Teksti suurus:

Endiste korteriühingute liikmete korterite tagastamise ja kompenseerimise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 35, 546

Endiste korteriühingute liikmete korterite tagastamise ja kompenseerimise seadus

Vastu võetud 02.06.1993

(õ) 27.11.2008 12:25

 
Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. juuni 1993. a otsusega nr 120

Paragrahv 1. (1) Käesolev seadus reguleerib endistelt korteriühingutelt õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist endiste korteriühingute liikmetele või nende pärijatele.

(2) Korteriühinguteks loetakse käesolevas seaduses kõiki ühendusi, mis juriidiliste isikutena oma liikmete vahendeid kaasates ehitasid või omandasid elamuid oma liikmetele eluruumi muretsemiseks ning kelle põhikiri oli pädevas riigiorganis registreeritud.

Paragrahv 2. (1) Kui korteriühing oli andnud oma liikme omandusse korteriühingu poolt ehitatud või omandatud elamu ning see elamu võõrandati korteriühingu varana õigusvastaselt, tagastatakse võõrandatud elamu või kompenseeritakse selle maksumus endise korteriühingu liikmele või tema pärijatele.

(2) Kui endise korteriühingu liikme omandusse koos käesoleva paragrahvi 1.lõikes näidatud elamuga oli antud ka elamut teenindav maa, tagastatakse see või kompenseeritakse selle maksumus omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257 ja 45, 565; 1992, 19, 275 ja 33, 420; 1993, 15, 253 ja 254) ja Eesti Vabariigi maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; 1992, 10, 145 ja I 1993, 20, 354) sätestatud korras.

Paragrahv 3. (1) Kui korteriühingult õigusvastaselt võõrandatud elamus asuv korter oli korteriühingu liikme omanduses või osamaksu alusel tema kasutuses, loetakse korter omandireformi objektiks ning antakse endise korteriühingu liikme või tema pärijate omandusse või kompenseeritakse neile selle maksumus.

(2) Kui endise korteriühingu omanduses oli elamu juurde kuuluv maa ja abihooned, kompenseeritakse nende maksumus korteriühingu liikmetele või nende pärijatele proportsionaalselt liikme osamaksu osatähtsusele endise korteriühingu kapitalis.

Paragrahv 4. (1) Kui endise korteriühingu liige on surnud, antakse käesoleva seaduse paragrahv 3 1.lõikes nimetatud juhtudel korter selle pärija omandusse, kes elab selles korteris ja taotleb omandiõigust korterile.

(2) Kui korteris elab mitu pärijat, kes taotlevad omandiõigust korterile, peavad nad kokku leppima, kelle omandusse korter antakse.

(3) Kui korteri omandusse taotlevaid pärijaid on mitu ja mitte keegi neist ei ela selles korteris, peavad nad kokku leppima, kelle omandusse korter antakse. Kui pärijad kokkulepet ei saavuta, korterit ühegi pärija omandusse ei anta ning neil on õigus saada kompensatsiooni.

(4) Pärija, kes saab korteri enda omandusse, tasub teistele pärijatele kompensatsiooni vastavalt nende osale. Kompensatsiooni maksmise tähtaegades peavad pärijad kokku leppima.

Paragrahv 5. (1) Käesoleva seaduse objektiks oleva vara tagastamine ja kompenseerimine toimub Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kusjuures pärijateks loetakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse paragrahvis 8 nimetatud isikud.

(2) Käesoleva seaduse alusel korteri enda omandusse saanud isiku ja selle korteris elavate teiste isikute vahelised suhted reguleeritakse Eesti Vabariigi elamuseaduse (RT 1992, 17, 254) sätetega.

Paragrahv 6. Käesolevast seadusest tulenevad endiste korteriühingute liikmete või nende pärijate taotlused vaadatakse läbi nende poolt maa- või linnavalitsustele juba esitatud avalduste alusel, kusjuures taotlejatel on õigus neisse teha käesolevast seadusest tulenevaid täiendusi ja täpsustusi.

Paragrahv 7. Tunnistatakse kehtetuks:

1) Eesti Vabariigi seadus "Endiste korteriühingute liikmete õigustest õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel ja kompenseerimisel" (RT 1992, 33, 421);

2) Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse paragrahv 9 osalise muutmise seadus (RT 1993, 15, 254).

Paragrahv 8. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevast.

 

Riigikogu esimees Ü. Nugis

 

Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, väljakuulutamise märge ja parandatud vorming.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json