Teksti suurus:

Kommertspandiseadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 45, 848

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.1996 otsus nr 734

Kommertspandiseadus

Vastu võetud 05.06.1996

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kommertspandi mõiste

(1) Äriregistrisse kantud ettevõtja võib nõude tagatisena seada oma vallasvarale kommertspandiregistrisse kantud käesolevas seaduses sätestatud ulatusega pandi (kommertspant), ilma et ta annaks üle panditava vara valdust.

(2) Kommertspant ei eelda tagatava nõude olemasolu ega lõpe nõude lõppemisega.

(3) Kommertspandile kohaldatakse asjaõigusseaduses (RT I 1993, 39, 590; 1995, 26–28, 355) registerpandi kohta sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

§ 2. Kommertspandi ulatus

(1) Kommertspant ulatub äriühingu kogu vallasvarale või füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevusega seotud vallasvarale. Kommertspandi võib seada välismaa äriühingu Eesti filiaali vallasvarale.

(2) Kommertspant ulatub kogu koormatavale varale, mis kuulub ettevõtjale pandikande tegemise ajal, samuti varale, mille ettevõtja omandab pärast pandikande tegemist.

(3) Kommertspant ei ulatu:
1) kassas või krediidiasutuses olevale rahale, ettevõtjale kuuluvatele osadele, aktsiatele, investeerimisfondi osakutele, osamaksule ühistus ja osalusele teistes ühingutes, võlakirjadele ja teistele tavakäibeks määratud võladokumentidele ning muudele väärtpaberitele;
2) varale, millele saab seada teist liiki registerpandi või asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 53, 889; 94, 1609; 1995, 22, 327; 57, 979; 1996, 36, 738) § 132 lõikes 2 nimetatud pandi või millele ulatub kinnisasjale enne või pärast kommertspandi seadmist seatud hüpoteek või millele on seatud käsipant;
3) varale, millele ei saa vastavalt seadusele pöörata sissenõuet.

§ 3. Kommertspandiga tagatud nõue

Kommertspandiga on pandisumma ulatuses tagatud nõue, sellele nõudele kolme aasta jooksul enne kommertspandiga koormatud vara müümist nõude rahuldamiseks välja maksmata intressid, samuti viivis ja võla sissenõudmise kulutused, pandipidaja poolt kommertspandiga koormatud vara omaniku eest tasutud kindlustusmaksed ning muud kõrvalnõuded.

2. peatükk
KOMMERTSPANDIST TULENEVAD ÕIGUSLIKUD TAGAJÄRJED

§ 4. Kommertspandi seadmine

(1) Kommertspandi seadmiseks sõlmib ettevõtja (pantija) pandipidajaga kommertspandilepingu.

(2) Kommertspandileping peab olema notariaalselt tõestatud.

(3) Kommertspant tekib avalduse alusel vastava kande tegemisest kommertspandiregistrisse.

§ 5. Vara kasutamine ja käsutamine

(1) Ettevõtja võib kommertspandiga koormatud vara tavapärase majandustegevuse raames kasutada ja käsutada.

(2) Kui ettevõtja võõrandab kommertspandiga koormatud vara hulka kuuluva asja tavapärase majandustegevuse raames, lõpeb kommertspant sellele asjale. Kui isik, kellele asi võõrandati või kelle kasuks asja koormati, oli omandi või muu asjaõiguse omandamisel ettevõtja käsutusõiguse suhtes heauskne, lõpeb pandiõigus isegi siis, kui üleandmine oli vastuolus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatuga.

§ 6. Koormatud vara võõrandamine

(1) Kui kommertspandiga koormatud vara võõrandatakse tervikuna või suuremas osas, kehtib kommertspant sellele varale edasi. Sellisel juhul on võlausaldajal õigus nõuda kommertspandiga tagatud nõude rahuldamist kommertspandiga koormatud vara arvel enne nõuet, mille tagamiseks vara omandaja on kommertspandi seadnud.

(2) Koormatud vara võõrandamise korral ulatub kommertspant võõrandaja tasunõudele niivõrd, kuivõrd see puudutab vara, millele kommertspant võõrandamise korral ulatub. Kui omandaja võõrandab vara edasi või kui esemetele seatakse eraldi õigus või kui neid kahjustatakse või sundvõõrandamise või muu sarnase menetluse käigus esitatakse nõue, hõlmab kommertspant omandaja tasunõude.

(3) Kommertspant võõrandatud varale lõpeb kuue kuu möödudes päevast, mil pandipidaja sai vara üleandmisest teada või pidi teada saama, hiljemalt aga kahe aasta möödumisel vara üleandmisest, kui pandipidaja ei taotle oma nõude rahuldamist koormatud vara arvel enne nimetatud tähtaegade möödumist.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata, kui vara omandaja kohustub enne kommertspandi lõppemist kirjalikult rahuldama pandipidaja suhtes tagatud nõude.

§ 7. Kommertspandi kehtivus äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel

(1) Kui äriühingute ühinemise korral oli enam kui ühe ühineva ühingu varale seatud kommertspant, võib ühinemise kanda äriregistrisse ainult juhul, kui koos avaldusega ühinemise registrisse kandmiseks esitatakse äriregistri pidajale pandipidajate notariaalselt tõestatud kokkulepe pandikannete järjestamise kohta. Sama kehtib äriühingu jagunemisel, kui mitme jagunemises osaleva äriühingu varale oli seatud kommertspant.

(2) Äriühingu ümberkujundamine ei mõjuta kommertspandi kehtivust ega pandikandega antud eelisõigust.

(3) Kommertspandiregistri pidaja teeb käesoleva paragrahvi lõikest 1 tulenevad muudatused kommertspandi registrisse pandipidajate kokkuleppe alusel.

§ 8. Kommertspandi kehtivus ettevõtja surma korral

Pärandvarasse kuuluvale varale seatud kommertspant ei lõpe füüsilisest isikust ettevõtja surma korral.

§ 9. Õigus kindlustushüvitisele

(1) Kui kommertspandiga koormatud vara on kindlustatud, ulatub kommertspant ka kindlustushüvitise nõudele.

(2) Väljamaksmisele kuuluva kindlustushüvitise võib pantijale täielikult või osaliselt välja maksta ning võlgnik võib kindlustushüvitisest loobuda üksnes kõigi kommertspandipidajate kirjalikul nõusolekul, kelle nõue on kommertspandiga tagatud.

§ 10. Kommertspandist tulenevad õigused sundtäitmise ja pankroti korral

(1) Pandipidaja võib nõuda nõude rahuldamist kommertspandiga koormatud vara arvel kuni pandisumma ulatuses sundtäitmise või pankroti korral vastavalt pandile seadusest tulenevale järjekohale.

(2) Kui pandipidaja on nõude tagatisena seadnud mitu sama järjekohaga kommertspanti või kui need kehtivad vahetult teineteise järel, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut pantide kogusummale.

(3) Pandipidajal ei ole eelisõigust tasumisele varast, mis arestiti enne kommertspandi kandmist kommertspandiregistrisse või kande tegemise päeval. Vara vabastamisel arestist või pankrotivarast välistamisel laieneb kommertspant ka sellele varale.

(4) Kui koormatud varale pööratakse sissenõue kommertspandiga tagamata nõude või pandipidajast tagapool asuva järjekohaga kommertspandi pidaja nõude rahuldamiseks, võib pandipidaja nõuda enda nõude rahuldamist vara müügist saadud vahenditest või vahenditest, mis saadakse vara eest sundtäitmise alusel muul viisil, isegi juhul, kui tema nõue ei olnud veel sissenõutav, enne võlausaldajat, kelle kasuks varale sissenõue pöörati. Pandipidaja ei või nõuda nõude rahuldamist, kui teise nõude rahuldamisest ülejäänud vara on pandipidajale täielikuks tagatiseks.

§ 11. Nõude rahuldamine enne sissenõutavaks muutumist

(1) Võlausaldaja võib nõuda nõude rahuldamist kommertspandiga koormatud vara arvel isegi juhul, kui nõue ei ole muutunud sissenõutavaks, kui:
1) koormatud vara jagatakse, ettevõtte majandamine peatatakse või vara antakse üle teisele isikule vastuolus käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 sätestatuga või
2) kogu kommertspandiga koormatud vara või suurem osa sellest hävib või
3) võlgnik ei anna võlausaldajale käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud teavet või
4) koormatud vara jäetakse hooletusse või see on vähenenud ja tagatise väärtus on seetõttu oluliselt langenud.

(2) Võlausaldaja võib nõuda nõude rahuldamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludel kolme kuu jooksul pärast neist asjaoludest teadasaamist. Vara üleandmisel, jagamisel või ettevõtte majandamise täielikul või osalisel peatamisel tuleb nõue esitada käesoleva seaduse § 6 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 12. Teabe andmise kohustus

Ettevõtja, kelle varale on seatud kommertspant, on kohustatud pandipidajale viivitamata teatama ettevõtte majandamise peatamisest või ettevõtte jagamisest, võõrandamisest või muul viisil üleandmisest, samuti vara vähenemisest, kui tagatise väärtus oluliselt langeb, samuti vara või selle suurema osa hävimisest. Pandipidaja nõudel peab pantija andma pandipidajale koormatud vara kohta ka muud teavet, mis on vajalik tagatise väärtuse kindlakstegemiseks.

§ 13. Pantija vastuväited

(1) Pantija võib pandipidaja vastu esitada ainult selliseid vastuväiteid, mis põhinevad pandikandel või mis tal on sissenõude esitanud võlausaldaja vastu võlaõiguslikul alusel.

(2) Pantija võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vastuväiteid esitada ka võlausaldaja õigusjärglase või isiku vastu, kellele pandipidaja kommertspandi üle andis.

(3) Kommertspandiga koormatud vara omanik, kes ei ole võlgnik, võib esitada kommertspandiga tagatud nõude vastu samu vastuväiteid, mida võib esitada võlgnik. Ta võib vastuväiteid esitada ka siis, kui võlgnik nõudele vastu ei vaidle.

3. peatükk
KOMMERTSPANDI REGISTREERIMINE

§ 14. Kommertspandiregistrisse kantavad andmed

Kommertspandiregistrisse kantakse:
1) ettevõtja ärinimi, elu- või asukoht ja isiku- või registrikood;
2) kande tegemise kuupäev;
3) kommertspandi rahaline suurus (pandisumma);
4) kommertspandi järjekoht;
5) pandipidaja nimi, elu- või asukoht ja isiku- või registrikood;
6) kannete muutmine ja kustutamine;
7) muud seaduses sätestatud andmed.

§ 15. Kommertspandiregister

Kommertspandiregistrit peab ja kanded kommertspandiregistrisse teeb äriregistri pidaja äriregistrile äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1996, 40, 773) sätestatud korras, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 16. Kande tegemine

(1) Registripidajale esitatavad avaldused peavad olema kirjalikud. Allkirjad avaldusel peavad olema notariaalselt tõestatud.

(2) Kommertspandiregistrisse tehakse kanne avalduse või kohtuotsuse alusel. Kommertspandi registrisse kandmise avalduse võib esitada pantija või pandipidaja. Kui avalduse esitab pandipidaja, peab sellele olema lisatud pantija notariaalselt tõestatud nõusolek kommertspandi registrisse kandmiseks.

(3) Avalduses tuleb märkida käesoleva seaduse §-s 14 sätestatud andmed. Avaldusele tuleb lisada kommertspandileping.

(4) Samal päeval posti teel saabunud avaldused loetakse üheaegselt saabunuks ja registreeritakse päevikus sellel päeval saabunud avaldustest viimastena. Vastuvõtmise kellaajaks märgitakse avalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg.

§ 17. Kande õiguslik tähendus

(1) Kommertspandiregistri kanne jõustub kande allakirjutamisest registrisekretäri poolt.

(2) Kanne kehtib kolmanda isiku suhtes õigena, välja arvatud siis, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige.

(3) Kui registrisse kandmisele kuuluvaid asjaolusid ei ole registrisse kantud, on neil asjaoludel kolmanda isiku suhtes õiguslik tähendus üksnes juhul, kui kolmas isik neist teadis või pidi teadma.

(4) Kohtuotsuse alusel tehtud kandes sisalduvad asjaolud omandavad õigusliku tähenduse kohtuotsuse jõustumisel.

§ 18. Kommertspandi lõppemine

(1) Kommertspant lõpeb registrist kustutamisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Kommertspant kustutatakse registrist pantija avalduse põhjal, millele on lisatud pandipidaja notariaalselt tõestatud nõusolek, või pandipidaja avalduse põhjal.

(3) Ettevõtja kustutamisel äriregistrist peab kommertspandi kustutama. Ettevõtjat ei või äriregistrist kustutada enne kommertspandi kustutamist.

(4) Kui kommertspant lõpeb vastavalt seadusele enne registrist kustutamist, peab selle registrist kustutama registripidaja.

§ 19. Dokumentide registreerimine ja hoidmine

Registripidajale esitatavad avaldused ja muud dokumendid registreeritakse registripäevikus vastavalt äriseadustiku §-le 40 ja neid hoitakse ettevõtja äritoimikus ja registritoimikus vastavalt äriseadustiku §-dele 38–40 koos kommertspandi registri osa ärakirjaga.

§ 20. Kandeotsus

(1) Kohtunik peab avalduse läbi vaatama ja kandeotsuse tegema 15 päeva jooksul registreerimisavalduse saabumisest. Kandeotsusega rahuldab kohtunik avalduse täielikult või osaliselt või jätab avalduse rahuldamata või määrab tähtaja takistuse kõrvaldamiseks.

(2) Kandeotsuse tegemise võib lükata edasi 10 päeva võrra, kui on vajalik kontrollida kommertspandi seadmisega seotud olulisi asjaolusid.

(3) Kui soovitud kande tegemine ei ole võimalik kõrvaldatava takistuse tõttu, määrab kohtunik piisava tähtaja takistuse kõrvaldamiseks. Kui avalduse esitanud isik selle aja jooksul takistust ei kõrvalda, teeb kohtunik otsuse avalduse rahuldamata jätmise kohta.

(4) Kandeotsuses tuleb märkida äriseadustiku §-s 55 sätestatud andmed.

§ 21. Avalduse rahuldamata jätmine

Kohtunik teeb otsuse kommertspandi registrisse kandmise avalduse rahuldamata jätmise kohta, kui:
1) kommertspandi registrisse kandmise avalduse esitanud isik ei ole õigustatud sellist avaldust esitama;
2) kande tegemise takistust ei ole kõrvaldatud kohtuniku poolt määratud tähtaja jooksul (§ 20 lg 3);
3) avaldus või sellele lisatud dokumendid ei vasta seadusele;
4) ettevõtja kohta, kelle varale kommertspandi seadmist taotletakse, on äriregistrisse tehtud pankrotikanne;
5) esineb muu takistus, mille tõttu ei ole võimalik kannet teha.

§ 22. Kande tegemine ja otsusest teatamine

(1) Pärast otsuse tegemist kannab registripidaja kande teksti registrisse. Kande tekstile kirjutab alla registrisekretär.

(2) Kandeotsuse ärakiri antakse või saadetakse 10 tööpäeva jooksul, alates kande tegemisest registrisse või otsuse tegemisest, millega kandeavaldus jäeti rahuldamata, ettevõtjale, kelle kohta otsus tehti, ja pandipidajale.

§ 23. Järjekoha muutmine

(1) Kommertspantide järjekoha muutmiseks on vajalik nende pandipidajate notariaalselt tõestatud kokkulepe, kelle pantide järjekoht muutub, samuti ettevõtja notariaalselt tõestatud nõusolek. Kui järjekoha loovutamine rikub teiste pandipidajate õigusi, tuleb esitada ka nende pandipidajate notariaalselt tõestatud nõusolek, kelle õigusi rikutakse.

(2) Kui järjekoha muutmisel tagasiastunud pant lõpeb, ei kaota etteastunud õigus selle tagajärjel järjekoha muutmisega saadud kohta.

(3) Järjekoha muutmine ei või kahjustada pantija õigusi, samuti pandipidajate õigusi, kelle pantide järjekohad on tagasiastuvate ja edasiastuvate õiguste vahel.

(4) Järjekoha loovutanud pandipidaja peab järjekoha loovutamisest viivitamata teatama pantijale, samuti võlgnikule, kui pantija on kolmas isik.

§ 24. Kande parandamine enne allakirjutamist

Kui kommertspandiregistri kanne ei vasta kandeotsusele ja kande ebaõigsus ilmneb enne sellele allakirjutamist, tehakse parandus uut kandeotsust tegemata.

§ 25. Kande parandamine pärast allakirjutamist

Kui kommertspandiregistri kanne ei vasta kandeotsusele ja kande ebaõigsus ilmneb pärast sellele allakirjutamist, teeb registripidaja kohe registrisse vastava märke ja teatab parandusettepanekust puudutatud isikutele, kellel on registripidaja poolt määratud tähtaja jooksul õigus esitada vastuväiteid. Tähtaja möödumisel otsustab kohtunik kande parandamise.

§ 26. Kande parandamise viis

(1) Kande parandamiseks tõmmatakse ebaõigele kandele joon alla ja tehakse õige kanne vastavalt käesoleva seaduse §-le 22.

(2) Uues kandes märgitakse, et see asendab eelmist.

(3) Kande parandamine muul viisil on keelatud.

§ 27. Kaebused

Kaebused kohtuniku otsuse ja registriosakonna töötajate peale esitatakse ja lahendatakse äriseadustikus sätestatud korras.

§ 28. Registripidaja vastutus

Registripidaja õigusvastase tegevuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitab riik.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 29. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. jaanuaril.

(2) Alates 1997. aasta 1. jaanuarist võib kommertspante registreerida üksnes kommertspandiregistris käesolevas seaduses sätestatud korras.

§ 30. Ettevõtteregistris registreeritud kommertspandid

(1) Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registrisse (edaspidi ettevõtteregister) kantud kommertspantidele kohaldatakse vastavalt käesoleva seaduse §-des 1–13 sätestatut.

(2) Kui avaldus kommertspandi seadmiseks on ettevõtteregistrile esitatud enne 1997. aasta 1. jaanuari, võib selle registreerida ettevõtteregistris.

§ 31. Seniste kommertspantide ümberregistreerimine

(1) Enne kommertspandiseaduse jõustumist ettevõtteregistris registreeritud kommertspandid registreeritakse ettevõtja avalduse põhjal ümber kommertspandiregistrisse, kui äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja kantakse äriregistrisse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud avalduse peab ettevõtja esitama koos tema äriregistrisse kandmise avaldusega. Ettevõtteregistrisse kantud ettevõtja, kelle varale on seatud kommertspant, võib kanda äriregistrisse ainult siis, kui ta on esitanud avalduse kommertspandi kandmiseks kommertspandiregistrisse.

(3) Kui ettevõtja on juba kantud äriregistrisse, kuid kommertspant on kantud ettevõtteregistrisse, registreeritakse kommertspant ümber ettevõtja või pandipidajate avalduse põhjal.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 või 3 sätestatud juhtudel on ettevõtja varale seatud mitu kommertspanti, kantakse need registrisse seniste järjekohtadega. Kui järjekohad ei ole käesoleva seaduse tähenduses selgesti eristatavad, tuleb ümberregistreerimisel esitada pandipidajate notariaalselt tõestatud kokkulepe kannete järjestamise kohta.

(5) Kui käesolevas paragrahvis sätestatud avaldust ei ole esitatud 1997. aasta 1. septembriks, loetakse kommertspant lõppenuks.

§ 32. Ettevõtteregistri teatamiskohustus

Ettevõtteregister peab esitama äriregistri pidajale 1997. aasta 1. jaanuariks ettevõtteregistrisse kantud kommertspantide nimekirja.

§ 33. Äriseadustiku § 530 2. ja 3. lõike ja asjaõigusseaduse §-de 309 ja 310 kohaldamise peatamise seaduse (RT I 1995, 57, 976) kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse äriseadustiku § 530 2. ja 3. lõike ja asjaõigusseaduse §-de 309 ja 310 kohaldamise peatamise seadus.

§ 34. Asjaõigusseaduses tehtavad muudatused ja täiendused

(1) Paragrahv 309 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 309. Kommertspant

Kommertspant sätestatakse eraldi seaduses.».

(2) Kehtetuks tunnistatakse §-d 310–312.

§ 35. Eesti Vabariigi pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403) tehtavad muudatused ja täiendused

(1) Paragrahvi 84 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «pandiga» sõnadega «, välja arvatud kommertspant».

(2) Paragrahvi 86 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) kommertspandiga tagatud nõuded.».

§ 36. Riigilõivuseaduses (RT 1990, 11, 118; RT I 1995, 36, 465; 57, 981; 58, 1005; 61, 1028; 87, 1540; 1996, 3, 56; 38, 752; 40, 773; 42, 811) tehtavad muudatused ja täiendused

Riigilõivuseaduse lisa 1 punkti 61 täiendatakse alapunktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) kommertspandi kande tegemise, muutmise või lõpetamise eest
0,2% pandisummast, kuid mitte alla 500 krooni ja mitte üle 20 000 krooni; kui taotletakse summa muutmist, 0,2% taotletavast summast, kuid mitte alla 500 krooni ja mitte üle 20 000 krooni».

§ 37. Rakendamise määrused

Justiitsminister võib anda määrusi registriosakondade tegevuse korraldamiseks. Justiitsminister kehtestab määrusega kommertspandiregistri kaardi vormi.

  Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json