Teksti suurus:

Maamaksuseadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 24, 428

Maamaksuseadus

Vastu võetud 06.05.1993

(õ) 4. 12. 2008 14:50

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. mai 1993. a.
otsusega nr. 92

§ 1. Maamaks

(1) Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maamaks koosneb riiklikust ja kohalikust maamaksust.

(2) Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hinna seadusest.

§ 2. Maksu objekt

Maamaksuga maksustatakse kogu maa, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 4 nimetatud maa.

§ 3. Maksu subjekt

Maamaksu maksab maa omanik või käesoleva seaduse paragrahvis 10 ettenähtud juhul maa kasutaja.

§ 4. Maksuvaba maa

(1) Riiklikku ja kohalikku maamaksu ei maksta:

1) maalt, millel seaduse või Vabariigi Valitsuse otsusega kehtestatud kaitsereþiimi kohaselt on keelatud majandustegevus. Majandustegevuseks ei loeta kehtestatud kaitsereþiimist lähtuvat kohustuslikku tegevust looduslike koosluste säilitamiseks;
2) välisriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste hoonete või nende osade juurde kuuluvalt maalt;
3) kalmistute maalt;
4) kirikute ja koguduste pühakodade aluselt maalt.

(2) Riiklikku maamaksu ei maksta:

1) riigimaalt, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 10 ettenähtud juhul;
2) välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni kasutuses olevalt maalt Vabariigi Valitsuse ja välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud lepingu alusel;
3) üldkasutatavalt maalt Vabariigi Valitsuse otsuse alusel;
4) kohaliku omavalitsuse reservmaalt Vabariigi Valitsuse otsuse alusel.

(3) Kohalikku maamaksu ei maksta:

1) vastava omavalitsusüksuse haldusalal asuvalt munitsipaalmaalt, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 10 ettenähtud juhul;
2) üldkasutatavalt maalt kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse alusel.

§ 5. Maksumäärad

(1) Riikliku maamaksu määr on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

(2) Kohaliku maamaksu määr on 0,3-0,7 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maksumäära kehtestab esmatasandi omavalitsuse volikogu, välja arvatud perioodil alates käesoleva seaduse jõustumisest kuni 1994. aasta 31. detsembrini, mil maksumäär on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 6. Maksu laekumine

(1) Riiklik maamaks laekub riigieelarvesse.

(2) Kohalik maamaks laekub esmatasandi omavalitsusüksuse eelarvesse.

§ 7. Maksu tasumine

Maamaks tasutakse iga-aastaselt vähemalt 1/4 suuruste osadena hiljemalt 15. veebruariks, 15. maiks, 15. augustiks ja 15. novembriks.

§ 8. Maksukohustuse tekkimine

Maamaksu kohustus tekib maa omandamisele järgnevast kuust või käesoleva seaduse paragrahvis 10 ettenähtud juhul. Samast ajast lõpeb eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus.

§ 9. Maksu maksmise kontroll

Maamaksu maksmist kontrollib Maksuamet.

§ 10. Maakasutaja maksukohustus

Kuni 1995. aasta 31. detsembrini maksab riiklikku ja kohalikku maamaksu maa kasutaja, kelle maakasutus ei ole ümber vormistatud maareformi seadusega (RT 1991, 34, 426;1992, 10, 145; 1993, 20, 354) ettenähtud korras.

§ 11. Ajutine maksuvabastus

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik rohumaa on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras vabastatud riiklikust maamaksust kuni 1997. aasta 31. detsembrini.

§ 12. Maksumaksja vastutus

(1) Käesoleva seaduse rikkumise eest vastutab maksumaksja vastavalt seadustele.

(2) Kahel järjestikusel kalendriaastal maamaksu tasumata jätmisel on Maksuametil õigus taotleda kohtu korras maa sundmüüki ning katta maksuvõlgnevus maa müügituludest.

§ 13. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 1993. aasta 1. juulist.

(2) Vabariigi Valitsusel kehtestada käesoleva seaduse rakendamise kord 1993. aasta 1. juuniks.

(3) 1993. aasta II poolaasta maamaks tasutakse hiljemalt 1993. aasta 15. novembriks.

Riigikogu esimees Ü. Nugis

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json