Teksti suurus:

Tuletõrje- ja päästeseadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 28, 424

Tuletõrje- ja päästeseadus

Vastu võetud 23.03.1994

(õ) 21.05.2008 16:35

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. aprilli 1994. a.
otsusega nr. 304

I peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus reguleerib tuletõrje- ja päästeala korraldamist ning sätestab füüsiliste isikute, asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide (edaspidi ettevõtted), kohalike omavalitsuste ning riigiasutuste kohustused, õigused ja vastutuse selles valdkonnas.

§ 2. Tuletõrje- ja päästeteenistus

(1) Tuletõrje- ja päästeteenistus on kodanikukaitse üldriikliku süsteemi osa, mis koosneb tuletõrje- ja päästetööde tegemiseks käesoleva seaduse §-s 4 ettenähtud formeeringutest.

(2) Tuletõrje- ja päästeteenistuse korraldamine on riigi ülesanne.

§ 3. Tuletõrje- ja päästetööd

(1) Tuletõrje- ja päästetööd käesoleva seaduse mõistes on:
1) tuletõrjejärelevalve – tuleohutust käsitlevate õigusaktide täitmise tagamiseks tehtavad tööd;
2) tulekustutus- ja päästetööd – inimeste ja vara päästmiseks ning keskkonna kaitsmiseks tulekahjude kustutamisel, loodusõnnetuste, katastroofide, avariide, plahvatuste, liiklus- ja muude õnnetuste (edaspidi õnnetused) korral ning nendega kaasnevate ohtude ja tagajärgede likvideerimisel tehtavad tööd.

(2) Tuletõrje- ja päästetöid korraldavad kohalikud omavalitsused ja riik.

(3) Vabariigi Valitsus võib loodusõnnetuse või katastroofi korral välja kuulutada eriolukorra riigis või selle osas.

(4) Tulekustutus- ja päästetööd peavad olema korraldatud nii, et need saab läbi viia kiiresti ja efektiivselt.

II peatükk
TULETÕRJE- JA PÄÄSTEALA KORRALDUS

§ 4. Tuletõrje- ja päästeformeeringud

(1) Tuletõrje- ja päästeformeeringud käesoleva seaduse mõistes on:
1) riigi tuletõrje- ja päästeasutused;
2) kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutused;
3) ettevõtete tuletõrje- ja päästeallüksused;
4) tuletõrje- ja päästeühingud ning -liidud.

(2) Tuletõrje- ja päästeformeeringud korraldavad ja teevad tuletõrje- ja päästetöid oma pädevuse piires.

(3) Tuletõrje- ja päästeformeeringud teevad tuletõrje- ja päästetööde korraldamisel ja tegemisel omavahel ning ettevõtetega koostööd.

§ 5. Riigi tuletõrje- ja päästeasutused

Riigi tuletõrje- ja päästeasutused moodustatakse Vabariigi Valitsuse poolt või tema kehtestatud korras.

§ 6. Kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutused

(1) Kohalik omavalitsus korraldab käesoleva seaduse § 3 2. lõikes ettenähtud riikliku kohustuse täitmiseks tuletõrje- ja päästetöid vallas või linnas. Nende tööde korraldamine kooskõlastatakse maavalitsusega.

(2) Kohalik omavalitsus asutab tuletõrje- ja päästetööde tegemiseks valla või linna tuletõrje- ja päästeasutuse või sõlmib nende tööde täielikuks või osaliseks korraldamiseks ja tegemiseks lepingu.

(3) Kohalikud omavalitsused võivad omavahel sõlmida lepinguid tuletõrje- ja päästetööde ühiseks korraldamiseks, sealhulgas ühise tuletõrje- ja päästeasutuse asutamiseks, või sõlmida eraldi või ühiselt lepinguid nende tööde täielikuks või osaliseks tegemiseks ettevõtete tuletõrje- ja päästeallüksuste või tuletõrje- ja päästeühingute või -liitude poolt.

(4) Kohalik omavalitsus kehtestab tuletõrje- ja päästetööde tegemiseks vajaliku tuletõrje- ja päästetöötajate arvu, väljaõppe ja tehnilise varustatuse sõltuvalt valla või linna elanike arvust, asustustihedusest, ehitiste eripärast, ohtlike tööstusettevõtete paiknemisest, liiklusoludest ja muudest ohuteguritest.

(5) Kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutustes seatakse sisse tulekustutus- ja päästemeeskondade valveteenistus.

§ 7. Ettevõtete tuletõrje- ja päästeallüksused

(1) Ettevõtete tuletõrje- ja päästeallüksused moodustatakse lähtuvalt ettevõtte tule-, plahvatus- ja avariiohtlikkuse astmest ning asukohast.

(2) Ettevõtete tuletõrje- ja päästeallüksuste moodustamise korra ning minimaalnõuded nende arvulise koosseisu, väljaõppe ja tehnilise varustatuse osas kehtestab Vabariigi Valitsus.

(3) Kui kohalik omavalitsus või maavalitsus on ettevõttega sõlminud lepingu tuletõrje- ja päästetööde tegemiseks, laienevad ettevõtte tuletõrje- ja päästeallüksusele lepingus ettenähtud ulatuses omavalitsuse või riigi tuletõrje- ja päästeasutuse kohustused ja õigused.

§ 8. Tuletõrje- ja päästeühingud ning -liidud

Tuletõrje- ja päästeühingule ning -liidule, kellega kohalik omavalitsus on sõlminud tuletõrje- ja päästetööde tegemise lepingu, laienevad lepingus ettenähtud ulatuses kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutuse kohustused ja õigused.

§ 9. Tuletõrje- ja päästetöötajad

(1) Tuletõrje- ja päästetöötajateks on tuletõrje- ja päästeteenistuse töötajad ning tuletõrje- ja päästeühingu liikmed, kes korraldavad ja teevad tuletõrje- ja päästetöid.

(2) Riigi tuletõrje- ja päästetöötajate ametinimetuste loetelu kinnitab Vabariigi Valitsus.

(3) Tuletõrje- ja päästetöötajate töösuhted reguleeritakse vastavalt ametikohale kas töölepingu seadusega või avaliku teenistuse seadusega.

§ 10. Tuletõrje- ja päästeala juhtimine

(1) Tuletõrje- ja päästeteenistus moodustab ühtse süsteemi.

(2) Tuletõrje- ja päästetööde riiklikku korraldamist juhib Siseministeerium.

(3) Maavalitsus:
1) tagab tuletõrje- ja päästeteenistuse tervikliku ja tasakaalustatud arengu maakonnas;
2) koordineerib tuletõrje- ja päästeformeeringute tegevust maakonnas;
3) korraldab operatiivsidet ja infotöötlust maakonnas;
4) kinnitab maakonnas paiknevate tuletõrje- ja päästeformeeringute koostööplaanid.

(4) Maavalitsus moodustab häirekeskuse ning vajaliku struktuuriüksuse või paneb struktuuriüksuse ülesanded käesoleva seaduse § 6 3. lõike alusel moodustatud ühisele tuletõrje- ja päästeasutusele.

III peatükk
TULEKUSTUTUS- JA PÄÄSTETÖÖD

§ 11. Häirekeskus

(1) Õnnetusest teatamine häirekeskusele või tuletõrje- ja päästeformeeringule tagatakse sidevõrgu kaudu Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

(2) Häirekeskus võtab saabunud teated vastu, saadab sündmuskohale tulekustutus- ja päästemeeskonnad ning korraldab operatiivsidet ja infotöötlust.

(3) Häirekeskus informeerib õnnetusteadetest politsei korrapidamisteenistust siseministri poolt kehtestatud korras.

§ 12. Tulekustutus- ja päästetööde tegijad

(1) Tulekustutus- ja päästetöid teevad tuletõrje- ja päästeformeeringute tulekustutus- ja päästemeeskonnad.

(2) Tulekustutus- ja päästetööde juhil on õigus kaasata tulekustutus- ja päästetöödele lisajõududena avariiteenistusi, ettevõtete kodanikukaitse rakenduskondi, politsei ja kaitsejõudude allüksusi ning elanikke korras, mille on oma pädevuse piires kehtestanud Vabariigi Valitsus, maavalitsus või kohalik omavalitsus.

§ 13. Tulekustutus- ja päästetööde eeskirjad

Tulekustutus- ja päästetööde korraldamist ja tegemist reguleerivad tulekustutus- ja päästetööde eeskirjad, mis kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

§ 14. Tulekustutus- ja päästetööde juhtimine

Tulekustutus- ja päästetööde juhtimise kord sätestatakse tulekustutus- ja päästetööde eeskirjades.

§ 15. Tulekustutus- ja päästetööde juht

(1) Tulekustutus- ja päästetööde juht on isik, kellele alluvad kõik õnnetuskohale saabunud tulekustutus- ja päästemeeskonnad ning lisajõud. Tulekustutus- ja päästetööde juhi määramise kord sätestatakse tulekustutus- ja päästetööde eeskirjades.

(2) Tulekustutus- ja päästetööde juhi seaduslikke korraldusi (§ 16) ei ole kellelgi õigus muuta.

§ 16. Tulekustutus- ja päästetööde juhi õigused

(1) Tulekustutus- ja päästetööde juhil on õigus:
1) kutsuda sündmuskohale politsei toimkond avaliku korra ja liikluskorralduse tagamiseks ning vara kaitseks õigusvastaste rünnete eest;
2) rakendada Vabariigi Valitsuse, maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse korraldusel tulekustutus- ja päästetöödel töövõimelisi 16–50-aastaseid isikuid;
3) anda korraldusi siseneda tulekustutus- ja päästetööde tegemiseks mis tahes territooriumile, hoonesse ja ruumi ning avada selleks uksi, väravaid, aknaid ja muid konstruktsioone;
4) anda korraldusi teha lammutustöid, maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada kraave ja ojasid ning teha muid tulekustutus- ja päästetööga seotud töid;
5) anda korraldusi võtta vett, liiva, kruusa ning muid tulekustutus- ja päästetöödeks vajalikke aineid ja materjale ettevõtetele ja füüsilistele isikutele kuuluvatest kohtadest;
6) kasutada tulekustutus- ja päästetööde käigus tasuta ja väljaspool järjekorda elektersidevahendeid ja -võrke.

(2) Tulekustutus- ja päästetööde juhi korraldusel tulekustutus- ja päästetööde käigus käesoleva paragrahvi 1. lõike punktide 3 ja 4 alusel ettevõttele või füüsilisele isikule tekitatud kahju loetakse õnnetusest põhjustatud kahjuks.

§ 17. Tulekustutus- ja päästetööde lõpetamine

(1) Tulekustutus- ja päästetööd lõpetatakse tulekustutus- ja päästetööde juhi otsusel.

(2) Tulekustutus- ja päästetööde lõpetamise kord sätestatakse tulekustutus- ja päästetööde eeskirjades.

§ 18. Päästetööd lennuõnnetuse puhul

Lennuõnnetuse puhul korraldab päästetöid lennupäästeteenistus lennundusseaduse kohaselt Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

§ 19. Päästetööd veekogudel

(1) Päästetöid sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel korraldab rannavalve Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

(2) Päästetöid teistel veekogudel korraldab kohalik omavalitsus.

§ 20. Päästetööd allmaarajatistes

Päästetöid allmaarajatistes korraldab mäepäästeteenistus Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

IV peatükk
TULEOHUTUSE TAGAMINE JA TULEOHUTUSEESKIRJAD

§ 21. Tuleohutusnõuded

(1) Kohustuslik tuleohutusnõue käesoleva seaduse mõistes on tuleohutuse tagamiseks eeskirjades, standardites, tehnilistes tingimustes ja teistes õigusaktides kehtestatud kohustuslik nõue.

(2) Kohustuslikke tuleohutusnõudeid sisaldavad õigusaktid, välja arvatud seadused, Riigikogu otsused, Vabariigi Presidendi seadlused ning Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused, kuuluvad kooskõlastamisele Siseministeeriumiga.

§ 22. Tuleohutuse tagamise kohustus

Tuleohutuse tagamine on füüsiliste isikute, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete tuleohutusnõuetes sätestatud meetmete võtmise kohustus nende tegevusega seotud valdkondades ning nendele kuuluva või nende valduses, kasutuses või käsutuses oleva vara suhtes.

§ 23. Tuleohutuseeskirjad

Tuleohutuseeskirjad kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

§ 24. Kauba ja toodangu vastavus tuleohutusnõuetele

(1) Kaup ja toodang peavad vastama kohustuslikele tuleohutusnõuetele.

(2) Kauba ja toodangu tuleohutusnõuetele vastavust kontrollivad selleks litsentsi omavad asutused.

§ 25. Tuletõrje- ja päästevahendid

(1) Asja omanik ja valdaja on kohustatud muretsema ning korras hoidma kohustuslikes tuleohutusnõuetes ettenähtud tuletõrje- ja päästevahendid.

(2) Tuletõrje- ja päästevahendite käitusomaduste tagamise nõuded kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

V peatükk
TULETÕRJEJÄRELEVALVE

§ 26. Tuletõrjejärelevalve teostamine

(1) Tuletõrjejärelevalvet teostavad tuletõrje- ja päästeasutused.

(2) Raudtee-, mere-, sisevee- ja lennutranspordis ning allmaarajatistes, metsades ja mujal looduses teostavad tuletõrjejärelevalvet vastavalt raudtee-, meretranspordi-, siseveetranspordi-, lennundus-, tehnilise järelevalve, metsavalve- ja looduskaitseametnikud.

(3) Tuletõrjejärelevalve õigust omavate ametiisikute loetelu kinnitatakse Vabariigi Valitsuse poolt määratud korras.

§ 27. Tuletõrjejärelevalve õigused

Tuletõrjejärelevalve ametiisikul on oma pädevuse piires õigus:
1) kontrollida tuleohutusnõuete täitmist ettevõtete ja füüsiliste isikute poolt, siseneda sel eesmärgil mis tahes territooriumile, hoonesse või ruumi;
2) teha ameti- ja üksikisikutele ettekirjutusi ja vastu võtta otsuseid;
3) saada füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt tasuta oma tööks vajalikke dokumente ja informatsiooni;
4) kasutada tuletõrje- ja päästealase selgitustöö tegemiseks tasuta riigi massiteabevahendeid;
5) peatada osaliselt või täielikult ettevõtte töö, keelata hoone, ruumi või seadme kasutamine juhul, kui avastatakse tulekahju tekkimise oht, samuti kiiret sekkumist nõudev oht inimeste elule, tervisele või keskkonnale.

§ 28. Tuletõrjejärelevalve põhimäärus

Tuletõrjejärelevalve põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus.

VI peatükk
VÄLJAÕPE

§ 29. Tuletõrje- ja päästetöötajate koolitus

(1) Tuletõrje- ja päästetöötajate kutseõpet korraldab riik.

(2) Tuletõrje- ja päästetöötajate kutsealast väljaõpet ja täienduskoolitust korraldavad Siseministeerium ja kohalikud omavalitsused Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 30. Elanike väljaõppe korraldamine

Elanike tuletõrje- ja päästealast väljaõpet korraldavad haridusasutused, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused Vabariigi Valitsuse poolt määratud ulatuses ja korras.

VII peatükk
FINANTSEERIMINE

§ 31. Finantseerimine

(1) Riigi ja kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeasutusi finantseeritakse riigieelarvest.

(2) Kohalik omavalitsus finantseerib tuletõrje- ja päästeasutusi täiendavalt valla- või linnaeelarvest lepingu alusel.

(3) Ettevõtte tuletõrje- ja päästeallüksusi peetakse ülal ettevõtte kulul.

(4) Riiklikud sihtprogrammid finantseeritakse ja eriolukorra tagajärgede likvideerimise kulutused kaetakse riigieelarvest.

(5) Tuletõrje- ja päästeühingute ning -liitude kulutused lepinguliste kohustuste täitmiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse ees kaetakse vastavalt riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

§ 32. Eraldised kindlustusmaksetest tuletõrje- ja päästeasutusele

Tulekahjude, loodusõnnetuste ja katastroofide ennetamiseks kindlustusseltside poolt kindlustusmaksetest eraldatavaid vahendeid kasutatakse kindlustusseltside ning tuletõrje- ja päästeasutuste vahel sõlmitud lepingute alusel.

VIII peatükk
KULUD

§ 33. Ettevõtte ja füüsilise isiku õigus kompensatsioonile

(1) Tulekustutus- ja päästetööde juhi poolt õnnetuse või selle tagajärgede likvideerimisel rakendatud ettevõtte ja füüsilise isiku kulud, samuti tulekustutus- ja päästetööde käigus nende poolt käesoleva seaduse § 16 1. lõike punkti 5 alusel kantud kulutused, kui ei ole välja kuulutatud eriolukorda, hüvitab kohalik omavalitsus.

(2) Hüvitamisele ei kuulu:
1) õnnetuses süüdioleva omaniku või valdaja kulud;
2) omaniku või valdaja vara päästmiseks käesoleva seaduse § 16 1. lõike punkti 5 alusel tulekustutus- ja päästetööde käigus kasutatud ained ja materjalid, mis kuulusid sellele omanikule.

(3) Ettevõtte objektil üle nelja tunni kestnud päästetöödel osalenud tulekustutus- ja päästemeeskondade toitlustamise, tuletõrje- ja päästetehnika tööks vajaminevate kütte- ja määrdeainete ning muu tehnilise abiga seotud kulud, kui ei ole välja kuulutatud eriolukorda, kannab ettevõte.

(4) Töövõimelise elanikkonna (§ 16 1. lõike punkt 2) tulekustutus- ja päästetöödele rakendamisega seotud kulude hüvitamise korra ning tagatised kehtestab Vabariigi Valitsus.

IX peatükk
SOTSIAALSED TAGATISED

§ 34. Tuletõrje- ja päästetöötaja või tulekustutus- ja päästetöödel rakendatud isikute sotsiaalsed tagatised

(1) Tuletõrje- ja päästetöötaja või tulekustutus- ja päästetöödel rakendatud isiku hukkumisel teenistuskohustuste täitmisel maksab riik hukkunu ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele ühekordset toetust 10 aasta palga ulatuses. Teenistuskohustuste täitmisel hukkunud isiku matused korraldatakse riigi kulul.

(2) Tuletõrje- ja päästetöötaja või tulekustutus- ja päästetöödel rakendatud isiku invaliidistumisel teenistuskohustuste täitmisel, mis tõi kaasa invaliidsuse I või II grupi, maksab riik temale ühekordset toetust viie aasta palga ulatuses.

(3) Tuletõrje- ja päästetöötaja või tulekustutus- ja päästetöödel rakendatud isiku invaliidistumisel teenistuskohustuste täitmisel, mis tõi kaasa invaliidsuse III grupi, maksab riik temale ühekordset toetust ühe aasta palga ulatuses.

(4) Toetuse saaja soovil makstakse toetus välja tema poolt määratud aja jooksul osade kaupa või korraga kogu summa ulatuses.

§ 35. Tuletõrje- ja päästetöötajate kindlustamine

Tuletõrje- ja päästeasutuste töötajad, kelle ülesannete hulka kuulub tulekahjude kustutamine või päästetööde tegemine, kindlustab tööandja kohustuslikus korras isikukindlustuslepingu alusel.

§ 36. Tuletõrje- ja päästetöötaja vormiriietus

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästetöötajatele annab tööandja tasuta vormiriietuse, mille kirjelduse kinnitab Vabariigi Valitsus.

X peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 37. Vastutus

(1) Isikud, kes on süüdi tuletõrje- ja päästealaste õigusaktide nõuete rikkumises, kannavad distsiplinaar-, haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust vastavalt seadusele.

(2) Tuleohutusnõuete täitmise eest ettevõttes vastutavad selle omanik ja juht ning teised töötajad töö-, teenistus- või ametikohustuste ulatuses.

§ 38. Tuletõrje- ja päästetöötajate autasustamine

(1) Teenete eest tuletõrje- ja päästetöödel autasustatakse tuletõrje- ja päästetöötajaid ning tulekustustus- ja päästetöödele rakendatud isikuid siseministri poolt kehtestatud korras.

(2) Eriti väljapaistvate teenete eest esitatakse tuletõrje- ja päästetöötajad autasustamiseks riiklike autasudega.

§ 39. Rahvusvaheline koostöö

Tuletõrje- ja päästeasutuste osalemine abi andmisel teistes riikides ja teiste riikide vastavate teenistuste osalemine tulekustutus- ja päästetöödel Eestis reguleeritakse Eesti Vabariigi välislepingutega.

XI peatükk
RAKENDUSLIKUD SÄTTED

§ 40. Muudatus maakonna valitsemiskorralduse seaduses

Maakonna valitsemiskorralduse seaduse (RT I 1993, 51, 696) § 8 1. lõike punkti 3 täiendatakse pärast sõna «sanitaarteenistuse» sõnadega «tuletõrje ja pääste».

§ 41. Muudatused haldusõiguserikkumiste seadustikus

Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1993, 7, 103; 33, 539; 44, 637; 62, 891; 72/73, 1019; RT I 1994, 1, 5; 12, 202) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

(1) Paragrahvis 179 asendatakse sõna «Tuletõrje» sõnadega «Tuletõrje ja pääste».

(2) Paragrahvis 193:

1) pealkirjas asendatakse sõna «Tuletõrjeametnikud» sõnadega «Tuletõrje- ja päästeametnikud»;

2) 1. lõikes asendatakse sõna «Tuletõrjejärelevalve» sõnadega «Tuletõrje- ja päästeasutuse» ning täiendatakse lõiget pärast arvu «156» arvuga «178N»;

3) 2. lõige sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Halduskaristuse määramise õigus on:
1) Päästeameti peadirektoril ja tema asetäitjal ning peadirektori poolt selleks volitatud osakonnajuhatajal, peaspetsialistil ja spetsialistil;
2) Päästeameti peadirektori poolt selleks volitatud maavalitsuse struktuuriüksuse juhil ja peaspetsialistil.»

(3) Paragrahvi 188 täiendatakse pärast arvu «153» arvuga «156».

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.