Teksti suurus:

Erakonnaseadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 40, 654

Erakonnaseadus

Vastu võetud 11.05.1994

(õ) 13.07.2008 16:30

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. mai 1994. a.
otsusega nr. 341

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Erakonna mõiste

(1) Erakond (partei) on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine, ning mis on registreeritud käesolevas seaduses sätestatud korras.

(2) Erakond on mittetulundusühing.

§ 2. Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid

(1) Erakonna eesmärkide saavutamise vahendid on:
1) erakonna kandidaatide esitamine ning valimiskampaania läbiviimine Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel;
2) erakonna osalemine Riigikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu Riigikogu tegevuses; kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu volikogu tegevuses; Riigikogusse ja kohaliku omavalitsuse volikogusse valitud erakonnaliikmete kaudu vastavalt Vabariigi Presidendi valimisel, Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse täitevorgani moodustamisel; rahvusvahelises koostöös välisriikide erakondadega.

(2) Kui erakond ei ole Riigikogu kahel järjestikustel valimistel saanud ühtki mandaati, siis kustutatakse erakond registrist ja lõpetatakse erakonna tegevus mittetulundusühingute ja nende liitude seaduses (RT I 1994, 28, 425) sätestatud korras.

§ 3. Erakonna moodustamise territoriaalsuse põhimõte

(1) Erakond moodustatakse territoriaalsuse põhimõttel. Erakond ei või asutada oma struktuuriüksusi asutustes, ettevõtetes ega organisatsioonides.

(2) Eestis asutatud, registreeritud ja tegutsevate erakondade juhtorganid ning struktuuriüksused peavad asuma Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil. Erakonna struktuuriüksus võib asuda ka välisriigis, kui see ei ole vastuolus selle riigi seadustega.

§ 4. Erakonna tegevuse piirangud

(1) Keelatud on erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra või territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalseadusega.

(2) Relvi valdavad, samuti sõjaväeliselt korraldatud või sõjaväelisi harjutusi harrastavad ühingud või liidud ei või tegutseda erakonnana ega erakonna struktuuriüksusena.

(3) Keelatud on sekkumine erakonna siseasjadesse, välja arvatud seadusega lubatud erijuhul.

(4) Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleval territooriumil on keelatud teise riigi erakonna või selle struktuuriüksuse või muu poliitilise ühenduse või selle struktuuriüksuse moodustamine ja tegutsemine.

§ 5. Erakonna liikmed

(1) Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte erakonda.

(2) Erakonda võetakse kodanik tema isikliku kirjaliku avalduse alusel. Erakonda astumise, sellest lahkumise ja väljaarvamise tingimused ning kord sätestatakse erakonna põhikirjas.

(3) Erakonna liikmeks ei või olla:
1) õiguskantsler ja tema nõunikud;
2) riigikontrolör, tema asetäitja ja peakontrolörid;
3) kohtunik;
4) prokurör;
5) politseiametnik;
6) tegevteenistuses olev kaitseväelane;
7) piirivalveametnik ja tegevteenistuses olev piirivalvur.

(4) Vabariigi President peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.

(5) Erakonnal ei või olla kollektiivliikmeid.

2. peatükk
Erakonna asutamine ja selle tegevuse korraldus

§ 6. Erakonna asutamine

(1) Erakond asutatakse asutamiskoosolekul, kus võetakse vastu otsus erakonna asutamise kohta ja erakonna põhikiri ning valitakse juhatus ja revisjonikomisjon.

(2) Erakond registreeritakse, kui tal on vähemalt 1000 liiget.

§ 7. Erakonna põhikiri ja programm

(1) Erakonna tegevuse aluseks on asutamiskoosolekul vastuvõetud ja ettenähtud korras registreeritud põhikiri.

(2) Erakonna põhikirjale kohaldatakse mittetulundusühingute ja nende liitude seaduses põhikirjale sätestatud nõudeid.

(3) Erakonna poliitilise tegevuse aluseks on programm. Selle kinnitamise ja muutmise kord sätestatakse erakonna põhikirjas.

§ 8. Registreerimisavaldus

(1) Erakonna põhikirja registreerimiseks esitatakse registreerimisavaldus Vabariigi Valitsuse poolt volitatud riigiasutusele. Avalduses märgitakse erakonna juhatuse asukoht (aadress) ja telefon.

(2) Registreerimisavaldusele lisatakse:
1) juhatuse volitatud liikmete poolt allakirjutatud põhikiri ja programm;
2) asutamiskoosoleku protokolli ärakiri, milles on märgitud erakonna asutamise aeg ja koht, koosolekust osavõtnute ja erakonna asutamise poolt hääletanute arv;
3) erakonna liikmete nimekiri;
4) erakonna sümboolika näidis või kavand, kui need on põhikirjas ette nähtud.

§ 9. Erakonna põhikirja registreerimise otsustamine

(1) Erakonna põhikirja, selle muutmise ja täiendamise registreerimise otsustamine, registreerimisega viivitamise või registreerimisest keeldumise peale kaebuse esitamine ja läbivaatamine ning erakondade registri pidamine toimub mittetulundusühingute ja nende liitude seaduses sätestatud korras.

(2) Erakonda ei registreerita juba registrisse kantud või sellest kustutatud erakonna nime all.

§ 10. Erakonna vara ja piirangud erakonna finantseerimisel

(1) Erakonna varaliste suhete piiritlemine ning kontroll erakonna finantsmajandusliku tegevuse üle toimub seaduses sätestatud korras.

(2) Erakonnal on õigus omada oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vallas- ja kinnisvara.

(3) Riigivõimu- ja kohaliku omavalitsuse organid, riigi- või munitsipaalomandil põhinevad ettevõtted, asutused või organisatsioonid ei või finantseerida erakonda ega selle struktuuriüksust. Käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud tingimusele vastaval erakonnal on õigus saada nimetatud paragrahvis ettenähtud eraldisi riigieelarvest.

(4) Erakond ei või vastu võtta raha ega muud vara välisriigi riigivõimu või kohaliku omavalitsuse organilt, välisriigi riigi-või munitsipaalomandil põhinevalt ettevõttelt, asutuselt või organisatsioonilt. Välisriigi erakonnalt või välisriigi muudest allikatest laekunud varadest ja rahalistest toetustest ning nende päritolust on erakond kohustatud ühe nädala jooksul teatama erakonna põhikirja registreerinud riigiasutusele.

(5) Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks tehtud kulutustest esitab erakond Vabariigi Valimiskomisjonile hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valimiste toimumist aruande, milles märgitakse annetused ja annetajad. Vabariigi Valimiskomisjonis aruannete alusel tehtud kokkuvõte on avalik.

§ 11. Eraldised riigieelarvest

(1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus eraldisele riigieelarvest. Erakonnale eraldatakse iga aasta kohta proportsionaalselt Riigikogu valimistel saadud kohtade arvule summa, mis sätestatakse igal aastal riigieelarves või lisaeelarvetes.

(2) Erakonnale eraldatav summa kantakse erakonna arvele erakonna põhikirja registreerinud riigiasutuse kaudu.

§ 12. Erakonna vastutus ja seaduslikkuse tagamine, tema reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

(1) Erakonna vastutus, tema tegevuse seaduslikkuse tagamine, erakonna tegevuse peale kaebamine või erakonna tegevuse kohtulik peatamine või lõpetamine toimub mittetulundusühingute ja nende liitude seaduses sätestatud korras.

(2) Erakonna reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute ja nende liitude seaduses sätestatud korras.

3. peatükk
Rakendussätted

§ 13. Seaduse rakendamine

(1) Enne käesoleva seaduse jõustumist Eesti NSV seaduse "Kodanike ühenduste kohta" (ENSV Teataja 1989, 18, 225; 1990, 17, 269; RT 1993, 6, 96) alusel registreeritud erakonnad (parteid) viivad vajadusel oma põhikirja ja programmi vastavusse käesoleva seadusega ning esitavad need Vabariigi Valitsusele hiljemalt 1994. aasta 1. detsembriks.

(2) Kuni VIII Riigikogu valimisteni võib erakondi asutada ja nende põhikirjad registreeritakse, kui neil on vähemalt 200 liiget.

(3) Käesoleva seaduse § 11 rakendatakse VIII Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

§ 14. Muudatused varasemates seadustes

Muudetakse järgmisi seadusi:

1) politseiseaduse (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355) § 4 5. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Politseiametnik ei või olla erakonna (partei) liige ja osa võtta tegevusest, mis on vastuolus politseiametniku ametivandega. Teenistusülesannete täitmisel on politseiametnik sõltumatu poliitilistest mõjudest.";

2) kohtuniku staatuse seaduse (RT 1991, 38, 473; 1993, 1, 2; RT I 1993, 24, 429; 1994, 13, 234;) § 4 2. lõike punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"2) olla erakonna (partei) liige ja osa võtta tegevusest, mis on vastuolus kohtuniku ametitõotusega;";

3) prokuratuuri seaduse (RT 1993, 11, 184; RT I 1994, 10, 134; 16, 290) § 7 3. lõike punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"2) olla erakonna (partei) liige ja osa võtta tegevusest, mis on vastuolus prokuröri kutse-eetikaga;".

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json