Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Riikliku Liiklusohutusameti põhimääruse kinnitamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 15, 216

Eesti Vabariigi Riikliku Liiklusohutusameti põhimääruse kinnitamise kohta

Vastu võetud 17.04.1991 nr 79

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud "Eesti Vabariigi Riikliku Liiklusohutusameti põhimäärus".

2. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ministrite Nõukogu 22. septembri 1978. a. määruse nr. 420 "Riikliku autoinspektsiooni põhimääruse kohta" (ENSV Teataja 1978, nr. 35, art. 444) punkt 1.

Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeis J. LEIMANN
Eesti Vabariigi riigiminister R. VARE

Tallinn, Toompea, 17. aprillil 1991. a. nr. 79

Eesti Vabariigi riikliku liiklusohutusameti põhimäärus

I. Üldsätted


1. Eesti Vabariigi Riiklik Liiklusohutusamet (edaspidi - Eesti Liiklusohutusamet) on Eesti Vabariigi Valitsusele alluv ja Eesti Vabariigi transpordiministri valitsemisalas tegutsev riigivalitsemisorgan.

2. Eesti Liiklusohutusameti põhiülesanne on sellise riikliku liikluspoliitika väljatöötamine ja ellurakendamine, mis tagaks otstarbeka ja ohutu liikluse maanteedel ja linnateedel (edaspidi - teedel) ja tänavatel.

3. Eesti Liiklusohutusamet lahendab talle pandud ülesandeid koostöös teiste riigivalitsemisorganite, kohaliku omavalitsuse täitevorganite, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kodanike omaalgatuslike ühendustega.

4. Eesti Liiklusohutusamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Vabariigi Valitsuse otsustest, liiklusalastest rahvusvahelistest lepingutest, kokkulepetest ja normidest ning käesolevast põhimäärusest.

5. Eesti Liiklusohutusamet on juriidiline isik, kellel on Eesti Vabariigi riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

II. Eesti Liiklusohutusameti funktsioonid

6. Eesti Liiklusohutusamet temale pandud ülesannete täitmiseks:
1) analüüsib liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda vabariigis, töötab välja liiklusalaste seaduste ja muude normatiivaktide eelnõusid ning esitab need läbivaatamiseks, annab oma pädevuse piires välja normatiivakte; osaleb muude liikluskorraldust ja -ohutust või sõidukite keskkonnaohtlikkust käsitlevate normatiivaktide koostamises ja kooskõlastamises;
2) korraldab liiklusohutuse sihtprogrammide väljatöötamist ja osaleb nende ellurakendamises;
3) teeb ettepanekuid tsentraliseeritud korras jaotatavate materiaalsete ressursside ja riigieelarvest rahaliste vahendite eraldamise kohta liikluskorralduse täiustamiseks ning liiklusohtlike kohtade likvideerimiseks teedel ja tänavatel ning kontrollib nende abinõude ellurakendamist;
4) korraldab ja koordineerib liiklusalaseid teadusuuringuid ja katsetöid ning osaleb nende tulemuste rakendamises;
5) teeb liiklusalast koostööd rahvusvaheliste ja teiste riikide organisatsioonidega ning rakendab rahvusvahelistest ja riikidevahelistest lepetest tulenevaid abinõusid;
6) analüüsib liiklusõnnetuste põhjusi ja koostab liiklusohutuse alaseid soovitusi;
7) osaleb laste liikluskasvatuse süsteemi välja töötamises, elluviimises ja täiustamises;
8) tagamaks liiklusohutusnõuete järgimine, osaleb sõidukite ning nende varuosade ja lisavahendite valmistamise tehniliste tingimuste läbivaatamises ning näidiste katsetamises ja vastuvõtmises;
9) osaleb koos teede ja tänavate omanike ja haldajatega liiklustingimuste uurimises ning teede ja tänavate korrashoiu ja läbilaskevõime suurendamise alaste soovituste koostamises;
10) korraldab liiklusinfo kogumist, töötlemist ja levitamist; koostab vastavaid andmepanku;
11) teeb liiklusohutuse alast propagandat ja selgitab liiklusohutusega seotud seadusandlikke akte.

III. Eesti Liiklusohutusameti õigused

7. Eesti Liiklusohutusametil on temale pandud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires õigus:
1) kontrollida liiklusalaste seaduste ja muude normatiivaktide järgimist kohaliku omavalitsuse täitevorganite, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide, ametiisikute ja kodanike poolt, saada neilt vastavasisulist teavet ning teha neile ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;
2) anda hinnanguid teede, tänavate, raudteeületus kohtade ja muude teerajatiste seisukorrale ning nõuda seadusega ettenähtud korras teede omanikelt ja haldajatelt liiklusohtlike teelõikude ja -rajatiste sulgemist;
3) peatada seadusega ettenähtud korras sõidukite, nende varuosade, lisaseadmete ja -vahendite valmistamine, ümberehitamine, kasutamine või sissevedu, kui nende konstruktsioon või tehnoseisund ei vasta liiklusohutuse nõuetele;
4) kirjastada liiklusohutuse alaseid trükiseid ja perioodilisi väljaandeid ning kasutada teisi teabevahendeid liiklusohutust tagavate ürituste ja abinõude propageerimiseks;
5) moodustada, reorganiseerida ja likvideerida kehtestatud korras käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete lahendamiseks oma halduses olevaid asutusi, ettevõtteid, alalisi ja ajutisi komisjone ning töögruppe, fonde ja sihtkapitale ning määrata kindlaks fondide ja sihtkapitalide kasutamise kord; kaasata lepingute alusel oma töösse spetsialiste.

IV. Eesti Liiklusohutusameti juhtimine

8. Eesti Liiklusohutusametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Vabariigi Valitsuse esimees Eesti Vabariigi transpordiministri ettepanekul.

9. Peadirektori asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor.

10. Eesti Liiklusohutusameti peadirektor:
1) juhib Eesti Liiklusohutusameti tegevust ja kannab isiklikku vastutust Eesti Liiklusohutusametile pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest;
2) annab käskkirju ja juhendeid;
3) kinnitab Eesti Liiklusohutusameti struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kindlaksmääratud töötasustamisfondi piires ja lähtudes ametipalkade skeemist;
4) võtab tööle ja vabastab töölt Eesti Liiklusohutusameti töötajaid, otsustab spetsialistide kaasamise ning nende töötasustamise;
5) kinnitab Eesti Liiklusohutusameti töötajate ametikohustused ning Eesti Liiklusohutusameti halduses olevate ettevõtete ja asutuste põhimäärused;
6) nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Liiklusohutusameti halduses olevate ettevõtete, asutuste, fondide ja sihtkapitalide juhte ning kinnitab nende ametipalgad;
7) tagab Eesti Liiklusohutusameti eelarve sihipärase kasutamise, käsutab kooskõlas seadusandlusega Eesti Liiklusohutusameti kogu vara ja tagab selle säilimise;
8) käsutab eelarveväliseid ja kindlustusorganisatsioonide poolt mootorsõidukite kindlustusmaksudest eraldatavaid rahalisi vahendeid.

V. Eesti Liiklusohutusameti finantseerimine

11. Eesti Liiklusohutusameti ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi riigieelarvest Eesti Vabariigi Valitsuse poolt igal aastal kinnitatava piirsumma ulatuses.

12. Liiklusohutusalaseid üritusi finantseeritakse eelarvevälistest, kindlustusorganisatsioonide poolt eraldatavatest ja muudest sihtotstarbelistest vahenditest.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json