Teksti suurus:

Riigikogu töökorra seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 46, 582

Riigikogu töökorra seadus

Vastu võetud 09.11.1992

(õ) 2.12.2008

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. novembri 1992. a. otsusega nr. 2

I peatükk
Riigikogu liikme volitused

§ 1. Riigikogu liikme volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Samast päevast lõpevad Riigikogu eelmise koosseisu liikmete volitused.

§ 2. Riigikogu esimehe volitused Riigikogu liikmena peatuvad ajaks, mil ta täidab Vabariigi Presidendi ülesandeid.

§ 3. Riigikogu liikme volitused peatuvad tema Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamise hetkest ja taastuvad tema vabastamisel valitsuse liikme kohustustest.

§ 4. Riigikogu liikme volituste peatumisel esitab Riigikogu juhatus hiljemalt järgmisel tööpäeval Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse asendusliikme määramiseks.

§ 5. Kui Riigikogu esimees lõpetab Vabariigi Presidendi ülesannete täitmise või Riigikogu liige vabastatakse valitsuse liikme kohustest, taastuvad nende volitused ülesannete lõpetamise või vabastamise päevale järgnevast päevast. Riigikogu juhatus esitab Vabariigi Valimiskomisjonile vastava teatise asendusliikme volituste lõppemise kohta.

§ 6. Riigikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega:
1) tema asumisel mõnda teise riigiametisse;
2) tema tagasiastumisel käesoleva seadusega sätestatud korras;
3) kui Riigikohus on otsustanud, et ta on kestvalt võimetu oma ülesandeid täitma;
4) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisel;
5) tema surma korral.

§ 7. Riigikogu liikme asumiseks mõnda teise riigiametisse loetakse asumist Riigikogu, Vabariigi Presidendi või Vabariigi Valitsuse poolt nimetatavasse ametisse. Muudel juhtudel on tegemist teisele tööle asumisega ning Riigikogust lahkumine toimub tagasiastumiseks sätestatud korras.

Riigikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel esitab Riigikogu juhatus viivitamatult Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse asendusliikme määramiseks.

§ 8. Tagasiastumisel esitab Riigikogu liige avalduse Riigikogu juhatusele, kes teeb selle hiljemalt järgmisel täiskogu tööpäeval teatavaks Riigikogule. Avalduses peab olema näidatud tagasiastumise põhjus.

Riigikogu juhatus esitab avalduse esitamisele järgneval päeval Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse asendusliikme määramiseks.

Tagasiastumisel lõpevad Riigikogu liikme volitused asendusliikme määramisega Vabariigi Valimiskomisjoni poolt.

II peatükk
Asendusliige

§ 9. Riigikogu liikme volituste peatumisel või ennetähtaegsel lõppemisel astub tema asemele asendusliige. Asendusliikmel on kõik Riigikogu liikme õigused ja kohustused.

§ 10. Riigikogu liikme volituste taastumisel lõpevad asendusliikme volitused.

§ 11. Asendusliikmeks määratakse lahkunud Riigikogu liikmega samast üleriigilisest nimekirjast esimene Riigikogu liikmeks mitteolev kandidaat.

Kui esimene kandideerimise õigust omav isik ei saa mingil põhjusel Riigikogu liikmena tööle asuda, siis määratakse asendusliige sama üleriigilise nimekirja järgmiste kandidaatide hulgast vastavalt nende järjekorrale.

Kui asendatav Riigikogu liige kandideeris väljaspool nimekirju või samas nimekirjas rohkem kandidaate polnud, siis jaotatakse üleriigiliste nimekirjade vahel üks lisamandaat.

§ 12. Asendusliikme määrab Vabariigi Valimiskomisjon hiljemalt ühe nädala jooksul, arvates Riigikogu juhatuse taotluse saamisest.

§ 13. Asendusliikme volitused algavad tema määramisel asendusliikmeks Vabariigi Valimiskomisjoni poolt.

Asendusliige astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

III peatükk
Riigikogu liikme tööalane staatus

§ 14. Riigikogu liikme põhitöökoht on Riigikogu. Riigikogu liige ei tohi olla riigiteenistuses Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, valitsus- või kohtuasutuse poolt ametisse nimetatuna, välja arvatud haldus- ja järelevalvenõukogud. Kui Riigikogu liige asub tööle ametikohale, mille ühitamine Riigikogu liikme staatusega on seaduse järgi keelatud, tema volitused peatuvad või lõpevad ennetähtaegselt käesoleva seadusega sätestatud korras.

IV peatükk
Ametivande andmine

§ 15. Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele asumist ametivande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

§ 16. Riigikogu uue koosseisu liikmed annavad ametivande esimesel istungil pärast seda, kui Vabariigi President on istungi avanud.

Igale Riigikogu liikmele antakse ametivande tekst: «Riigikogu liikme ametivanne. Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu ... koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Nimi. Allkiri. Kuupäev.)»

Ametivande teksti loeb ette Riigikogu vanim liige. Seejärel annavad Riigikogu liikmed ametivande allakirjutatuna Riigikohtu esimehele.

§ 17. Asendusliige annab Riigikogu ees ametivande esimese istungi alguses, millest ta osa võtab. Lugenud Riigikogu ees ette ametivande teksti, kirjutab ta sellele alla ja see antakse Riigikohtu esimehele.

V peatükk
Riigikogu kantselei

§ 18. Riigikogu, tema juhatuse, komisjonide ja fraktsioonide ning Riigikogu liikmete teenindamise tagab Riigikogu kantselei koos selle juurde moodustatud talitustega, mida juhib Riigikogu juhatuse poolt avaliku konkursi korras ametisse määratud kantselei direktor.

§ 19. Riigikogu juhatus töötab välja ja kinnitab Riigikogu kantselei struktuuri.

§ 20. Riigikogu kantselei tööpersonali vormistab tööle Riigikogu kantselei direktor osakonnajuhataja või teenindatava üksuse (fraktsiooni, komisjoni) esimehe ettepanekul.

VI peatükk
Seaduste ja otsuste avaldamine ja jõustumine

§ 21. Pärast seaduse vastuvõtmist Riigikogus kirjutab sellele alla Riigikogu esimees, tema äraolekul istungi juhataja hiljemalt viiendal tööpäeval pärast vastuvõtmist. Seejärel esitab kantselei direktor või tema asetäitja viivitamatult seaduse väljakuulutamiseks Vabariigi Presidendile.

§ 22. Seaduse kuulutab välja Vabariigi President, kirjutades vastavale otsusele alla neljateistkümne päeva jooksul talle seaduse esitamise päevast arvates, või saadab selle sama aja jooksul koos motiveeritud otsusega Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Kui Riigikogu võtab Vabariigi Presidendi poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab Vabariigi President seaduse välja, kirjutades vastavale otsusele alla, või pöördub seitsme päeva jooksul Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. Kui Riigikohus tunnistab seaduse põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuulutab Vabariigi President seaduse välja, kirjutades vastavale otsusele alla kolme tööpäeva jooksul pärast Riigikohtu otsuse saamist.

§ 23. Riigikogu otsustele, avaldustele, deklaratsioonidele ja pöördumistele kirjutab alla Riigikogu esimees, tema äraolekul istungi juhataja hiljemalt viiendal tööpäeval pärast vastuvõtmist.

§ 24. Otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised avaldatakse Riigi Teatajas ühe nädala jooksul pärast nende allakirjutamist.

Seadused avaldatakse Riigi Teatajas ühe nädala jooksul pärast väljakuulutamist.

§ 25. Seadus jõustub 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtaega.

VII peatükk
Lõppsätted

§ 26. Riigikogu töökorra seadus jõustub selle väljakuulutamisele järgnevast töönädalast.

  Riigikogu aseesimees T. KELAM


Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json