Teksti suurus:

Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 79, 1182

Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus

Vastu võetud 07.12.1993

(õ) 8.12.2008 11:00

 
Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 1993. a otsusega nr 235

Paragrahv 1. Käesoleva seaduse eesmärk on hüvitada kahju, mida maa õigusvastane võõrandamine (natsionaliseerimine) tekitas kruntrendimaa (obrokimaa) pidajatele ja omanikele.

Paragrahv 2. (1) Endise kruntrendimaaõigusena (obrokimaaõigusena) käsitatakse käesolevas seaduses Balti eraseaduse paragrahvides 1324-1334 sätestatud asjaõigust.

(2) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidajana käsitatakse käesolevas seaduses isikut, kellele kuulus kruntrendimaaõigus (obrokimaaõigus) 1940.aasta 16.juunil või kes oli omandanud selle õiguse Balti eraseadusega ettenähtud korras pärast 1940.aasta 16.juunit.

(3) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanikuna käsitatakse käesolevas seaduses isikut, kes oli andnud maa kasutamiseks kruntrendimaaõiguse (obrokimaaõiguse) alusel.

Paragrahv 3. (1) Endine kruntrendimaa (obrokimaa) antakse tasuta endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidaja või tema pärijate omandisse või kompenseeritakse neile selle maksumus 95 protsendi ulatuses.

(2) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanikule kompenseeritakse endine kruntrendimaa (obrokimaa) maksumus 5 protsendi ulatuses juhul, kui endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanik on maareformi õigustatud subjekt vastavalt maareformi seaduse paragrahvis 5 sätestatule.

Paragrahv 4. Käesoleva seaduse õigustatud subjektide kindlaksmääramine ning maa omandiks andmine ja kompenseerimine toimub omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; 1991, 45, 565; 1992, 19, 275; 1992, 33, 420; 1993, 15, 253; 1993, 15, 254) II osas ja maareformi seaduse (RT 1991, 34, 462; 1992, 10, 145; RT I 1993, 20, 354) II osas ning nendest seadustest tulenevates muudes õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel, kuivõrd käesolev seadus ei sätesta teisiti.

(2) Kui endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidaja on surnud ning pärijaid on mitu, kellest osa taotleb maa omandisse andmist ja osa kompensatsiooni, talitatakse maareformi seaduse paragrahv 14 4.lõike sätete kohaselt.

Paragrahv 5. (1) Avaldused käesoleva seaduse alusel maa omandisse andmiseks või kompenseerimiseks tuleb esitada maa asukohajärgsele õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise linna- või maakonnakomisjonile kahe kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumise päevast arvates, kui need juba varem pole esitatud.

(2) Kui enne käesoleva seaduse vastuvõtmist esitatud kruntrendimaa (obrokimaa) tagastamise ja kompenseerimise avaldused on juba õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalike komisjonide poolt läbi vaadatud ja rahuldamata jäetud, tuleb need uuesti läbi vaadata ja lahendada käesoleva seaduse sätete kohaselt.

Paragrahv 6. Vabariigi Valitsusel on õigus anda käesoleva seaduse rakendamiseks määrusi.

Paragrahv 7. Maareformi seaduse paragrahv 5 täiendatakse 3.lõikega järgmises sõnastuses:

"(3) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) tagastamise ja kompenseerimise küsimused reguleeritakse eraldi seadusega."

Paragrahv 8. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päeval.

  Riigikogu esimees Ü. Nugis

Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, parandatud vorming.

/otsingu_soovitused.json