Teksti suurus:

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 29, 356

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.1995 otsus nr 510

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

Vastu võetud 22.02.1995


1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse ülesanne

(1) Käesolevas seaduses sätestatakse Eesti territooriumi haldusjaotus ning haldusjaotuse üksuste piiride ja nimede muutmise kord.

(2) Eesti maismaa-, mere- ja õhupiiriga seonduvat reguleerib riigipiiri seadus (RT I 1994, 54, 902).

§ 2. Eesti territooriumi haldusjaotus ja haldusjaotuse üksused

(1) Eesti territooriumi haldusjaotus on Eesti territooriumi jagunemine haldusjaotuse üksusteks.

(2) Eesti territooriumi haldusjaotuse üksusteks (edaspidi haldusüksus) on maakond, vald ja linn.

(3) Eesti territoorium jaguneb maakondadeks. Maakonnas teostatakse riiklikku haldamist.

(4) Maakond jaguneb valdadeks ja linnadeks. Vallas ja linnas teostatakse kohalikku omavalitsust.

(5) Vallas ja linnas võib moodustada vastavalt osavaldu ja linnaosi seaduses sätestatud korras.

§ 3. Vallasisesed territoriaalüksused

(1) Vald võib jaguneda alevikeks, küladeks ja muudeks territoriaalüksusteks.

(2) Alevike, külade ja muude territoriaalüksuste liigitamise, piiride ja nimede muutmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 4. Vabariigi pealinn

Eesti Vabariigi pealinn on Tallinn.

§ 5. Haldusüksuste nimistu

(1) Haldusüksuste nimistu kinnitab Vabariigi Valitsus. Nimistusse tehakse muudatusi Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

(2) Haldusüksuste nimistu ja selles tehtud muudatused avaldatakse Riigi Teatajas.

§ 6. Haldusüksuse piiride kaardistamine

Haldusüksuse piirid kantakse riigi maakatastri kaardile.

2. peatükk
HALDUSÜKSUSE PIIRIDE JA NIME MUUTMINE

§ 7. Haldusüksuse piiride ja nime muutmise alused

(1) Haldusüksuse piire või nime muudetakse järgmistel juhtudel:
1) käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud haldusüksuste nimistu muutmisel;
2) territooriumiosa ühe haldusüksuse koosseisust teise haldusüksuse koosseisu arvamisel;
3) haldusüksuse piiride korrigeerimisel vastavalt maakorralduslikele vajadustele.

(2) Valla või linna piiride ja nime muutmisega kaasnevad kulud kaetakse maavalitsuste ja valla või linna ning asjaomaste ametkondade poolt vastavalt nende pädevusele ja huvitatud poolte kokkuleppele.

§ 8. Valla või linna piiride muutmise algatamine Vabariigi Valitsuse poolt

(1) Vabariigi Valitsus algatab valla või linna piiride muutmise, tehes maavanema kaudu vastava ettepaneku asjaomasele valla või linna volikogule (edaspidi volikogu). Vabariigi Valitsus lisab ettepanekule seletuskirja, milles peab olema märgitud piiride muutmise vajaduse põhjendus, ning vastava valla või linna kaardi koos kavandatava piiri kirjeldusega.

(2) Maavanem koostöös asjaomaste valitsusasutuste ja kohalike omavalitsusorganitega korraldab:
1) antud valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamise;
2) vajalikuks peetavate uuringute läbiviimise;
3) piiride muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning rahaliste ja muude varaliste küsimuste lahendamise.

(3) Volikogu esitab oma arvamuse piiride muutmise kohta otsuse vormis asjaomasele maavanemale.

(4) Maavanem esitab volikogu otsuse koos vajaliku dokumentatsiooniga Vabariigi Valitsusele.

§ 9. Valla või linna piiride muutmise algatamine volikogu poolt

(1) Valla või linna piiride muutmist sooviv volikogu esitab otsusena vormistatud ettepaneku teistele asjaomastele volikogudele.

(2) Ettepaneku saanud volikogu teeb ühe kuu jooksul otsuse piiride muutmise algatamisega nõustumise või sellest keeldumise kohta. Piiride muutmise algatamisest keeldumise otsus esitatakse piiride muutmist algatanud volikogule põhjendatult.

(3) Piiride muutmise algatamisega nõustumisel korraldab asjaomane valla- või linnavalitsus volikogu poolt kehtestatud korras:
1) antud valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamise;
2) vajalikuks peetavate uuringute läbiviimise;
3) piiride muutmisega kaasnevate organisatsiooniliste ning rahaliste ja muude varaliste küsimuste lahendamise.

(4) Kui mõni asjaomane volikogu ei nõustu piiride muutmisega või peab küsimuste lahendatust ebapiisavaks, lõpetatakse vastav menetlus või jätkatakse küsimuste lahendamist.

(5) Asjaomane volikogu teeb otsuse piiride muutmise taotlemise kohta pärast kõigi piiride muutmisega seotud küsimuste lahendamist.

(6) Asjaomane volikogu esitab maavanemale:
1) volikogu otsuse piiride muutmise taotlemise kohta;
2) seletuskirja, milles peab olema märgitud piiride muutmise vajaduse põhjendus, ühe valla või linna koosseisust teise valla või linna koosseisu arvatava territooriumiosa suurus, elanike arv ja maakasutajad, piiride muutmise seotus valla või linna arengukavaga;
3) valla või linna kaardi koos kavandatava piiri kirjeldusega.

(7) Kui valla või linna piiride muutmisega kaasneb maakondade piiride muutmine, esitatakse käesoleva paragrahvi 6. lõikes nimetatud dokumendid kõigile asjaomastele maavanematele.

(8) Volikogu otsus valla või linna piiride muutmise taotlemise kohta avalikustatakse enne maavanemale esitamist.

(9) Maavanem esitab käesoleva paragrahvi 6. lõikes nimetatud dokumendid koos omapoolse arvamusega Vabariigi Valitsusele kahe kuu jooksul nende laekumisest arvates.

(10) Volikogu otsust piiride muutmise ja sellega kaasnevate küsimuste lahendamise kohta võivad huvitatud isikud maavanema või Vabariigi Valitsuse ees vaidlustada kahe kuu jooksul, arvates volikogu vastava otsuse asukohajärgsele maavanemale esitamisest.

(11) Piiride muutmise taotlemise otsuse ja dokumentatsiooni ekspertiis ning kooskõlastamine vastavate valitsusasutustega toimub Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

(12) Vabariigi Valitsus võib vajaduse korral nõuda kohalikult omavalitsuselt lisadokumentide esitamist.

§ 10. Haldusüksuse piiride muutmise otsustamine ja valla või linna maakondliku kuuluvuse muutmine

(1) Haldusüksuse piiride muutmise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Haldusüksuse piiride korrigeerimise maakorralduslikest vajadustest lähtuvalt otsustab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutus.

(3) Valla või linna maakondliku kuuluvuse muutmine kuulub Vabariigi Valitsuse pädevusse.

§ 11. Osavalla ja linnaosa piiride muutmine

(1) Osavalla ja linnaosa piiride muutmise algatamine toimub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228) osavalla ja linnaosa moodustamiseks ettenähtud korras.

(2) Osavalla või linnaosa piiride muutmise otsustab volikogu.

§ 12. Haldusüksuse nime muutmine

(1) Valla või linna nime muutmise taotlemiseks võtab volikogu vastu motiveeritud otsuse ning esitab selle maavanemale.

(2) Maavanem esitab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud otsuse koos omapoolse arvamusega Vabariigi Valitsusele ühe kuu jooksul otsuse laekumisest arvates.

(3) Nime muutmise taotlemise otsuse ekspertiis ning kooskõlastamine vastavate valitsusasutustega toimub Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

(4) Valla ja linna nime muutmise otsustab Vabariigi Valitsus, lähtudes kohalikest ajaloolistest, geograafilistest, looduslikest ja muudest tingimustest ning võttes arvesse vastava valla või linna elanike soovi.

(5) Maakonna nime muutmine kuulub Vabariigi Valitsuse pädevusse.

(6) Haldusüksusele ei või anda mõne muu haldusüksuse nime.

§ 13. Osavalla ja linnaosa nime muutmine

(1) Osavalla ja linnaosa nime muutmise algatamine toimub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses osavalla ja linnaosa moodustamiseks ettenähtud korras.

(2) Osavalla või linnaosa nime muutmise otsustab volikogu.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 14. Haldusüksuse piiride tähistamine

Haldusüksuse piirid tähistatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 15. Maakatastriseaduse § 11 muutmine

Maakatastriseaduse (RT I 1994, 74, 1324) § 11 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kanded katastrikaardile teeb katastripidaja. Katastrikaardile kantakse riigipiir, maakonna, valla ja linna halduspiirid, alevi, aleviku, küla, katastripiirkonna, asumi ja katastriüksuste piirid ning katastritunnused.»

§ 16. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Kehtetuks tunnistatakse:

1) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus «Eesti NSV rajoonide ja külanõukogude ning linnade ja teiste asulate, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide nimetamise ja ümbernimetamise korra kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1965, 39, 158);

2) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1974. aasta 1. novembri otsus «Eesti NSV administratiivse jaotuse küsimustes esildistele ja taotlustele lisatavate dokumentide ja andmete loetelu kohta»;

3) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus «Eesti NSV asulate, linnade, alevite, alevike ja külade kategooriasse arvamise korra kohta» (ENSV Teataja 1974, 47, 484);

4) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. aasta 25. septembri seadluses «Eesti NSV rajoonide ja külanõukogude ning linnade ja teiste asulate, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide nimetamise ja ümbernimetamise korra kohta»» (ENSV Teataja 1981, 14, 180);

5) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus «Muudatuste tegemise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. aasta 25. septembri seadluses «Territooriumi administratiivüksuste, asulate, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja muude objektide nimetamise ja ümbernimetamise korra kohta»» (ENSV Teataja 1985, 17, 294);

6) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse «Muudatuste tegemise kohta mõnedes Eesti NSV seadusandlikes aktides» punkt 3 (ENSV Teataja 1986, 10, 132).

§ 17. Käesoleva seaduse § 16 punktide 1 ja 3–6 jõustumine

Käesoleva seaduse § 16 punktid 1 ja 3–6 jõustuvad 1995. aasta 1. septembril.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json