    külastama;

      e) koos komandeeringusse suunatava perekonnapeaga;

      f) sugulaste ja omaksete hauale;

      g) ravile raviasutustesse, kui sõitjal ei ole tuusikut;

      h) nimetatud riikide organisatsioonide kutsel, kui Nõukogude 
    või välismaa organisatsioon ei varusta sõitjat välisvaluutaga.

      16.  Välisvaluuta  ülekandmine  (müük väljaveoks)  Hiina 
    Rahvavabariiki Nõukogude valuutas isiklike vahendite arvel toimub 
    käesoleva määrustiku punktis 18, välja arvtud alapunkt "h" ja 
    punkti 14 alapunktides "k" ja "l" ettenähtud juhtudel.

      17. Välisvaluuta ülekandmine (müük väljaveoks) Jugoslaavia 
    Sotsialistlikku  Föderatiivsesse Vabariiki Nõukogude valuutas 
    isiklike vahendite arvel toimub käesoleva määrustiku punktis 14, 
    välja arvatud alapunktid "g" ja "i" ning punkti 18 alapunktides 
    "d"-"h" ettenähtud juhtudel.

      18. Välisvaluuta ülekandmine (müük väljaveoks) Nõukogude 
    valuutas kodanike isiklike vahendite arvel riikidesse, keda ei 
    ole nimetatud käesoleva määrustiku punktides 14-17, on lubatud: 

      kodanikel, kes alaliselt elavad nendes riikides:

      a)  alimendisummasid,  mida makstakse Nõukogude  kohtute   +
              
    otsuste ja määruste alusel alaealiste laste ja töövõimetute 
    vanemate ülalpidamiseks;

      b) summasid,  mida  makstakse  Nõukogude  kohtute otsuste 
    ja määruste  alustel  nimetatud  riikides alaliselt elavate 
    isikute tervisele või varale tekitatud kahju hüvitamiseks või 
    sellise isiku surma põhjustanud kahju hüvitamiseks, kui seda 
    kahju tekitati kannatanute NSV Liidus viibimise ajal;

      c) pärandisummasid ja pärandvara realiseerimisest saadud 
    summasid;

      kodanikel,  kes elavad alaliselt NSV Liidus ja sõidavad 
    nendesse riikidesse:

      d) külastama nendes riikides elavaid sugulasi ja tuttavaid;

      e) turismireisile;

      f) koos komandeeringusse suunatava perekonnapeaga;

      g) lähedaste sugulaste hauale;

      h) alaliselt elama.

      19. Käesoleva määrustiku punkti 14 alapunktides "d", "k" ja 
    "l", punkti 15 alapunktides "a"-"d" ning punkti 18 alapunktides 
    "d" ja "h" märgitud juhtudel välisvaluuta ülekandmine (müük 
    väljaveoks)  toimub käesoleva määrustiku  lisas  vastavatele 
    riikidele ettenähtud normide kohaselt.

      20. Käesoleva määrustiku punkti 15 alapunktides "e"-"h" ja 
    punkti 18 alapunktides "e"-"g" märgitud juhtudel välisvaluuta 
    ülekandmine (müük väljaveoks) toimub normide kohaselt, mille 
    kehtestab  NSVL  Rahandusministeerium  kooskõlastatult  NSVL 
    Riigipanga ja NSVL Välispangaga.

      21. Käesoleva määrustiku punkti 14 alapunktides "d", "e", 
    "f", "h", "i" ja "j" ning punkti 18 alapunktides "a", "b" ja "c" 
    ettenähtud juhtudel välisvaluuta ülekandmine (müük väljaveoks) 
    toimub vastastikkuse alusel vastava välisriigiga.


               VIII. Lõppsätted

      22. Juhtudel,  mida käesolevas  määrustikus ei ole ette 
    nähtud, võib välisvaluutat ning muid valuuta- ja teisi väärtusi 
    välismaale ja  välismaalt  sisse  ja  välja vedada, üle 
    kanda ja saata ainult NSVL Rahandusministeeriumi loal.
      Kodanikele kuuluvaid vahendeid saab välismaale üle kanda 
    käesoleva määrustiku VII osas mitte ettenähtud juhtudel ainult 
    NSVL Rahandusministeeriumi loal 1000 rubla piires.

      23. Käesoleva määrustikuga kehtestatud eeskirjade rikkumine 
    toob endaga kaasa kehtivas seadusandluses ettenähtud vastutuse.

      24. Kodanikele kuuluvate vahendite välismaale ülekandmise 
    (väljaveoks   müügi)  eeskirjad  annavad   välja   NSVL 
    Rahandusministeerium  ja NSVL Välispank kooskõlastatult NSVL 
    Riigipangaga.

      Välisorganisatsioonidele ja välisriikide kodanikele kuuluvate 
    Nõukogude ja välisvaluutas vahendite arvetele ja hoiustesse NSVL 
    Välispangas ja teistes NSV Liidu  spetsialiseeritud pankades 
    kandmise  korra,  samuti nendel arvetel  olevate  vahendite 
    käsutamise korra määrab kindlaks NSVL Välispank kooskõlastatult 
    NSVL Rahandusministeeriumiga.

      Käesoleva määrustiku rakendamise juhendi annab välja NSVL 
    Rahandusministeerium kooskõlastatult NSVL Riigipanga ja NSVL 
    Välispangaga.
      23. Käesoleva määrustikuga kehtestatud eeskirjade rikkumine 
    toob endaga kaasa kehtivas seadusandluses ettenähtud vastutuse.

      24. Kodanikele kuuluvate vahendite välismaale ülekandmise 
    (väljaveoks   müügi)  eeskirjad  annavad   välja   NSVL 
    Rahandusministeerium  ja NSVL Välispank kooskõlastatult NSVL 
    Riigipangaga.

      Välisorganisatsioonidele ja välisriikide kodanikele kuuluvate 
    Nõukogude ja välisvaluutas vahendite arvetele ja hoiustesse NSVL 
    Välispangas ja teistes NSV Liidu  spetsialiseeritud pankades 
    kandmise  korra,  samuti nendel arvetel  olevate  vahendite 
    käsutamise korra määrab kindlaks NSVL Välispan
------
AVALDATUD :
ÜVT/89/23/ 293
KEHTETU : 
v  m 05.11.93 nr. 340 jõust.19.11.93
                       LISA
                  NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
                  31. märtsi 1989.a. määrusega 
                  nr. 266 kinnitatud "Nõukogude
                  valuuta, välisvaluuta ning muude 
            valuuta- ja teiste väärtuste
                  välismaalt ja välismaale 
            sisse-ja väljaveo, saatmise ja 
            ülekandmise määrustiku" juurde


      Nõukogude valuutas kodanike isiklike vahendite arvel
         välisvaluuta ülekandmise (müügiks väljaveo)
                 n o r m i d

     -----------------------------------------------------------
     Määrustiku punktid,  Riik, kuhu välisva-  Ülekandmise
     kus on ette nähtud  luutat üle kantakse  (väljaveoks
     välisvaluuta üle-   (müüakse väljaveoks) müügi)norm 
     kandmise (väljaveoks 
     müügi) alused
     -----------------------------------------------------------

     Punkti 14 alapunkt "d" Jugoslaavia FSV   kuni 240 rubla

     Punkti 14 alapunkt "k" Hiina RV ja Jugoslaa-
                via FSV       kuni 240 rubla

     Punkti 14 alapunkt "l" mittekaubanduslike  kuni 200 rubla
                maksete osas arvel- aastas
                duste tegemiseks
                sõlmitud lepete osa-
                lised riigid 
                 
                Hiina RV ja Jugoslaa- 
                via FSV       kuni 60 rubla 
                           aastas
     
     Punkti 15 alapunktid  Ungari RV, Saksa DV kuni 500 rubla
      "a"-"c"       ja Bulgaaria RV 

                Vietnami SV, Mongoo- kuni 300 rubla
                lia RV, Poola RV ja
                Rumeenia SV
     
                Kuuba Vabariik    kuni 150 rubla

                Albaania SRV, Korea kuni 100 rubla
                RDV ja Tsehhoslovak-
                kia SV   


     Punkti 15 alapunkt "d" mittekaubanduslike  kuni 500 rubla
                maksete osas arvel- (Tsehhoslovakkia
                duste tegemiseks sõl-SV kuni 250 
                mitud lepete osali- rubla) aastas,
                sed riigid      olenemata
                           sõitude arvust

     Punkti 18 alapunkt "d" Riigid, keda ei ole kuni 200 rubla
                mainitud punktides  aastas, 
                14-17        olenemata         +
    
                     sõitude arvust
                                     
     Punkti 18 alapunkt "h" Riigid, keda ei ole kuni 90 rubla
                mainitud punktides
                14-17 

       M ä r k u s: Käesolevas lisas märgitud normide kohaselt 
     kantakse välisvaluutat üle (müüakse väljaveoks) ühe isiku 
     kohta. Kuni 16-aastase lapse kohta müüakse välisvaluutat 
     määrustiku  punkti 15  alapunktides "b"-"d" ettenähtud 
   juhtudel 50 protsendi ulatuses kehtestatud normist.


------
AVALDATUD :
ÜVT/89/23/ 293
KEHTETU : 
v  m 05.11.93 nr. 340 jõust.19.11.93
                        KINNITATUD
                      NSV Liidu Ministrite
                      Nõukogu 31. märtsi
                      1989.a. määrusega nr.266


        NSV Liidu valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste
                l o e t e l u


      1. NSV Liidu Ministrite Nõukogu 6. aprilli 1982.a. määrus nr. 
    267 "Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja 
    teiste väärtuste välismaalt ja välismaale sisse- ja väljaveo, 
    saatmise ja ülekandmise määrustiku" kinnitamise kohta".

      2. NSV Liidu Ministrite Nõukogu 26. augusti 1983.a. määrus 
    nr. 838-260.

      3. NSV Liidu Ministrite Nõukogu 20. märtsi 1985.a. korraldus 
    nr. 542.

      4. NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4. mai 1985.a. korraldus nr. 
    934.
   
      5.  NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4.  veebruari 1986.a. 
    korraldus nr. 232.

      6.  NSV Liidu Ministrite Nõukogu 24. veebruari 1987.a. 
    korraldus nr. 414.

      7.  NSV Liidu Ministrite Nõukogu 1.  detsembri 1987.a. 
    korraldus nr. 2576.

      8. NSV Liidu Ministrite Nõukogu 8. aprilli 1988.a. korraldus 
    nr. 675.

      9.  NSV Liidu Ministrite Nõukogu 5.  detsembri 1988.a. 
    korraldus nr. 2435.

------
AVALDATUD :
ÜVT/89/23/ 293
KEHTETU : 
v  m 05.11.93 nr. 340 jõust.19.11.93
                      KINNITATUD
                   Eesti NSV Ministrite Nõukogu
                  15. mai 1989.a. määrusega nr.168
                  
        Eesti NSV valitsuse kehtivuse kaotanud otsuste
                  loetelu


      1. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 30. aprilli 1982.a. määruse 
    nr. 282 ""Nõukogude valuuta, välisvaluuta ning muude valuuta- ja 
    teiste väärtuste välismaalt ja välismaale sisse- ja väljaveo, 
    saatmise ja ülekandmise määrustiku" kinnitamise kohta" punkt 1.

      2. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 4. aprilli 1985.a. korraldus 
    nr. 119-k.

      3. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20. mai 1985.a. korraldus nr. 
    198-k.

      4.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu 15. veebruari 1986.a. 
    korraldus nr. 52-k.

      5. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. märtsi 1987.a. korraldus 
    nr. 80-k.

      6. Eesti NSV Ministrite Nõukogu 6. mai 1988.a. korraldus nr. 
    84-k.

      7.  Eesti NSV Ministrite Nõukogu 27. detsembri 1988.a. 
    korraldus nr. 317-k.

 

/otsingu_soovitused.json