Teksti suurus:

Riigi Teataja seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 20, 352

Riigi Teataja seadus

Vastu võetud 13.04.1993

(õ) 3.12.2008 11:30

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. aprilli 1993. a.
otsusega nr. 79

§ 1. Käesolev seadus sätestab Eesti Vabariigi õigusaktide, välislepingute ja teadaannete Riigi Teatajas avaldamise korra.

§ 2. (1) Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik väljaanne, kus avaldatakse:

1) rahvahääletusele pandud seaduseelnõud ja muud riigielu küsimused ning Vabariigi Valimiskomisjoni teadaanded rahvahääletuse tulemuste kohta;

2) rahvahääletusel ja Riigikogus vastuvõetud, Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutatud seadused;

3) Vabariigi Valimiskomisjoni otsused Vabariigi Presidendi ja Riigikogu valimiste, Riigikogu asendusliikmete ametisse määramise ja ametist tagasikutsumise kohta;

4) Vabariigi Presidendi seadlused ja otsused;

5) Riigikogu poolt vastuvõetud otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised;

6) Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused;

7) ministrite üldise tähtsusega määrused;

8) Riigikohtu lahendid põhiseadusliku järelevalve kohta;

9) Eesti Panga üldise tähtsusega õigusaktid;

10) Riigikogu poolt vastuvõetud välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise seadused ning ratifitseeritud välislepingud, välisriikidega sõlmitud muud lepingud ja välislepingud, millega Eesti Vabariik on ühinenud (koos eestikeelse tõlkega, kui lepingud ei ole koostatud eesti keeles);

11) kohalike omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid;

12) teadaanded ja kuulutused seaduste, Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse õigusaktide alusel;

13) muud teadaanded ja kuulutused riigisekretäri korraldusel.

(2) Riigikaitset reguleerivad õigusaktid avaldatakse Riigi Teatajas Vabariigi Presidendi otsusel.

§ 3. (1) Riigi Teatajat antakse välja eesti keeles.

(2) Riigikantselei korraldab õigusaktide valikulise tõlkimise võõrkeeltesse ning nende ametlike ja mitteametlike tõlgete avaldamise.

§ 4. Käesoleva seaduse § 2 1. lõikes nimetatud õigusaktid saadetakse pärast nende allakirjutamist või väljakuulutamist Riigikantseleile avaldamiseks Riigi Teatajas.

§ 5. (1) Riigi Teataja ilmub kolme erineva perioodilise väljaandena vastava pealkirjaga tiitellehel.

(2) Riigi Teataja esimese ja teise osa esimesel leheküljel on ülal keskel suure riigivapi kujutis, mille all on pealkiri "Riigi Teataja" ning alapealkiri vastavalt: I osa, "Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid" ja II osa, "Välislepingud". Alapealkirja all on Riigi Teataja järjekorranumber, ilmumise kuupäev ning aasta ja sisukord.

(3) Riigi Teataja kolmanda osa esimesel leheküljel on pealkiri "Riigi Teataja Lisa", selle all järjekorranumber, ilmumise kuupäev ning aasta ja sisukord.

§ 6. (1) Riigi Teataja I osa "Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid" esimeses jaos avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 1 - 5 nimetatud õigusaktid, teises jaos § 2 1. lõike punktis 6 nimetatud õigusaktid, välja arvatud Vabariigi Valitsuse määrused Eesti kodakondsuse andmise kohta, ja kolmandas jaos § 2 1. lõike punktis 8 nimetatud õigusaktid.

(2) Riigi Teataja II osas "Välislepingud" avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktis 10 nimetatud seadused ja lepingud. Kui käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktis 10 nimetatud lepingutel ei ole üldist tähtsust, võidakse riigisekretäri otsusel neid kas tervikuna või osaliselt Riigi Teatajas mitte avaldada. Sel juhul avaldatakse teadaanne lepingu sõlmimise ja selle tekstiga tutvumise võimaluse kohta.

(3) Riigi Teataja kolmanda osa "Riigi Teataja Lisa" esimeses jaos avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 7, 9 ja 11 nimetatud õigusaktid ning Vabariigi Valitsuse määrused Eesti kodakondsuse andmise kohta. Teises jaos avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1.lõike punktides 12 ja 13 nimetatud teadaanded ja kuulutused.

§ 7. (1) Seadused avaldatakse Riigi Teatajas ühe nädala jooksul pärast nende kehtestatud korras väljakuulutamist.

(2) Riigikogu otsused, avaldused, deklaratsioonid ja pöördumised avaldatakse Riigi Teatajas ühe nädala jooksul pärast nende allakirjutamist.

(3) Muud õigusaktid avaldatakse Riigi Teatajas kümne päeva jooksul pärast nende Riigikantseleile üleandmist.

§ 8. (1) Seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kui seaduses eneses ei sätestata teist tähtaega.

(2) Vabariigi Valitsuse korraldused jõustuvad allakirjutamise päevast, kui korralduses eneses ei sätestata teist tähtaega.

(3) Muud õigusaktid jõustuvad Riigi Teatajas avaldamisele järgnevast päevast, kui õigusaktis eneses ei sätestata teist tähtaega.

(4) Välislepingud jõustuvad nendes lepingutes sätestatud korras.

(5) Riigikohtu lahendid põhiseadusliku järelevalve kohta jõustuvad põhiseadusliku järelevalve kohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 9. Riigi Teatajas avaldatud õigusaktid, välja arvatud kohalike omavalitsuste aktid, kehtivad kogu Eesti territooriumil, kui aktides enestes pole sätestatud teisiti.

Kohalike omavalitsuste õigusaktid kehtivad vastava omavalitsuse haldusterritooriumil.

§ 10. Riigi Teatajas avaldatavad õigusaktid peavad vastama järgmistele vorminõuetele:

1) seaduse avaldamisel tuuakse ära Vabariigi Presidendi otsus seaduse väljakuulutamise kohta, mis tähistatakse Riigi Teataja eraldi artikli järjekorranumbriga, otsuse kuupäev ja otsuse tekst, teksti järel presidendi nimi. Sellele järgneb väljakuulutatud seaduse pealkiri, vastuvõtmise kuupäev ja seaduse tekst. Teksti järel Riigikogu esimehe või tema äraolekul istungi juhataja - Riigikogu aseesimehe nimi;

2) Vabariigi Presidendi seadluste avaldamisel tuuakse ära seadluse pealkiri, selle järel seadluse kuupäev ja tekst, teksti järel seadlusele allakirjutanud presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri nimi;

3) Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste, ministrite määruste ja muude õigusaktide avaldamisel tuuakse ära õigusakti pealkiri (välja arvatud Vabariigi Valitsuse korraldused), selle järel õigusakti väljaandja, kuupäev, number ja tekst.

Vabariigi Valitsuse määruse teksti järel tuuakse ära määrusele allakirjutanud peaministri, asjaomase ministri ja riigisekretäri nimi ning Vabariigi Valitsuse korralduse teksti järel korraldusele allakirjutanud peaministri nimi. Ministri määruse teksti järel tuuakse ära määrusele allakirjutanud ministri nimi ning muu õigusakti teksti järel sellele õigusaktile alla kirjutanud ametiisiku nimi.

§ 11. (1) Riigi Teataja iga osa järjekorranumber algab igal uuel aastal number ühest.

(2) Riigi Teatajas avaldatakse õigusaktid ja välislepingud eraldi artiklite järjekorranumbrite all, igal uuel aastal alustatakse number ühest.

(3) Riigi Teataja esimese, teise ja kolmanda osa kohta kasutatavad lühendid on vastavalt RT I, RT II, RTL.

§ 12. Riigi Teatajas ilmunud õigusaktidele viitamisel märgitakse sulgudes pärast lühendit RT I, RT II või RTL Riigi Teataja ilmumise aasta, number ja artikli järjekorranumber. Numbrid eraldatakse komaga.

§ 13. (1) Eesti Vabariigi õigusaktide võõrkeelse väljaande nimetus on:

1. inglise keeles:

Legal Acts of Estonia

2. hispaania keeles:

Los actos juridicos de Estonia

3. prantsuse keeles:

Les actes juridiques d'Estonie

4. saksa keeles:

Rechtsakte der Estland

5. vene keeles:

Правовые акты Эстонии

(2) Eesti Vabariigi võõrkeelsetes väljaannetes tehakse tõlgitud õigusakti pealkirja järel sulgudes viide nimetatud akti avaldamisele Riigi Teatajas.

§ 14. Riigi Teataja ilmub Riigikantselei väljaandel.

§ 15. Õigusakte ning nende võõrkeelseid tõlkeid võib avaldada muudes väljaannetes üksnes viitega nende aktide avaldamisele Riigi Teatajas või käesoleva seaduse § 13 1.lõikes nimetatud väljaannetes. Muudel juhtudel või enne õigusakti avaldamist Riigi Teatajas on õigusakti avaldamine lubatud üksnes riigisekretäri nõusolekul.

§ 16. Riigi Teataja iga aastakäigu kohta annab Riigikantselei välja eraldi kaasandena Riigi Teataja tähestikulise sisujuhi ning iga viie aasta järel süstemaatilise sisujuhi.

§ 17. Käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 7, 9, 10 (välislepingute mitteametlikes tõlgetes), 12 ja 13 nimetatud õigusaktides ja teadaannetes võidakse avaldamise käigus teha keelelisi parandusi akti vastuvõtja või väljasaatja nõusolekul.

§ 18. Käesoleva seaduse § 2 1. lõikes nimetatud õigusaktide avaldamise eest Riigi Teatajas tasu ei võeta, välja arvatud § 2 1.lõike punktis 13 nimetatud muude teadaannete ja kuulutuste eest, mille avaldamise tasu kehtestab riigisekretär.

§ 19. Riigi Teataja väljaannete tellimise, üksiknumbri ja kaasannete hinnad kehtestab riigisekretär, arvestades tegelikke kulusid.

§ 20. (1) Kohalike omavalitsuste, Rahvusraamatu- kogu ja üldkasutatavate raamatukogude Riigi Teataja välja- annetega tasuta varustamise kulud kaetakse riigieelarvest.

(2) Käesoleva §i 1. lõikes loetletud raamatukogudes ja kohalikes omavalitsustes on igaühel õigus tasuta tutvuda Riigi Teataja väljaannetega.

§ 21. 1989. aasta 18. jaanuari Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi keeleseaduse (ENSV Teataja 1989, 4, 60) § 8 2. lõige muudetakse ja sellest jäetakse välja sõnad "ja nende tõlge vene keeles".

§ 22. Tunnistada kehtetuks:

1) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1958. aasta 29. novembri seadlus "Eesti NSV seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu otsuste ning Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste ja otsuste avaldamise ja jõustumise korrast" (Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1980. aasta 28. augusti seadluse sõnastuses - ENSV Teataja 1980, 31, 494 ja 495 );

2) Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990. aasta 10. mai seadlus "Riigi Teataja väljaandmise kohta" (ENSV Teataja 1990, 16, 254).

Riigikogu esimees Ü. NugisÕiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json