Teksti suurus:

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 51, 859

Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus

Vastu võetud 28.06.1994

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. juuli 1994. a.
otsusega nr. 379

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus reguleerib õigusi Vene-Eesti ajutise kontrolljoone (demarkatsioonijoone) taguses Petserimaa osas ja Narva jõe taguses Virumaa osas Nõukogude okupatsiooni ajal õigusvastaselt võõrandatud varale ja selle õiguse teostamise korda.

§ 2. Õigus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele

(1) Kõigil isikutel, kellel on nimetatud maa-aladel ebaseaduslikult võõrandatud vara, mille suhtes neil on Eesti Vabariigi seaduste järgi õigus nõuda tagastamist või kompenseerimist, on õigus nõuda selle vara tagastamist või kompenseerimist.

(2) Seda õigust ei ole sellise vallasvara suhtes, mida nimetatud maa-alal kehtivate seaduste alusel on juba kompenseeritud või asendatud.

§ 3. Õigus kompenseerimisele

(1) Isikul, kellel on Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja Eesti Vabariigi maareformi seaduse alusel õigus taotleda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist, on õigus taotleda selle kompenseerimist või asendamist teise varaga Eesti Vabariigi ülejäänud territooriumil.

(2) Sellise asendamise või kompenseerimise suhtes kehtivad üldised tähtajad ja tingimused, kui ei ole kehtestatud teisi, pikemaid tähtaegu ja laiendatud tingimusi.

§ 4. Tagastamisnõude õiguse püsimine

(1) Isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või asendamist või kas neile on seda kompenseeritud või asendatud.

(2) Käesolevas seaduses nimetatud maa-aladel asuvate kinnisvarade tagastamisnõude puhul ei kehti muude tagastamisnõuete suhtes kehtestatud tähtajad.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud õiguse teostamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus nimetatud maa-aladel või mõnel nende osal sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine saab võimalikuks nendel maa-aladel või nende mõnel osal või kui mingil teisel viisil osutub võimalikuks käesolevas seaduses sätestatud õiguste kaitse või Eesti Vabariigi seaduste rakendamine.

(4) Asendusvara või saadud kompensatsiooni tagastamise või kompenseerimise küsimus otsustatakse eraldi seadusega.

§ 5. Omandireformi aluste seaduse muutmine

Tühistatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; 45, 565; 1992, 19, 275; 33, 420; 1993, 15, 253 ja 254; RT I 1993, 35, 545 ja 546; 45, 639; 1994, 13, 231; 24, 395; 33, 507; 38, 617; 40, 653) § 12 3. lõike punkt 6.

§ 6. Maareformi seaduse muutmine

Tühistatakse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; 1992, 10, 145; RT I 1993, 20, 354; 72/73, 1021; 79, 1182; 1994, 13, 231) § 6 2. lõike punkt 5.

§ 7. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmine

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106) § 15 2. lõikes sõnad "Omandireformi aluste seaduse § 12 3. lõike punktis 6 nimetatud vara" asendatakse sõnadega "Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduses nimetatud vara".

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json