Teksti suurus:

Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 15, 265

Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus

Vastu võetud 07.02.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. veebruari 1996. a
otsus nr 685

1. peatükk.
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse eesmärk ja rakendusala

Käesoleva seaduse eesmärk on ühtsete ameti- ja abiteenistuskohtade nimetuste ning ühtse palgaastmestiku sisseviimine riigi ametiasutustes.

§ 2. Riigiteenistujate ameti- ja abiteenistuskoha mõiste

(1) Ameti- ja abiteenistuskoht on riigi ametiasutuse koosseisu üksus, mida tähistatakse ametinimetusega.

(2) Ameti- ja abiteenistuskohad, mille põhiülesanded ja kohustused sisuliselt kattuvad, kannavad ühte ja sama nimetust.

§ 3. Riigiteenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade jaotus

(1) Riigiteenistujate ameti- ja abiteenistuskohad on jaotatud, lähtudes teenistuskohal töötamiseks esitatavatest põhinõuetest, põhigruppidesse.

(2) Riigiteenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade põhigruppide siseselt on kehtestatud ametikoha ja abiteenistuskoha nimetused ametinimetustena.

§ 4. Riigiteenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade põhigrupid

(1) Riigiteenistujate ametikohtade põhigrupid on:
1) kõrgemad ametnikud;
2) vanemametnikud;
3) nooremametnikud.

(2) Riigiteenistujate abiteenistuskohtade põhigrupid on:
1) kantseleitöötajad;
2) teenindustöötajad;
3) oskus- ja käsitöölised;
4) seadmete operaatorid ja mehhanismide juhid;
5) lihttöölised.

§ 5. Kõrgemad ametnikud

Kõrgemad ametnikud jagunevad:
1) valitsusametnikud;
2) juhid;
3) nõunikud.

2. peatükk.
AMETINIMETUSED

§ 6. Ametnike ametinimetused

(1) Valitsusametnikud on:
1) riigisekretär;
2) kantsler;
3) asekantsler;
4) Riigikantselei peadirektor;
5) riigiprokurör;
6) maavanem;
7) maasekretär;
8) riiklik lepitaja;
9) asjur.

(2) Juhid on:
1) direktor;
2) juht;
3) juhataja;
4) linnaprokurör;
5) maaprokurör;
6) maakonna peametsaülem.

(3) Valitsusametnike ja juhtide koosseisuliste asetäitjate ametinimetused sisaldavad vastavat ametinimetust ja täiendosa "ase-" või täiendit "asetäitja".

(4) Nõunikud on:
1) nõunik;
2) abi.

(5) Vanemametnikud on:
1) abiprokurör;
2) abiprokuröri kohusetäitja;
3) agronoom;
4) analüütik;
5) arhivaar;
6) bibliograaf;
7) ekspert;
8) finantsist;
9) insener;
10) inspektor;
11) instruktor;
12) jurist;
13) kinnistussekretär;
14) konsultant;
15) kontrolör;
16) maakonnaarst;
17) melioraator;
18) metoodik;
19) metsapatoloog;
20) pressiesindaja;
21) projekteerija;
22) prokurör;
23) prokurörikandidaat;
24) päästekorraldaja;
25) raamatupidaja;
26) referent;
27) revident;
28) spetsialist;
29) statistik;
30) süsteemianalüütik;
31) toimetaja;
32) tõlk;
33) täitur;
34) uurija;
35) veterinaararst;
36) äriregistrisekretär;
37) ökoloog;
38) ökonomist.

(6) Nooremametnikud on:
1) abi;
2) ekspediitor;
3) inspektor;
4) jurist-asjaajaja;
5) kinnistusameti tehniline sekretär;
6) kohtuistungi sekretär;
7) kohtukordnik;
8) laborant;
9) operaator;
10) raamatupidaja;
11) referent;
12) sekretär-asjaajaja;
13) spetsialist;
14) tehnik;
15) äriregistri tehniline sekretär.

§ 7. Riigiteenistuse abiteenistuskohtade nimetused

(1) Kantseleitöötajad on:
1) andmesisestaja;
2) arveametnik;
3) joonestaja;
4) kassapidaja;
5) masinakirjutaja;
6) paljundaja;
7) postisaatja;
8) sekretär.

(2) Teenindustöötajad on:
1) administraator;
2) kokk;
3) komandant;
4) laohoidja;
5) perenaine.

(3) Oskus- ja käsitöölised on:
1) aednik;
2) ehitus-remonditööline;
3) elektrik;
4) lukksepp;
5) mehaanik;
6) seadistaja;
7) tuletõrjuja-päästja.

(4) Seadmete operaatorid ja mehhanismide juhid on:
1) autojuht;
2) katlakütja;
3) traktorist.

(5) Lihttöölised on:
1) koristaja;
2) käskjalg;
3) köögitööline;
4) kütja;
5) laotööline;
6) majahoidja;
7) riidehoidja;
8) toateenija;
9) transporditööline;
10) valvur.

(6) On lubatud kasutada muid abiteenistuskohtade nimetusi.

(7) Koosseisudes on lubatud kasutada seadustes esinevaid või nende alusel tuletatud muid ametinimetusi ja määrata nimetuse kuuluvus vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

§ 8. Ametinimetuste täiendamine ja täpsustamine

(1) Ametinimetusi on lubatud kasutada koos tööülesannet või tegevusala määrava täpsustusega.

(2) Direktori nimetust võib kasutada koos täiendosaga "pea-".

(3) Vanemametnike ametinimetuste kasutamisel on lubatud kasutada täiendosi:
1) pea-;
2) vanem-;
3) juhtiv-.

(4) Nooremametnike grupis ametinimetusi abi, inspektor, referent, raamatupidaja ja spetsialist on lubatud kasutada ainult koos täiendosaga "noorem-".

3. peatükk.
RIIGITEENISTUJATE AMETINIMETUSTELE VASTAVAD PALGAASTMED


§ 9. Palgaastme mõiste

(1) Palgaaste on näitarv, mis seostab ameti- või abiteenistuskohta sellele vastava palgamääraga.

(2) Riigiteenistujatele kehtestatakse ühtne palgaastmestik 1. kuni 35. palgaastmeni.

(3) Käesoleva seadusega kehtestatud palgaastmetele vastavad palgamäärad ja nende kasutamise erisused kehtestab Vabariigi Valitsus.

(4) Riigisekretär on töötasustamisel võrdsustatud ministriga.

§ 10. Ametnike palgaastmed

(1) Kantsleri, maavanema, riigiprokuröri ja Riigikantselei peadirektori palgaaste on 35.

(2) Asekantsleri palgaaste on 33-34.

(3) Vabariigi Valitsuse, Riigikohtu ja õiguskantsleri nõuniku ja Õiguskantsleri Kantselei direktori palgaaste on 32-33.

(4) Riikliku ameti peadirektori, riikliku inspektsiooni peadirektori, peaministri ja ministri nõuniku ning abi ja maasekretäri palgaaste on 30-34.

(5) Riigiprokuratuuri prokuröri ning maa- ja linnaprokuröri palgaaste on 26-31.

(6) Riigikantselei, ministeeriumi, Riigikohtu ja Õiguskantsleri Kantselei struktuuris:
1) osakonna direktori, põhi- ja allüksustega osakonna juhataja palgaaste on 28-33;
2) büroo, osakonna või talituse juhataja, nõuniku ja abi palgaaste on 25-29;
3) vanemametniku palgaaste on 18-28;
4) nooremametniku palgaaste on 12-19.

(7) Riikliku ameti või inspektsiooni, maavalitsuse, prokuratuuri, ringkonna-, linna-, maa- ja halduskohtu struktuuris:
1) osakonna direktori, põhi- ja allüksustega osakonna juhataja palgaaste on 26-30;
2) büroo, osakonna või talituse juhataja, nõuniku ja abi palgaaste on 23-27;
3) vanemametniku palgaaste on 18-26;
4) nooremametniku palgaaste on 12-18.

(8) Teistes ametiasutustes:
1) ametiasutuse juhi palgaaste on 18-29;
2) osakonna või talituse juhi palgaaste on 17-26;
3) vanemametniku palgaaste on 15-26;
4) nooremametniku palgaaste on 12-18.

(9) Valitsusametniku ja juhi asetäitja palgaaste on üks kuni kolm astet madalam kui vastava ametniku palgaaste.

(10) Lennuameti lennuohutuse ja lennujulgestusega tegelevate spetsialistide palgaaste on 20-29.

(11) Diplomaatilises ja konsulaarkoosseisus:
1) osakonna peadirektori ning erakorralise ja täievolilise suursaadiku palgaaste on 31-33;
2) büroo direktori ja minister-nõuniku palgaaste on 30-31;
3) ministeeriumi nõuniku, suursaatkonna nõuniku ja peakonsuli palgaaste on 29-30;
4) ministeeriumi I sekretäri, suursaatkonna I sekretäri ja konsuli palgaaste on 27-29;
5) ministeeriumi II sekretäri, suursaatkonna II sekretäri ja asekonsuli palgaaste on 26-27;
6) ministeeriumi III sekretäri ja suursaatkonna III sekretäri palgaaste on 25-26;
7) ministeeriumi ataðee ja suursaatkonna ataðee palgaaste on 22-25.

§ 11. Abiteenistujate palgaastmed

(1) Kantseleitöötaja palgaaste on 8-13.

(2) Teenindustöötaja palgaaste on 6-9.

(3) Oskus- ja käsitöölise palgaaste:
1) erialatöödel on 6-9;
2) keerukatel erialatöödel on 8-13;
3) eriti keerukatel erialatöödel on 9-19.

(4) Seadmete operaatori ja mehhanismide juhi palgaaste on 9-19.

(5) Lihttöölise palgaaste on 1-7.

4. peatükk.
MUUDATUSED AVALIKU TEENISTUSE SEADUSES

§ 12. Avaliku teenistuse seadust (RT I 1995, 16,228; 50, 764; 97, 1664) muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 2. lõiget täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: "11) Riigikontroll.";
2) paragrahvi 43 2. lõikes asendatakse sõna "teenistuja" sõnaga "juhi".

 

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json