Teksti suurus:

Tartu Ülikooli seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 23, 333

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.03.1995 otsus nr 505

Tartu Ülikooli seadus

Vastu võetud 16.02.1995

§ 1. Seaduse ülesanne

Käesolev seadus määrab Tartu Ülikooli õigusliku seisundi suhetes riiklike institutsioonidega. Seadus sätestab ülikooli autonoomia, tegevuse aluste ja korralduse erisused teiste riigiülikoolidega võrreldes.

§ 2. Tartu Ülikooli eesmärk ja õiguslik seisund

(1) Tartu Ülikool (edaspidi ülikool), asutatud 1632. aastal, on Eesti Vabariigi riiklik rahvusülikool, mis asub Kultuuri- ja Haridusministeeriumi valitsemisalas.

(2) Ülikool on universaalne integreeritud teadus-, õppe- ja kultuuriasutus, mille eesmärk on teaduste edendamine ja teadusel baseeruva kõrghariduse omandamise võimaluste loomine kõigil temas viljeldavatel erialadel ning teadus-, koolitus- ja muul kultuuritegevusel põhinevate teenuste osutamine. Ülikool lähtub oma akadeemilises tegevuses Euroopa ülikoolide Magna Charta põhimõtetest.

(3) Ülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb käesoleva seaduse, ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119), oma põhikirja ja muude õigusaktide alusel.

§ 3. Rektor

(1) Rektor valitakse ülikooli põhikirjas määratud ajaks ja korras nende hulgast, kes on või on olnud professor. Rektori kinnitab ametisse Vabariigi Valitsus. Viimane keeldub sellest, kui on rikutud valimiskorda. Sel juhul korraldatakse uued valimised.

(2) Rektor vastutab ülikooli üldseisundi ja arengu eest, annab aru ülikooli nõukogule ning Vabariigi Valitsusele.

(3) Rektori vabastab ametist Vabariigi Valitsus ülikooli nõukogu ettepanekul.

§ 4. Ülikooli asutused

(1) Ülikooli asutused on ülikooli kliinikum, raamatukogu, botaanikaaed, muuseumid ja teised asutused, mille ülesanne on kõrvuti õppe- ja teadustegevusega osutada ka teenuseid.

(2) Ülikooli asutustel on juriidilise isiku õigused ja nad tegutsevad ülikooli nõukogu kinnitatud põhikirja alusel.

§ 5. Kliinikum

(1) Kliinikum on ülikooli koosseisus olev integreeritud ravi- ja teadusasutus, mille baasil toimub arstiteaduskonna õpe.

(2) Kliinikum tegutseb oma põhikirja alusel, mille kinnitab sotsiaalminister ülikooli nõukogu ettepanekul.

(3) Kliinikum osutab raviteenuseid ning on selles tegevuses ülikoolist sõltumatu.

(4) Kliinikumi juhib põhikirja alusel moodustatud juhatus, kes vastavalt kliinikumi põhikirjale valib esimehe (ülikooli prorektori), kelle kinnitab ametisse sotsiaalminister rektori ettepanekul. Kliinikumi juhatuse esimehel on kliinikumi töötajate suhtes tööandja õigused.

(5) Juhatuse esimees on aruandekohustuslik rektori ja ravialastes küsimustes sotsiaalministri ees.

(6) Kliinikumi arstid-õppejõud ja teadurid kuuluvad arstiteaduskonna liikmeskonda. Arstide-õppejõudude ja teadurite ametikohad kliinikumis täidetakse valimiste korras ühtsetel alustel õppejõudude kohtade täitmisega.

§ 6. Ülikooli raamatukogu

(1) Ülikooli raamatukogu on ülikooli koosseisus olev riiklik universaalne teadusraamatukogu, mille ülesanne on infoteenuste osutamine, Eesti rahvustrükiste täieliku kogu loomine ja säilitamine ning ülikooli liikmeskonna teenindamine.

(2) Ülikooli raamatukogu tegutseb seaduse ja oma põhikirja alusel. Põhikirja kinnitab ülikooli nõukogu.

§ 7. Arsti- ja proviisoriõpe

(1) Arstiõpe koosneb põhiõppest, internatuurist ja residentuurist, proviisoriõpe põhiõppest ja internatuurist. Arsti põhiõppe nominaalkestus on kuus aastat, stomatoloogi ja proviisori põhiõpe kestab viis aastat.

(2) Internatuuri nominaalkestus on kuni kaks aastat. Selle lõpetamine annab üldarsti või proviisori kutse koos vastava kutsekraadiga.

(3) Residentuuri nominaalkestus on kaks kuni viis aastat. Selle lõpetamine annab eriarsti kutse koos vastava kutsekraadiga.

§ 8. Ülikooli õigus omandile

Ülikool on oma vara omanik, kes valdab, kasutab ja käsutab oma vara käesolevas seaduses ja oma põhikirjas sätestatud ulatuses ja korras.

§ 9. Ülikooli vara koosseis

(1) Ülikoolil on:
1) vara, mida ülikool kasutab oma põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks ja mille riik annab seaduse alusel ülikooli omandisse;
2) vara, mis ülikooli taotlusel antakse seaduse alusel tema omandisse hiljem;
3) vara, mille teine isik võõrandab ülikooli kasuks.

(2) Ülikoolil on õigus omada vara, mis oli ülikooli omandis enne 1940. aasta 16. juunit.

§ 10. Varaga seotud õigused ja kohustused

(1) Ülikool omandab ja võõrandab vara seaduse alusel oma põhikirjas ettenähtud korras. Kinnisvara omandatakse ja võõrandatakse ülikooli nõukogu otsusel ja Vabariigi Valitsuse loal.

(2) Ülikooli vara väljendub tema bilansis. Kliinikumi vara kajastub iseseisvas bilansis, mis moodustab ülikooli bilansi autonoomse osa.

(3) Ülikool ei vastuta kliinikumi ja kliinikum ülikooli varaliste kohustuste eest.

(4) Ülikool osutab tasulisi koolitusteenuseid ning teostab tasulisi teadusuuringuid, millest saadavaid vahendeid kasutatakse tema põhikirjalise tegevuse finantseerimiseks. Koolitusteenuste tasu määrad kehtestab kultuuri- ja haridusminister rektori ettepanekul.

§ 11. Finantseerimine

(1) Ülikooli koolitustegevust finantseeritakse riigieelarvest, silmas pidades vastuvõtukvootide alusel vastuvõetud üliõpilaste arvu ja erialade maksumust, samadel alustel teiste riigiülikoolidega, samuti õppemaksust ja teistest laekumistest.

(2) Ülikooli teaduskulude finantseerimise kord sätestatakse teaduskorralduse seaduses (RT I 1995, 5, 42).

(3) Ülikooli raamatukogu finantseeritakse riigieelarvest infoteenuste osutamiseks ja trükiste kogumiseks samadel alustel teiste vastavate raamatukogudega.

(4) Kliinikumis teostatavat ravi finantseeritakse samadel alustel riigihaiglatega, arvestades õppetegevusest tulenevat spetsiifikat. Raviteenuslepingud sõlmib kliinikumi juhatus.

§ 12. Järelevalve ja aruandlus

(1) Riiklik järelevalve ülikooli tegevuse üle ja ülikooli aruandlus oma tegevusest toimub ülikooliseaduse ja teaduskorralduse seaduse alusel.

(2) Kliinikumi diagnostika ja ravi üle teostab järelevalvet Sotsiaalministeerium ning teised seadusega selleks volitatud ametiasutused ja ametnikud oma pädevuse piires.

(3) Sotsiaalministril on õigus peatada või tühistada kliinikumi juhtkonna ja kollegiaalsete otsustuskogude ebaseaduslikke määrusi, käskkirju, korraldusi, otsuseid ja toiminguid, mis on seotud diagnostika ja raviga. Ebaseadusliku tegevusetuse korral on sotsiaalministril õigus nõuda toimingute sooritamist või vastava õigusakti andmist.

(4) Diagnostikaks ja raviks eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamise aruande esitab kliinikum Rahandusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile nende poolt määratud mahus ja tähtaegadel.

§ 13. Vara andmine ülikooli omandisse

Vabariigi Valitsus annab oma määrusega hiljemalt ühe aasta jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist ülikoolile tasuta üle sellise enne 1940. aasta 16. juunit ülikooli omandis olnud vara, mida ülikool taotleb ja mida on ülikooli omandisse võimalik üle anda ning mis on ülikoolile vajalik tema põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks.

§ 14. Muudatus varasemas seaduses

Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119) paragrahv 35 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ülikooli varade õigusliku seisundi sätestavad ülikooliseadus ja Tartu Ülikooli seadus.»

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json