Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandiseadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.1990
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigi omandiseadus

AVALDATUD :
ÜVT/90/20/ 299
KEHTETU : 
rk s 27.10.93 nr. 238 jõust.01.12.93

         Eesti Vabariigi Omandiseadus

  Eesti  Vabariigi  majanduse  üleviimine  turumajanduse 
põhimõtetele  eeldab  uute  ühiskondlike  suhete  õiguslikku 
reguleerimist.  Kuni  uue "Eesti Vabariigi  tsiviilkoodeksi" 
vastuvõtmiseni reguleerib omandussuhteid käesolev seadus. Selles 
sisalduvad õigusnormid võetakse aluseks uue tsiviilkoodeksi ning 
teiste   Eesti   Vabariigis  omandussuhteid   käsitlevate 
normatiivaktide koostamisel.

  Eesti  Vabariigi omandiseadus on ettevõtluse arendamise, 
omandi privatiseerimise ning ebaseaduslikult võõrandatud vara 
endistele omanikele või nende õigusjärglastele tagastamise või 
kompenseerimise õiguslikuks aluseks üleminekuperioodil.

  Omandi privatiseerimist, denatsionaliseerimist ning endistele 
omanikele tagastamist või kompenseerimist reguleerivad eraldi 
seadused ja muud normatiivartid, mis töötatakse välja kooskõlas 
käesoleva seadusega.

               I OSA

              ÜLDSÄTTED

  Paragrahv 1. Eesti Vabariigi omandiseaduse ülesanded

  (1) Eesti Vabariigi omandiseadus reguleerib omandussuhteid 
Eesti Vabariigis, määrates kindlaks omanike ringi, omandivormid, 
omandiõiguse tekkimise alused,  sisu, objektid, omandiõiguse 
teostamise ja kaitse põhimõtted.

  (2) Käesolev seadus on aluseks teistele Eesti Vabariigis 
omandussuhteid reguleerivatele normatiivaktidele.

  Paragrahv 2. Omanikud ja omandivormid

  (1) Omanikuks Eesti Vabariigis võib olla kodanik (füüsiline 
isik),  juriidiline isik, kohalik omavalitsus või riik vastavalt 
käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud omandivormidele.

  (2) Omand Eesti Vabariigis esineb eraomandina, juriidilise 
isiku omandina, munitsipaalomandina ja riigi  omandina. Eesti 
Vabariigi seadus võib ette näha ka teisi omandivorme.

  Paragrahv 3. Ühine omand

  Sõltumata omandivormist võib vara kuuluda ühise omandina 
üheaegselt mitmele omanikule.

  Paragrahv 4. Omandiõiguse sisu

  (1) Omanikule kuulub vara valdamise, kasutamise ja käsutamise 
õigus.

  (2) Vara valdamine seisneb vara üle võimu teostamises, vara 
kasutamine vara kasulike omaduste tarbimises ning vara käsutamine 
vara saatuse määramises.

  Paragrahv 5. Omandiõiguse objekt

  (1) Omandiõiguse objekt on omanikule omandiõiguse alusel 
kuuluv vara (omand).

  (2) Omandiõiguse objekt võib olla vara, mille omamine ei ole 
seadusega keelatud või piiratud.

  (3) Intellektuaalse omandiga seotud suhteid reguleeritakase 
Eesti Vabariigi seadusega.

  Paragrahv 6. Omandiõiguse tekkimine

  (1) Omandiõigus tekib vara valmistamisega või omandamisega 
tehingu järgi, omandiõiguse taastamisega või muul viisil, mis ei 
ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusega.

  (2) Varast saadavad viljad, toodang ja tulud kuuluvad vara 
omanikule, kui seaduses või lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

  (3) Viljad, toodang ja tulud, mis on saadud või valmistatud 
rentniku poolt renditud vara kasutamisel, samuti saadud tulu eest 
omandatud vara on rentniku omand, kui seaduses või lepingus ei 
ole ette nähtud teisiti.

  Paragrahv 7. Omandiõiguse teostamine

  (1) Omanik valdab, kasutab ja käsutab talle kuuluvat vara 
iseseisvalt ning tal on õigus teha sellega kõiki tegusid, mis ei 
ole seadusega vastuolus.

  (2) Omanik võib oma vara võõrandada, samuti anda üle teiste 
isikute valdusse, kasutusse ja käsutusse ilma võõrandamiseta.

  (3)  Teised isikud teostavad omanikule kuuluvaid õigusi 
seadusega ettenähtud või omaniku poolt kindlaksääratud piires.

  (4) Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud juhtudel ja korras 
võidakse omanikule panna kohustus võimaldada teistel isikutel 
piiratult kasutada tema vara.

  (5) Omandiõiguse teostamine ei tohi kahjustada teiste isikute 
õigusi ja seadusega kaitstud huve.

  Paragrahv 8. Omandiõiguse teostamise tagamine

  (1) Eesti Vabariigis on kõik omandivormid seaduse ees võrdsed.

  (2) Eesti Vabariik tagab omandi puutumatuse ja iga omaniku 
omandiõiguse teostamine võimaluse.

  (3)  Omandiõiguse  teostamist võib piirata ainult  Eesti 
Vabariigi seadusega kehtestatud juhtidel ja korras.

  Paragrahv 9. Omandiõiguse kaitse

  (1)  Omanikule  kuuluva  vara  valdamis-,  kasutamis- ja 
käsutamis-õigust kaitstakse käesolevas seaduses ja muudes Eesti 
Vabariigi normatiivaktides kehtestatud viisil.

  (2) Eesti Vabariik tagab kõigile omanikele omandiõiguse 
kaitse võrdsuse.

  (3) Omandiõigusega võrdselt kaitstakse käesoleva seaduse 
paragrahvi 7 lõikes 3 märgitud isikute õigusi, sealhulgas ka 
omaniku enda suhtes, kui Eesti Vabariigi seaduses, ettevõtte või 
muu organisatsiooni asutamisdokumentides või lepingus ei ole ette 
nähtud teisiti.

  Paragrahv 10. Vara äravõtmise lubamatus

  (1) Keegi ei tohi omanikult tema vara ära võtta, välja 
arvatud Eesti Vabariigi seadusega kehtestatud juhud.

  (2) Vara äravõtmine omanikult võib toimuda ainult Eesti 
Vabariigi seadusega ettenähtud korras riiklikes või ühiskondlikes 
huvides  selle  kohustusliku  hüvitamisega  või  karistusena 
kriminaalkuriteo või sanktsioonina administratiivõiguserikkumise 
eest.

  (3) Omanik võib vara äravõtmise vaidlustada kohtus.

  Paragrahv 11. Vara valdamise õiguspärasus

  Vara  valdamise  õiguspärasust  ja  valdaja  heausksust 
eeldatakse, kuni ei ole tõendatud vastupidist.

  Paragrahv 12. Omaniku vastutus

  (1) Omanik vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, kui 
Eesti Vabariigi noratiivaktis või lepingus ei ole ette nähtud 
teisiti.

  (2) Eesti Vabariigi seadusega kehtestatakse vara loetelu, 
millele ei või sissenõuet pöörata.

  Paragrahv 13. Vara omamine väljaspool Eesti Vabariiki

  Käesoleva seaduse paragrahv 2 nimetatud omanikud võivad 
omada vara väljaspool Eesti Vabariiki. Selle vara valdamise, 
kasutamise ja käsutamise korra määravad kindlaks vara asukoha 
riik ning selle riigi ja Eesti Vabariigi vahelised lepingud.

               II osa

             Omandivormid

              1. peatükk

              Eraomand

  Paragrahv 14. Eraomandi mõiste

  Eraomand on kodanikule kui füüsilisele isikule kuuluv vara.

  Paragrahv 15. Eraomandiõiguse objektid

  Kodaniku poolt seadusega ettenähtud alustel soetatud vara 
suurus ei ole piiratud. Vara koosseis on piiratud kõesoleva 
seaduse paragrahv 5 lõikes 2 nimetatuga.

  Paragrahv 16. Eraomandiõiguse tekkimine

  (1)  Eraomandiõigus tekib ettevõtlusest,  palgatööga  ja 
isiklikust majapidamisest saadud tulust, aktsiatest või muudest 
väärtpaberitest saadavatest dividendidest, tehingutest saadavast 
ja muust tulust, mille saamine ei ole vastuolus Eesti Vabariigi 
seadusega.

  (2)  Eraomandi pärandamise ja pärimise õigus  tagatakse 
seadusega.

  Paragrahv 17. Eraomandiõiguse teostamine

  (1) Kodanik valdab, kasutab ja käsutab oma vara iseseisvalt 
isiklike vajaduste rahuldamiseks, majandustegevuseks, sealhulgas 
ettevõtluseks,  ning muul otstarbel,  mis ei ole vastuolus 
seadusega.

  (2) Ettevõtlust, sealhulgas palgatöö kasutamist, reguleerivad 
Eesti Vabariigi noratiivaktid.  

            2. p e a t ü k k

           Juriidilise isiku omand

  Paragrahv 18. Juriidiline isik kui omanik

  (1) Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik saab 
olla omanik vaid Eesti Vabariigi seaduses ettenähtud juhul.

  (2)  Eesti  Vabariigis võivad olla omanikuks  järgmised 
juriidilised isikud: kooperatiiv, ühiskondlik organisatsioon ja 
liikumine, usuühing ja usuühingute ühendus, rendiettevõte ja 
sihtfond.

  (3)  Eesti Vabariigi seadusega võib ette näha ka muid 
omanikuks olevaid juriidilisi isikuid.

  Paragrahv 19. Kooperatiivi, ühiskondliku organisatsiooni ja 
        liikumise omandiõiguse objektid

  Kooperatiivi,  ühiskondliku organisatsiooni ja  liikumise 
omandiõiguse objektiks võib olla vara, mille omamine ei ole 
vastuolus tema põhikirjaga.

  Paragrahv 20. Kooperatiivi, ühiskondliku organisatsiooni ja 
        liikumise omandiõiguse tekkimine

  (1) Kooperatiivi omandiõigus tekib tema liikmete maksetest 
ühistatud varast ning kooperatiivi majandustegevusest saadavast 
ja muust tulust.

  (2) Ühiskondliku organisatsiooni ja liikumise omandiõigus 
tekib ühiskondliku organisatsiioni liikmete ja ühiskondlikus 
liikumises osalejate maksetest ning majandustegevusest saadavast 
ja muust tulust.

  Paragrahv 21. Kooperatiivi, ühiskondliku organisatsiooni ja 
        liikumise omandiõiguse teostamine

  (1) Kooperatiivi ja ühiskondliku organisatsiooni liikmed ning 
ühiskondlikus  liikumises osalejad  valdavad,  kasutavad  ja 
käsutavad kooperatiivi, ühiskondliku organisatsiooni ja liikumise 
omandit  ühiselt oma juhtorganite kaudu või uul põhikirjas 
ettenähtud viisil.

  (2) Kooperatiivi ja ühiskondliku organisatsiooni liige ning 
ühiskondlikus  liikumises osaleja ei  vastuta  kooperatiivi, 
ühiskondliku organisatsiooni ja liikumise kohustuste eest, kui 
põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

  Paragrahv 22.  Vara saatus kooperatiivi ja ühiskondliku 
         organisatsiooni  liikme  ja  ühiskondlikus 
         liikumises osaleja lahkumisel 

  (1) Kooperatiivi liikme lahkumisel kooperatiivist tekib tal 
õigus tagasi saada tema poolt makstud osamaks,  kui Eesti 
Vabariigi normatiivaktis, kooperatiivi põhikirjas või lepingus ei 
ole ette nähtud teisiti.

  (2) Ühiskondliku organisatsiooni liikme ning ühiskondlikus 
liikumises osaleja lahkumisel ühiskondlikust organisatsioonist 
või liikumisest ei teki tal õigust saada tagasi tema poolt 
makstud makseid ega muud osa ühiskondliku organisatsiooni või 
liikumise varast, kui Eesti Vabariigi normatiivaktid, põhikirjas 
või lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

  Paragrahv  23.  Vara saatus  kooperatiivi,  ühiskondliku 
        organisatsiooni ja liikumise tegevuse lõpetamisel
        
 (1) Vara, mis jääb järele kooperatiivi tegevuse lõpetamisel 
pärast kõikide kreeditoride nõudmiste rahuldamist, jaotatakse 
kooperatiivi  liikmete,  kooperatiivi  põhikirjas  ettenähtud 
juhtudel ka tema endiste liikmete vahel põhikirjas ettenähtud 
korras.

  (2)  Ühiskondliku organisatsiooni ja liikumise  tegevuse 
lõpetamisel jaotatakse tema vara pärast kõikide kreeditoride 
nõudmiste rahuldamist põhikirjas ettenähtud korras.

  Paragrahv 24. Kooperatiivi, ühiskondlike organisatsioonide ja 
          liikumiste ühenduse vara

  (1)  Kooperatiivide,  ühiskondlike  organisatsioonide  ja 
liikumiste ühenduse (liidu, koondise jne.) vara on ühinenud 
kooperatiivide,  ühiskondlike organisatsioonide ja liikumiste 
kaasomand,  kui Eesti Vabariigi normatiivaktis või ühenduse 
asutamisdokumentides ei ole ette nähtud teisiti.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vara moodustab 
ühinenud  kooperatiivide,  ühiskondlike organisatsioonide  ja 
liikumiste poolt antud vara, samuti vara, mille ühendus on 
omandanud oma tegevuse tulemusena või saanud muust tulust.

  (3) Osaniku lahkumisel ühendusest on tal õigus osale ühenduse 
varast  vastavalt  ühenduse  asutamisdokumentides  ettenähtud 
korrale.

  (4) Ühenduse tegevuse lõpetamisel jaotatakse pärast kõikide 
kreeditoride nõudmiste rahuldamist järelejäänud vara osanike 
vahel asutamisdokumentides ettenähtud korras.

  Paragrahv 25. Kooperatiivi, ühiskondliku organisatsiooni ja 
liikumise ning nende ühenduse poolt asutatud ettevõtte või muu 
           organisatsiooni vara

  (1) Kooperatiivi, ühiskondliku organisatsiooni ja liikumise 
ning  nende  ühenduse  poolt asutatud  ettevõtte  või  muu 
organisatsiooni  vara  on asutajate  omand,  kui  seaduses, 
asutamisdokumentides või lepingus ei ole nähtud teisiti.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtted ja 
muud organisatsioonid valdavad, kasutavad ja käsutavad nimetatud 
vara käesoleva seaduse paragrahvi 7 lõikes 3 toodud alustel.

  (3) Kooperatiiv, ühiskondlik organisatsoon ja liikumine ning 
nende  ühendus  võib omanikuna kindlaks  määrata  käesoleva 
paragrahvi  lõikes  1  nimetatud  ettevõtete  ja  muude 
organisatsioonide valduses oleva vara nende töötajate omandusse 
osalise või täieliku ülemineku (kas väljaostmise või muul teel) 
alused  ja korra koos orgaisatsiooni reorganiseerimise  või 
likvideerimisega või ilma selleta.

  Paragrahv 26.  Ühiskondliku organisatsiooni ja liikumise 
allüksuse omand

  Kui ühiskondliku organisatsiooni või liikumise  allüksus 
(algorganisatsioon, piirkondlik ühendus jne.) on tunnistatud 
seaduse või organisatsiooni või liikumise asutamisdokumentide 
alusel  omanikuks,  kehtivad tema suhtes kõik  ühiskondliku 
organisatsiooni ja liikumise omandoõigust regileerivad normid.

  Paragrahv 27. Usuühingu ja usuühingute ühenduse omand

  (1) Usuühingu ja usuühingute ühenduse omanduses võivad olla 
hooned, tootmis- ja heategevusobjektid ning muu vara, mille nad 
on  saanud ajaloolise pärandina,  annetusena,  oma tegevuse 
tagajärjel või muul viisil.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud omanike vara 
valdamine, kasutamine ja käsutamime toimub käesoleva seaduse ning 
muude Eesti Vabariigi seaduste alusel.

  Paragrahv 28. Rendiettevõtte omand

  Rendiettevõtte  omandiõigus  tema  omandiks  oleva  vara 
(paragrahv  6  lg.3) suhtes  on  analoogiline  kooperatiivi 
omandiõigusega, kui Eesti Vabariigi rendiseadusega ei ole ette 
nähtud teisiti.

  Paragrahv 29. Sihtfondi omand

  Sihtfondi omandiõiguse objektide ringi, tekkimise alused ning 
teostamise korra määravad kindlaks sihtfonde käsitlevad Eesti 
Vabariigi normatiivaktid.

              3. peatükk

     
         Munitsipaalomand

  Paragrahv 30. Munitsipaalomandi mõiste

  Munitsipaalomand on vallale, alevile, linnale või maakonnale 
kuuluv vara.

  Paragrahv 31. Munitsipaalomandiõiguse objektid

  Munitsipaalomandiks võib olla igasugune vara,mis on valjalik 
kohaliku  haldusüksuse  sotsiaalse  ja  majandusliku  arengu 
kindlustamiseks ning mille munitsipaalomanduse kuulumine ei ole 
vastuolus Eesti Vabariigi seadusega.

  Paragrahvi 32. Munitsipaalomandiõiguse tekkimine

  Munitsipaalomandiõigus  tekib Eesti  Vabariigi  seadusega 
ettenähtud  korras  riigi  vara  üleandmisest  kohalikule 
omavalitsusele,  munitsipaalettevõtete,  -asutuste  ja  muude 
munitsipaalorganisatsioonide, samuti kohalike omavalitsuorganite 
endi tegevusest,kohaliku eelarve laekumistest ja muust tulust.

  Paragrahv 33. Munitsipaalomandiõiguse teostamine

  (1) Munitsipaalomandiks oleva vara valdamise, kasutamise ja 
käsutamise korralduse määravad kohaliku omavalitsuse organid 
kohaliku omavalitsuse kohta käivate ning muude Eesti Vabariigi 
seaduste alusel.

  (2)   Munitsipaalettevõtted,   -asutused   ja   muud 
munitsipaalorganisatsioonid valdavad,  kasutavad ja käsutavad 
munitsipaalomandit käesoleva seaduse paragrahvi 7 lõikes 3 toodud 
alustel kohaliku omavalitsuse organi poolt määratud korras.

              4. peatükk

           Eesti Vabariigi omand

  Paragrahv 34. Eesti Vabariigi omandi mõiste

  Eesti Vabariigi omand on Eesti Vabariigile kui riigile kuuluv 
vara.

  Paragrahv 35. Eesti Vabariigi riikliku omandiõiguse objektid

  (1) Eesti Vabariigi omanduses on maa,  maapõu, õhuruum 
vabariigi  territooriumi  kohal,  sise- ja  territoriaalveed, 
mandrilava, mets ja muud loodusvarad.

  (2) Eesti Vabariigi omanduses võib olla peale käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatu igasugune muu vara,mis on vajalik 
Eesti Vabariigi sotsiaalse ja majandusliku arengu riiklikuks 
kindlustamiseks.

  Paragrahv 36. Eesti Vabariigi riikliku omandiõiguse tekkimine

  (1) Eesti Vabariigi riiklik omandiõigus käesoleva seaduse 
paragrahv 35 lõikes 1 nimetatud varale tuleneb Eesti rahva 
suveräänsusest ja tema võõrandamatust õigusest Eesti maale ja 
muudele loodusvaradele.

  (2) Eesti Vabariigi riiklik omandiõigus muule varale tekib 
ettevõtlusest,  teiste riikidega teostatavatest  tehingutest, 
eelarvelisest laekumistest ning muust tulust.

  Paragrahv  37.  Eesti  Vabariigi riikliku  omandiõiguse 
teostamine

  (1) Eesti Vabariigile kuulub võõrandamatu õigus otsustada 
Eesti Vabariigi omandi valdamise,  kasutamise ja käsutamise 
korralduse üle kõrgeima riigivõimuorgani kaudu.

  (2) Eesti Vabariigi omandi valdamine, kasutamine ja käsutamine 
toimub riigiettevõtete, -asutuste ja muude riigiorganisatsioonide 
kaudu, kellele Eesti Vabariik eraldab riigi vara vastavalt 
nende tegevuse eesmärkidele.

  (3)  Maa  ja muude Eesti Vabariigi  omanduses  olevate 
loodusvarade teiste isikute omandusse või kasutusse andmise korra 
määravad kindlaks Eesti Vabariigi seadused.

  (4)  Eesti Vabariigi omanduses oleva vara  omandiõiguse 
teostamise suhtes ei või keegi teha piiranguid peale Eesti 
Vabariigi enda.

  (5) Eesti Vabariigil on rahvusvahelises õiguses tunnustatud 
ulatuses  Eesti Vabariigi territooriumiga piirnevas Läänemere 
majandustsoonis asuvate ressursside valdamis-,  kasutamis- ja 
käsutamisõigus.

  Paragrahv 38. Eesti Vabariigi riigiettevõtte, -asutuse ja muu 
riigiorganisatsiooni vara

  (1)  Eesti  Vabariigi  riigiettevõte,  -asutus  ja  muu 
riigiorganisatsioon  valdab, kasutab ja käsutab talle eraldatud
Eesti Vabariigi omandiks olevat vara käesoleva seaduse paragrahvi 7 
lõikes 3 toodud alustel.

  (2) Eesti Vabariigi seadusega kindlaksmääratud alustel ja 
korras võib toimuda riigiettevõttele,  -asutusele ja muule 
riigiorganisatsioonile  eraldatud vara osaline  või  täielik 
üleminek teistele omanikele (kas väljaostmise või muul teel) koos 
nimetatud    organisatsioonide   reorganiseerimise   või 
likvideerimisega või ilma selleta.

               III osa

              Ühine omand

  Paragrahv 39. Ühise omandi mõiste ja liigid

  (1) Ühine omand on kahele või enamale omanikule üheaegselt 
kuuluv vara.

  (2) Ühine omand, milles igale omanikule kuuluva osa suurus on 
kindlaks määratud, on nende kaasomand.     

  (3) Ühine omand, milles igale omanikule kuuluva osa suurus on 
kindlaks määramata, on nende ühisomand.

  Paragrahv 40. Ühise omandiõiguse objektid

  Ühises omanduses võib olla igasugune vara, mille suhtes ühine 
omandiõigus ei ole Eesti Vabariigi seadusega keelatud.

  Paragrahv 41. Ühise omandiõiguse tekkimine

  (1) Ühine omandiõigus tekib ühise töö, tehingute, ühise vara 
alusel toimuva ettevõtluse ning muudel alustel, mis ei ole 
seadusega vastuolus.

  (2) Ühine omandiõigus tekib kaasomandiõigusena, kui seaduses 
või lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

  Paragrahv 42. Ühise omandiõiguse teostamine

  (1) Ühises omanduses oleva vara valdamise, kasutamise ja 
käsutamise korra määravad omanikud kindlaks ühiselt.

  (2) Ühist omandiõigust võib teostada juriidilise isiku kaudu 
või mõnel muul Eesti Vabariigi normatiivaktis ettenähtud viisil.

  Paragrahv 43. Ühise omandiõiguse teostamine juriidilise 
isiku kaudu

  (1) Kui omanikud moodustavad ühise omandiõiguse teostamiseks 
juriidilise isiku, kuulub neile ühine vara  kaasomandiõiguse 
alusel, kui seaduses või juriidilise isiku asutamisdokumentides 
ei ole ette nähtud teisiti.

  (2) Ühise omandiõiguse teostamine omanike poolt käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud juriidilise isiku kaudu toimub 
vastava  juriidilise  isiku  kohta  käiva  Eesti  Vabariigi 
normatiivakti  alusel.  Omanik  vastutab  juriidilise  isiku 
kohustuste eest oma osaga ühises varas, kui Eesti Vabariigi 
normatiivaktis või juriidilise isiku asutamisdokumetides ei ole 
ette nähtud teisiti.

  (3) Omanikul on õigus saada kätte oma osa ühises varas Eesti 
Vabariigi   normatiivaktis   või   juriidilise   isiku 
asutamisdokumetides ettenähtud korras.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juriidilise isiku 
tegevuse lõpetamisel jaotatakse allesjäänud vara omanike vahel 
juriidilise isiku asutamisdokumentides ettenähtud korras.

  (5)  Käesoleva paragrahvi lõiked 1-4 kehtivad ka nende 
organisatsioonide    suhtes,     mis    moodustatakse 
osanikorganisatsioonide kui vara ühiste omanike poolt.

  Paragrahv 44. Rendikollektiivi liikmete ühine omand

  (1) Rendikollektiivi liikmetele kuulub nende ühine vara 
ühisomadiõiguse alusel, kui seaduses või lepingus ei ole ette 
nähtud teisiti.

  (2) Rendikollektiivi liikmete ühise omandiõiguse tekkimise, 
teostamise ja lõppemise korra määrab kindlaks Eesti Vabariigi 
rendiseadus.

  Paragrahv 45. Talupere liikmete ühisomand

  (1)  Talupere  liikmete  ühine  vara  kuulub  neile 
ühisomandiõiguse alusel, kui Eesti Vabariigi seaduses ei ole ette 
nähtud teisiti.

  (2) Talupere liikmete ühisomandiõiguse tekkimise, teostamise 
ja lõppemise korra, samuti talupere liikmete ühisvara pärimise 
erisused määrab kindlaks taluseadus.

  Paragrahv 46. Abikaasade ühisomand

  (1) Abikaasade poolt abielu kestel soetatud vara kuulub neile 
ühisomandiõiguse alusel, kui Eesti Vabariigi seaduses ei ole ette 
nähtud teisiti.

  (2) Abikaasade ühisomandiõiguse tekkimise, teostamise ja 
lõppemise korra määrab kindlaks abielu- ja perekonnakoodeks.

               IV osa

Teiste  riikide  ning nende kodanike ja  organisatsioonide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ning kodakondsuseta isikute 
           omand Eesti Vabariigis

  Paragrahv 47. Teiste riikide omand Eesti Vabariigis

  Teiste riikide omand esineb Eesti Vabariigis vastavalt Eesti 
Vabariigi seadustele ning Eesti Vabariigi ja teiste riikide 
vahelistele lepingutele. Selle vara valdamine, kasutamine ja 
käsutamine toimub Eesti Vabariigi seaduste ja nimetatud lepingute 
alusel.

  Paragrahv 48. Teiste riikide kodanike ja organisatsioonide, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ning kodakondsuseta isikute 
omand Eesti Vabariigis

  Teiste riikide kodanike ja organisatsioonide, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ning kodakondsuseta isikute omand esineb ja 
selle vara valdamine, kasutamine ja käsutamine Eesti Vabariigis 
toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja lepingutele.

  Paragrahv 49. Välisosalusega ettevõtte vara

  (1) Eesti Vabariigis võib asutada ettevõtteid ja  muid 
organisatsioone, mille vara ühised omanikud on Eesti Vabariik või 
tema kodanik või juriidiline isik koos mõne teise riigi või tema 
kodaniku  või  juriidilise  isikuga,  samuti  rahvusvahelise 
organisatsiooni või kodakondsuseta isikuga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vara on tema 
ühiste omanike kaasomand, kui ettevõtte asutamisdokumentides ei 
ole ette nähtud teisiti. Ühistel omanikel on kõik Eesti Vabariigi 
seadustest tulenevad õigused.

     Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

  Tallinn, 13. juunil 1990.
       

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json