Teksti suurus:

Avaldustele vastamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 51, 857

Avaldustele vastamise seadus

Vastu võetud 27.06.1994

(õ) 26.11.2008 22:35

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. juuli 1994. a.
otsusega nr. 377

§ 1. Käesolev seadus sätestab nende märgukirjade ja avalduste läbivaatamise korra, mille läbivaatamise kord ei ole sätestatud muude seadustega.

§ 2. Käesolevas seaduses käsitletakse termineid järgmises tähenduses:
1) riigiasutused – seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu asutused;
2) kohalikud omavalitsused – valla- ja linnavolikogud ning valla- (või osavalla) ja linna- või (linnaosa) valitsused.

§ 3. (1) Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud neile adresseeritud märgukirjad ja avaldused registreerima ja neile kirjalikult vastama hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse või märgukirja saabumisest. Täiendava uurimise vajadusel võivad riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud tähtaega pikendada kahe kuuni.

(2) Riigikogu liikmete märgukirjadele ja avaldustele on riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud vastama 10 päeva jooksul, arvates avalduse või märgukirja saabumisest. Täiendava uurimise vajadusel võivad riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud tähtaega pikendada kuni ühe kuuni.

(3) Tähtaja pikendamisel on riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud sellest märgukirja või avalduse esitajat kirjalikult informeerima.

§ 4. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud, kelle pädevusse ei kuulu nendele adresseeritud märgukirjades ja avaldustes tõstatatud küsimuste lahendamine, saadavad need viie päeva jooksul edasi kuuluvuse järgi, informeerides sellest kirjalikult avaldajat. Kui küsimus kuulub kohtu pädevusse, informeeritakse sellest kirjalikult avaldajat ilma avaldust kohtule edasi saatmata.

§ 5. Keelatud on suunata kaebusi sisaldavaid märgukirju lahendamiseks neile organitele või ametiisikutele, kelle tegevuse peale kaevatakse.

§ 6. (1) Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste juhid on kohustatud soovijaid isiklikult vastu võtma selleks ettenähtud ja teatavaks tehtud vastuvõtuaegadel, kuid mitte harvem kui üks kord kuus.

(2) Isiklikel vastuvõttudel esitatud märgukirjad ja avaldused kuuluvad registreerimisele.

§ 7. (1) Märgukiri või avaldus esitatakse masinakirjas või selgesti loetavas käekirjas.

(2) Märgukirjas või avalduses peab olema märgitud:
1) riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse nimetus, kuhu märgukiri või avaldus on adresseeritud;
2) avaldaja nimi, juriidilise isiku nimetus, elu- või asukoht (postiaadress);
3) märgukirjas esitatava informatsiooni, kaebuse või ettepaneku sisu ja seda põhjustavad asjaolud;
4) avalduses esitatava pöördumise või taotluse selgelt väljendatud sisu;
5) võimalusel märgukirja või avaldust kinnitavad dokumendid.

(3) Märgukirjale või avaldusele kirjutab alla selle esitaja. Juriidilise isiku nimel esitatud märgukirjale või avaldusele kirjutab alla tema juht või muu selleks volitatud ametiisik. Märgukirjale või avaldusele märgitakse selle esitamise kuupäev.

(4) Kui märgukiri või avaldus esitatakse teise isiku huvides, tuleb märkida ka selle isiku ees- ja perekonnanimi, alaline elu- või asukoht (postiaadress), kelle huvides märgukiri või avaldus esitatakse.

§ 8. Riigiasutustel, kohalikel omavalitsustel ja nende ametiisikutel on märgukirjade ja avalduste läbivaatamisel õigus:
1) vajaduse korral kontrollida olukorda kohtadel;
2) välja nõuda täiendavaid dokumente;
3) kasutada eksperte.

§ 9. (1) Kui avaldaja ei ole nõus tema poolt esitatud märgukirja või avalduse põhjal tehtud otsusega, on tal õigus edasi kaevata kõrgemalseisvale riigiorganile või kohtusse, aga kohaliku omavalitsuse täitevorgani otsuse korral kas vastavale volikogule või kohtusse.

(2) Avaldaja palvel on riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse ametiisik kohustatud selgitama edasikaebamise korda.

§ 10. Märgukirjadele ja avaldustele vastamata jätmise või mittenõuetekohase vastamise eest vastutab ametiisik distsiplinaar- või kohtumenetluse korras.

§ 11. Märgukirjade ja avalduste läbivaatamisega seotud asjaajamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.